ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1069

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝਸਿ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ ਸਭਨਾ ਸਚੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜਿ ਸਮਾਹੀ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਗਿਆਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਪੂਜਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੩॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ॥ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਭ੍ਰਮਿ ਮਰਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਹਿ ਸਰਣਾਈ ਹੇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1069}

pdArQ:- scw—s`cw, sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ svwrxhwrw—jIvn sohxw bxwx dI smrQw vwlw [ bIjI—dUjI [ kwrw—kwr, kMm [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ Gt AMqir—ihrdy ivc [ shjy—Awqmk Afolqw dI rwhIN [ sic—sdw-iQr pRBU [1[

mwhI—mwih, ivc [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ shij—Awqmk Afolqw dI rwhIN [ krq—kridAW [2[

igAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ syvI—syvIN, mYN syvw krdw hW [ qy—qoN [ BweI—cMgI l`gI hY [3[

dUjY—hor ivc, mwieAw ivc [ BRim—Btk Btk ky [ ABwgy—mMd-BwgI bMdy [ nwnk—hy nwnk! giq—au~cI Awqmk AvsQw [ ij—ijhVy [4[

ArQ:- hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, aus dy ihrdy ivc sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw Aw v`sdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY, auh sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdw hY [ aus ƒ (pRBU dI Xwd qoN ibnw) hor koeI dUjI kwr nhIN su`JdI [ pr, hy BweI! sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw Awp hI aus dw jIvn sohxw bxwx dI smrQw r`Kdw hY [1[

hy BweI! (auN\ qW) sdw-iQr pRBU sB jIvW dy mn ivc v`sdw hY, pr gurU dI ikrpw dI rwhIN hI (jIv) Awqmk Afolqw ivc (itk ky pRBU ivc) lIn huMdy hn [ gurU ƒ hr vyly Xwd kridAW mnu`K Awqmk Awnµd mwxdw hY, gurU dy crnW ivc ic`q joVI r`Kdw hY [2[

hy BweI! gurU Awqmk jIvn dI sUJ (dyx vwlw) hY, gurU (prmwqmw dI) BgqI (isKwx vwlw) hY [ mYN qW gurU dI hI srn pYNdw hW, koeI hor dUjw (mYN Awpxy mn ivc) nhIN (ilAwauNdw) [ mYN gurU pwsoN sRySt nwm-Dn l`Bw hY, mYƒ gurU dI (d`sI) syvw hI ipAwrI l`gdI hY [3[

hy BweI! ijhVy mnu`K gurU ƒ C`f ky hor pwsy l`gdy hn, auh mMd-BwgI mnu`K Btkxw ivc pY ky Awqmk mOq shyVdy hn, auh jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [ hy nwnk! (AwK—) auhnW mnu`KW dI hI iPr au~cI Awqmk AvsQw bxdI hY ijhVy gurU dI srn pYNdy hn [4[

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਉ ਨਾਮੁ ਅਜਾਚੀ ॥ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਹੇ ॥੫॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ ॥ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੬॥ ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਤੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲੇਇ ॥ ਆਪੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1069}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ swcI—sdw itkI rihx vwlI [ qy—qoN, pwsoN [ mwgau—mwgauN, mYN mMgdw hW [ AcwjI—ijhVw jwicAw nwh jw sky, ijs dI kImiq dw AMdwzw nwh l`g sky, Amolk [5[

AMimRq rsu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ cuAwieAw—nwm-rs pYdw krn ivc shwieqw kIqI [ dsvY duAwir—dsvyN duAwr ivc, idmwZ ivc, soc-mMfl ivc [ qh—aus Awqmk AvsQw ivc [ Anhd—ibnw vjwey v`jx vwly [ sbd vjih—Sbd v`jdy hn, pMj Sbd v`jdy hn, pMj iksmW dy swz vjdy hn [ Duin—sur, Awqmk sur, Awqmk Awnµd [ Duin bwxI—is&iq-swlwh dI bwxI qoN pYdw hoieAw Awqmk Awnµd [ shjy shij—hr vyly Awqmk Afolqw ivc [6[

krqY—krqwr ny [ Duir—Dur qoN [ iliK—(kIqy krmW Anuswr) ilK ky [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ krq—kridAW, Xwd kridAW [ ivhweI (aumr) bIqdI hY [ ko—koeI mnu`K [ sIJY—kwmXwb huMdw [ lweI—lwie [7[

ijsu BwvY—jo iqsu BwvY, ijhVw mnu`K aus ƒ cMgw l`gdw hY [ dyie—dyNdw hY [ lyie—lYNdw hY [ nwim—nwm ivc [ smweI—lIn rihMdw hY [8[

ArQ:- hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, aus dI pRBU nwl pRIq p`kI huMdI hY [  (auh hr vyly ieauN Ardws krdw rihMdw hY—) mYN gurU pwsoN (qyrw) Amolk nwm mMgdw hW [ hy hrI! dieAwvwn ho, ikrpw kr [ mYƒ sdw gurU dI srn ivc r`K [5[

hy BweI! gurU (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pYdw krdw hY, (prmwqmw) aus dy soc-mMfl ivc prgt ho jWdw hY [ aus AvsQw ivc aus mnu`K dy AMdr is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN (ieauN) Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY (ijvyN, mwno, auQy) pMj iksmW dy swz v`j rhy hn [ auh mnu`K hr vyly Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdw hY [6[

pr, hy BweI! (Awqmk Awnµd dI ieh dwiq auhnW ƒ imldI hY) ijnHW dy BwgW ivc krqwr ny Dur drgwhoN ilK ky r`K id`qI hY [ auhnW dI aumr sdw gurU ƒ Xwd kridAW bIqdI hY [ hy BweI! gurU dI srn pYx qoN ibnw koeI mnu`K (izMdgI ivc) kwmXwb nhIN huMdw [ qUM sdw gurU dy crnW ivc Awpxw ic`q joVI r`K [7[

hy BweI! ijhVw jIv aus prmwqmw ƒ ipAwrw l`gdw hY aus ƒ auh Awp hI (nwm dI dwiq) dyNdw hY [ auh mnu`K gurU dI rwhIN ieh kImqI nwm hwsl krdw hY [ hy nwnk! (AwK—) ijs auqy auh pRBU ikrpw krdw hY aus ƒ Awpxw nwm dyNdw hY [ auh mnu`K nwm ivc lIn rihMdw hY [8[

ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਹਜੇ ਲਇਆ ॥ ਏਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈ ਹੇ ॥੯॥ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ ਨਿਸਿ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਅਗਿਆਨੁ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨਿ ਅਪਾਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਨਿਰਮਲੁ ਹਛਾ ਲੋਇ ॥ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥ ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਜੇ ਸੋਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਹੇ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1069}

pdArQ:- igAwn—Awqmk jIvn dI sUJ [ min—mn ivc [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ gur qy—gurU pwsoN [ sd—sdw [ bil jweI—bil jweIN, mYN sdky jWdw hW [9[

sUru—sUrj [ inis AMiDAwrw—rwq dw hnyrw [ gur rqin Awpwrw—gurU dy byAMq kImqI (igAwn) rqn nwl [ Aiq BwrI—bhuq hI kImqI [ krim—imhr nwl [ imlY—imldw hY {iek-vcn} [10[

soie—soBw [ pRgit—iK`lrI [ chu juig—cwr-jugI smy ivc, sdw leI [ loie—jgq ivc [ nwmy nwim—nwim hI nwim, hr vyly nwm ivc [ rqy—rMgy hoey ny [ ilv—lgn [11[

gurmuiK—gurU dI rwhIN [ shjy—Awqmk Afolqw ivc hI [ nwim—nwm ivc [ smwie—smw ky [ smwvY—smwieAw rihMdw hY [12[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy mn ivc Awqmk jIvn dI sRySt sUJ au~GV peI, aus ny Awqmk Afolqw ivc itk ky prmwqmw dw kImqI nwm l`B ilAw [ pr ieh vifAweI gurU pwsoN (hI) imldI hY [ mYN gurU qoN sdw sdky jWdw hW [9[

hy BweI! (ijvyN jdoN) sUrj cVHdw hY (qdoN) rwq dw hnyrw imt jWdw hY, (iesy qrHW) gurU dy byAMq kImqI igAwn-rqn nwl AigAwn-hnyrw dUr ho jWdw hY [ hy BweI! gurU dw (id`qw hoieAw) ‘igAwn rqn’ bhuq hI kImqI hY [ prmwqmw dI imhr nwl ijs ƒ ieh imldw hY, auh Awqmk Awnµd mwxdw hY [10[

hy BweI! gurU dI rwhIN ijs ƒ hir-nwm pRwpq huMdw hY, aus dI soBw iK`lr jWdI hY, auh sdw leI piv`qr jIvn vwlw ho jWdw hY, auh swry jgq ivc h`Cw mMinAw jWdw hY [ hy BweI! hr vyly hir-nwm ivc rMgy rihx krky auh suK mwxdw hY, auh hir-nwm ivc hr vyly suriq joVI r`Kdw hY [11[

hy BweI! ijs mnu`K ƒ gurU dI rwhIN hir-nwm hwsl huMdw hY, auh jwgdw su`qw hr vyly Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY (Awqmk Afolqw ivc jwgdw hY Awqmk Afolqw ivc sONdw hY) [ hy nwnk! gurU dI rwhIN nwm ivc lIn ho ky auh mnu`K (prmwqmw ivc) lIn rihMdw hY, auh hr vyly hir-nwm hI ismrdw hY [12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh