ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1060

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਪੂਰਾ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੯॥ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦਾ ॥੧੦॥ ਦਿਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲੇ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਧਾ ਜਮਕਾਲੇ ॥ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਕਬਹੂ ਨ ਤੂਟੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਾਇਦਾ ॥੧੧॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1060}

pdArQ:- scY sbid—is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ mhw bl—bVy (Awqmk) bl vwlw [ sUrw—sUrmw, ivkwrW dw twkrw krn dy smr`Q [ dy—dyNdw hY [ swcy isau—sdw-iQr prmwqmw nwl [9[

swcw—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw [ inDwnu—(sB suKW dw) ^zwnw [ rsnw—jIB nwl [10[

idsMqru—{dys-AMqru} hor hor dys [ BvY—BONdw iPrdw hY [ AMqru—AMdrlw, ihrdw [ moih—moh ivc [ bDw—b`Dw, b`Jw hoieAw [ jmkwly—jm kwil, Awqmk mOq ivc [ jm—mOq, jmdUq [ jm kI PwsI—jmdUqW dI PwhI, jnm mrn dy gyV [ dUjY Bwie—mwieAw dy moh ivc (pY ky) [11[

jb lgu—jdoN qk [ n kmwhI—n kmwih, nhIN kmWdy [ sbdu n kmwhI—Sbd Anuswr Awpxw jIvn nhIN bxWdy [ sbid—Sbd ivc [ scu—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ sic—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc [12[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw) Awp hI (mnu`K ƒ) pUrw gurU imlWdw hY, qy, is&iq-swlwh vwly Sbd ivc joV ky (ivkwrW dy twkry qy) Awqmk bl vwlw sUrmw bxw dyNdw hY [ pRBU Awp hI (jIv ƒ Awpxy nwl) imlWdw hY, (aus ƒ lok prlok dI) ie`zq dyNdw hY [ hy BweI! (ijs ƒ Awpxy nwl imlWdw hY, auh mnu`K) aus sdw kwiem rihx vwly prmwqmw nwl (Awpxw) ic`q joVI r`Kdw hY [9[

hy BweI! sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw (hryk mnu`K dy) ihrdy Gr ivc hI v`sdw hY, pr gurU dy snmuK rihx vwlw koeI ivrlw mnu`K (ieh Byq) smJdw hY [ (ijhVw ieh Byq smJ lYNdw hY) aus dy ihrdy ivc (swry suKW dw) ^zwnw hir-nwm itikAw rihMdw hY, auh mnu`K AwpxI jIB nwl hir-nwm jpdw rihMdw hY [10[

hy BweI! (ijhVw mnu`K iqAwg Awidk vwlw ByK Dwr ky qIrQ Awidk) hor hor QW BONdw iPrdw hY, pr Awpxy ihrdy ƒ nhIN Kojdw, auh mnu`K mwieAw dy moh ivc b`Jw rihMdw hY, auh mnu`K Awqmk mOq dy kwbU AwieAw rihMdw hY [ aus dw jnm mrn dw gyV kdy nhIN mu`kdw, auh mnu`K hor hor ipAwr ivc Ps ky Btkdw iPrdw hY [11[

hy BweI! jdoN qk mnu`K gurU dy Sbd dy (ihrdy ivc vswx dI) kmweI nhIN krdy, koeI jp koeI qp koeI sMjm (ies jIvn-s&r ivc) hor koeI BI au~dm auhnW dI shwieqw nhIN krdw [ ijhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juVdw hY, auh mnu`K sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dw imlwp hwsl kr lYNdw hY, auh hr vyly sdw kwiem rihx vwly hir-nwm ivc lIn rihMdw hY [12[

ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਸਬਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਸਭੁ ਦੁਖ ਕਾ ਪਸਾਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੧੩॥ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰੁ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਤਿਸੈ ਪਛਾਣਹਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੧੪॥ ਇਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਗਰਬਿ ਵਿਆਪੇ ॥ ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪੇ ॥ ਜਮਕਾਲੈ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇਦਾ ॥੧੫॥ ਜਿਨਿ ਉਪਾਏ ਸੋ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੧੬॥੨॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1060}

pdArQ:- sbl—s-bl, bl vwly [ sMswrw—sMswir, sMswr ivc [ krm—(imQy hoey Dwrimk) kMm [ sBu—swrw (au~dm) [ pswrw—iKlwrw [ syvih—srn pYNdy hn {bhu-vcn} [ suKu—Awqmk Awnµd [ scY sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc [13[

bYsMqru—A`g [ pauxu—hvw [ vrqY—pRBwv pw irhw hY [ ijin—ijs prmwqmw ny [ jw—jdoN [ cukwiedw—dUr krdw hY [14[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI [ moih—moh ivc [ grib—AhMkwr ivc [ ivAwpy—Psy hoey [ hY—hYN [ Awpy—Awp hI [ haumY...hY—haumY dw srUp bxy hoey hn [ jm kwl—mOq, Awqmk mOq [ AMiq—A^Ir vyly [15[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ ibiD—(Awqmk mOq qoN bcwx dw) FMg [ gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pw ky [ dyvY—(‘ibiD’) dyNdw hY [ sbdu pCwxY—(auh mnu`K) gur-Sbd ƒ pCwxdw hY [ sic nwim—sdw-iQr hir-nwm ivc [16[

ArQ:- hy BweI! kwm Aqy kRoD jgq ivc bVy blI hn, (jIv iehnW dy pRBwv ivc Psy rihMdy hn, pr dunIAw ƒ piqAwaux dI ^wqr qIrQ-jwqRw Awidk Dwrimk imQy hoey) AnykW krm (BI) krdy hn [ ieh swrw du`KW dw hI iKlwrw (bixAw rihMdw) hY [ ijhVy mnu`K gurU dI srn pYNdy hn, auh Awqmk Awnµd mwxdy hn, (gurU auhnW ƒ) sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc joVdw hY [13[

hy BweI! (auN\ qW ies srIr dy) hvw, pwxI, A`g (Awidk swdw ijhy hI q`q hn, pr) sB jIvW dy AMdr mwieAw dw moh (Awpxw) zor bxweI r`Kdw hY [ jdoN (koeI vf-BwgI) aus prmwqmw nwl sWJ pWdy hn ijs ny (auhnW ƒ) pYdw kIqw hY, qW (auh prmwqmw auhnW dy AMdroN) mwieAw dw moh dUr kr dyNdw hY [14[

hy BweI! keI (jIv AYsy hn jo hr vyly) mwieAw dy moh ivc AhMkwr ivc gRsy rihMdy hn, haumY dw puqlw hI bxy rihMdy hn [ (pr ijs BI Aijhy mnu`K ƒ ies) Awqmk mOq dI smJ nhIN pYNdI, auh AMq vyly ie`QoN h`Q mldw hI jWdw hY [15[

pr, hy BweI! (jIvW dy BI kIh v`s?) ijs prmwqmw ny (jIv) pYdw kIqy hn auh hI (ies Awqmk mOq qoN bcwx dw) FMg jwxdw hY [ (auh ieh sUJ ijs jIv ƒ) gurU dI srn pw ky dyNdw hY, auh gurU dy Sbd nwl sWJ pw lYNdw hY [ nwnk dws bynqI krdw hY—hy BweI! auh mnu`K Awpxw ic`q sdw kwiem rihx vwly hir-nwm ivc joVI r`Kdw hY [16[2[16[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ਤੁਧੁਨੋ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਤੁਝਹਿ ਸਮਾਵਹਿ ਤੂ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੧॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ ਤੂ ਆਪੇ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਦਾ ॥੨॥ ਹੈ ਭੀ ਸਾਚਾ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਰਿਜਕੁ ਪਹੁਚਾਇਦਾ ॥੩॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਰਾ ॥ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1060}

pdArQ:- Awid—(jgq dy) SurU qoN [ jugwid—jugW dy SurU qoN [ gur kY sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ syvih—syvw-BgqI krdy hn [ sy—auh {bhu-vcn} [ quJih—qyry ivc [ Awpy—Awp hI [ myil—iml ky [1[

Agm—AphuMc [ Agocru—{A-go-cru} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ jIA—{l&z ‘jIv’ qoN bhu-vcn} [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ mwrig—(shI jIvn-) rsqy au~qy [2[

swcw—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ hosI—kwiem rhygw [ swjy—pYdw krdw hY [ Avru—hor [ swr—sMBwl [ phucwiedw—ApVWdw hY [3[

AlK—ijs dw shI srUp ibAwn n kIqw jw sky [ prvwrw—pYdw kIqy hoey jIA jMq [ Awpu—{krm kwrk, iek-vcn} [ buJwiedw—sUJ dyNdw hYN [4[

ArQ:- hy pRBU! qUM (jgq dy) SurU qoN, jugW dy SurU qoN dieAw dw mwlk hYN (swry suK pdwrQ) dyx vwlw hYN [ pUry gurU dy Sbd dI rwhIN qyry nwl jwx-pCwx bx skdI hY [ ijhVy mnu`K qyrI syvw-BgqI krdy hn, auh qyry (crnW) ivc lIn rihMdy hn [ qUM Awp hI (auhnW ƒ gurU nwl) imlw ky (Awpxy nwl) imlWdw hYN [1[

hy pRBU! qUM AphuMc hYN, igAwn ieMidRAW dI rwhIN qyrI sUJ nhIN pY skdI, qyrw mu`l nhIN pwieAw jw skdw (iksy dunIAwvI pdwrQ dy v`ty qyrI pRwpqI nhIN ho skdI) [ swry jIA jMq qyry hI Awsry hn [ ijvyN qYƒ cMgw l`gdw hY, qUM jIvW ƒ kwry lWdw hYN, qUM Awp hI (jIvW ƒ) shI jIvn-rwh auqy qordw hYN [2[

hy BweI! sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw ies vyly BI mOjUd hY, auh sdw kwiem rhygw [ auh Awp hI (isRStI) pYdw krdw hY, (aus qoN ibnw pYdw krn vwlw) koeI hor nhIN hY [ auh swry suK dyx vwlw prmwqmw Awp hI sB jIvW dI sMBwl krdw hY, auh Awp hI sB ƒ irzk ApVWdw hY [3[

hy pRBU! qUM AphuMc hYN, qUM Agocr hYN, qUM Al`K hYN, qUM byAMq hYN [ koeI BI jwx nhIN skdw ik qyrw kyfw v`fw prvwr hY [ Awpxy Awp ƒ (AwpxI bzurgI ƒ) qUM Awp hI smJdw hYN, gurU dI miq dy ky qUM Awp hI (jIvW ƒ shI jIvn-rsqw) smJWdw hYN [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh