ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1055

ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਜੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਨਾ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਨ ਜੂਨੀ ਪਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਰਹਹਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਲੈਦੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਬਿਗਸੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਬੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1055}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ aupjY—pYdw huMdw hY [ swic—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc [ mir—mr ky [ rhih—rihMdy hn {bhu-vcn} [ rMig—pRym rMg ivc [ rwqy—rMgy hoey {bhu-vcn} [ Anidnu—hr roz, hr vyly [13[

sohih—soBdy hn, Awdr pWdy hn {bhu-vcn} [ scI bwxI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ sbid—gurU dy Sbd dI brkiq nwl [ gwvY—gWdw hY {iek-vcn} [ shj—Awqmk Afolqw [ syqI—nwl [ Gir—Gr ivc, pRBU-crnW ivc [14[

Bgiq—{l&z ‘Bgiq’ Aqy ‘Bgq’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY [} lwey—lwie, lw ky [ gwvih—gWdy hn {bhu-vcn} [ sd—sdw [ inrml—piv`qr jIvn vwly [15[

scw—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ bUJY—smJdw hY [ ibgsY—ivgsdw hY, iKVdw hY [16[

ArQ:- hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh aus sdw-iQr prmwqmw (dI Xwd) ivc lIn rihMdw hY ijs qoN auh pYdw hoieAw hY, (ies vwsqy) auh muV muV mrdw jMmdw nhIN, auh jUnW ivc nhIN pYNdw [ hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly bMdy sdw prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMgy rihMdy hn, auh hr vyly ieh lwB K`tdy hn [13[

hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly Bgq prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr pWdy hn [ sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI nwl gurU dy Sbd dI brkiq nwl auhnW dy jIvn suDr jWdy hn [ hy BweI! ijhVw mnu`K hr vyly idn rwq prmwqmw dy gux gWdw hY, auh Awqmk Afolqw nwl pRBU-crnW ivc itikAw rihMdw hY (aus dw mn bwhr nhIN Btkdw) [14[

hy BweI! pUrw gurU Sbd suxWdw hY (qy AwKdw hY ik) hr vyly suriq joV ky prmwqmw dI BgqI krdy rho [ ijhVy mnu`K prmwqmw dy gux gWdy hn, pRBU-pwiqSwh dy piv`qr gux gWdy hn, auh piv`qr jIvn vwly ho jWdy hn [15[

pr, hy BweI! (Awpxy) guxW (dy gwx) dI dwiq dyx vwlw auh sdw-iQr prmwqmw Awp hI hY [ gurU dy snmuK rihx vwlw koeI ivrlw mnu`K (ies g`l ƒ) smJdw hY [

hy nwnk! prmwqmw dw ijhVw syvk prmwqmw dy nwm dI vifAweI krdw hY, vyprvwh pRBU dw nwm jpdw hY, auh sdw iKiVAw rihMdw hY [16[2[11[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੇਵਿਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਮਤਿ ਅਗਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥ ਸਭਨਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦੇਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਹੁਕਮੁ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਤਿਸ ਦੈ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਦੇਦਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1055}

pdArQ:- syivhu—ismrn kirAw kro [ Agm—AphuMc [ Apwrw—byAMq [ pwrwvwrw—pwr-Avwr, pwrlw aurlw bMnw [ prswid—ikrpw nwl [ Gt AMqir—ijs ihrdy ivc [ iqqu Git—aus ihrdy ivc [ Agwhw—AQwh [1[

sB mih—sB jIAW ivc [ vrqY—mOjUd hY [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ pRiqpwl—pwlxw [ jg jIvnu—jgq dw shwrw pRBU [ sMbwhw—pucWdw hY [2[

siqguir—gurU ny [ bUiJ—(Awp) smJ ky [ buJwieAw—(jgq ƒ) smJwieAw hY (ik) [ hukmy—(Awpxy) hukm ivc hI [ isir—isr au~qy [3[

scw—sdw-iQr, ABu`l [ sbdu—(gurU dw) Sbd (aupdyS) BI [ Apwrw—bhuq fUMGw [ dY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ iqs dY—{sMbMDk ‘dY’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ insqrY—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY [ kir—kr ky [ vyKY—sMBwl krdw hY [ sws—swh {bhu-vcn} [ igrwhw—igrwhI, rozI [4[

ArQ:- hy BweI! byAMq Aqy AphuMc prmwqmw dw ismrn krdy irhw kro [ aus (dy guxW) dw AMq nhIN pwieAw jw skdw, (aus dI hsqI) dw aurlw pwrlw bMnw l`iBAw nhIN jw skdw [ hy BweI! gurU dI ikrpw nwl ijs ihrdy ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, aus ihrdy ivc bVI au~cI miq prgt ho jWdI hY [1[

hy BweI! isr& auh prmwqmw hI sB jIvW ivc ivAwpk hY, pr gurU dI ikrpw nwl hI auh prgt huMdw hY [ auh jgq-dw-shwrw pRBU sB jIvW dI pwlxw krdw hY, sBnW ƒ irzk dyNdw hY, sBnW ƒ irzk ApVWdw hY [2[

hy BweI! pUry gurU ny (Awp) smJ ky (jgq ƒ) smJwieAw hY ik prmwqmw ny Awpxy hukm ivc hI swrw jgq pYdw kIqw hY [ ijhVw mnu`K aus dy hukm ƒ (im`Tw krky) mMndw hY, auhI Awqmk Awnµd mwxdw hY [ aus dw hukm SwhW pwiqSwhW dy isr auqy BI c`l irhw hY (koeI aus qoN AwkI nhIN ho skdw) [3[

hy BweI! gurU ABu`l hY, aus dw aupdyS BI bhuq fUMGw hY [ aus dy Sbd dI rwhIN jgq (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGdw hY [ (gurU ieh d`sdw hY ik) prmwqmw Awp hI (jIvW ƒ) pYdw kr ky (auhnW dI) sMBwl krdw hY, (sBnW ƒ) swh (ijMd) BI dyNdw hY rozI BI dyNdw hY [4[

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ॥ ਜੋ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਕਾਚਨਿ ਕਾਚੇ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ॥ ਸਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1055}

pdArQ:- koit—kRoV [ mDy—ivc [ iksih—iksy ivrly ƒ {ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iksu’ dw   u  au~f igAw hY} [ rMgu lwie—rMg lw ky, ipAwr nwl [ swlwhih—slwhuMdy hn [ swlwhw—is&iq-swlwh [5[

syvih—syNvdy hn, srn pYNdy hn [ swcy—itkvyN jIvn vwly [ mir jMmih—mr ky jMmdy hn, jMmdy mrdy rihMdy hn [ kwc inkwcy—inrol k`cy, bhuq kmzor Awqmk jIvn vwly [ Bgiq vClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw [ AwQwhw—AQwh, bhuq hI fUMGw, byAMq [6[

swcu—sdw-iQr hir-nwm [ idRVwey—(ihrdy ivc) p`kw krdw hY [ scY sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ vrqY—ivAwpk (id`sdw) hY [ isir isir—hryk (jIv) dy isr au~qy [7[

hdUir—AMg-sMg [ jwpY—pRqIq huMdw hY [ sbdy—Sbd dI rwhIN [ DRwpY—(mwieAw dI iqRSnw v`loN) r`j jWdw hY [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ syvih—syvw-BgqI krdy hn [ scI bwxI—is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ sbid scY—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ Emwhw—iKVwau, Awnµd [8[

ArQ:- hy BweI! kRoVW ivcoN iksy ivrly ƒ (prmwqmw shI Awqmk jIvn dI) sUJ b^Sdw hY [ hy BweI! ijhVy mnu`K ipAwr nwl gurU dy Sbd ivc msq rihMdy hn, Aqy swry suKW dy dwqy hrI dI sdw is&iq-swlwh krdy hn, prmwqmw auhnW ƒ BgqI Aqy is&iq-swlwh dI (hor) dwiq b^Sdw hY [5[

hy BweI! ijhVy mnu`K gurU dI srn pYNdy hn, auh Afol jIvn vwly ho jWdy hn [ pr ijhVy jnm mrn dy gyV ivc pey hoey hn, auh bhuq hI kmzor Awqmk jIvn vwly hn [ hy BweI! AphuMc Agocru vyprvwh Aqy byAMq prmwqmw BgqI nwl ipAwr krdw hY [6[

hy BweI! pUrw gurU ijs mnu`K dy ihrdy ivc sdw-iQr hir-nwm p`kw krdw hY, auh mnu`K Sbd dI rwhIN sdw-iQr pRBU dy gux gWdw hY, aus ƒ ieauN id`sdw hY ik gux-dwqw pRBU sB jIvW ivc v`s irhw hY, Aqy hryk dy isr au~qy auh smw (swhw) ilKdw hY (jdoN ijMd-vhutI ny prlok shury-Gr qur pYxw hY) [7[

hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K ƒ prmwqmw AMg-sMg v`sdw id`sdw hY [ ijhVw mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN syvw-BgqI krdw hY auh mnu`K (mwieAw dI iqRSnw v`loN) r`ijAw rihMdw hY [ hy BweI! ijhVy mnu`K is&iq-swlwh vwlI bwxI dI rwhIN hr vyly prmwqmw dI syvw BgqI krdy hn, Sbd dI brkiq nwl auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh