ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1043

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹੁਕਮੀ ਸਹਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਗੁਬਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਬਹੁਤੁ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਦੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਹੇ ॥੩॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿਚੇ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਰਾਚੈ ਸਾਚੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1043-1044}

pdArQ:- shjy—Awqmk Afolqw ivc, ibnw iksy aucycy jqn dy [ kir—kr ky [ Awpy—Awp hI [ hukmy—hukm ivc hI [ rihAw smweI—hr QW mOjUd hY [1[

gubwrw—hnyrw [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw [ ko—koeI ivrlw [ ndir—imhr dI ingwh [ so pwey—auh mnu`K (ieh ivcwr) pRwpq krdw hY [ myil—(gurU nwl) myl ky [2[

dy—dyNdw hY [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ kImiq—kdr [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI lukweI [ dUjY Bwie—(pRBU qoN ibnw) hor dy ipAwr ivc [ KuAweI—KuMJI hoeI hY [3[

ivcy—(ies isRStI dy) ivc hI [ mnmuK—mn dw murId jIv [ BUly—BUil, kurwhy pY ky [ piq—ie`zq [ gurmuiK—gurU dy snmuK [ nwie—nwm ivc [ rcY—msq rihMdw hY [ swcY—sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc [ smweI—lIn [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw ny ibnw iksy aucycy jqn dy Awpxy hukm dI rwhIN ieh isRStI pYdw kr id`qI hY [ (jgq-auqpqI dy kMm) kr kr ky AwpxI vifAweI (Awp hI) vyK irhw hY [ Awp hI sB kuJ kr irhw hY, (jIvW pwsoN) Awp hI krw irhw hY, AwpxI rzw Anuswr (swrI isRStI ivc) ivAwpk ho irhw hY [1[

hy BweI! (isRStI ivc pRBU Awp hI) mwieAw dw moh pYdw krn vwlw hY (ijs ny) jgq Gu`p hnyrw bxw r`iKAw hY [ ies ivcwr ƒ gurU dy snmuK rihx vwlw koeI ivrlw mnu`K smJdw hY [ hy BweI! ijs jIv auqy pRBU Awp hI imhr dI ingwh krdw hY, auhI, ieh sUJ pRwpq krdw hY ik pRBU Awp hI (gurU nwl) imlw ky (Awpxy crnW ivc) imlWdw hY [2[

hy BweI! pRBU Awp hI (mnu`K ƒ gurU nwl) imlWdw hY qy ie`zq b^Sdw hY [ gurU dI ikrpw nwl (auh mnu`K ies mnu`Kw jnm dI) kdr smJdw hY [ mn dI murId lukweI mwieAw dy ipAwr dy kwrn (shI jIvn-rwh qoN) KuMJI hoeI bhuq ivlkdI iPrdI hY [3[

hy BweI! (ieh isRStI pYdw kr ky pRBU ny Awp hI) ies dy ivc hI haumY qy mwieAw pYdw kr id`qI hY [ mn dy ip`Cy qurn vwlI lukweI ny (haumY mwieAw dy kwrn) kurwhy pY ky AwpxI ie`zq gvw leI hY [ ijhVw mnu`K gurU dy snmuK rihMdw hY, auh prmwqmw dy nwm ivc msq rihMdw hY (qy nwm dI brkiq nwl auh) sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc lIn rihMdw hY [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh