ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1020

ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਜੰਮੈ ॥ ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਦੇਸਿ ਲੰਮੈ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥ ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਮੁਠਾ ॥ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ ਰੁਠ ਤੁਠਾ ॥ ਸਿਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤੁ ਨ ਮਿਲਿਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆ ॥੬॥ ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭਿ ਆਪੇ ॥ ਇਕਿ ਕਢੇ ਇਕਿ ਲਹਰਿ ਵਿਆਪੇ ॥ ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਚਨਿ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆ ॥੭॥ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਈ ॥ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਨਰਕਿ ਨ ਪਾਈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਣ ਗੀਤਾ ਨਿਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1020}

pdArQ:- jim—jMim, jMm ky [ jim jim mrY—muV muV jMm ky (muV muV) mrdw hY, jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY [ sjwie—szw, dMf [ dyis lµmY—lµmy dys ivc, (mrn mrn dy gyV dy) lµmy pYNfy ivc [ ijin—ijs (pRBU) ny [ kIqw—pYdw kIqw [ AMDw—(mwieAw dy moh ivc) AMnHw (hoieAw mnu`K) [ qw—qW, qWhIeyN [ shY—shwrdw hY [ prwxIAw—prwxI, jIv [5[

Kwlk—^wlk, pYdw krn vwlw [ Qwvhu—QW qoN, v`loN [ Bulw—Bu`lw, KuMiJAw hoieAw [ muTw—T`igAw jw irhw hY [ Kylu—qmwSw, jwdU dI Kyf [ burw—BYVw [ ruT—ru`Tw, ru`isAw [ quTw—^uS hoieAw [ isdku—SWqI, qs`lI [ sbUrI—sbr, rjyvW [ sMqu—gurU [ vqY—Btkdw iPrdw hY [ Awpx BwxIAw—Awpxy mn dI mrzI Anuswr [6[

maulw—^udw, r`b [ siB—swry [ Kyl—{bhu-vcn [ l&z ‘Kylu’ iek-vcn} [ Awpy—Awp hI [ ieik—keI {l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} [ ivAwpy—Psy hoey [ ncwey—ncWdw hY [ ncin—n`cdy hn [ isir—isr au~qy [ isir isir—hryk (dy) isr au~qy [ ikrq—(ipCly jnmW dy kIqy krmW dI) kmweI [ ivhwxIAw—bIqdI hY, Asr pWdI hY [7[

qw—qW, qdoN [ iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwvW [ nrik—nrk ivc [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ dwnu—KYr [ kau—ƒ (dyh) [ gux gIqw—gux gIqW, is&iq-swlwh dy gIq [ vKwxIAw—vKwxIN, mYN vKwxW [8[

ArQ:- hy BweI! jdoN mnu`K (mwieAw dy moh ivc) AMnHw (ho ky) aus prmwqmw nwl sWJ nhIN pWdw ijs ny ies ƒ pYdw kIqw hY, qdoN ieh (jnm mrn dy gyV dw) du`K sihMdw hY, ies ƒ bhuq szw imldI hY, ieh (jnm mrn dy gyV dy) lµmy pYNfy ivc pY jWdw hY, ieh muV muV jMm ky (muV muV) mrdw hY, jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY [5[

hy BweI! ijs mnu`K ƒ gurU nhIN imldw, auh Awpxy mn dw murId ho ky Btkdw iPrdw hY, aus dy AMdr mwieAw vloN nwh SWqI hY nwh rjyvW; auh mnu`K isrjxhwr v`loN KuMiJAw rihMdw hY, auh Awpxy Awqmk jIvn dw srmwieAw lutw bYTdw hY; ieh jgq-qmwSw aus ƒ burw (^uAwr krdw hY), kdy (mwieAw guAwcx qy ieh) Gbrw jWdw hY, kdy mwieAw imlx qy) ieh ^uS ho ho bihMdw hY [6[

(pr, hy BweI! jIvW dy kIh v`s?) prmwqmw Awp hI swry Kyl kr irhw hY [ keI AYsy hn ijhVy mwieAw dy moh dIAW lihrW ivc Psy hoey hn, keI AYsy hn ijnHW ƒ aus ny iehnW lihrW ivcoN k`F ilAw hY [ hy BweI! prmwqmw ijvyN ijvyN jIvW ƒ (mwieAw dy h`QW qy) ncWdw hY; iqvyN iqvyN jIv n`cdy hn [ hryk jIv dy isr au~qy (aus dy ipCly jnmW dy kIqy krmW dI) kmweI Asr pw rhI hY [7[

hy BweI! prmwqmw Awp imhr kry, qW hI mYN aus Ksm-pRBU ƒ ismr skdw hW [ (ijhVw mnu`K ismrdw hY) auh sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky nrk ivc nhIN pYNdw [ hy pRBU! nwnk ƒ Awqmk jIvn dyx vwlw Awpxw nwm-dwn dyh, (qw ik mYN nwnk) qyrI is&iq-swlwh dy gIq sdw gWdw rhW [8[2[8[12[20[

not—AMkW dw inrxw:

AMk nµ: 2—ieh do AMjulIAW (ArzoeIAW hn) m: 5 dIAW [

AMk nµ: 8—m: 5 dIAW ku`l AStpdIAW (2 AMjulIAW smyq) 8 hn [

mhlw 1 dIAW AStpdIAW . 11

mhlw 3 dI AStpdI . . . .  1

 . . . . . . . . . . . . . . .  —--

 . . . . . . . . . joV . . . . . 12

m: 5 dIAW AStpdIAW . . .   8

. . . . . . . . . . . . . . . . . —--

 . . . . . . . kul joV . . . . . 20

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਜਿਨਿ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਹੀ ਫੁਨਿ ਗੋਈ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਣਾ ਤੁਮ ਸਿਉ ਕਿਆ ਮੁਕਰਾਈ ਹੇ ॥੧॥ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪਿ ਖਪਾਏ ॥ ਆਪੇ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ ਆਪੇ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮਾਰਗਿ ਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ॥ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਪਤੀਨਾ ॥ ਆਪੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ ਆਪੇ ਸਸਿ ਸੂਰਾ ਪੂਰੋ ਪੂਰਾ ॥ ਆਪੇ ਗਿਆਨਿ ਧਿਆਨਿ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ॥ ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ॥ ਆਪੇ ਪਿੜ ਬਾਧੀ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥ ਆਪੇ ਭਵਰੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਤਰਵਰੁ ॥ ਆਪੇ ਜਲੁ ਥਲੁ ਸਾਗਰੁ ਸਰਵਰੁ ॥ ਆਪੇ ਮਛੁ ਕਛੁ ਕਰਣੀਕਰੁ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥ ਆਪੇ ਦਿਨਸੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰੈਣੀ ॥ ਆਪਿ ਪਤੀਜੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਣੀ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਹਦਿ ਅਨਦਿਨੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਬਦੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥ ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਅਨੂਪੁ ਅਮੋਲੋ ॥ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ ॥ ਆਪੇ ਕਿਸ ਹੀ ਕਸਿ ਬਖਸੇ ਆਪੇ ਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥ ਆਪੇ ਧਨਖੁ ਆਪੇ ਸਰਬਾਣਾ ॥ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਸਿਆਣਾ ॥ ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥ ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤ ਜਾਤਾ ॥ ਉਦਰ ਸੰਜੋਗੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਖੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ ਆਪੇ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਜਾਲਾ ॥ ਆਪੇ ਗਊ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਭਿ ਫੁਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ॥ ਆਪੇ ਵੇਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਝਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ ਸੇਈ ਸਾਹ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ॥ ਅਫਰਿਓ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਦਾ ਤੂ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ॥ ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨੇ ॥ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਵਰਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਮਨਿ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨਾ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤੁਝ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਭਿਖਿਆ ਦਰਿ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1020-1021}

solhy—16 bMdW vwly Sbd [ Awm qOr qy qW hryk ivc 16 bMd (pd) hn, pr G`t vD BI imldy hn [ gurU gRMQ swihb ivc solhy AStpdIAW dy mu`kx qy drj hn [ iehnW ƒ AStpdIAW hI smJxw cwhIdw hY [ ‘solhy’ isr& mwrU rwg ivc hn [ iehnW ivc ‘rhwau’ dI quk nhIN hY [

pdArQ:- swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ scu—sdw-iQr, At`l [ soeI—auh prmwqmw hI [ ijin—ijs (pRBU) ny [ isrjI—pYdw kIqI [ iqn hI—iqin hI, {not:- ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqin’ dI ‘i’ auf geI hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ Puin—muV, iPr {pun:} [ goeI—nws kIqI hY [ mukrweI—nih-nu`kr, ienkwr [1[

Kpwey—nws krdw hY [ isir—isr auqy [ isir isir—hryk dy isr auqy (kIqy krmW dy lyK ilK ky) [ DMDY—DMDy ivc, ikrq-kwr ivc [ vIcwrI—jIvW dy kIqy krmW ƒ ivcwrn vwlw [ guxkwrI—(jIvW dy AMdr) gux pYdw krn vwlw [ mwrig—(shI jIvn-) rsqy auqy [2[

dwnw—(jIvW dy idl dI) jwxn vwlw [ bInw—(jIvW dy kIqy kMm) vyKx vwlw [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ aupwie—(isRStI dy rUp ivc) prgt kr ky [ pqInw—pqIjdw hY, ^uS huMdw hY [ bYsMqru—A`g [ myil—(sB q`qW ƒ) iek`Tw kr ky [3[

sis—{_i_} cMdRmw [ sUrw—sUrj [ pUro pUrw—hr QW pUrn, hr QW Awpxw cwnx dyx vwlw [ igAwin—igAwn dw mwlk [ iDAwin—iDAwn dw mwlk [ sUrw—sUrmw [ joih n swkY—q`k nhIN skdw [ ilv—lgn [4[

pwsw—caupV, sMswr dw Awkwr [ swrI—nrdW, jIv [ kImiq—mu`l, kdr, prK [5[

qrvru—ru`K [ Qlu—su`kI DrqI [ swgru—smuMdr [ srvru—qlwb [ krnI kru—jgq dI rcnw rcn vwlw [6[

idnsu—idn [ rYxI—{rjin} rwq [ pqIjY—^uS huMdw hY [ bYxI—bcnW dI rwhIN [ Anwhid—nws-rihq [ rjweI—rzw dy mwlk pRBU dw [7[

AnUpu—by-imswl [ Amolo—ijs dw mu`l nwh pY sky [ kis—ksv`tI qy lw ky [ dy—dyNdw hY [ lY—lYNdw hY [ dy lY—dyNdw lYNdw hY, vxj vpwr krdw hY [8[

sr—qIr [ srbwxw—{_rvwix} qIr clwx vwlw, qIr-AMdwz [ suGVu—sohxI GwVq vwlw, suc`jw [ srUpu—sohxy rUp vwlw [ bkqw—bolx vwlw [9[

jwqw—jwixAw jWdw hY [ audr sMjogI—pyt dy sMjog kr ky [ rYix—rwq [ duie—dovyN [ dwieAw—iKfwvw [10[

jwlw—(m`CI ƒ Pswx vwlw) jwl [ jig—jgq ivc [ pRiB—pRBU ny [11[

rsIAw—rs mwxn vwlw [ vybwxI—jMgl ivc rihx vwlw iqAwgI [ inrMkwrI—Awkwr-rihq [12[

KwxI—jIvW dI auqp`qI dIAW cwr KwxW [ bwxI—cwr bwxIAW [ syeI—auhI bMdy [ siqguir—gurU ny [13[

APirE—At`l hukm vwlw [ iqsu—aus (pRBU) ƒ [ iqlu—iql ijqnw BI [ qmweI—qmHw, lwlc [14[

kwlu—mOq, mrn [ ibkwlu—jnm [ shj rsu—Awqmk Afolqw dw Awnµd [ mwny—mwixAw hY [ mukiq dwqw—ivkwrW qoN ^lwsI dyx vwlw [ iqRpiq dwqw—mwieAw vloN sMqoK dyx vwlw [ vr dwqw—b^SSW krn vwlw [ Bwie—pRym dI rwhIN [ min—mn ivc [ Bgiq Bwie—ijs ƒ prmwqmw dI BgqI ipAwrI l`gI hY [15[

inrwlmu—inrlyp [ gur gm igAwnw—gurU dI rwhIN ijs nwl jwx-pCwx bxdI hY [ iBiKAw—nwm dw KYr [ dir—(qyry) dr qy [ jwcY—mMgdw hY [ mY—mYƒ [16[

ArQ:- auh prmwqmw hI sdw-iQr rihx vwlw hY, sdw At`l rihx vwlw hY [ koeI hor aus vrgw nhIN hY [ ijs (pRBU) ny (ieh rcnw) rcI hY ausy ny hI muV nws kIqw hY (auhI ies ƒ nws krn vwlw hY) [ hy pRBU! ijvyN qYƒ cMgw l`gy iqvyN swƒ jIvW ƒ qUM r`Kdw hYN, iqvyN hI AsI rih skdy hW [ AsI jIv qyry (hukm) A`gy koeI nih-nu`kr nhIN kr skdy [1[

prmwqmw Awp hI (jIvW ƒ) pYdw krdw hY Awp hI mwrdw hY [ Awp hI hryk jIv ƒ aus dy kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr dunIAw dy DMDy ivc lWdw hY [ pRBU Awp hI jIvW dy krmW ƒ ivcwrn vwlw hY, Awp hI (jIvW dy AMdr) gux pYdw krn vwlw hY, Awp hI (jIvW ƒ) shI jIvn-rsqy auqy lWdw hY [2[

prmwqmw Awp hI sB jIvW dy idl dI jwxn vwlw hY, Awp hI jIvW dy kIqy krmW ƒ vyKx vwlw hY [ pRBU Awp hI Awpxy Awp ƒ (isRStI dy rUp ivc) prgt kr ky (Awp hI ies ƒ vyK vyK ky) ^uS ho irhw hY [ prmwqmw Awp hI (Awpxy Awp qoN) hvw pwxI A`g (Awidk q`q pYdw krn vwlw) hY, pRBU ny Awp hI (iehnW q`qW ƒ) iek`Tw kr ky jgq-rcnw kIqI hY [3[

hr QW cwnx dyx vwlw prmwqmw Awp hI sUrj hY Awp hI cMdRmw hY, pRBU Awp hI igAwn dw mwlk qy suriq dw mwlk sUrmw gurU hY [ ijs BI jIv ny aus sdw-iQr pRBU nwl pRym-lgn lweI hY jm-rwj aus vl q`k BI nhIN skdw [4[

(hryk) mrd BI pRBU Awp hI hY qy (hryk) iesqRI BI Awp hI hY, pRBU Awp hI (ieh jgq-rUp) caupV (dI Kyf) hY qy Awp hI (caupV dIAW jIv-) nrdW hY [ prmwqmw ny Awp hI ieh jgq (caupV dI Kyf-rUp) ipV iqAwr kIqw hY, Awp hI ies Kyf ƒ prK irhw hY [5[

(hy pRBU!) qyrw shI srUp kIh hY—ieh ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ qUM Awp hI (Awpxy Awp qoN) swrI rcnw rcx vwlw hYN [ qUM Awp hI BOrw hYN, Awp hI Pu`l hYN, qUM Awp hI Pl hYN, qy Awp hI ru`K hYN [ qUM Awp hI pwxI hYN, Awp hI su`kI DrqI hYN, qUM Awp hI smuMdr hYN Awp hI qlwb hYN [ qUM Awp hI m`C hYN Awp hI k`CU hYN [6[

prmwqmw Awp hI idn hY Awp hI rwq hY, auh Awp hI gurU dy bcnW dI rwhIN ^uS ho irhw hY, swry jgq dw mUl hY, jugW dy BI Awid qoN hY, aus dw kdy nws nhIN ho skdw, hr vyly hryk srIr ivc ausy rzw dy mwlk dI jIvn-rO rumk rhI hY [7[

pRBU Awp hI iek AYsw rqn hY ijs vrgw hor koeI nhIN qy ijs dw mu`l nhIN pY skdw [ pRBU Awp hI aus rqn ƒ prKdw hY, qy TIk qrHW qoldw hY [ pRBU Awp hI iksy rqn-jIv ƒ ksv`tI qy lw ky prvwn krdw hY, qy, hy BweI! pRBU Awp hI jgq dI vxj-vpwr dI kwr clw irhw hY (rqn dyNdw hY qy rqn lYNdw hY) [8[

prmwqmw Awp hI DnK hY (Awp hI qIr hY) Awp hI qIr-AMdwz hY [ Awp hI suc`jw sohxw qy isAwxw hY [ hr QW bolx vwlw suxn vwlw auhI Awp hI hY ijs ny ieh jgq-rcnw rcI hY [9[

hvw (jo srIrW leI ieauN hY ijvyN) gurU (jIvW dy Awqmw vwsqy hY) pRBU Awp hI hY [ pwxI (jo sB jIvW dw) ipau (hY, ieh BI) pRBU Awp hI hY [ DrqI (jyhVI ies vwsqy jIvW dI) mW AKvwx-jog hY ik ieh mW vWg sB cIzW ƒ Awpxy pyt ivc rKdI hY qy pyt ivcoN pYdw krdI hY—ieh BI prmwqmw Awp hI hY (ikauNik sB kuJ prmwqmw ny Awpxy Awp qoN prgt kIqw hY) [ idn qy rwq (jo jIvW vwsqy) dovyN iKfwvI qy iKfwvw hn (qy iehnW dy pRBwv ivc) jgq Kyf irhw hY, ieh BI auh Awp hI hY, ieh swrI Kyf auh Awp hI Kyf irhw hY [10[

hy pRBU! qUM Awp hI m`CI hYN qy Awp hI (m`CI ƒ Pswx vwlw) jwl hYN; qUM Awp hI gW hY qy Awp hI gweIAW dw rwKw hYN [ swry jIvW ivc swry jgq ivc qyrI hI joiq mOjUd hY [

jgq ivc auhI kuJ vrq irhw hY ijvyN pRBU ny hukm kIqw hY (hukm kr irhw hY) [11[

(mwieAw qoN inrlyp hox krky) pRBU Awp hI jogI hY, (qy swry jIvW ivc ivAwpk hox krky) Awp hI (swry pdwrQW ƒ) Bogx vwlw hY [ sB qoN v`fy sMjog (imlwp) dy kwrn (sB jIvW ivc rimAw hox krky) pRBU Awp hI swry rs mwx irhw hY [ pRBU Awp hI aujwV ivc rihx vwlw hY, pRBU Awp inr-Awkwr hY, aus ƒ iksy qoN fr nhIN [ auh Awp hI Awpxy srUp ivc suriq joVn vwlw hY [12[

hy pRBU! cOhW KwxIAW dy jIv qy auhnW dIAW bolIAW BI qyry ivc hI smw jWdIAW hn [ jgq ivc jo kuJ id`s irhw hY auh jMmx mrn dy gyV ivc hY [ ijnHW bMidAW ƒ siqgurU ny (shI jIvn dI) sUJ id`qI hY auhI kdy Gwtw nwh Kwx vwly Swh hn qy vpwrI hn [13[

hy pRBU! (qyrw rUp) pUrw siqgurU (qyrI is&iq-swlwh dI) bwxI (qyry pYdw kIqy jIvW ƒ) smJWdw hY [ hy sdw-iQr rihx vwly pRBU! qUM swrIAW qwkqW dw mwlk hYN, qUM (AwpxI swrI rcnw ivc) hr QW mOjUd hYN [ koeI jIv qyry hukm ƒ moV nhIN skdw, (ieqny v`fy Kljgn dw mwlk ho ky BI) qUM sdw by-i&kr hYN [

(hy BweI! prmwqmw Awpxy pYdw kIqy jIvW vwsqy sB kuJ krdw hY, pr) aus ƒ (Awpxy vwsqy) koeI rqw Br BI lwlc nhIN hY [14[

(prmwqmw dI ikrpw nwl jyhVw mnu`K) Awpxy ihrdy ivc aus dI is&iq-swlwh dI bwxI vsWdw hY qy Awqmk Afolqw dw rs mwxdw hY, jnm qy mrn aus dy nyVy nhIN Fukdy (aus ƒ vyK ky J`ly ho jWdy hn, shm jWdy hn) [ (pRBU dI b^SI hoeI pRBU-crnW dI) pRIiq dI rwhIN ijs mnu`K dy mn ivc pRBU dI BgqI ipAwrI l`gx l`g pYNdI hY, aus ƒ pRBU (Awp hI ivkwrW qoN) ^lwsI dyx vwlw hY Awp hI (mwieAw dI iqRSnw qoN) iqRpqI dyx vwlw hY, qy Awp hI sB b^SSW krn vwlw hY [15[

hy pRBU! (ieqnw byAMq jgq rc ky) qUM Awp (ies dy moh qoN) inrlyp hYN [ hy pRBU! (qyry rUp) gurU dI rwhIN hI qyry nwl jwx-pCwx ho skdI hY [ (jgq ivc) jo kuJ id`s irhw hY auh sB qyry ivc hI lIn ho jWdw hY [

ZrIb nwnk qyry dr qoN (nwm dw) ^Yr mMgdw hY [ hy pRBU! mYƒ Awpxw nwm dyh, iehI myry vwsqy sB qoN au~cI ie`zq hY [16[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh