ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1018

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਸਤ੍ਰਿ ਤੀਖਣਿ ਕਾਟਿ ਡਾਰਿਓ ਮਨਿ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸੁ ॥ ਕਾਜੁ ਉਆ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲੁ ਨ ਦੀਨੋ ਦੋਸੁ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਉ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਿ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਤਲੈ ਉਗਾਹਿ ਬੈਸਿਓ ਸ੍ਰਮੁ ਨ ਰਹਿਓ ਸਰੀਰਿ ॥ ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਵਿਆਪੈ ਖਿਨਹਿ ਉਤਰਿਓ ਤੀਰਿ ॥੨॥ ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਲੇਪਨ ਤਿਸੁ ਸੰਗੇ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਬਿਸਟਾ ਮੂਤ੍ਰ ਖੋਦਿ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਮਨਿ ਨ ਮਨੀ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੩॥ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਕਾਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੰਲਗਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਤ੍ਰ ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਨ ਕਛੂ ਜਾਨੈ ਸਰਬ ਜੀਅ ਸਮਤ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1017-1018}

pdArQ:- ssiqR—SsqR nwl [ qIKx ssiqR—qyz SsqR nwl [ kwit—k`t ky [ kwit fwirE—k`t su`itAw [ min—mn ivc [ rosu—gu`sw [ auAw ko—aus (mnu`K) dw [ iqlu—rqw Br BI [ dosu—iglw [1[

mn—hy mn! rau—rm, ismr [ inq nIiq—sdw hI, in`q in`q [ suin—(hy mn!) sux [ rIiq—jIvn-mrXwdw [1[rhwau[

crx qlY—pYrW hyT [ augwih—n`p ky [ bYisE—bih igAw [ sRmu—QkyvW [ srIir—srIr ivc [ swgru—smuMdr [ nh ivAwpY—Awpxw dbwA nhIN pw skdw [ iKnih—iek iKn ivc hI [ qIir—(pwrly) kMFy qy [2[

Agr—aUd dI l`kVI [ sMgy—nwl [ Koid—pu`t ky [ iqlu iqlu—rqw rqw [ min—mn ivc [ mnI—mMnI [ ibprIiq—aultI g`l, ivroDqw [3[

suik®q—BlweI [ sMlgn—ie`ko ijhw l`gw hoieAw [ suK CqR—suKW dw C`qR [ sqRü—vYrI [ n jwnY—nhIN jwxdw {iek-vcn} [ smq—iek-smwn [ srb jIA—swry jIAW ƒ [4[

ArQ:- hy myry mn! dieAwl, pRkwS-rUp, ikrpwl goibMd dy (sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky) sdw hI prmwqmw dw ismrn krdw rhu (auh sMq jn ikho ijhy huMdy hn? auhnW) sMq jnW dI jIvn-mrXwdw sux [1[rhwau[

(hy myry mn! ijs mnu`K ny ru`K ƒ iksy) qyz hiQAwr nwl k`t su`itAw (ru`K ny Awpxy) mn ivc (aus au~qy) gu`sw nwh kIqw, (sgoN ru`K ny) aus dw kMm svwr id`qw, qy, (aus ƒ) rqw Br BI koeI doS nwh id`qw [1[

(hy myry mn! ijhVw mnu`K byVI ƒ) pYrW hyT n`p ky (aus ivc) bih igAw, (aus mnu`K dy) srIr ivc (pYNfy dw) QkyvW nwh irhw, iBAwnk smuMdr (drIAw BI) aus au~qy Awpxw Asr nhIN pw skdw, (byVI ivc bYT ky auh) iek iKn ivc hI (aus drIAw qoN) pwrly kMFy jw auqirAw [2[

(hy myry mn! ijhVw mnu`K DrqI au~qy) cMdn Agr kpUr nwl lypn (krdw hY, DrqI) aus  (mnu`K) nwl (koeI ^ws) ipAwr nhIN krdI; qy (ijhVw mnu`K DrqI au~qy) gUMh mUqr (su`tdw hY, DrqI ƒ) pu`t ky rqw rqw (krdw hY, aus mnu`K dy ivru`D Awpxy) mn ivc (DrqI) burw nhIN mnWdI [3[

(hy myry mn!) koeI au~cw hovy nIvW hovy, koeI burweI kry koeI BlweI kry (AwkwS sBnW nwl) ieko ijhw l`gw rihMdw hY, sBnW vwsqy suKW dw Cqr (bixAw rihMdw) hY [ (AwkwS) nwh iksy ƒ im`qr smJdw hY nwh iksy ƒ vYrI, (AwkwS) swry jIvW vwsqy ie`k-smwn hY [4[

ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਨਾਸ ॥ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਪਵਿਤ੍ਰਹ ਕਿਰਣ ਲਾਗੇ ਮਨਿ ਨ ਭਇਓ ਬਿਖਾਦੁ ॥੫॥ ਸੀਤ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਚਲਿਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਮਾਨ ॥ ਜਹਾ ਸਾ ਕਿਛੁ ਤਹਾ ਲਾਗਿਓ ਤਿਲੁ ਨ ਸੰਕਾ ਮਾਨ ॥੬॥ ਸੁਭਾਇ ਅਭਾਇ ਜੁ ਨਿਕਟਿ ਆਵੈ ਸੀਤੁ ਤਾ ਕਾ ਜਾਇ ॥ ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਦਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੭॥ ਚਰਣ ਸਰਣ ਸਨਾਥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਲਾਲ ॥ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ॥੮॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1018}

pdArQ:- kir—kr ky [ pRgwsu—prkwS, cwnx [ pRcMf—qyz [ AMDkwr ibnws—hnyry dw nws  [ min—(sUrj dy) mn ivc [ ibKwdu—du`K [5[

sIq—TMFI [ mMd—hOlI hOlI [ smwn—ieko ijhI [ srb Qwn—sBnIN QweIN [ jhw—ij`Qy BI [ sw—sI [ ikCu—koeI (cMgI mMdI) cIz [ iqlu—rqw BI [ sMkw—SMkw, iJjk [ n mwn—nhIN mMinAw [6[

suBwie—cMgI Bwvnw nwl [ ABwie—BYVI Bwvnw nwl [ ju—ijhVw koeI [ inkit—nyVy [ sIqu—pwlw [ Awp kw—Awpxw [ pr kw—prwieAw [ shij—Afolqw ivc [ suBwie—cMgy Bwv ivc [7[

snwQ—nwQ vwly, Ksm vwly [ rMig—ipAwr ivc [ rwqy—rMgy hoey [ lwl  rMig—sohxy pRBU dy pRym-rMg ivc [ gwau—(hy myry mn!) gwieAw kr [ nwnk—hy nwnk! ikrpwl—dieAwvwn [8[

ArQ:- (hy myry mn! sUrj) qyz rOSnI kr ky (AwkwS ivc) prgt huMdw hY Aqy hnyry dw nws krdw hY [ cMgy mMdy sB jIvW ƒ aus dIAW ikrxW l`gdIAW hn, (sUrj dy) mn ivc (ies g`loN) du`K nhIN huMdw [5[

hy myry mn! TMFI (hvw) sugMDI-BrI (hvw) m`TI m`TI sBnW QWvW ivc ieko ijhI c`ldI hY; ij`Qy BI koeI cIz hovy (cMgI hovy cwhy mMdI) au~Qy hI (sB ƒ) l`gdI hY, rqw BI iJjk nhIN krdI [6[

(hy myry mn!) ijhVw BI mnu`K cMgI Bwvnw nwl jW mMdI Bwvnw nwl (A`g dy) nyVy AwauNdw hY, aus dw pwlw dUr ho jWdw hY [ (A`g) ieh g`l iblkul nhIN jwxdI ik ieh Awpxw hY ieh prwieAw hY, (A`g) Afolqw ivc rihMdI hY Awpxy suBwv ivc rihMdI hY [7[

(hy myry mn! iesy qrHW prmwqmw dy sMq jn) prmwqmw dy crnW dI srn ivc rih ky Ksm vwly bx jWdy hn, auh sohxy pRBU ivc r`qy rihMdy hn, auhnW dw ieh mn pRBU dy pRym-rMg ivc (rMigAw rihMdw hY) [ (hy myry mn! qUM BI) gopwl pRBU dy gux gWdw irhw kr [ hy nwnk! (ijhVy gux gWdy hn, auhnW au~qy) pRBU jI dieAwvwn ho jWdy hn [8[3[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਨਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਚਾਦਨਾ ॥੧॥ ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥ ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗਨਾ ॥੩॥ ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥੪॥ ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਨਾ ॥੫॥ ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ॥੬॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਨਾ ॥੭॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1018}

pdArQ:- cwdnw cwdnu—cwnxW ivcoN cwnx [ AWgin—ivhVy ivc [ pRB jIau cwdnw—pRBU jI dy nwm dw cwnx [ AMqir—AMdr, ihrdy ivc [1[

nIkw—{n#q} sohxw, cMgw [ AwrwDnw ArwDnu—ismrnW ivcoN ismrn [2[

iqAwgnw—Cf dyxw [3[

mwgnw mwgnu—mMgx ivcoN mMgx [ gur qy—gurU pwsoN [4[

hir kIrqn mih—prmwqmw dI is&iq-swlwh krn ivc [5[

lwgnw lwgnu nIkw—hor hor ipAwr bxn nwloN sohxw ipAwr [6[

ieh ibiD—ieh jugiq [ iqsih—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ jw kY msqik—ijs (mnu`K) dy m`Qy au~qy [7[

nwnk—hy nwnk! srnwgnw—srx Aw jWdw hY [8[

ArQ:- (hy BweI! lok ^uSI Awidk dy mOky qy GrW ivc dIvy Awidk bwl ky cwnx krdy hn, pr mnu`K dy) ihrdy ivc prmwqmw dy nwm dw cwnx ho jwxw—ieh ivhVy ivc hor sB cwnxW nwloN vDIAw cwnx hY [1[

hy BweI! sdw prmwqmw dw hI nwm ismrnw—ieh hor swry ismrnW nwloN sohxw ismrn hY [2[

(hy BweI! mwieAw dy moh ivcoN inklx leI lok igRhsq iqAwg jWdy hn, pr) kwm kRoD loB (Awidk ivkwrW ƒ ihrdy ivcoN) iqAwg dyxw—ieh hor swry iqAwgW nwloN sRySt iqAwg hY [3[

hy BweI! gurU pwsoN prmwqmw dI is&iq-swlwh dw ^Yr mMgxw—ieh hor swrIAW mMgW nwloN vDIAw mMg hY [4[

(hy BweI! dyvI Awidk dI pUjw vwsqy lok jwgry krdy hn, pr) prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc jwgxw—ieh hor jwgirAW nwloN au~qm jwgrw hY [5[

hy BweI! gurU dy crnW ivc mn dw ipAwr bx jwxw—ieh hor swrIAW lgnW nwloN vDIAw lgn hY [6[

pr, hy BweI! ieh jugiq ausy hI mnu`K ƒ pRwpq huMdI hY, ijs dy m`Qy au~qy Bwg jwg pYx [7[

hy nwnk! AwK—ijhVw mnu`K prmwqmw dI srn ivc Aw jWdw hY, aus ƒ hryk sohxw gux pRwpq ho jWdw hY [8[1[4[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਧੁ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹਰਿ ਜਸੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਗਾਵਨਾ ॥੧॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਵਾਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਵਨਾ ॥੨॥ ਭਗਤ ਦਇਆ ਤੇ ਬੁਧਿ ਪਰਗਾਸੈ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਖ ਤਜਾਵਨਾ ॥੩॥ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨਰਪਿ ਗਰਭਿ ਨ ਪਾਵਨਾ ॥੪॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਨਾ ॥੫॥ ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ ॥੬॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਨਾ ॥੭॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਚਲਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਵਨਾ ॥੮॥੨॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1018}

pdArQ:- jI—hy (siqgur) jI! hmwrY—myry (ihrdy-Gr) ivc [ jsu—is&iq-swlwh [ sRvn—kMnW nwl [ sunwvnw—suxw [1[rhwau[

hirAw—ijMd vwlw, Awqmk jIvn vwlw [ qum sMig—qyrI sMgiq ivc [1[

sMq ik®pw qy—gurU dI ikrpw nwl [ qy—qoN, nwl [ ihrdY—ihrdy ivc [ vwsY—v`s pYNdw hY [ dUjw Bwau—mwieAw dw ipAwr [2[

qy—qoN, dI rwhIN [ prgwsY—cmk pYNdI hY [ buiD prgwsY—Awqmk jIvn dI sUJ Aw jWdI hY [ durmiq—KotI miq [ dUK—AYb, ivkwr [ qjwvnw—iqAwgy jWdy hn [3[

Bytq—imlidAW, kridAW [ punIqw—piv`qr [ punrip—{pun: Aip} [ iPr BI, iPr iPr [ griB—grB ivc, jUnW dy gyV ivc [4[

nauiniD—dunIAw dy swry hI nO ^zwny [ iriD isiD—krwmwqI qwkqW [ qumrY min—qyry mn ivc [ Bwvnw—ipAwrw l`gdw hY [5[

sMq ibnw—gurU qoN ibnw [ mY—mYƒ [ Avr—iksy hor QW [ n sUJY jwvnw—jwxw nhIN su`Jdw [6[

moih—mYƒ [ inrgun kau—gux-hIn ƒ [ sMqw sMig—sMq jnW dI sMgiq ivc [7[

khu—AwK [ nwnk—hy nwnk ! guir—gurU ny [ clqu—kOqk, Ajb Kyf [ mDy—ivc [ rvnw—Awnµd mwxnw [8[

ArQ:- hy ipAwry gurU! Aw [ myry ihrdy-Gr ivc Aw v`s, qy, myry kMnW ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh suxw [1[rhwau[

hy ipAwry gurU! qyry AwieAW myrw mn myrw qn Awqmk jIvn vwlw ho jWdw hY [ hy siqgurU! qyry crnW ivc rih ky hI prmwqmw dw js gwieAw jw skdw hY [1[

hy BweI! gurU dI imhr nwl prmwqmw ihrdy ivc Aw v`sdw hY, qy mwieAw dw moh dUr kIqw jw skdw hY [2[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq dI ikrpw nwl bu`DI ivc Awqmk jIvn dw cwnx ho jWdw hY, KotI miq dy swry ivkwr iqAwgy jWdy hn [3[

hy BweI! gurU dw drsn kridAW jIvn piv`qr ho jWdw hY, muV muV jUnW dy gyV ivc nhIN peIdw [4[

hy pRBU! ijhVw (vfBwgI) mnu`K qyry mn ivc ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, auh, (mwno) dunIAw dy swry hI nO ^zwny Aqy krwmwqI qwkqW hwsl kr lYNdw hY [5[

hy BweI! gurU qoN ibnw myrw hor koeI Awsrw nhIN, iksy hor QW jwxw mYƒ nhIN su`Jdw [6[

hy BweI! myrI gux-hIn dI (gurU qoN ibnw) hor koeI bWh nhIN PVdw [ sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky hI pRBU-crnW ivc lIn hoeIdw hY [7[

hy nwnk! AwK—gurU ny (mYƒ) Acrj qmwSw ivKw id`qw hY [ mYN Awpxy mn ivc hr vyly prmwqmw dy imlwp dw Awnµd mwx irhw hW [8[2[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh