ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1017

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਸਿ ਲਪਟਾਇਓ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੇਰੈ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਬਨਜਨਿ ਆਇਓ ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਿ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥ ਜਿਹ ਘਰ ਮਹਿ ਤੁਧੁ ਰਹਨਾ ਬਸਨਾ ਸੋ ਘਰੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥ ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀ ਤੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥ ਜਹਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨੁ ਵਿਸਾਰਿਓ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥੫॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹ ਦੇਖਿ ਸਮਗ੍ਰੀ ਇਸ ਹੀ ਮਹਿ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥ ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥ ਜਉ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਾ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਇਓ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1017}

pdArQ:- BRmqy BRmqy—BtkidAW [ dulB—muSikl nwl imlx vwlw [ Ab—hux [1[

ry mUVy—hy mUrK! hoCY ris—hoCy rs ivc, nwsvMq (pdwrQW dy) suAwd ivc [ lptwieE—PisAw hoieAw hYN [ AMimRqu—At`l jIvn dyx vwlw nwm-jl [ qyrY sMig—qyry nwl, qyry AMdr [ ibiKAw—mwieAw [ isau—nwl [ aurJwieE—auliJAw hoieAw, ru`Jw hoieAw [1[rhwau[

bnjin AwieE—ivhwJx AwieAw [ kwlru—k`lr [ lwid—l`d ky [2[

ijh—ijs [ mih—ivc [ cIiq—ic`q ivc [ Gru—Gr mih—{not:- l&z ‘Gru’ Aqy ‘Gr’ dI ivAwkrixk Skl dw i^Awl r`Kxw} [3[

Atl—At`l, kdy nwh tlx vwlw [ AKMf—AibnwsI [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smW [4[

jhw—ij`Qy [ ivswirE—(qUM) Bulw id`qw hY [ lwieE—joiVAw [5[

klqR—iesqRI [ igRh smgRI—Gr dw swmwn [ dyiK—vyK ky [ ies hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iesu’ dw   u  au~f igAw hY} [6[

ijqu—ijs (kMm) ivc [ ko—koeI (jIv) [ lwieE—lwieAw igAw hY [ iqq hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqqu’ dw   u   au~f igAw hY} [ qYsy—auho ijhy [7[

jau—jdoN [ ik®pwlu—dieAwvwn [ qw—qW, qdoN [8[

ArQ:- hy mUrK! qUM nwsvMq (pdwrQW dy) suAwd ivc PisAw rihMdw hYN [ At`l Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl qyry AMdr v`sdw hY (qUM aus ƒ C`f ky Awqmk mOq ilAwaux vwlI) mwieAw dy nwl cMbiVAw hoieAw hYN [1[rhwau[

hy mUrK! cOrwsI l`K jUnW ivc BONidAW BOidAW hux qYƒ kImqI mnu`Kw jnm imilAw hY [1[

hy mUrK! qUM AwieAw sYN rqn qy jvwhr ^rIdx leI, pr qUM ie`QoN k`lr l`d ky hI qur ipAw hYN [2[

hy mUrK! ijs Gr ivc qUM sdw rihxw-v`sxw hY, auh Gr kdy qyry ic`q-cyqy hI nhIN AwieAw [3[

hy mUrK! qUM A`K Jmkx ijqny smy vwsqy BI kdy aus prmwqmw dI is&iq-swlwh nhIN kIqI, jo sdw kwiem rihx vwlw hY, jo AibnwsI hY, jo ijMd dyx vwlw hY qy jo swry suK dyx vwlw hY [4[

hy mUrK! ijs QW Aw^r zrUr jwxw hY aus vl qW qUM A`K dy Jmkx ijqny smy leI BI kdy iDAwn nhIN id`qw [5[

hy mUrK! pu`qr, iesqRI qy Gr dw swmwn vyK ky ies dy moh ivc hI qUM PisAw ipAw hYN [6[

(pr jIv dy BI kIh v`s!) ijs (kMm) ivc koeI jIv (prmwqmw v`loN) lwieAw jWdw hY aus ivc auh l`gw rihMdw hY, auho ijhy kMm hI auh krdw rihMdw hY [7[

hy dws nwnk! (AwK—) jdoN prmwqmw iksy jIv auqy dieAwvwn huMdw hY, qdoN aus ƒ gurU dw swQ pRwpq huMdw hY, qy, auh prmwqmw ivc suriq joVdw hY [8[1[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖਿ ਲੀਨੋ ਭਇਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰੈ ਮਿਸਟ ਗੂੜਾ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਕੋ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਓ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਰਾਧੇ ਜਮਕੰਕਰੁ ਕਿਛੁ ਨ ਕਹੀ ॥੨॥ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਿ ਜਾ ਕੈ ਸੰਤ ਰਿਦਾ ਭੰਡਾਰੁ ॥ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਸੁਜਾਣੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥੩॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ ਬਿਨਸਹਿ ਜਿਸੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਮਿਰਤੁ ਨਰਕੁ ਅਸਥਾਨ ਬਿਖੜੇ ਬਿਖੁ ਨ ਪੋਹੈ ਤਾਹਿ ॥੪॥ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਜਾ ਕੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪਰਵਾਹ ॥ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਧਿ ਪੂਰਨ ਊਚ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1017}

pdArQ:- kir—kr ky [ AnugRhu—ikrpw, dieAw [ swDU sMgu—gurU dw imlwp [ rsu—suAwd [ rsnw—jIB (nwl) [ imst—im`Tw [1[

mwn ko AsQwnu—mn dw shwrw [ sKw—swQI [ bMDpu—irSqydwr [ jwnu—sujwn, sB kuJ jwxn vwlw [1[rhwau[

swgru—smuMdr [ ijin—ijs (pRBU) ny [ ghI—PVI [ pRswdI—pRswid, ikrpw nwl [ ArwDy—AwrwDn krdw hY [ kMkru—{ikzkr} dws [ jm kMkru—jmdUq [2[

moK—mukqI [ duAwir jw kY—ijs dy dr qy [ BMfwru—^zwnw [ jIA jugiq—Awqmk jIvn jIaUx dI jwc [3[

ibnsih—nws ho jWdy hn [ mwih—ivc [ imrqu—mOq [ AsQwn ibKVy—AOKy QW [ ibKu—zihr, Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw [ n pohY—Asr nhIN kr skdI [ qwih—aus ƒ [4[

iriD isiD—krwmwqI qwkqW [ nviniD—jgq dy swry hI nO ^zwny [ jw kY—ijs dy Gr ivc [ AMimRqw prvwh—Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dy cSmy [ Awid—jgq dy SurU ivc [ AMqy—jgq dy AMq ivc [ miD—jgq dI hoNd dy smy ivc [ pUrn—ivAwpk [ Agm—AphuMc [ Agwh—AQwh [5[

ArQ:- hy BweI! sB dy idl dI jwxn vwlw sujwn prmwqmw hI sdw myry mn dw shwrw hY [ auhI myrw im`qr hY, auhI myrw s`jx hY, auhI myrw swQI hY, auhI myrw irSqydwr hY [1[rhwau[

hy BweI! dieAw kr ky ijs mnu`K dI r`iKAw prmwqmw krdw hY, aus ƒ gurU dw imlwp huMdw hY, auh mnu`K prmwqmw dy nwm dw Awnµd mwxdw hY, auh AwpxI jIB nwl pRBU dw nwm jpdw hY, (aus dy mn auqy prmwqmw dy ipAwr dw) im`Tw gUVHw rMg ciVHAw rihMdw hY [1[

hy BweI! (ijs mnu`K ny) aus pRBU dw Awsrw ilAw hY ijs ny ieh sMswr-smuMdr pYdw kIqw hY, auh mnu`K gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dw AwrwDn krdw rihMdw hY, aus ƒ jmdUq BI kuJ nhIN AwKdw [2[

hy BweI! mwlk-pRBU sdw r`iKAw krn dI smrQw vwlw hY, auh sujwn pRBU hI Awqmk jIvn jIaUx dI jwc isKWdw hY ijs dy dr qy mukqI itkI rihMdI hY, ijs dw ^zwnw sMq jnW dw ihrdw hY (jo sMq jnW dy ihrdy ivc sdw v`sdw hY) [3[

hy BweI! prmwqmw ijs mnu`K dy mn ivc Aw v`sdw hY aus dy swry du`K drd qy klyS imt jWdy hn [ Awqmk mOq, nrk, hor AOKy QW, Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw—iehnW ivcoN koeI BI aus auqy Awpxw Asr nhIN pw skdw [4[

hy BweI! ijs prmwqmw dy Gr ivc swrIAW krwmwqI qwkqW hn, qy swry hI ^zwny hn, ijs dy Gr ivc Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dy cSmy c`l rhy hn, auhI prmwqmw jgq dy SurU ivc, AMq ivc, ivckwrly smy ivc hr vyly mOjUd hY [ auh prmwqmw sB qoN au~cw hY, AphuMc hY, qy AQwh hY [5[

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਦੇਵ ਮੁਨਿ ਜਨ ਬੇਦ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰੁ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਭੁੰਚਹਿ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੬॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਾਛਤ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਰਿਦੈ ਜਪਿ ਭਗਵਾਨ ॥ ਪਾਵਨਾ ਤੇ ਮਹਾ ਪਾਵਨ ਕੋਟਿ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ॥੭॥ ਬਲ ਬੁਧਿ ਸੁਧਿ ਪਰਾਣ ਸਰਬਸੁ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਨਿਮਖ ਮਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1017}

pdArQ:- isD—is`D, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ swiDk—jog-swDn krn vwly [ dyv—dyvqy [ muinjn—mon-DwrI swDU [ byd krih aucwru—(auh pMifq ijhVy) vydW dw aucwrn krdy hn [ ismir—ismr ky (hI) [ suAwmI—mwlk [ shij—Awqmk Afolqw ivc (itk ky) [ suK BuMcih—Awqmk Awnµd mwxdy hn [ pwrwvwru—pwr Avwru, pwrlw aurlw bMnw [6[

pRwCq—pwp [ imtih—imt jWdy hn [ irdY—ihrdy ivc [ jip—jp ky [ pwvn—piv`qr krn vwlw [ koit—kRoVW [7[

suiD—sUJ [ prwx—ijMd [ srbsu—{svL-Ôv—swrw Dn} sB kuJ [ rwis—srmwieAw [ ibsru nwhI—nwh Bu`l [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ qy—qoN [ Ardwis—bynqI [8[

ArQ:- hy BweI! jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI, jog-swDn krn vwly jogI, dyvqy, mon-DwrI swDU, (auh pMifq jo) vydW dw pwT krdy rihMdy hn—(koeI BI hox) mwlk-pRBU (dw nwm) ismr ky (hI) Awqmk Afolqw ivc Awnµd mwx skdy hn, (AYsw Awnµd ijs dw) AMq nhIN (jo kdy mu`kdw nhIN) ijs dw aurlw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [6[

hy BweI! ihrdy ivc Bgvwn (dw nwm) jp ky iek iCn ivc hI AnykW pwp imt jWdy hn [ Bgvwn (dw nwm hI) sB qoN vDIk piv`qr hY, nwm-ismrn hI kRoVW dwn hn qy kRoVW qIrQ-ieSnwn hn [7[

hy BweI! prmwqmw dw nwm hI sMq jnW dw srmwieAw hY, bl hY, bu`DI hY, sUJ-bUJ hY, ijMd hY, iehI auhnW dw sB kuJ hY [ nwnk dI BI iehI bynqI hY—hy pRBU! myry mn qoN qUM A`K Jmkx ijqny smy leI BI nwh Bu`l [8[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh