ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1014

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗਿ ਉਪਾਏ ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਮਿਲਿ ਪਿੰਡੁ ਕਰੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਗਰਭ ਉਰਧਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਰੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ॥੧॥ ਸੰਸਾਰੁ ਭਵਜਲੁ ਕਿਉ ਤਰੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਅਫਰਿਓ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰੁ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰਿ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ਕਿਆ ਕਰਉ ਹਰੇ ॥ ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲੁ ਸਭੈ ਸਿਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਦਾਤਿ ਸਮਾਰਿ ਕਰੇ ॥੨॥ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗਿ ਜਨਮਿਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਧਰੇ ॥ ਲਾਗੀ ਭੂਖ ਮਾਇਆ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਮੋਹਿ ਖਰੇ ॥੩॥ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਇਤ ਉਤ ਢੂਢਤ ਥਾਕਿ ਪਰੇ ॥ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਵਿਆਪੇ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ॥੪॥ ਖਾਵੈ ਭੋਗੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਦੇਖੈ ਪਹਿਰਿ ਦਿਖਾਵੈ ਕਾਲ ਘਰੇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਕਾਲੁ ਟਰੇ ॥੫॥ ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਭੂਲੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਛੀਨਿ ਖਰੇ ॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਬਿਨਸੈ ਸਹਸੈ ਸਹਸਾ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ਮੁਖਿ ਧੂਰਿ ਪਰੇ ॥੬॥ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਜੋਬਨੁ ਤਨੁ ਖਿਸਿਆ ਕਫੁ ਕੰਠੁ ਬਿਰੂਧੋ ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਢਰੇ ॥ ਚਰਣ ਰਹੇ ਕਰ ਕੰਪਣ ਲਾਗੇ ਸਾਕਤ ਰਾਮੁ ਨ ਰਿਦੈ ਹਰੇ ॥੭॥ ਸੁਰਤਿ ਗਈ ਕਾਲੀ ਹੂ ਧਉਲੇ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ਰਖਿਓ ਘਰੇ ॥ ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਐਸੇ ਦੋਖ ਲਾਗਹਿ ਜਮੁ ਮਾਰਿ ਸਮਾਰੇ ਨਰਕਿ ਖਰੇ ॥੮॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੋ ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਕਾ ਕਉ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬਾਦਿ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਮਰਣਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਨਮੁ ਜਰੇ ॥੯॥ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲੋਭਿ ਮੂਲੁ ਖੋਇਓ ਸਿਰਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਡੰਡੁ ਪਰੇ ॥੧੦॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ॥੧੧॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰਹੁ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਗੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ਦੁਆਰੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹਰੇ ॥੧੨॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1013-1014}

pdArQ:- sMjoig—sMjog dI rwhIN, myl dI rwhIN [ rkqu—ru`q, lhU [ ibMdu—vIrj [ ipMfu—srIr [ kry—bxWdw hY [ AMqir grB—mW dy pyt ivc [ auriD—aUNDw, aultw [ swry—sMBwl krdw hY [1[

Bvjlu—smuMdr [ gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ inrMjnu—{inr-AMjnu} ijs auqy mwieAw dI kwlK Asr nhIN kr skdI [ APirE Bwru—AwPry hoey dw Bwr, hMkwry hoey dw pwpW dw Bwr [ APwru—Asih [ trY—tl jWdw hY, dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

baurw—kmlw, J`lw [ hry—hy hrI! sBY isir—hryk jIv dy isr qy [ Aih—idn [ inis—rwq [ smwir—sMBwl kr ky [2[

cwir pdwrQ—{1. Drm—SuB krm [ 2. ArQ—pdwrQ [ 3. kwm—kwmnw, ie`iCAw [ 4. moK—mukqI} [ lY—lY ky [ jig—jgq ivc [ isv skqI Gir—prmwqmw dI rcI mwieAw dy Gr ivc [ BUK—lwlc [ mgu—rsqw [ johY—q`kdw hY [ moih—mwieAw dy moh ivc [ Kry—KiVAw jWdw hY, gvwc jWdw hY [3[

krx plwh—{k{xwpRlwp} qrs pYdw krn vwly ivrlwp, kIrny, qrly [ ieq auq—ieDr auDr, hr pwsy [ kwim—kwm ivc [ ivAwpy—dbwieAw hoieAw [4[

kwlu Gry—kwl dy Gr ivc [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ try—twldw [5[

CIin Kry—kmzor huMdw jWdw hY [ shsY shsw—sihm hI sihm [ muiK—mUMh auqy [ DUir—im`tI, suAwh, iPtkwr [6[

ibriD—bu`Fw [ iKisAw—iKsikAw, Gt igAw [ kCu—blZm [ kMTu—glw, sMG [ ibrUDo—ruk igAw [ nYnhu—A`KW qoN [ Fry—Fldw hY, vgdw hY [ kr—h`Q [7[

kwlI hU—kwilAW (kysW) qoN [ n BwvY—cMgw nhIN l`gdw [ mwir—mwr ky [ nrik—nrk ivc [ Kry—lY jWdw hY [8[

ko—dw [ kw kau—iks ƒ? bwid—ivArQ [9[

Pokt—Poky [ loiB—loB ivc (pY ky) [ isir—isr auqy [ fMfu—fMfw [10[

jw kau—ijnHW auqy [ qy—auh bMdy [ inrml—pivqR [11[

smwrhu—Xwd r`Ko [ Bwau—pRym [ kry—kir, kr ky [ ryxu—crn-DUV [12[

ArQ:- (prmwqmw dy nwm qoN ibnw) sMswrI jIv sMswr-smuMdr qoN iksy hwlq ivc pwr nhIN lµG skdw ikauNik jIv mwieAw Awidk dy AhMkwr nwl AwPirAw rihMdw hY [ prmwqmw dw nwm, ijs auqy mwieAw-kwlK dw pRBwv nhIN pY skdw, gurU dI srn ipAW imldw hY, (ijs mnu`K ƒ nwm pRwpq huMdw hY) aus dw (AhMkwr Awidk dw) Asih Bwr dUr ho jWdw hY (ieh AhMkwr Awidk hI Bwr bx ky jIv ƒ sMswr-smuMdr ivc foibAw krdw hY) [1[rhwau[

mW qy ipau dy (srIrk) sMjog dI rwhIN prmwqmw jIv pYdw krdw hY, mW dw lhU qy ipau dw vIrj imlx qy prmwqmw (jIv dw) srIr bxWdw hY [ mW dy pyt ivc aulty pey hoey dI lgn pRBU-crnW ivc l`gI rihMdI hY [ auh prmwqmw ies dI hr qrHW sMBwl krdw hY (qy loV Anuswr pdwrQ) dyNdw hY [1[

hy hrI! mYƒ gunhgwr ƒ qyry auh aupkwr Bu`l gey hn, mYN (mwieAw dy moh ivc) J`lw hoieAw ipAw hW (qyrw ismrn krn qoN) by-v`s hW [ pr qUM dieAw dw somw hYN, hryk jIv dy isr qy (rwKw) hYN, qy sB ƒ dwqW dyNdw hYN [

(hy BweI!) dieAwl pRBU idn rwq (jIvW dI) sMBwl krdw hY qy dwqW dyNdw hY [2[

(jIv prmwqmw pwsoN) cwry hI pdwrQ lY ky jgq ivc jMimAw hY (iPr BI pRBU dI b^SS Bulw ky sdw) prmwqmw dI pYdw kIqI mwieAw dy Gr ivc invws r`Kdw hY [ sdw ies ƒ mwieAw dI Bu`K hI cMbVI rihMdI hY, sdw mwieAw dw rwh hI q`kdw rihMdw hY, mwieAw dy moh ivc (Ps ky cOhW pdwrQW ivcoN) mukiq-pdwrQ gvw lYNdw hY [3[

(swrI aumr jIv mwieAw dI ^wqr hI) qrly lYNdw rihMdw hY (mn dI qs`lI jogI mwieAw) pRwpq nhIN huMdI, hr pwsy mwieAw dI FUMF-Bwl krdw krdw Q`k jWdw hY [ kwm ivc, kRoD ivc, AhMkwr ivc n`ipAw hoieAw jIv sdw nwsvMq pdwrQ nwl hI pRIiq krdw hY, sdw Awpxy prvwr nwl hI moh joVI r`Kdw hY [4[

(dunIAw dy cMgy cMgy pdwrQ) KWdw hY (ivSy) Bogdw hY, (soBw inMdw Awidk dy bcn) muV muV suxdw hY, (dunIAw dy rMg qmwSy) vyKdw hY, (sohxy sohxy k`pVy Awidk) pihn ky (lokW ƒ) ivKWdw hY—(b`s! iehnW hI AwhrW ivc msq ho ky) Awqmk mOq dy Gr ivc itikAw rihMdw hY (Awqmk mOq shyVI r`Kdw hY) [ gurU dy Sbd qoN vWijAw hoieAw Awpxy Awqmk jIvn ƒ pCwx nhIN skdw [ prmwqmw dy nwm qoN KuMiJAw hox krky Awqmk mOq (ies dy isr qoN) nhIN tldI [5[

ijqnw hI moh qy haumY kr ky jIv shI jIvn-rwh qoN Bu`ldw hY, ijqnw hI vDIk ‘myrI (mwieAw) myrI (mwieAw)’ krdw hY, auqnw hI ieh haumY mmqw ies dy Awqmk jIvn ƒ Koh ky lY jWdy hn [ Aw^r ieh srIr qy ieh Dn, (ijnHW dI ^wqr hr vyly sihm ivc rihMdw sI, nws ho jWdw hY [ qdoN jIv pCuqWdw hY, (pr aus vyly pCuqwieAW kuJ nhIN bxdw) ies dy mUMh auqy iPtkwr hI pYNdI hY [6[

mnu`K bu`Fw ho jWdw hY, jvwnI iKsk jWdI hY srIr kmzor ho jWdw hY, sMG blZm nwl ruikAw rihMdw hY, A`KW qoN pwxI vgdw rihMdw hY, pYr (qurnoN) rih jWdy hn, h`Q kMbx l`g pYNdy hn, (iPr BI) mwieAw-vyVHy jIv dy ihrdy ivc hrI prmwqmw (dw nwm) nhIN (v`sdw) [7[

(bu`Fw ho jwx qy) Akl itkwxy nhIN rihMdI, kys kwly qoN ic`ty ho jWdy hn, Gr ivc r`iKAw hoieAw iksy ƒ cMgw nhIN l`gdw (iPr BI prmwqmw dy nwm ƒ BulweI r`Kdw hY) prmwqmw dw nwm ivswrI r`Kx qy Ajyhy BYV ies ƒ cMbVy rihMdy hn ijnHW kr ky jmrwj ies ƒ mwr ky nrk ivc lY jWdw hY [8[

(pr jIv dy BI v`s dI g`l nhIN) pUrbly jnmW dy kIqy krmW dy sMskwrW dw lyKw imtdw nhIN (ijqnw icr auh lyKw mOjUd hY, auhnW dy pRBwv hyT kukrm kr kr ky) jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [ jIv ivcwrw hor iks ƒ dos dyvy? (Asl g`l ieh hY ik) gurU dI srn qoN ibnw izMdgI ivArQ jWdI hY (ivkwrW ivc pY ky mnu`K) hor Awqmk mOq hor Awqmk mOq shyVdw jWdw hY [ gurU dy Sbd qoN KuMJx krky izMdgI (ivkwrW ivc) sV jWdI hY [9[

jIv dunIAw dIAW ^uSIAW mwxn ivc, rs Bogx ivc, qy hor Poky qy mMdy krm krn ivc pY ky ^uAwr huMdw hY [ prmwqmw dw nwm Bulw ky, loB ivc Ps ky mUl BI gvw lYNdw hY, Aw^r ies dy isr auqy Drmrwj dw fMfw pYNdw hY [10[

gurU dI srn pYx vwly mnu`K prmwqmw dy nwm dy gux gWdy hn [ ijnHW auqy hrI-pRBU myhr dI ingwh krdw hY auh jgq ivc hrI goibMd byAMq pUrn srb-ivAwpk ƒ ismr ky pivqR jIvn vwly ho jWdy hn [11[

hy BweI! sMq jnW dI sMgiq ivc pRym joV ky prmwqmw dw nwm ismro, gurU dy bcn (ihrdy ivc) sMBwl r`Ko [ prmwqmw dy dr qy gurU (dw bcn) hI Awdr pWdw hY, sMq jnW dI sMgiq hI kbUl pYNdI hY [

hy nwnk! (Ardws kr—) hy hrI! (mYƒ) auhnW sMq jnW dy crnW dI DUV (dyh) [12[8[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਡੁੰਮਣੀ ਕਿਤੀ ਮਿਤ੍ਰ ਕਰੇਉ ॥ ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਕਿਉ ਧੀਰੇਉ ॥੧॥ ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਲਿ ॥ ਹਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੇਈਅੜੈ ਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕਿਉ ਜਾਉ ॥ ਮੈ ਗਲਿ ਅਉਗਣ ਮੁਠੜੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਝੂਰਿ ਮਰਾਉ ॥੨॥ ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ॥ ਸੁਖਿ ਸਵੰਧਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥ ਲੇਫੁ ਨਿਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅੰਗਿ ਬਣਾਇ ॥ ਪਿਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਡੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੪॥ ਕਿਤੀ ਚਖਉ ਸਾਡੜੇ ਕਿਤੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥ ਸਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਸਚੇ ਸਚਾ ਬੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥ ਗਿਆਨੀ ਅੰਜਨੁ ਸਚ ਕਾ ਡੇਖੈ ਡੇਖਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥੭॥ ਤਉ ਭਾਵਨਿ ਤਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਕਿਤੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਤਿਨ ਸਚੈ ਰਤੜੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1014-1015}

not:- ieh AStpdI rwg mwrU Aqy rwg kw&I ƒ rlw ky gwvxI hY [

pdArQ:- Awvau—mYN AwauNdI hW [ vM\au—mYN jWdI hW [ fuMmxI—du-mnI, du-ic`qI ho ky) [ ikqI—ikqny hI [ kryau—mYN bxWdI hW [ swDn—jIv-iesqRI [ FoeI—Awsrw [ n lhY—nhIN lY skdI [ vwFI—prdysx, ivCuVI hoeI [ ikau DIryau—mYN ikvyN DIrj hwsl kr skdI hW? [1[

mYfw—myrw [ rqw—rMigAw hoieAw hY [ ipr—pqI [ hau—mYN [ Goil GumweI—vwrny jWdI hW [ KMnIAY kIqI—toty toty huMdI hW [ ihk—iek [ BorI—rqw ku smw [ ndir—myhr dI ingwh nwl [ inhwil—(myry vl) vyK [1[rhwau[

pyeIAVY—pyky Gr ivc, ies jnm ivc [ fohwgxI—duhwgx, mMdy BwgW vwlI, ivCuVI hoeI [ swhurVY—swhury Gr ivc, prmwqmw dy dys ivc, pRBU dy crnW ivc [ ikau jwau—mYN ikvyN phuMc skdI hW? gil—gl ivc, gl qk [ muTVI—mYN T`gI geI hW [ JUir mrwau—JUr JUr ky mrdI hW, duKI huMdI hW qy Awqmk mOq shyVdI hW [2[

sMmlw—(jy) mYN (ihrdy ivc) sMBwl lvW [ Gir—pqI-pRBU dy Gr ivc [ suiK—suK nwl [ svMiD—sONdIAW hn, SWq-ic`q rihMdIAW hn [ sohwgxI—cMgy BwgW vwlIAW [ guxqwsu—guxW dw ^zwnw pRBU [3[

inhwlI—qulweI [ kwpVu—(p`t dw hI) k`pVw [ AMig—srIr auqy (pihndIAW hn) [ muqI—muqIAw, C`fIAW hoeIAW, Cu`tV [ fuKI—du`KW ivc [ rYix—(izMdgI dI) rwq [ ivhwie—bIqdI hY [4[

ikqI—ikqny hI [ cKau—mYN c`KW [ swfVy—suAwdly pdwrQ [ vys—pihrwvy [ kryau—mYN krW [ jobnu—jvwnI [ bwid—ivArQ [ gieAmu—myrw (jobnu) igAw [ vwFI—Cu`tV [5[

sMdw—dw [ scy sMdw—sdw-iQr pqI-pRBU dw [ sdVw—ipAwr-BirAw sunyhw [ gur vIcwir—gurU dI bwxI dI ivcwr dI rwhIN [ bYhxw—sMgiq, sMg [ scy scw bYhxw—sdw-iQr pRBU dw sdw-iQr swQ [ ndrI ndir—myhr dI nzr krn vwly dI ingwh nwl [ ipAwir—ipAwr ivc [6[

igAwnI—prmwqmw nwl sWJ pwx vwlw bMdw [ AMjnu—surmw [ sc kw—sdw-iQr pRBU dy nwm dw [ fyKxhwru—auh prmwqmw jo sB jIvW dI sMBwl krn dy smr`Q hY [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ bUJY—smJdw hY [ jwxIAY—Awdr pWdw hY [ grbu—AhMkwr [ invwir—dUr kr ky [7[

qau—qYƒ [ Bwvin—jo psMd Aw jWdIAW hn [ jyhIAw—vrgIAW [ mU jyhIAw—myry vrgIAW [ ikqIAwh—AnykW hI [ nwhu—nwQ, Ksm-pRBU [ iqn—auhnW qoN [ scY—sdw-iQr pRBU ivc [8[

ArQ:- (hy pRIqm pRBU!) mYN qYQoN vwrny jWdI hW, kurbwn jWdI hW [ rqw Br smw hI (myry vl) myhr dI nzr nwl vyK, qw ik myrw mn (qYN) Awpxy ipAwry pqI nwl rMigAw jwey [1[rhwau[

(hy pRIqm pRBU! qYQoN ivCuV ky) mYN f`foilkI hoeI hoeI (jnmW dy gyV ivc) BtkdI iPrdI hW (idl dy Drvws leI) mYN AnykW hor im`qr bxWdI hW, pr jd qk qYQoN ivCuVI hoeI hW, mYƒ Drvws ikvyN Awvy? (qYQoN ivCuVI) jIv-iesqRI (iksy hor QW) Awsrw l`B hI nhIN skdI [1[

(ies sMswr) pyky Gr ivc mYN (swrI aumr) pRBU-pqI qoN ivCuVI rhI hW, mYN pqI-pRBU dy dys ikvyN phuMc skdI hW? (pRBU qoN ivCoVy dy kwrn) AOgux myry gl gl qk phuMc gey hn, (swrI aumr) mYƒ AOguxW ny T`gI r`iKAw hY [ pqI-pRBU dy imlwp qoN vWjI rih ky mYN AMdry AMdr duKI BI ho rhI hW, qy Awqmk mOq BI mYN shyV leI hY [2[

jy mYN (ies sMswr) pyky Gr ivc pqI-pRBU ƒ (Awpxy ihrdy ivc) sMBwl r`KW qW pqI-pRBU dy dys mYƒ aus dy crnW ivc QW iml jwey [ auh BwgW vwlIAW (jIvn-rwq) suK nwl sON ky guzwrdIAW hn ijnHW ny (pyky Gr ivc) guxW dw ^zwnw pqI-pRBU l`B ilAw hY [3[

ijnHW mMd-BwgxW ny pqI ƒ Bulw id`qw qy jo Cu`tV ho geIAW, auh jy rySm dw lyP lYx rySm dI qulweI lYx, hor k`pVw BI rySm dw hI bxw ky srIr auqy vrqx, qW BI auhnW dI jIvn-rwq du`KW ivc hI bIqdI hY [4[

jy mYN AnykW hI suAwdly Kwxy KWdI rhW, AnykW hI sohxy pihrwvy krdI rhW, iPr BI pqI-pRBU qoN ivCuV ky myrI jvwnI ivArQ hI jw rhI hY [ jd qk mYN Cu`tV hW, mYN (swrI aumr) Jur Jur ky hI idn k`tWgI [5[

jy sdw-iQr pRBU dw ipAwr-sunyhw siqgurU dI bwxI dI ivcwr dI rwhIN suxIey, qW aus sdw-iQr pqI-pRBU dw sdw leI swQ iml jWdw hY, auh myhr dI nzr vwlw pRBU myhr dI nzr nwl q`kdw hY, qy aus dy ipAwr ivc lIn ho jwdIdw hY [6[

prmwqmw nwl jwx-pCwx pwx vwlw sdw-iQr pRBU dy nwm dw surmw vrqdw hY, qy auh pRBU dw dIdwr kr lYNdw hY jo sB jIvW dI sMBwl krn dy smr`Q hY [ jyhVw mnu`K gurU dI srn pY ky (ies Byq ƒ) smJ lYNdw hY auh haumY AhMkwr dUr kr ky (aus dI hzUrI ivc) Awdr pWdw hY [7[

hy pqI-pRBU! jyhVIAW jIv-iesqRIAW qYƒ cMgIAW l`gdIAW hn, auh qyry vrgIAW ho jWdIAW hn, (pr qyrI myhr dI ingwh qoN vWjIAW hoeIAW) myry vrgIAW BI AnykW hI hn [

hy nwnk! jyhVIAW jIv-iesqRIAW sdw-iQr pRBU dy ipAwr ivc rMgIAW rihMdIAW hn, auhnW (dy ihrdy) qoN pqI-pRBU kdy nhIN ivCuVdw [8[1[9[

not:- pihlIAW 8 AStpdIAW ‘Gru 1’ dIAW sn [ ieQoN ‘Gru 2’ dIAW SurU huMdIAW hn [ ‘Gru 2’ dI ieh pihlI AStpdI hY [ ku`l joV 9 hY [ vyKo A^Irly AMk [1[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh