ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1011

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਰਿ ਲਾਲਚ ਬਾਦਿ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਹਿਆ ਜਿਹਵਾ ਸਚਿ ਸਾਦਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਰਸੁ ਨਹੀ ਹੋਰਿ ਚਲਹਿ ਬਿਖੁ ਲਾਦਿ ॥੧॥ ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ ਸੁਣਿ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ ਜਿਉ ਫੁਰਮਾਵਹਿ ਤਿਉ ਚਲਾ ਸਚੁ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਲੇ ਚਾਕਰੀ ਗੋਲੇ ਸਿਰਿ ਮੀਰਾ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਵੇਚਿਆ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਕਾਟੈ ਮਨ ਪੀਰਾ ॥੨॥ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਧਣੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਉ ਵਡਿਆਈਐ ॥ ਭਾਣੈ ਬਖਸੇ ਪੂਰਾ ਧਣੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ ਵਿਛੁੜਿਆ ਕਉ ਮੇਲਿ ਲਏ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥੩॥ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤਿ ਖਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਨੀਕੀ ॥ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਨਮੁਖ ਮਤਿ ਫੀਕੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਚੁ ਧੀਰਕ ਧੁਰ ਕੀ ॥੪॥ ਸਾਚੈ ਬੈਸਣੁ ਉਠਣਾ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਖਿਆ ॥ ਚਿਤਿ ਸਚੈ ਵਿਤੋ ਸਚਾ ਸਾਚਾ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ॥ ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ਰਖੇ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥੫॥ ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਲਸੁ ਘਣੋ ਫਾਥੇ ਓਜਾੜੀ ॥ ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਚੋਗੜੀ ਲਗਿ ਬੰਧੁ ਵਿਗਾੜੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਕਤੁ ਹੋਇ ਸਾਚੇ ਨਿਜ ਤਾੜੀ ॥੬॥ ਅਨਹਤਿ ਲਾਲਾ ਬੇਧਿਆ ਪ੍ਰਭ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਉ ਝੂਠੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥ ਬਾਦਿ ਕਾਰਾ ਸਭਿ ਛੋਡੀਆ ਸਾਚੀ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥੭॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਿਨਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਲਾਲੈ ਲਾਲਚੁ ਤਿਆਗਿਆ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਤੂ ਬਖਸਹਿ ਤਾ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੮॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1010-1011}

pdArQ:- swcI—sdw-iQr rihx vwlI, ijs ivc koeI aukweI n Awvy [ hoir—{l&z ‘hor’ qoN bhu-vcn} (ismrn qoN ibnw) bwkI dy [ bwid—ivArQ [ swcY—sdw-iQr pRBU ny [ moihAw—v`s ivc kr r`iKAw hY [ ijhvw—jIB [ sic—sdw-iQr pRBU (dy ismrn) ivc [ swid—suAwd ivc, Awnµd ivc [ ko—koeI [ hoir—(ijhVy nwm-rs qoN vWjy rihMdy hn) auh bMdy [ lwid—l`d ky, iek`Tw kr ky [1[

lwlw—Zulwm, syvk [ lwl ko—lwl dw, ipAwry pRBU dw [ Ksm—hy Ksm! clw—mYN c`ldw hW [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ lwl—hy lwl! [1[rhwau[

Anidnu—hr roz [ goly isir—Zulwm dy isr auqy [ mIrw—mwlk {AmIr}, srdwr [ DIrw—DIrj PVdw hY [ mn pIrw—mn dI pIV [2[

DxI ko—mwlk dw [ khau—mYN AwKW [ pUrw—sB qwkqW dw mwlk [ scu—sdw-iQr pRBU dw ismrn [ gur kau—gurU qoN [ bil—bilhwr, kurbwn [3[

KrI—cMgI [ nIkI—sohxI [ PIkI—by-suAwdI [ scu—sdw-iQr [ Dur kI—Dur qoN, AwpxI drgwh qoN [3[

swcY—sdw-iQr pRBU ivc [ scu—sdw-iQr pRBU dw ismrn [ BwiKAw—bolI [ iciq—ic`q ivc [ scY—scy dI (Xwd) [ ivqo—Dn [ swcY Gir—sdw-iQr rihx vwly Gr ivc [ bcin—bcn dI rwhIN [5[

Gxo—bhuq [ cogVI—koJI cog [ lig—(mwieAw dy moh ivc) l`g ky [ bMDu—(prmwqmw nwl) sMbMD [ mukqu—Awzwd, suqMqr [ inj—AwpxI [ qwVI—suriq [6[

Anhiq—nws-rihq pRBU ivc [ hyiq—ihq ivc, pRym ivc [ byiDAw—iv`iJAw rihMdw hY [ jIau—ijMd [ jil blau—sV bl jwey [ swcI—sdw-iQr pRBU dI BgqI [ qru—{qr:- A ferry-boat} byVI [ qwrI—{qwirn`enabling to cross} pwr lµGwx dy smr`Q [7[

Taur—itkwxw [ Twau—QW [ lwlY—syvk ny [ bil jwau—mYN sdky jWdw hW [8[

ArQ:- hy myry Ksm! hy ipAwry lwl! (myrI ArzoeI) sux [ mYN Awpxy lwl dw (Bwv, qyrw) Ajyhw syvk-Zulwm hW ik ijvyN hukm krdw hYN, mYN iqvyN hI (jIvn-rwh qy) qurdw hW [ qUM hI sdw kwiem rihx vwlw hYN [1[rhwau[

(pRBU-mwlk dw Zulwm) sdw-iQr pRBU dI BgqI dI kwr krdw hY, (nwm-ismrn qoN ibnw) bwkI dy lwlc aus ƒ ivArQ (id`sdy) hn [ sdw-iQr pRBU ny Awpxy syvk dw mn pRym-v`s kIqw hoieAw hY (ies vwsqy syvk dI) jIB sdw-iQr nwm-ismrn dy suAwd ivc (mgn rihMdI) hY [ (syvk ƒ) pRBU dy nwm qoN ibnw hor koeI rs (iK`cI) nhIN (pWdw) [ (syvk ƒ inScw hY ik nwm-rs qoN vWjy rihx vwly) bMdy auh cIz iek`TI kr ky lY jWdy hn jo Awqmk jIvn leI zihr hY [1[

syvk ny hr roz (hr vyly) prmwqmw dI BgqI dI syvw hI sMBwlI hoeI hY, syvk ƒ Awpxy isr auqy mwlk-pRBU (KVw id`sdw) hY [ syvk ny Awpxw mn gurU dy bcnW qoN vyc id`qw hY, gurU dy Sbd ivc (itk ky) syvk dw mn DIrj PVdw hY [ syvk pUry gurU ƒ DMn DMn AwKdw hY jyhVw aus dy mn dI pIV dUr krdw hY [2[

jyhVw mnu`K mwlk-pRBU dw syvk-Zulwm bx jWdw hY mYN aus dI kIh vifAweI d`s skdw hW? auh sB qwkqW dw mwlk pRBU AwpxI rzw ivc (Awpxy syvk-auqy) b^SS krdw hY (ijs dI brkiq nwl syvk) nwm-ismrn (dI) kwr krdw rihMdw hY [ syvk Awpxy gurU qoN sdw kurbwn jWdw hY jyhVw ivCuVy jIv ƒ prmwqmw dy crnW ivc imlw lYNdw hY [3[

gurU dI sohxI miq lY ky syvk-Zulwm dI Akl BI cMgI ho jWdI hY, aus dI suriq sdw-iQr BgqI ivc itk ky sohxI ho jWdI hY [ pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dI miq aus ƒ iP`k vwly rwhy hI pwx vwlI huMdI hY [

(pr, hy pRBU! jIvW dy kIh v`s? jIvW ƒ ieh) mn qy srIr qyrw hI id`qw hoieAw hY, hy pRBU! qUM sdw-iQr rihx vwlw hYN, qUM hI AwpxI Dur drgwh qoN jIvW ƒ (ismrn dI) tyk dyx vwlw hYN [4[

(syvk dw) auTxw bYTxw (sdw hI) sdw-iQr pRBU (dI Xwd) ivc rihMdw hY, ismrn hI aus dI (Awqmk) ^urwk hY ismrn hI aus dI bolI hY [ syvk dy ic`q ivc sdw-iQr pRBU (dI Xwd) itkI rihMdI hY, sdw-iQr pRBU dw nwm hI aus dw Dn hY, iehI rs sdw c`Kdw rihMdw hY [ (syvk) gurU dI rwhIN prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY (ijs dI brkiq nwl auh Awpxy mn ƒ) sdw-iQr pRBU dy Gr ivc itkweI r`Kdw hY [5[

pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy ƒ (nwm ismrn vloN) bhuq Awls rihMdw hY, auh Awpxy mn dI suM\ ivc hI PisAw rihMdw hY [ (nwm vloN suM\y mn dI AgvweI ivc) PisAw hoieAw mnmuK inq (mwieAw-moh dI) koJI cog cugdw hY, (Awpxy mn dy ipCy) l`g ky prmwqmw nwloN Awpxw sMbMD ^rwb kr lYNdw hY [ (Awpxy mn dI ies ZulwmI ivcoN mnmuK BI) gurU dI ikrpw nwl suqMqr ho ky sdw-iQr pRBU ivc AwpxI suriq joV lYNdw hY [6[

syvk nws-rihq pRBU dI Xwd ivc itikAw rihMdw hY, pRBU dy ipAwr ivc (aus dw mn) iv`iJAw rihMdw hY, (syvk pRBU-crnW nwl) ipAwr joVdw hY [ (syvk ƒ inscw hY ik) JUTy ivkwrI bMidAW dI ijMd sdw-iQr pRBU dI Xwd qoN KuMJ ky  (ivkwrW ivc hI)  sV  bl  jWdI hY [  (ies vwsqy) syvk moh

mwieAw dIAW ivArQ kwrW iqAwg dyNdw hY [ prmwqmw dI BgqI (syvk vwsqy sMswr-smuMdr qoN) qwrn dy smr`Q byVI hY [7[

ijnHW ny pRBU dw nwm Bulw id`qw auhnW ƒ Awqmk SWqI leI hor koeI QW itkwxw nhIN l`Bdw [ syvk ny mwieAw dw lwlc C`f id`qw hY, qy prmwqmw dw nwm-Dn l`B ilAw hY [

hy nwnk! (AwK—hy pRBU! mYN qYQoN sdky jWdw hW [ qUM Awp hI myhr kryN qW jIvW ƒ (Awpxy crnW ivc) imlweyN [8[4[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਲਾਲੈ ਗਾਰਬੁ ਛੋਡਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥ ਲਾਲੈ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਖਸਮਿ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਾਲੇ ਨੋ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਹੈ ਧੁਰਿ ਖਸਮਿ ਫੁਰਮਾਈ ॥ ਲਾਲੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰਜਾਈ ॥ ਆਪੇ ਮੀਰਾ ਬਖਸਿ ਲਏ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ ਆਪਿ ਸਚਾ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਲੈਹਿ ਤੂ ਲਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਖੁਆਈ ॥੩॥ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਹੁ ਤਿਨੈ ਵਿਚਿ ਪਾਇਆ ॥ ਜਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸੇਵੀਐ ਸੇਵਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ ਬੰਧਨ ਤੂਟਹਿ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋ ਪਾਏ ॥੫॥ ਲਾਲੇ ਵਿਚਿ ਗੁਣੁ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਲਾਲਾ ਅਵਗਣਿਆਰੁ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤੂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਲਾਲਾ ਮੰਨੇ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੬॥ ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੭॥ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸਭ ਧਾਤੁ ਹੈ ਮਾਟੀ ਰਲਿ ਜਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੮॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1011-1012}

pdArQ:- lwlY—syvk ny, Zulwm [ gwrbu—AhMkwru [ BY—fr-Adb ivc (rih ky) [ shij—Afol Awqmk AvsQw ivc (itk ky) [ suBwau—cMgw pRym [ suBweI—sRySt pRym suBwv vwlw [ Ksim imilAY—jy Ksm iml pey [1[

golw—Zulwm [ Ksmy—Ksm dI [ vifAweI—is&iq-swlwh [ gur prswdI—gurU dI ikrpw nwl [ aubry—bc gey [1[

isir—isr auqy, izMmy [ Duir—Dur qoN [ Ksim—Ksm ny [ rjweI—rzw ivc [ mIrw—mwlk [ vifAweI—Awdr-mwx [2[

scw—sdw-iQr rihx vwlw [ scu—At`l [ lweI lYih—qUM lw lYNdw hYN [ Brim—Btkxw ivc [ dUjY Brim—mwieAw dI Btkxw ivc [ KuAweI—(jIvn-rwh qoN) KuMJ jWdw hY [3[

mnhu—mn qoN [ cVY svwieAw—vDdw rihMdw hY [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ iqs dw—aus (prmwqmw) dw [ swhu—suAws [ iqnY—ausy ny [ ivic—(srIr) ivc [ syiv—syvw kr ky [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [4[

jIvqu mrY—dunIAw dI ikrq krdw hoieAw hI mwieAw dy moh vloN mrdw hY [ mir—mr ky [ Awpu—Awpw-Bwv, haumY [ qUtih—tu`t jWdy hn [ mukiq—(mwieAw dy moh qoN) ^lwsI [ inDwnu—^zwnw, (sB suKW pdwrQW dw) ^zwnw [ ko—koeI ivrlw [5[

AvgixAwru—AOguxW nwl BirAw hoieAw [ ko—koeI (BI) [ swru—sRySt [ krxI—krn-jog kMm [6[

swgru—smuMdr [ AMimRqsru—AMimRq dw srovr, AMimRq nwl BirAw hoieAw srovr [ pdwrQu—srmwieAw [ Amru—kdy nwh mu`kx vwlw [ mMin—mn ivc [7[

rupw—cWdI [ Dwqu—mwieAw [ siqguir—siqgurU ny [ bUJ—sUJ, smJ [ nwim—nwm ivc [ swcY—sdw-iQr pRBU ivc [8[

ArQ:- jyhVw mnu`K prmwqmw-mwlk dw syvk Zulwm bxdw hY auh Ksm-pRBU dI hI is&iq-swlwh krdw rihMdw hY [ jyhVy bMdy gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dI srn pYNdy hn auh (mwieAw dy moh qoN) bc inkldy hn [1[rhwau[

(pRBU dw) syvk (auh hY ijs) ny AhMkwr iqAwg id`qw hY gurU dy fr-Adb ivc rih ky syvk Afol Awqmk AvsQw ivc itikAw rihMdw hY, pRym suBwau vwlw bx jWdw hY [ syvk auh hY ijs ny mwlk nwl fUMGI sWJ pw leI hY, mwlk pwsoN aus ƒ bhuq Awdr-mwx imldw hY [ jy Ksm-pRBU iml pey, qW syvk ƒ ieqnw Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY ik aus Awnµd dw mu`l nhIN d`isAw jw skdw [1[

Ksm-pRBU ny DuroN hI hukm dy id`qw Awpxy syvk ƒ isr qy (hukm mMnx dI) kwr sONp id`qI (ies vwsqy pRBU dw) syvk pRBU dw hukm pCwxdw hY qy sdw aus dI rzw ivc rihMdw hY [ mwlk Awp hI (syvk auqy) b^SS krdw hY qy aus ƒ bhuq Awdr-mwx dyNdw hY [2[

hy pRBU! qUM gurU dy Sbd dI rwhIN syvk ƒ ieh sUJ id`qI hY ik qUM Awp sdw At`l hYN qy qyrw swrw (inXm) At`l hY [ hy pRBU! qyrI syvw-BgqI auhI mnu`K krdw hY ijs ƒ qUM Awp syvw-BgqI ivc joVdw hYN [ qyrI syvw-BgqI qoN ibnw iksy jIv ny qYƒ nhIN l`B sikAw, (qyrI syvw-BgqI qoN ibnw jIv) mwieAw dI Btkxw ivc pY ky jIvn-rwh qoN KuMiJAw rihMdw hY [3[

aus prmwqmw ƒ kdy mn qoN Bulwxw nhIN cwhIdw jo sB jIvW ƒ sB kuJ sdw dyNdw hY qy aus dw id`qw inq vDdw rihMdw hY [ ieh ijMd qy ieh srIr sB aus pRBU dw hI id`qw hoieAw hY, srIr ivc suAws BI ausy ny hI r`iKAw hY [ (pr aus dI syvw BgqI BI aus dI myhr nwl hI kr skIdI hY) jdoN auh ikrpw krdw hY qW aus dI syvw krIdI hY, jIv syvw-BgqI kr ky sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdw hY [4[

auh mnu`K pRBU dw syvk (AKvw skdw) hY jo dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw mwieAw dy moh vloN mirAw rihMdw hY, mwieAw dy moh qoN auqWh rih ky Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr krdw hY [ (Ajyhy syvk dy mwieAw vwly) bMDn tu`t jWdy hn, mwieAw dy moh qoN aus ƒ suqMqRqw iml jWdI hY, auh Awpxy AMdroN mwieAw dI iqRSnw dI A`g buJw dyNdw hY [

auN\ qW prmwqmw dw nwm-^zwnw hryk jIv dy AMdr hI mOjUd hY, pr koeI auhI bMdw ies ^zwny ƒ l`B skdw hY jo gurU dI srn pYNdw hY [5[

(hy pRBU! qyrI myhr qoN ibnw) syvk ivc koeI gux pYdw nhIN ho skdw, auh qW sgoN AOguxW nwl BirAw rihMdw hY [ qUM Awp hI b^SS krdw hYN, qy qyrw syvk qyrw hukm mMndw hY, hukm mMnx ƒ hI sB qoN sRySt kMm smJdw hY [ hy pRBU! qyry jyfw dwqw hor koeI nhIN [6[

gurU smuMdr hY, gurU AMimRq nwl BirAw hoieAw srovr hY (‘AMimRqsru’ hY [ syvk ies AMimRq dy srovr gurU dI srn pYNdw hY, iPr ieQoN) jo kuJ mMgdw hY auh Pl lY lYNdw hY [ (gurU dI myhr nwl syvk Awpxy) ihrdy ivc mn ivc prmwqmw dw nwm vsWdw hY jo (Asl) srmwieAw hY qy jo kdy mu`kx vwlw nhIN [ gurU ijs syvk qoN prmwqmw dw hukm mnWdw hY aus syvk ƒ gurU dI (ies d`sI) syvw nwl sdw Awqmk Awnµd imilAw rihMdw hY [7[

(hy BweI!) sonw cWdI Awidk sB (nwsvMq) mwieAw hY (jdoN jIv srIr iqAwgdw hY aus dy Bw dI ieh) im`tI ivc rl jWdI hY (ikauNik aus dy iksy kMm nhIN AwauNdI) [ siqgurU ny (pRBU dy syvk ƒ ieh) sUJ dy id`qI hY ik prmwqmw dy nwm qoN ibnw (sonw cWdI Awidk koeI cIz jIv dy) nwl nhIN jWdI [

hy nwnk! (gurU dI ikrpw nwl) jyhVy bMdy prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMgy jWdy hn auh pivqR jIvn vwly ho jWdy hn, auh sdw-iQr pRBU (dI Xwd) ivc lIn rihMdy hn [8[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh