ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1010

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਮਾਰਿ ਮਰੁ ਭਾਗੋ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਜਾਉ ॥ ਜਿਸ ਕੈ ਡਰਿ ਭੈ ਭਾਗੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਮਾਰਹਿ ਰਾਖਹਿ ਏਕੁ ਤੂ ਬੀਜਉ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁਚੀਲੁ ਕਾਚਉ ਮਤਿਹੀਨ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਕੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਵਗਣਿ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਕਿਉ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥ ਸਹਜਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਹਿ ॥ ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮੁ ਨ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੂਖ ਸਹਾਹਿ ॥੨॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਗਾਡੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰੁ ॥ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਜਮ ਦੁਆਰਿ ॥੩॥ ਅਗੈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਹਿ ਮੈ ਭੂਲੇ ਤੂ ਸਮਝਾਇ ॥ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਜੋ ਦਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥ ਸਾਜਨੁ ਦੇਖਾ ਤਾ ਗਲਿ ਮਿਲਾ ਸਾਚੁ ਪਠਾਇਓ ਲੇਖੁ ॥ ਮੁਖਿ ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਦੇਖੁ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂ ਮਨਿ ਵਸਹਿ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਵਿਸੇਖੁ ॥੫॥ ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਗਉ ਦੇਇ ॥ ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪੂਰਨੁ ਦੇਇ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਆਪਿ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੬॥ ਨਗਰੀ ਨਾਇਕੁ ਨਵਤਨੋ ਬਾਲਕੁ ਲੀਲ ਅਨੂਪੁ ॥ ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚਉ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਤੂ ਦੀਪਕੁ ਤੂ ਧੂਪੁ ॥੭॥ ਗੀਤ ਸਾਦ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਦ ਤਨਿ ਰੋਗੁ ॥ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਸਾਚਉ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1010}

pdArQ:- mrY—Awpw-Bwv qoN mrdw hY [ mwir—mwrY, mwr lYNdw hY [ mru—mOq, mOq dw fr [ Bwgo—B`ijAW [ pih—pws [ jwau—mYN jwvW [ ijs kY fir—ijs prmwqmw qy fr nwl [ ijs kY BY—ijs pRBU dy fr ivc rihx nwl [ BwgIAY—B`j skIdw hY, bc skIdw hY (mOq dy fr qoN) [ AMimRqu—At`l Awqmk jIvn dyx vwlw [ qw ko—aus (pRBU) dw [ bIjau—dUjw, koeI hor [1[

bwbw—hy pRBU! kucIlu—gMdw [ kwcau—k`cw, kmzor [ miq hIn—Akl qoN s`Kxw [ ko—koeI jIv [ kCu nhI—kwsy jogw nhIN [ guir—gurU ny [ pUrI miq—aukweI nwh Kwx vwlI Akl [1[rhwau[

Avgix—AOgux ivc [ suBr—nkw-nk [ Gir—pRBU dy Gr ivc [ jwau—mYN jwvW [ shij—Afol Awqmk AvsQw ivc [ Dnu—prmwqmw dw nwm-Dn [ bwDy—pwpW ivc b`Jy hoey [2[

ikqu—kwhdy leI? sMswir—sMswr ivc [ AwgY pwCY—prlok ivc qy ies lok ivc [ gwfy—g`fy [ Cwru—suAwh [ Gxo—bhuq [ duAwir—duAwr qy [3[

jwxw nwih—mYN nhIN jwxdw [ mY—mYƒ [ mwrgu—rsqw [ lwgau—mYN l`gdw hW [ pwie—pYrIN [4[

swjnu—pRIqm pRBU [ gil—gl nwl [ swcu—sdw-iQr pRBU dw nwm [ lyKu—ic`TI [ muiK iDmwxY—nIvyN mUMh, mUMh nIvW kr ky [ Dn—jIv-iesqRI [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ dyKu—vyK lY [ ndrI—myhr dI ingwh nwl [ krim—b^SS nwl [ ivsyKu—ivSySqw; vifAweI [5[

BUK ipAwso—Bu`Kw iqhwieAw [ mwgau—mYN mMgW [ ikAw dyie—auh kIh dy skdw hY? pUrnu—ivAwpk pRBU [ ijin—ijs pRBU ny [ dyiKAw—sMBwl kIqI hY [6[

ngrI nwieku—srIr-ngrI dw mwlk [ nvqno—nvW [ bwlku—bwl-suBwau vwlw, iksy nwl vYr ivroD nwh r`Kx vwlw [ lIl AnUpu—AnoKIAW KyfW krn vwlw [ pMKxU—pMCI [ swcau—sdw-iQr rihx vwlw [ cquru srUpu—Akl dw puMj [ dIpku—cwnx dyx vwlw [ DUpu—sugMDI dyx vwlw [7[

bwd—vwjy, gIq [ qin—qn ivc [ scu—sdw-iQr pRBU [ swcau—sdw-iQr rihx vwlw (nwm) hI [ cvY—boldw hY [ sog—Zm, icMqw [ ivjogu—ivCoVw [ hogu—hovygw [8[

ArQ:- hy pRBU! (qyry nwm qoN ibnw) mYN gMdw hW, kmzor-idl hW, Akl qoN s`Kxw hW [ qyry nwm qoN ibnw koeI BI jIv kwsy jogw nhIN hY (AkloN ^wlI hY) [ (ijs mnu`K ƒ pUrw gurU iml ipAw) pUry gurU ny aus ƒ auh miq dy id`qI ijs nwl auh jIvn-s&r ivc aukweI nwh Kwey [1[rhwau[

(jdoN mnu`K gurU dy) Sbd ivc (juV ky) Awpw-Bwv qoN mrdw hY qdoN auh mOq dy fr ƒ mwr lYNdw hY [ (auN\ mOq qoN) B`j ky mYN iks dy pws jw skdw hW? ijs prmwqmw dy fr ivc irhW Adb ivc irhW (mOq dy fr qoN) bc skIdw hY (aus dw nwm jpxw cwhIdw hY), aus dw nwm At`l Awqmk jIvn dyx vwlw hY [

hy pRBU! qUM Awp hI mwrdw hYN qUM Awp hI r`iKAw krdw hYN [ qYQoN ibnw hor koeI QW nhIN (jo mwr sky jW mOq qoN bcw sky) [1[

(pRBU dy nwm qoN KuMJ ky) mYN AOgux nwl nkw-nk Br jWdw hW, myry ivc gux nhIN pYdw huMdy, qy guxW qoN ibnw mYN (prmwqmw dy) dys ivc ikvyN phuMc skdw hW? jyhVw mnu`K Afol Awqmk AvsQw ivc itkdw hY gurU dy Sbd ivc juVdw hY aus dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY, pr ieh nwm-Dn iksmq qoN ibnw nhIN imldw [ ijnHW dy mn ivc prmwqmw dw nwm nhIN v`sdw, auh AOguxW dy b`Dy hoey du`K shwrdy hn [2[

ijnHW bMidAW ny prmwqmw dw nwm Bulw id`qw auh sMswr ivc kwhdy leI Awey? auhnW ƒ nwh prlok ivc suK, nwh ies lok ivc suK, auh qW suAwh dy l`dy hoey g`fy hn (auhnW dy srIr ivkwrW nwl Bry hoey hn) [ auh prmwqmw qoN ivCuVy hoey hn, prmwqmw nwl auhnW ƒ imlwp nsIb nhIN huMdw, auh jmrwj dy fr qy fwFw du`K shwrdy hn [3[

hy pRBU! mYƒ ieh smJ nhIN ik qyry nwm qoN KuMJ ky jIvn-s&r ivc myry nwl ikhI vwprygI [ mYƒ Bu`ly hoey ƒ, hy pRBU! qUM Awp Akl dyh [ mYƒ kurwhy pey hoey ƒ jyhVw koeI rsqw d`sygw, mYN aus dy pYrIN l`gWgw [ (shI rsqy dI) dwiq dyx vwlw gurU qoN ibnw hor koeI nhIN hY, gurU dI b^SI ies dwiq dw mu`l pwieAw nhIN jw skdw [4[

(gurU dI srn pY ky) mYN sdw-iQr pRBU dw ismrn kr rhI hW, ieh ismrn-rUp ic`TI mYN (pRBU-pqI ƒ) ByjI hY, jdoN aus s`jx-pRBU dw mYN drsn krWgI qW mYN aus dy gl nwl l`g jwvWgI [

(pRBU dI Xwd qoN KuMJ ky) hy inmo-JUx KloqI jIv-iesqRI! qUM BI gurU dI srn pau, qy AwpxI A`KIN aus dw drSn kr lY [

(pr, hy pRBU! swfy jIvW dy kIh v`s?) jy qYƒ cMgw l`gy qW qUM jIvW dy mn ivc Aw prgtdw hYN, qyrI myhr dI ingwh nwl qyrI b^SS nwl qyry drsn dI vifAweI imldI hY [5[

jy koeI mnu`K Awp hI (mwieAw dy moh ivc) Bu`Kw iqhwieAw Btk irhw hovy, mYN aus pwsoN kIh (nwm dI dwiq) mMg skdw hW? auh mYƒ kIh dy skdw hY? mYƒ qW hor koeI (dwqw) nhIN su`Jdw, (hW,) auhI prmwqmw dy skdw hY jo jIvW dy mn ivc qn ivc BrpUr hY [ ijs prmwqmw ny ieh jgq ricAw hY aus ny Awp hI ies dI sMBwl BI krnI hY [ auh Awp hI Awpxy (nwm dI dwiq dI) vifAweI dyNdw hY [6[

prmwqmw iehnW srIrW dw mwlk hY, (jIvW ƒ ipAwr krn ivc auh hr vyly) nvW hY, bwlk (vWg auh inrvYr) hY, auh AnoKy kOqk krnhwr hY [ prmwqmw sdw-iQr rihx vwlw hY, Akl dw puMj hY, (iesqRI mrd pMCI Awidk sBnW ivc mOjUd hY) pr auh koeI ^ws iesqRI nhIN, koeI ^ws mrd nhIN, koeI ^ws pMCI nhIN [ jgq ivc auhI kuJ ho irhw hY jo aus ƒ BwauNdw hY [

hy pRBU! qUM sB jIvW ƒ cwnx (igAwn) dyx vwlw hYN, qUM sB ƒ sugMDI (im`Tw suBwau) dyx vwlw hYN [7[

dunIAw dy gIq sux vyKy hn, suAwd c`K vyKy hn; ieh gIq qy suAwd srIr ivc rog hI pYdw krdy hn [ ijs mnu`K ƒ sdw-iQr pRBU ipAwrw l`gdw hY jo mnu`K sdw-iQr pRBU dw nwm ismrdw hY, aus dw (pRBU nwloN) ivCoVw mu`k jWdw hY, aus dI icMqw dUr ho jWdI hY [

hy nwnk! ijs mnu`K ƒ pRBU dw nwm nhIN Bu`ldw, aus ƒ ieh XkIn bx jWdw hY ik jgq ivc auhI kuJ huMdw hY jo pRBU ƒ psMd AwauNdw hY [8[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh