ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1009

ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਾਰੇ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕਾ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ ਭ੍ਰਮਿ ਥਾਕੇ ਭੇਖਾ ॥ ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਰਮਲੋ ਮਨਿ ਮਾਨੈ ਏਕਾ ॥੧॥ ਤੂ ਅਜਰਾਵਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਸਭ ਚਾਲਣਹਾਰੀ ॥ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਭਾਇ ਲੈ ਪਰਹਰਿ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮਿ ਉਧਾਰਾ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥ ਜਲੁ ਬਿਲੋਵੈ ਜਲੁ ਮਥੈ ਤਤੁ ਲੋੜੈ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨਾ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਦਧਿ ਮਥੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਮਨਮੁਖ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਸੂ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥੩॥ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਮਰੁ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਜੇ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭਿ ਕੁਲ ਉਧਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥ ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਨਿਤ ਤੋਟਾ ਸੈਸਾਰਾ ॥੫॥ ਸਾਚੀ ਸੰਗਤਿ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥ ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੬॥ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੰਘਾਰਾ ॥ ਮੋਟਾ ਨਾਉ ਧਰਾਈਐ ਗਲਿ ਅਉਗਣ ਭਾਰਾ ॥ ਮਾਣਸ ਦਾਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਾਰਾ ॥੭॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਤੂ ਧਣੀ ਅਵਿਗਤੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਰੁ ਜੋਈਐ ਮੁਕਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਸਾਚੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1008-1009}

pdArQ:- kQy—kiQ, kQ ky, suxw ky [ suxy—suix, sux ky [ hwry—Q`k gey [ ATsiT—ATwhT [ Gxw—bhuqy [ BRim—BON ky [ ByKw—keI ByKW dy swDU [ swco—sdw-iQr rihx vwlw [ min—mn dI rwhIN [ eykw—kyvl, isr& [1[

Ajrwvru—{Ajr Avr} [ Ajr—kdy bu`Fw nwh hox vwlw [ Avru—{AÄXNq œyÕT} A`q sRySt [ rswiex—{rs AXnu} rsW dw Gr, rsW dw somw [ Bwie—pRym nwl [ prhir—prhry, dUr kr lYNdw hY [1[rhwau[

nwim—nwm dI rwhIN [ auDwrw—(pwpW qoN) bcwau [ guir—guir dI rwhIN [ sbid—Sbd dI rwhIN [ bIcwrw—sRySt ivcwr [ iklivK—pwp [2[

iblovY—irVkdw hY [ mQY—mQdw hY [ qqu—m`Kx, sRySt vsq [ AMDu—AMnHw mnu`K [ diD—dhIN [ mQIAY—irVkIey [ inDwnw—^zwnw (sB pdwrQW dw) [ jwxnI—jwxin, jwxdy hn [ psU—pSU-suBwv [3[

mrI—(Awqmk) mOq [ mru—mOq [ vwro vwr—muV muV [ sbdy—Sbd dI rwhIN [ mrY—(Awpw-Bwv vloN) mrdw hY [ n mrY—‘haumY’ dI mOq nhIN mrdw [ jgjIvnu—jgq dw jIvn pRBU [ min—(ijs dy) mn ivc [ siB—swry [4[

scw—sdw-iQr rihx vwlw [ lwhw—K`tI [ sMswir—sMswr ivc [ vIcwrw—sUJ [ dUjY Bwie—pRBU qoN ibnw iksy hor pRym ivc [ qotw—Gwtw (Awqmk jIvn ivc) [5[

scI—sdw iek-rs rihx vwlI, aukweI n Kwx vwlI [ Bwau—pRym [ AwDwrw—Awsrw [ bwxI—bwxI dI rwhIN [ sMqoiKAw—(jo mnu`K mwieAw dI iqRSnw vloN) sMqoKI ho jWdw hY [6[

sMGwrw—ivAwpdy hn [ motw—v`fw [ gil—gl ivc [ swrw—sRySt [7[

Agm—AphuMc [ Agocru—A-go-cru, ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc n ho sky [ DxI—mwlk [ Aivgqu—{AÒXÙØ} AidRSt [ Apwrw—Apwr, ijs dw pwrlw bMnw nwh l`B sky [ dru—drvwzw [ joeIAY—FUMFIey [ mukqy—ivkwrW qoN ^lwsI [ cUkeI—mu`kdw [8[

ArQ:- hy pRBU! swrI isRStI nwsvMq hY [ (pr) qUM kdy bu`Fw nhIN huMdw, qUM A`q sRySt hYN, qUM mOq qoN rihq hYN [ qyrw nwm swry rsW dw somw hY [ jyhVw jIv (qyrw nwm) pRym nwl jpdw hY, auh Awpxw v`fy qoN v`fw du`K dUr kr lYNdw hY [1[rhwau[

AnykW irSI munI (monDwrI) vyd purwx (Awidk Drm pusqkW) suxw suxw ky sux sux ky Q`k gey, sB ByKW dy AnykW swDU ATwhT qIrQW qy BON BON ky Q`k gey (prMqU prmwqmw ƒ pRsMn nwh kr sky) [ auh sdw-iQr rihx vwlw pivqR mwlk isr& mn (dI pivqRqw) dI rwhIN pqIjdw hY [1[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm (hI) pVHnw cwhIdw hY nwm hI smJxw cwhIdw hY, gurU dI is`iKAw lY ky pRBU dy nwm dI rwhIN hI (pwpW qoN) bcwau huMdw hY [ ieh pUrI miq qy sRySt ivcwr pUry gurU dI rwhIN pUry gurU dy Sbd ivc juiVAW hI imldI hY ik prmwqmw dw nwm ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY, qy swry pwp nws krn dy smr`Q hY [2[

jyhVw mnu`K pwxI irVkdw hY, (sdw) pwxI (hI) irVkdw hY pr m`Kx hwsl krnw cwhuMdw hY, auh (AkloN) AMnHw hY auh AigAwnI hY [ jy dhIN irVkIey qW m`Kx l`Bdw hY (iesy qrHW) jy gurU dI miq leIey qW pRBU dw nwm imldw hY jo (swry suKW dw) ^zwnw hY [ pr Awpxy mn dy ip`Cy hrn vwly mnu`K ies Byq ƒ nhIN smJdy, auh pSU-ibRqI ivc itky rihMdy hn [3[

haumY qy mmqw inrI Awqmk mOq hY, ies Awqmk mOqy mr ky jIv muV muV jMmdw mrdw hY [ jo mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN (ies haumY qy mmqw vloN) sdw leI qrk kr ley qW auh muV kdy Awqmk mOq nhIN shyVdw [ gurU dI is`iKAw dI brkiq nwl ijs mnu`K dy mn ivc jgq dw jIvn prmwqmw v`s pYNdw hY (Awp qW qrdw hI hY) AwpxIAW swrIAW kulW ƒ BI Awqmk mOq qoN bcw lYNdw hY [4[

(jIv-vxjwrw jgq-h`t ivc vpwr krn AwieAw hY) sdw kwiem rihx vwlw (kdy nws nwh hox vwlw) sOdw prmwqmw dw nwm (hI) hY, iehI AYsw vpwr hY jo sdw-iQr rihMdw hY [ ijs mnu`K ƒ gurU dI miq lY ky ieh sUJ Aw jWdI hY auh jgq (-h`t) ivc nwm (dI) K`tI K`tdw hY [ pr jy mwieAw dy ipAwr ivc hI (sdw) ikrq-kwr kIqI jwey, qW sMswr ivc (Awqmk jIvn dI pUMjI ƒ) Gwtw hI Gwtw pYNdw hY [5[

jyhVw mnu`K sdw-iQr bwxI dI rwhIN (mwieAw dI iqRSnw vloN) sMqoKI ho jWdw hY, jyhVw gurU dy Sbd ƒ AwpxI soc-mMfl ivc itkweI r`Kdw hY, prmwqmw dw sdw-iQr nwm prmwqmw dw sdw-iQr pRym aus (dI izMdgI) dw Awsrw bx jWdw hY aus dy Awqmk jIvn dI sdw-itkvIN ^urwk bx jWdw hY [ aus dI sMgiq pivqR, aus dw irhYSI QW pivqR, aus dy Gr bwr pivqR hn [6[

pr dunIAw dy rs mwxn nwl, dunIAw dIAW pwiqSwhIAW nwl (mnu`K ƒ) duK suK ivAwpdy rihMdy hn [ jy (dunIAw dy vf`px dy kwrn Awpxw) v`fw nwm BI rKw leIey, qW BI sgoN gl ivc AOguxW dy Bwr b`J pYNdy hn (ijnHW krky mnu`K sMswr-smuMdr ivc fu`bdw hI hY) [

hy pRBU! qUM v`fw dwqw hYN (sB dwqW dyNdw hYN), pr qyrIAW (mwiek) dwqW nwl mnu`KW dI (mwieAw vloN) iqRpqI nhIN huMdI [7[

hy pRBU! qUM Agm hYN, igAwn-ieMidRAW dI qyry qk phuMc nhIN ho skdI, qUM sB pdwrQW dw mwlk hYN, qUM AidRSt hYN, qUM byAMq hYN [ jy gurU dy Sbd ivc juV ky qyrw drvwzw BwlIey qW (qyry dr qoN nwm dw auh) ^zwnw imldw hY jo (mwieAw dy moh vloN) ^lwsI dyNdw hY [

hy nwnk! (nwm dw vpwr) sdw-iQr rihx vwlw vpwr hY (ies vpwr dI brkiq nwl jIv-vxjwry dw prmwqmw-Swh nwloN kdy) imlwp mu`kdw nhIN [8[2[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਬਿਖੁ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਰਿ ॥ ਕੰਧੀ ਦਿਸਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ ਵੰਝੀ ਹਾਥਿ ਨ ਖੇਵਟੂ ਜਲੁ ਸਾਗਰੁ ਅਸਰਾਲੁ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਜਗੁ ਫਾਥਾ ਮਹਾ ਜਾਲਿ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਤਿਥੈ ਪਵਣੁ ਨ ਪਾਵਕੋ ਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਤਿਥੈ ਸਚਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰਿ ਪਏ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਸਪੁ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਐ ਬਿਖੁ ਅੰਤਰਿ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਕਿਸ ਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਰੜੁ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸੁ ॥੪॥ ਮਾਗਰਮਛੁ ਫਹਾਈਐ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਐ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਇ ॥ ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਇ ॥੫॥ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਪਾਇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਬਿਖੁ ਜਾਇ ॥ ਜਰਾ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥ ਧੰਧੈ ਧਾਵਤ ਜਗੁ ਬਾਧਿਆ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੭॥ ਸੂਹਟੁ ਪਿੰਜਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ॥ ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਐ ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1009-1010}

pdArQ:- boihQw—jhwz, byVw [ dIAw—TylH id`qw [ mMJwir—ivc [ kMDI—kMFw [ aurvwru—aurlw kMFw [ vMJI—vMJ [ hwiQ—h`Q ivc [ KyvtU—mlwh [ Asrwlu—iBAwnk [2[

bwbw—hy BweI! jwil—jwl ivc [ prswdI—ikrpw nwl [ smwil—sMBwl ky [1[rhwau[

sbid—Sbd ivc (joV ky) [ iqQY—aus Awqmk AvsQw ivc, aus QW [ pwvko—A`g [ Awkwru—(id`sdw) jgq [ nwie—nwm ivc [ sic nwie—sdw-iQr nwm ivc (joV ky) [2[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ Awvwgauxu—jMmxw mrnw, jnm mrn dw gyV [ invwirAw—dUr kr id`qw [ shju—Afol Awqmk AvsQw [3[

ipVweI—ptwrI ivc [ min—mn ivc [ rosu—kRoD [ dIjY—id`qw jwey [ gwrVu—(s`p dy zihr ƒ dUr krn vwlw) gwrV mMqr [ sMqosu—sMqoK, Awqmk TMF, SWqI [4[

PhweIAY—Psw leIdw hY [ vqwie—pw ky [ PwQw—PisAw hoieAw [ PwhIAY—Ps jWdw hY [ ikrqu—kIqy krmW dy sMskwrW dw iek`T [5[

ibKu—zihr [ jwie—dUr ho jWdw hY [ jrw—buFypw [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ mukqu—ivkwrW qoN Awzwd [6[

DMDY—DMDy ivc [ mugDu—mUrK [ guir—gurU ny [ vIcwir—ivcwr ky [ {not:- l&z ‘vIcwru’ Aqy ‘vIcwir’ dw &rk cyqy rKx-jog hY} [

sUhtu—qoqw [ ipMjir—ipMjry ivc [ pIAY—pINdw hY [ guir imilAY—jy gurU iml pey [ moK—ivkwrW qoN ^lwsI [ duAwru—drvwzw [8[

ArQ:- hy BweI! jgq (mwieAw-moh dy) bVy v`fy jwl ivc PisAw hoieAw hY [ (ies jwl ivcoN) jIaUNdy auh inkldy hn jo gurU dI myhr nwl sdw-iQr prmwqmw dw nwm sMBwldy hn [1[rhwau[

jgq ny AwpxI izMdgI dw byVw mwieAw dy zihr nwl l`idAw hoieAw hY, qy ies ƒ sMswr-smuMdr ivc TylH id`qw hoieAw hY [ (sMswr dw) kMFw id`sdw nhIN, nwh aurlw kMFw nwh pwrlw [ nwh hI (muswi&r dy) h`Q ivc vMJ hY, nwh (byVy ƒ clwx vwlw koeI) mlwh hY [ (ijs smuMdr ivcoN jhwz lµG irhw hY auh) smuMdr iBAwnk hY (aus dw TwTW mwrdw) pwxI frwauxw hY [1[

gurU jhwz hY, gurU Awpxy Sbd dI rwhIN (jIv-muswi&rW ƒ sMswr-smuMdr ivcoN) pwr lµGwx dy smr`Q hY, (gurU ijs QW ijs Awqmk AvsQw ivc ApVw dyNdw hY) auQy nwh hvw nwh A`g nwh pwxI nwh ieh sB kuJ jo id`s irhw hY (koeI zor nhIN pw skdw) [ aus AvsQw ivc A`piVAw jIv sdw-iQr pRBU (nwl iek-imk huMdw hY), aus sdw-iQr pRBU dy nwm ivc lIn huMdw hY jo jIv sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx dI qwkq r`Kdw hY [2[

jyhVy bMdy gurU dI srn pY ky (ies smuMdr ivcoN) lµGdy hn, auh sdw-iQr prmwqmw (dy crnW) ivc suriq joV ky pwrly kMFy jw phuMcdy hn [ (gurU) auhnW dI joiq pRBU dI joiq ivc imlw ky auhnW dw jnm mrn dw gyV mukw dyNdw hY [ gurU dI is`iKAw lY ky ijs mnu`K dy AMdr Afol Awqmk AvsQw pYdw huMdI hY auh sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdw hY [3[

jy s`p ƒ ptwrI ivc pw dyeIey qW aus dw zihr aus dy AMdr hI itikAw rihMdw hY (dUijAW ƒ fMg mwrn leI) gu`sw BI aus dy mn ivc mOjUd rihMdw hY (mnu`K dw mn, mwno, s`p hY [ iksy Dwrimk Bys nwl mn dw mMdw suBwau bdl nhIN skdw), ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dy sMgRih dw Pl Bogxw hI pYNdw hY, iksy jIv ƒ (aus dI iksy kIqI burweI bwry) dos nhIN id`qw jw skdw [ jy mnu`K gurU dI srn pY ky (mn-s`p ƒ v`s krn vwlw) gwrV mMqr (gurU qoN) sux ley, prmwqmw dw nwm suxn dI gyJ pw ley qW aus dy AMdr SWqI TMF pYdw ho jWdI hY [4[

(dirAw ivc) jwl pw ky kuMfI nwl mgrm`C Psw leIdw hY, iqvyN BYVI miq ivc PisAw jIv mwieAw dy moh ivc kwbU Aw jWdw hY (ivkwr krdw hY qy) muV muV pCuqWdw (BI) hY [ aus ƒ ieh su`Jdw hI nhIN ik (iehnW ivkwrW dy kwrn) jnm mrn dw gyV ivAwpygw [ (pr aus dy BI kIh v`s? ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dw iek`T (jo jIv dy mn ivc mOjUd rihMdw hY) imtwieAw nhIN jw skdw [5[

krqwr ny jIvW dy AMdr haumY dw zihr pw ky jgq pYdw kr id`qw hY [ ijs jIv dy ihrdy ivc gurU dw Sbd v`s pYNdw hY aus dw ieh zihr dUr ho jWdw hY [ (auh iek AYsI Awqmk AvsQw qy phuMcdw hY ijs ƒ) buFypw poh nhIN skdw, auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc suriq joVI r`Kdw hY [

ijs mnu`K dy AMdroN haumY dUr ho jwey aus dI bwbq kih skIdw hY ik auh sMswrk jIvn jIaUNidAW hI mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd hY [6[

dunIAw dy kwr-ivhwr ivc dOV-B`j krdw krdw mnu`K mwieAw dy moh ivc b`J jWdw hY, auh (ies ivcoN inklx dI koeI) soc soc hI nhIN skdw [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K Ajyhw mUrK qy bu`DU bx jWdw hY ik auh jnm mrn dw gyV Bulw hI bYTdw hY [ ijnHW dI r`iKAw gurU ny kIqI, auh s`cy Sbd ƒ soc-mMfl ivc vsw ky (moh dI jyvVI ivcoN) bc inkly [7[

(qoqw Awpxy mwlk dy ipMjry ivc pY ky auhI bolI boldw hY jo mwlk isKWdw hY, mwlk auh bolI sux ky qoqy auqy ^uS huMdw hY) jyhVw jIv-qoqw pRBU dy pRym dy ipMjry ivc pY ky auh bol boldw hY jo ies dy AMdr bolxhwr pRBU ƒ psMd hY, qW auh jIv-qoqw sdw-iQr nwm dI cog cugdw hY nwm-AMimRq pINdw hY [ (srIr-ipMjry ƒ sdw leI) ieko vwrI hI iqAwg jWdw hY (muV muV jnm mrn ivc nhIN pYdw) [

hy nwnk! AwK—jy gurU iml pey qW Ksm-prmwqmw nwl fUMGI sWJ pY jWdI hY, qy mwieAw dy moh qoN ^lwsI dw drvwzw l`B pYNdw hY [8[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh