ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1006

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਆਘਾਏ ਸੰਤਾ ॥ ਗੁਰ ਜਾਨੇ ਜਿਨ ਮੰਤਾ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕਿਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਜਾ ਕਉ ਨਾਮ ਬਡਾਈ ॥੧॥ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਵਿਗਤ ਸਿਉ ਮਾਨਿਆ ਮਾਨੋ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੋ ॥ ਪੇਖਤ ਸਗਲ ਧਿਆਨੋ ॥ ਤਜਿਓ ਮਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨੋ ॥੨॥ ਨਿਹਚਲੁ ਤਿਨ ਕਾ ਠਾਣਾ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜਾਗੇ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਹਰਿ ਭੰਡਾਰੁ ਹਾਥਿ ਆਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1006}

pdArQ:- iqRpiq—r`j, rjyvW [ AGwey—r`j gey [ iqRpiq AGwey—pUrn qOr qy r`j jWdy hn [ gur...mMqw—ijn gur mMqw jwny, ijnHW ny gurU dy aupdyS nwl fUMGI sWJ pw leI [ qw kI—auhnW (mnu`KW) dI [ nwm bfweI—nwm jpx dI ie`zq (imlI) [1[

Amolw—ijhVw iksy BI kImq qoN nwh iml sky [ Agh—{A-gh} ijhVw pkV ivc nwh Aw sky [ Aqolw—ijs dy brwbr dI hor koeI SY nhIN [ nwmo—nwm [1[rhwau[

Aivgq—{AÒX#q} AidRSt [ isau—nwl [ mwno—mnu, mn [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ qqu—AslIAq [ igAwno—Awqmk jIvn dI sUJ [ pyKq sgl—sB ƒ vyKidAW, sBnW nwl myl-imlwp r`KidAW [ qy—qoN [2[

Twxw—QW, Awqmk itkwxw [ inhclu—nwh ihlx vwlw [ mhlu—prmwqmw dI hzUrI [ pCwxw—sWJ pw leI [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ guir imil—gurU ƒ iml ky [ jwgy—mwieAw dy moh dI nINd qoN sucyq ho gey [3[

shj—Awqmk Afolqw [ suBwey—suBwie, pRym ivc (itky hoey) [ hwiQ—h`Q ivc [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm iek AYsw lwl hY ijhVw iksy (dunIAwvI) kImq qoN nhIN imldw, ijhVw (AwswnI nwl) PiVAw nhIN jw skdw, ijs dy brwbr dI hor koeI cIz nhIN [1[rhwau[

hy BweI! ijnHW sMq jnW ny gurU dy aupdyS nwl fUMGI sWJ pw leI, auh (Amolk nwm-lwl ivhwJ ky mwieAw vloN) pUrn qOr qy r`j gey [ ijnHW ƒ prmwqmw dw nwm jpx dI vifAweI pRwpq ho jWdI hY auhnW dI (Awqmk AvsQw ieqnI au~cI bx jWdI hY ik) ibAwn nhIN kIqI jw skdI [1[

hy BweI! (ijnHW ƒ nwm-lwl pRwpq ho igAw) AidRSt prmwqmw nwl auhnW dw mn pqIj igAw, gurU dI srn pY ky auhnW ƒ AslI Awqmk jIvn dI sUJ pRwpq ho geI [ swry jgq nwl myl-imlwp r`KidAW auhnW dI suriq pRBU-crnW ivc rihMdI hY, auh Awpxy mn qoN AhMkwr dUr kr lYNdy hn [2[

hy BweI! (ijnHW ƒ nwm-lwl iml igAw) auhnW dw Awqmk itkwxw At`l ho jWdw hY (auhnW dw mn mwieAw vl folxoN ht jWdw hY), auh mnu`K gurU pwsoN (is`iKAw lY ky) pRBU-crnW nwl fUMGI sWJ pw lYNdy hn [ gurU ƒ iml ky (gurU dI srn pY ky) auh hr vyly (mwieAw dy h`ilAW v`loN) sucyq rihMdy hn, qy, sdw prmwqmw dI syvw-BgqI ivc l`gy rihMdy hn [3[

hy BweI! (ijnHW ƒ nwm-lwl iml jWdw hY) auh mwieAw dI iqRSnw v`loN pUrn qOr qy r`jy rihMdy hn, auh pRBU dy ipAwr ivc itky rihMdy hn, auhnW dI Awqmk Afolqw vwlI smwDI bxI rihMdI hY, (ikauNik) prmwqmw dw nwm-^zwnw auhnW dy h`Q Aw jWdw hY [

pr, hy nwnk! (ieh ^zwnw) gurU pwsoN hI imldw hY [4[7[23[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਦੁਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਛੋਡਿ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਤਿਆਗਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਖਾਨੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਮਿਟਹਿ ਅਘ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਵਨੁ ਬਪੁਰੋ ਜਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੂਖ ਦੀਨ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕੁ ਬਖਾਨੈ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥੨॥੧॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1006}

pdArQ:- sgl—swrIAW [ imil swD—gurU ƒ iml ky [ gumwnu—AhMkwr [ imiQAw—nwsvMq [ rsnw—jIB nwl [ vKwnu—au~cwrn kr [1[

mn—hy mn! krn—kMnW nwl [ imtih—imt jwxgy [ AG—pwp {bhu-vcn} [ jwmu—jm [ bpurw—ivcwrw [1[rhwau[

dIn—dInqw, muQwjI [ n ibAwpY—Awpxw zor nhIN pw skdw [ imlY—iml jWdw hY [ suK ibsRwm—suKW ivc itkwxw [ gur pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ nwnku bKwnY—nwnk AwKdw hY [ qqu igAwnu—Asl Awqmk jIvn dI sUJ [2[

ArQ:- hy myry mn! kMnW nwl prmwqmw dw nwm suixAw kr [ (nwm dI brkiq nwl) qyry AnykW jnmW dy (kIqy hoey) pwp imt jwxgy [ ivcwrw jm BI kOx hY (jo qYƒ frw sky)? [1[rhwau[

hy BweI! swrIAW (FokIAW) cqurweIAW C`f dyh, gurU ƒ iml ky (Awpxy AMdroN) AhMkwr dUr kr [ AwpxI jIB nwl prmwqmw dw nwm ismirAw kr [ (nwm qoN ibnw) hor sB kuJ nwsvMq hY [1[

hy BweI! nwnk AwKdw hY (ijhVw mnu`K nwm ismrdw hY aus au~qy dunIAw dy) du`K, muQwjI, (hryk iksm dw) fr—(iehnW ivcoN koeI BI) Awpxw zor nhIN pw skdw [ prmwqmw dw Bjn krnw hI Asl Awqmk jIvn dI sUJ hY (pr ieh nwm) gurU dI ikrpw nwl (hI imldw hY) [2[1[24[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਬਿਲਾਸ ਬਨਿਤਾ ਤੂਟਤੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ ॥ ਜਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਨਸਤ ਪਵਨ ਝੂਲਤ ਮੇਹ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜੁ ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕਾਮਿ ਆਵਤ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1006}

pdArQ:- sy—auh {bhu-vcn} [ hoq dyKy Kyh—Kyh hoq dyKy, suAwh huMdy vyKy jWdy hn, ivkwrW dI A`g dy smuMdr ivc sV ky suAwh huMdy vyKy jWdy hn [ iblws—rMg-rlIAW [ binqw—iesqRI [ ey nyh—ieh swry ipAwr [1[

mn—hy mn! inq inq—sdw hI [ jlq nwhI—sVdw nhIN [ Agin swgr—iqRSnw dI A`g dw smuMdr [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ dyh—srIr [1[rhwau[

ibrK—ru`K [ CwieAw—CW [ pvn—hvw [ myh—myG, b`dl [ JUlq—aufw ky lY jWdI hY [ idRVu—ihrdy ivc p`kI kr [ imlu swD—gurU ƒ iml [ qyrY kwim—qyry kMm ivc [ eyh—ieh BgqI hI [2[

ArQ:- hy myry mn! sdw hI prmwqmw dw nwm jipAw kr [ (hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm jpdw hY auh iqRSnw dI) A`g dy smuMdrW ivc sVdw nhIN, aus dy mn ivc qn ivc dyhI ivc suK-Awnµd bixAw rihMdw hY [1[rhwau[

(hy myry mn!) ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm Bulw id`qw, auh (ivkwrW dI A`g dy smuMdr ivc sV ky) suAwh huMdy vyKy jWdy hn [ pu`qr, im`qr, iesqRI (Awidk snbMDI ijnHW nwl mnu`K dunIAw dIAW) rMg-rlIAW (mwxdw hY)—ieh swry ipAwr (Awi^r) tu`t jWdy hn [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijvyN ru`K dI CW nws ho jWdI hY, (CyqI bdldI jWdI hY) ijvyN hvw b`dlW ƒ aufw ky lY jWdI hY (qy auhnW dI CW mu`k jWdI hY iesy qrHW dunIAw dy iblws nwsvMq hn) [ hy BweI! gurU ƒ iml Aqy Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dI BgqI p`kI kr [ iehI qyry kMm Awaux vwlI hY [2[2[25[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ ਸੁਖਹ ਦਾਤਾ ਸੰਗਿ ਬਸਤੋ ਨੀਤ ॥ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਬਿਨਸੈ ਬਿਆਪਤ ਉਸਨ ਨ ਸੀਤ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਚੇਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਧਾਨਾ ਏਹ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿਦ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਸੀਧਿ ॥ ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਚਤੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਬੀਧਿ ॥੨॥੩॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1006}

pdArQ:- purKu pUrn—srb-ivAwpk prmwqmw [ suKh dwqw—swry suKW dw dyx vwlw [ sMig—(hryk dy) nwl [ nIq—sdw [ AwvY n jwie—nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [ ausn—grmI, sog [ sIq—TMFk, ^uSI, hrK [ n ibAwpq—zor nhIN pw skdw [1[

mn—hy mn! isau—nwl [ mn mih—mn ivc [ cyiq—cyqy kr, Xwd kr [ inDwnw—(swry guxW dw) ^zwnw [ rIiq—jIvn-mrXwdw, izMdgI guzwrn dw qrIkw [ inrml—piv`qr [1[rhwau[

gopwl—isRStI dw pwlx vwlw [ sIiD—is`DI, sPlqw, kwmXwbI [ nvl—nvW [ nvqn—nvW [ cqur—isAwxw [ nwnk—hy nwnk! bIiD—ivMnH lY, pRo r`K [2[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dy nwm nwl ipAwr pweI r`K [ hy BweI! ijhVw pRBU swry guxW dw ^zwnw hY aus ƒ Awpxy mn ivc Xwd kirAw kr [ izMdgI ƒ piv`qr r`Kx dw iehI qrIkw hY [1[rhwau[

hy myry mn! auh srb-ivAwpk prmwqmw swry suK dyx vwlw hY, Aqy sdw hI (hryk dy) nwl v`sdw hY [ auh nwh jMmdw hY nwh mrdw hY, auh nws-rihq hY [ nwh ^uSI nwh ZmI—koeI BI aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdI [1[

hy BweI! prmwqmw ikrpw dw Gr hY dieAw dw somw hY, isRStI dw pwlx vwlw goibMd hY [ ijhVw mnu`K (aus dw nwm) jpdw hY aus ƒ izMdgI ivc kwmXwbI pRwpq ho jWdI hY [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw hr vyly nvW hY (prmwqmw dw ipAwr hr vyly nvW hY), prmwqmw isAwxw hY sohxw hY [ aus nwl (aus dy crnW ivc) Awpxw mn pRoeI r`K [2[3[26[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਰਿਦੈ ਚਿਤਾਰਿ ॥ ਚਰਣ ਸਰਣ ਭਜੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰਿ ॥ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਵਿਸਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤੂ ਆਪਨ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥ ਗੋਵਿਦ ਭਜੁ ਸਭਿ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਿ ॥੨॥੪॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1006-1007}

pdArQ:- clq—quridAW iPridAW [ gur mMqRü—gurU dw aupdyS [ irdY—ihrdy ivc [ Bju—jw pau [ sMig swDU—gurU dI sMgiq ivc [ Bwv swgr—sMswr-smuMdr [1[

mn—hy mn! Dwir—itkweI r`K [ isau—nwl [ ivswir—ivswr ky, Bulw ky [1[rhwau[

jIau—ijMd [ Awpn Awpu—Awpxy Awp ƒ, Awpw-Bwv, AhMkwr [ invwir—dUr kr [ siB—swry [ suAwrQ—mnorQ, loVW [ nwnk—hy nwnk! [2[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm ihrdy ivc itkweI r`K [ hy BweI! mn lw ky qn lw ky (qnoN mnoN) hor swry (icMqw-i&kr) Bulw ky prmwqmw nwl ipAwr bxweI r`K [1[rhwau[

hy BweI! quridAW iPridAW, bYTidAW, su`qy ipAW, jwgidAW—hr vyly gurU dw aupdyS ihrdy ivc cyqy r`K [ gurU dI sMgiq ivc rih ky (prmwqmw dy) crnW dw Awsrw lY, (ies qrHW) qUM sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwihˆgw [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI) ieh ijMd, ieh mn, ieh srIr, ieh pRwx—(sB kuJ) prmwqmw dy hI id`qy hoey hn (qUM mwx iks g`l dw krdw hYN?) Awpw-Bwv dUr kr [ goibMd dw Bjn kirAw kr, qyrIAW swrIAW loVW BI pUrIAW hoxgIAW, qy, (mnu`Kw jnm dI bwzI BI) kdy nhIN hwryNgw [2[4[27[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh