ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 997

ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਹੂਣਿਆ ਤਿਨ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੩॥ ਹਮ ਜਾਚਿਕ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਮੁਖਿ ਦੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰੁ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 997}

pdArQ:- gur purKY purKu imlwie pRB—gur purKY pRB purKu imlwie [ imlwie—imlwieAw hY (ijs ƒ) [ gur purKY—gurU purK ny [ surqI—surqW dy mwlk pRBU ivc [ vfBwgI—v`fy BwgW vwilAW ny [ guru syivAw—gurU dI srn pkVI hY [ suGV sujwxI hir—sohxw sujwn hrI [ suGV—sohxI Awqmk GwVq vwlw [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly [ duKI—du`KW ivc [ rYix—jIvn-rwq [3[

jwick dIn—inmwxy mMgqy [ pRB—hy pRBU! muiK—mUMh ivc [ dIjY—ikrpw kr ky dyh [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlI [ pRB hir—hy hrI! hy pRBU! srxwgqI—srn AwieAw hW [ nwim—nwm ivc [ smwxI—smwieAw rhW [4[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K ƒ gurU-purK ny pRBU-purK nwl imlw id`qw, (pRBU ƒ) iml ky aus dI suriq surqW dy mwlk-hrI ivc (sdw leI) itk geI [ hy BweI! vf-BwgI mnu`KW ny gurU dw Awsrw ilAw, auhnW ƒ sohxw sujwn prmwqmw iml ipAw [ pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bd-iksmq huMdy hn (Cu`tV iesqRI dI rwq vWg auhnW dI) izMdgI du`KW ivc hI bIqdI hY [3[

hy pRBU! AsI (jIv) qyry (dr dy) inmwxy mMgqy hW, swfy mUMh ivc (gurU dI) Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI dyh [ hy hrI! hy pRBU! mYƒ sohxw sujwn myrw im`qr gurU imlw [ hy dws nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYN qyrI srn ipAw hW, imhr kr, mYN qyry nwm ivc lIn rhW [4[3[5[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਭਾਉ ਲਗਾ ਬੈਰਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਖੁ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਰਧਾ ਊਪਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੁ ॥੧॥ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਪਤਿ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਖੁ ॥ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਹਰਿ ਬੀਜੀਐ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 997}

pdArQ:- Bwau—ipAwr [ bYrwgIAw—hy bYrwgI jIaUVy! vfBwgI—v`fy BwgW nwl [ min—mn ivc [ imil—iml ky [ aUpjY—pYdw huMdI hY [ gur sbdI—gurU dy Sbd dI rwhIN [ cwKu—c`K [ sBu—swrw [ hir gux—hrI dy gux [ BwKu—au~cwr [1[

mn—hy mn! nwm rsu—nwm dw suAwd [ guir pUry—pUry gurU dI rwhIN [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [ piq—ie`zq [ rwKu—bcw lY [1[rhwau[

iDAweIAY—iDAwauxw cwhIdw hY [ kIriq—is&iq-swlwh [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ bIjIAY—bIjxw cwhIdw hY [ rwKu—rwKw [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [ guir pUrY—pUry gurU dI  rwhIN [2[

ArQ:- hy ipAwry im`qr mn! sdw prmwqmw dy nwm dw suAwd c`iKAw kr [ prmwqmw (dw nwm) pUry gurU dI rwhIN imldw hY (qUM BI gurU dI srn pau, Aqy) ies lok qy prlok ivc AwpxI iezq bcw lY [1[rhwau[

hy bYrwgI jIaUVy! v`fy BwgW nwl (qyry AMdr) prmwqmw dw ipAwr bixAw hY, hux prmwqmw (dy nwm) ƒ (Awpxy) mn ivc sWB r`K [ hy BweI! sMgiq ivc iml ky (hI nwm jpx dI) srDw pYdw huMdI hY, (qUM BI sMgq ivc itk ky) gurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw dy nwm dw suAwd c`Kdw rhu [ (ijhVw mnu`K nwm-rs c`Kdw hY aus dw) aus dw qn mn hr vyly iKiVAw rihMdw hY [ hy BweI! gurU dI bwxI dI rwhIN (qUM BI) prmwqmw dy gux aucwirAw kr [1[

hy BweI! sdw prmwqmw dw nwm iDAwauxw cwhIdw hY [ (hy BweI! qUM) gurU dI srn pY ky prmwqmw dI is&iq-swlwh (dw suAwd) c`iKAw kr [ ieh srIr (mwno) DrqI hY, (ies ivc) prmwqmw (dw nwm-bIj) bIjxw cwhIdw hY [ sMgiq ivc (itky irhW) prmwqmw Awp (aus nwm-KyqI dw) rwKw bxdw hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY, pUry gurU dI rwhIN (qUM BI) prmwqmw (dy nwm) dw suAwd c`Kdw rhu [2[

ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭਰਿ ਰਹੇ ਮਨਿ ਆਸਾ ਦਹ ਦਿਸ ਬਹੁ ਲਾਖੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਦੇ ਵਿਚਿ ਬਿਸਟਾ ਮਨਮੁਖ ਰਾਖੁ ॥ ਓਇ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਰਗੰਧ ਭਾਖੁ ॥੩॥ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੁ ॥ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਕਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਖੁ ॥੪॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 997}

pdArQ:- mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly [ Bir rhy—il`bVy rihMdy hn [ min—mn ivc [ dh ids—dsIN pwsIN [ lwKu—{} inSwnw [ bhu—Aksr kr ky [ dh ids bhu lwKu—Aksr krky auhnW dw inSwnw dsy idSW hI hY, sdw Btkdy iPrdy hn [ iDRgu—iPtkwr-jog [ mnmuK rwKu—mnmuKW dw itkwxw [ Eie—{l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn} [ Awvih—AwauNdy hn, jMmdy hn [ jwih—jWdy hn, mrdy hn [ BvweIAih—Bvwey jWdy hn [ durgMD—gMd [ BwKu—B`K, ^urwk hY [3[

qRwih—bcw lY [ srxwgqI—srx Awey hW [ hir pRB—hy hrI! hy pRBU! rwKu—r`iKAw kr [ imlY—imldw hY [ piq swKu—ie`zq-ieqbwr [ gurmiq—gurU dI is`iKAw auqy qur ky [ BwKu—aucwr [4[

ArQ:- hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy iqRSnw (dI mYl) nwl il`bVy rihMdy hn, (auhnW qy) mn ivc (mwieAw dI hI) Awsw (itkI rihMdI hY), auh Awm qOr qy (mwieAw dI ^wqr) Btkdy rihMdy hn [ nwm qoN vWjy rih ky auhnW dw jIaUxw iPtkwr-jog hY [ mnmuKW dw itkwxw (ivkwrW dy) gMd ivc hI rihMdw hY [ auh sdw jMmdy mrdy rihMdy hn, AnykW jUnW ivc Bvwey jWdy hn (ivkwrW dw) gMd (auhnW dI sdw) ^urwk hY [3[

hy hrI! hy pRBU! imhr kr, (swfI) r`iKAw kr, AsI qyrI srn Awey hW, swƒ bcw lY bcw lY [ sMqW dI sMgiq ivc swfw imlwp bxweI r`K, (auQy hI) hir-nwm imldw hY (ijs ƒ nwm imldw hY aus ƒ lok prlok ivc) ie`zq imldI hY [ hy dws nwnk! (sMqW dI sMgiq ivc hI) prmwqmw dw nwm-Dn imldw hY [ qUM BI gurU dI miq lY ky nwm aucwrdw rhu [4[4[6[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਬਨਵਾਲੀ ॥ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਪਸਾਉ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 997-998}

pdArQ:- BMfwrw—^zwny [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ insqwrw—pwr-auqwrw [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ suAwmI—mwlk-pRBU [ gwvY—gWdw hY [1[

bnvwlI—bnmwlI, bn dy Pu`l dI mwlw vwlw, ivSƒ, prmwqmw [ ihrdY—ihrdy ivc [ smwlI—smwly, sMmwldw hY [ jIAVy—hy ijMdy! CfwvY—(bMDnW qoN) CfWdw hY [1[rhwau[

suK swgru—suKW dw smuMdr [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ mMgq jnu—mMgqw [ jwcY—mMgdw hY {iek-vcn} [ hir—hy hrI! pswau—pRswd, ikrpw [ siq—sdw kwiem rihx vwlw [ myrY min—myry mn ivc [ BwvY—ipAwrw l`gdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K auqy hrI-prmwqmw ikrpw krdw hY, auh mnu`K sdw hI sdw hI prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY [ hy myrI ijMdy! qUM BI prmwqmw dw nwm sdw jipAw kr [ pRBU dw nwm hI ivkwrW qoN ^lwsI krWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! gurU dy pws) prmwqmw dI BgqI dy ^zwny Bry pey hn, prmwqmw gurU dI rwhIN (hI) pwr-auqwrw krdw hY [ myrw mwlk-pRBU ijs mnu`K auqy myhr krdw hY auh mnu`K (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dy gux gWdw hY [1[

(hy BweI!) qyrw nwm suKW dw ^zwnw hY Aqy Awqmk jIvn dyx vwlw hY [ (qyrw) dws mMgqw (bx ky qyry dr qoN) mMgdw hY [ hy hrI! imhr kr (Awpxw nwm) dyh [ hy BweI! prmwqmw sdw kwiem rihx vwlw hY sdw kwiem rihx vwlw hY, auh sdw kwiem rihx vwlw pRBU myry mn ivc ipAwrw l`g irhw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh