ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 995

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ॥ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸੁਦਾਮੇ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਤਰੇ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਧਰੇ ॥ ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਬਿਦਰੁ ਦਾਸੀ ਸੁਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਲਜੁਗਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉਧਰੇ ॥ ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਉ ਕਬੀਰੁ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਸਭਿ ਦੋਖ ਗਏ ਚਮਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 995}

pdArQ:- suk—sukdyv {ivAws dw pu`qr} [ gur bcnI—gurU dy bcnW dI rwhIN [ dwldu—grIbI [ BMij—dUr kr ky [ BweI—pRym dI rwhIN [ BgqI Bwie—BgqI-Bwv nwl [ qry—pwr lµG gey [ Bgiq vClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw {vÄsl} [ ik®qwrQu—{ik®q-ArQ} kwmXwb (bxwx vwlw) [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [1[

mn—hy mn! auDry—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG gey [ dwsI suqu—dwsI dw pu`qr [ nwim—nwm dI rwhIN [1[rhwau[

kljuig—kljug ivc [ pRDwn—sRySt [ siB—swry [ doK—AYb [ cmry—(rivdws) cmwr dy [ nwim—nwm ivc [ sy—auh {bhu-vcn} [ iklibK—pwp [ try—tl gey [2[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm jpidAW (AnykW pRwxI) ivkwrW qoN bc jWdy hn [ DR¨ Bgq, pRihlwd Bgq, dwsI dw pu`qr ibdr—(ieh swry) gurU dI srn pY ky prmwqmw dy nwm ivc juV ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [1[rhwau[

hy mn! rwjw jnk ny, sukdyv irSI ny gurU dy bcnW dI rwhIN prmwqmw dw nwm jipAw, ieh prmwqmw dI srn Aw pey; sudwmw BgqI dI ZrIbI dUr kr ky pRBU sudwmy ƒ Aw imilAw [ ieh sB BgqI-Bwvnw nwl sMswr-smuMdr qoN pwr lµGy [ prmwqmw BgqI nwl ipAwr krn vwlw hY, prmwqmw dw nwm (mnu`K dy jIvn ƒ) kwmXwb bxwx vwlw hY [ (ieh nwm imldw auhnW ƒ hY ijnHW auqy) gurU dI rwhIN imhr krdw hY [1[

hy myry mn! prmwqmw dw nwm hI jgq ivc sB qoN sRySt pdwrQ hY [ Bgq jn (ies nwm dI brkiq nwl hI) ivkwrW qoN bcdy hn [ nwmdyv bc igAw, jYdyau bc igAw, kbIr bc igAw, iqRlocn bc igAw; nwm dI brkiq nwl (rivdws) cmwr dy swry pwp dUr ho gey [ hy mn! ijhVy BI mnu`K gurU dI rwhIN hir-nwm ivc l`gy auh sB ivkwrW qoN bc gey, (auhnW dy) swry pwp tl gey [2[

ਜੋ ਜੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਅਪਰਾਧੀ ਸਭਿ ਤਿਨ ਕੇ ਦੋਖ ਪਰਹਰੇ ॥ ਬੇਸੁਆ ਰਵਤ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓ ਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਰਹਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਗ੍ਰਸੈਣਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ਤੋੜਿ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ॥੩॥ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੇ ॥ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿਦੁ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਉਧਰੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਉਰ ਧਰਿਓ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 995}

pdArQ:- jo jo—ijhVw ijhVw mnu`K [ AprwDI—ivkwrI (BI) [ siB—swry [ doK—pwp [ prhry—dUr krdw hY [ bysuAw—kMjrI [ rvq—sMg krn vwlw [ auDirE—bc igAw [ muiK—mUMhoN [ nrhry—nrhrI, prmwqmw [ augRsYix—au~gRsYx ny {augRsYx—kMs dw ipqw} [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ qoiV—qoV ky [ bMDn—moh dIAW PwhIAW [ mukiq—bMDnW qoN ^lwsI [3[

jn—syvk, Bgq [ kau—ƒ [ AnugRhu—ikrpw, dieAw [ AMgIkwru—p`K [ pYj—lwj, ie`zq [ auDry—ivkwrW qoN bc gey [ jn nwnk—hy dws nwnk! aur—ihrdw [ hry—hrI dw [4[

ArQ:- hy mn! ijhVw ijhVw ivkwrI bMdw (BI) prmwqmw dw nwm jpdw hY, prmwqmw auhnW dy swry ivkwr dUr kr dyNdw hY [ (vyK) vysuAw dw sMg krn vwlw Ajwml jdoN mUMhoN ‘nwrwiex nrhrI’ aucwrn l`g ipAw, qW auh ivkwrW qoN bc igAw [ prmwqmw dw nwm jpidAW augRsYx ny au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr leI, prmwqmw ny aus dy bMDn qoV ky aus ƒ ivkwrW qoN ^lwsI b^SI [3[

hy mn! prmwqmw Awpxy Bgq auqy (sdw) Awp imhr krdw Aw irhw hY, Awpxy Bgq dw (sdw) p`K krdw hY [ prmwqmw Awpxy syvk dI lwj r`Kdw hY, ijhVy BI aus dI srn pYNdy hn auh ivkwrW qoN bc jWdy hn [ hy dws nwnk! (AwK—) ijs mnu`K auqy pRBU ny imhr (dI ingwh) kIqI, aus ny aus dw nwm Awpxy ihrdy ivc vsw ilAw [4[1[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਜਪਿਓ ਲਿਵ ਲਾਈ ਸਾਧਿਕ ਮੁਨਿ ਜਪਿਆ ॥ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਧਿਆਇਆ ਮੁਖਿ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਰਵਿਆ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਜਪਿਓ ਤੇ ਭਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਰਿਆ ॥ ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਬਾਲਮੀਕੁ ਬਟਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬੇ ਜਪਿਓ ਰਿਖਿ ਬਪੁਰੈ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ॥ ਸੰਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮੈ ਦੇਵੀ ਜਪਿਓ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਜਿਨਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 995}

pdArQ:- isD—is`D, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ ilv lweI—ilv lwie, suriq joV ky [ swiDk—swDn krn vwly [ muiK—mUMhoN [ ieMdRwidk—ieMdR AwidkW ny [ rivAw—jipAw [ qy—auh {bhu-vcn} [ Bwey—(pRBU ƒ) cMgy l`gy [ gurmuiK—gurU dy d`sy rwh auqy qur ky [1[

mn—hy mn! btvwrw—fwkU, rwh mwrn vwlw [1[rhwau[

suir—dyvqy [ gMDrby—dyviqAW dy gv`Xy [ iriK bpurY—ivcwry irK (Drmrwj) ny [ sMkir—iSv ny [ bRhmY—bRhmw ny [ nwim—nwm ivc [ BInw—iB`j igAw [ gx—iSv jI dy ^ws aupwsk-dyvqy jo gxyS dy ADIn d`sy jWdy hn [2[

ArQ:- hy myry mn! gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm jpidAW (AnykW pRwxI sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG gey [ DMnw j`t pwr lµG igAw, bwlmIk fwkU pwr lµG igAw [1[rhwau[

hy mn! is`D smwDI lw ky suriq joV ky jpdy rhy, swiDk qy munI jpdy rhy [ jqIAW ny pRBU dw iDAwn DirAw, sqIAW ny sMqoKIAW ny iDAwn DirAw, ieMdR Awidk dyviqAW ny mUMhoN pRBU dw nwm jipAw [ hy mn! ijhVy gurU dI srn pY ky pRBU dI srn pey, ijnHW ny gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky nwm jipAw, auh prmwqmw ƒ ipAwry l`gy, auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [1[

hy mn! dyviqAW ny, mnu`KW ny, (iSv jI dy aupwsk-) gxW ny, dyviqAW dy rwgIAW ny nwm jipAw; ivcwry Drmrwj ny hrI dy gux gwey [ iSv ny, bRhmw ny, dyviqAW ny mUMhoN hrI dw nwm jipAw [ hy mn! gurU dI srn pY ky ijnHW dw mn prmwqmw dy nwm-rs ivc iB`j igAw auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [2[

ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਧਿਆਇਓ ਹਰਿ ਜਪਤਿਆ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਮੁਖਿ ਪੰਡਿਤ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਜਿਨਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੩॥ ਅਨਤ ਤਰੰਗੀ ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਮੈ ਗਣਤ ਨ ਕਰਿ ਸਕਿਆ ॥ ਗੋਬਿਦੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਥਾਇ ਪਾਏ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 995}

pdArQ:- koit—kRoV [ hir jpiqAw AMqu—hir-nwm jpx vwilAW dI igxqI [ muiK—mUMhoN [ pMifq—pMifqW ny {bhu-vcn} [ rswlu—{rs-AwlX} swry rsW dw Gr [ min—mn ivc [ qy—auh
{bhu-vcn} [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [3[

Anq—Anµq, ibAMq [ qrMg—lihr [ Anq qrMgI—ibAMq lihrW vwlw pRBU [ ijn—ijnHW ny [ Qwie pwey—kbUl krdw hY, prvwn krdw hY [ jo—ijhVw jIv [ pRB min—pRBU dy mn ivc [ BwieAw—cMgw l`gw [ guir—gurU ny [ idRVwieE—ihrdy ivc p`kw kr id`qw [4[

ArQ:- hy myry mn! qyqI kRoV dyviqAW ny prmwqmw dw nwm jipAw, hir-nwm jpx vwilAW (dI igxqI) dw AMq nhIN pwieAw jw skdw [ vyd purwx isimRqIAW Awidk Drm-pusqkW dy ilKx vwilAW ny hir-nwm jipAw, pMifqW ny mUMhoN pRBU dI is&iq-swlwh dw gIq gwieAw [ hy mn! gurU dI srn pY ky ijnHW dy mn ivc swry rsW dw somw hir-nwm itk igAw, auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [3[

hy myry mn! byAMq rcnw dy mwlk prmwqmw dw nwm ijnHW pRwxIAW ny jipAw hY, mYN auhnW dI igxqI nhIN kr skdw [ ijhVy pRwxI prmwqmw dy mn ivc Bw jWdy hn, prmwqmw ikrpw kr ky (auhnW dI syvw-BgqI) prvwn krdw hY [

hy nwnk! gurU ny ikrpw kr ky ijnHW dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm p`kw kr id`qw, (auhnW ny hI) nwm ismirAw hY [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh