ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 994

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ਜੀਉ ਅਬ ਤੂ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਸਦਾ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾ ਇਕ ਮਨਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਮੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ ਨਾ ਮੈ ਥੇਹੁ ਨ ਥਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ ਲਾਲਚਿ ਲਾਗਾ ਜਾਇ ॥ ਧੰਧੈ ਕੂੜਿ ਵਿਆਪਿਆ ਜਮ ਪੁਰਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 994}

pdArQ:- gunh—gunwh, pwp [ bKswie—b^S [ jIau—hy pRBU jI! Ab—hux, ies jnm ivc [ mwrig—(TIk) rsqy qy [ lwig rhw—(qw ik) mYN l`gw rhW [ Awpu—Awpw-Bwv, AhMkwr [ gvwie—dUr kr ky [1[

mn—hy mn! gurmuiK—gurU vl mUMh kr ky, gurU dI srn pY ky [ iek min—iekwgR-ic`q ho ky [ eykY Bwie—iek (prmwqmw) dy hI ipAwr ivc [1[rhwau[

mY—myrI [ piq—ie`zq [ Qyhu—BuieM dI mwlkI [ Qwau—Gr-Gwt [ sbid—Sbd nwl [ Byid—ivMnH ky [ BRmu—Btkxw [ guir—gurU ny [ smJwie—jIvn-rwh dI sUJ dy ky [2[

lwlc—AnykW lwlc {bhu-vcn} [ lwlic—lwlc ivc [ jwie—Btkdw iPrdw hY [ DMDY—DMDy  ivc [ kUiV—kUV ivc [ ivAwipAw—PisAw hoieAw [ jm puir—jm dy Sihr ivc, Awqmk mOq dy v`s ivc [ cotw—cotW, (icMqw-iPkrW dIAW) s`tW [3[

nwnk—hy nwnk! Awpy—Awp hI [ bKisEnu—aus ny b^iSAw hY [ gurmuKw—gurU dy snmuK rihx vwilAW ƒ [4[

ArQ:- hy myry mn! gurU dI srn pY ky hrI dw nwm ismirAw kr (qy, Ardws kirAw kr—hy pRBU! imhr kr) mYN sdw, hy hrI! iekwgR-ic`q ho ky iek qyry hI ipAwr ivc itk ky qyry crnW ivc juiVAw rhW [1[rhwau[

hy pRBU jI! myry ipCly gunwh b^S, hux qUM mYƒ shI rsqy auqy qor; Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr ky hrI dy crnW ivc itikAw rhW [1[

hy BweI! nwh myrI (koeI au~cI) jwiq hY, nwh (myrI lokW ivc koeI) ie`zq hY, nwh myrI BuieM dI koeI mwlkI hY, nwh myrw koeI Gr-Gwt hY, (mYƒ inmwxy ƒ) gurU ny (Awpxy) Sbd nwl ivMnH ky myrI Btkxw k`t id`qI hY, mYƒ Awqmk jIvn dI sUJ b^S ky prmwqmw dw nwm id`qw hY[2[

(hy BweI! hir-nwm qoN KuMiJAw hoieAw) ieh mn AnykW lwlc krdw iPrdw hY, (mwieAw dy) lwlc ivc l`g ky Btkdw hY [ (mwieAw dy) kUVy DMDy ivc PisAw hoieAw Awqmk mOq ivc pY ky (icMqw-i&krW dIAW) s`tW KWdw rihMdw hY [3[

(pr) hy nwnk! (jIAW dy kIh v`s? ieh jo kuJ swrw sMswr id`s irhw hY ieh) sB kuJ prmwqmw Awp hI Awp hY, aus qoN ibnw (iksy qy BI) koeI hor nhIN hY [ gurU dy snmuK rihx vwilAW  ƒ (AwpxI) ­BgqI dw ^zwnw aus ny Awp hI b^iSAw hY (ijs krky auhnW ƒ) Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [4[3[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਲਿ ਲਹੁ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਪੁਛਿ ਦੇਖੁ ਲੇਹੁ ਵਖਰੁ ਭਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਭ ਸੇਵਦੀ ਧੁਰਿ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ ਓਨਾ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥ ਜਿਸੁ ਨਾਲਿ ਜੋਰੁ ਨ ਚਲਈ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਸੁਣਿ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 994}

pdArQ:- sic—sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc [ rqy—r`qy, rMgy hoey [ sy—auh {bhu-vcn} [ sMswir—sMswr ivc [ jip—jp ky [ nwmu murwir—prmwqmw dw nwm [1[

bwbw—hy BweI! swcw—sdw-iQr [ swihbu—mwlk [ irdY—ihrdY ivc [ smwil—Xwd kr [ puiC—pu`C ky [ vKru—v`Kru, nwm dw sOdw [1[rhwau[

sB—swrI lokweI [ syvdI—BgqI krdI [ Duir—Dur qoN [ Duir Bwig—DuroN ilKy Bwg Anuswr [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ pwvih—l`B lYNdy hn {bhu-vcn} [2[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI jIv [ swr—kdr [ jwxnI—jwxin, jwxdy [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy [ Brim—Btkxw ivc, Btkxw dy kwrn [ Bulwie—kurwhy pY ky [ vrqdw—mOjUd hY [ krxw n jwie—kIqw nhIN jw skdw [3[

n cleI—n c`lY, nhIN c`l skdw [ Kly—(aus dy dr qy) KVy ho ky, Adb nwl [ kIcY—krnI cwhIdI hY [ min—mn ivc [ qw—qdoN [ suix—sux ky [4[

ArQ:- hy BweI! sdw kwiem rihx vwly mwlk-pRBU ƒ (Awpxy) ihrdy ivc (sdw) Xwd krdw rhu (iehI hY jIvn dw Asl mnorQ; byS`k) Awpxy gurU ƒ pu`C ky vyK lY [ hy BweI! gurU pwsoN ieh  nwm dw sOdw l`B lY [1[rhwau[

hy BweI! ijhVy mnu`K sdw-iQr prmwqmw (dy nwm) ivc (sdw) rMgy rihMdy hn auhnW dI Bwl kr (auN\) auh jgq ivc koeI ivrly ivrly hI huMdy hn, auhnW ƒ imilAW prmwqmw dw nwm jp ky (lok prlok ivc) sur^rU ho jweIdw hY (ie`zq imldI hY) [1[

hy BweI! isr& iek prmwqmw hI sdw kwiem rihx vwlw hY, swrI lokweI aus dI hI syvw-BgqI krdI hY, DuroN ilKI iksmq nwl hI (aus prmwqmw nwl) imlwp huMdw hY [ ijhVy mnu`K gurU dI srn pY ky (aus dy crnW ivc) juVdy hn, auh (muV) nhIN iv`CuVdy, auh aus sdw-iQr pRBU (dw imlwp) pRwpq kr lYNdy hn [2[

hy BweI! keI AYsy bMdy hn jo Awpxy mn dy ip`Cy qurdy hn, mwieAw dI Btkxw dy kwrn kurwhy pey rihMdy hn, auh bMdy pRBU dI BgqI dI kdr nhIN smJdy [ (pr, hy BweI!) auhnW (mnmuKW) dy AMdr (BI) prmwqmw Awp hI v`sdw hY (qy auhnW ƒ kurwhy pweI r`Kdw hY, so aus dy ault) kuJ BI kIqw nhIN jw skdw [3[

(qW iPr auhnW mnmuKW vwsqy kIh kIqw jwey? iehI ik) ijs prmwqmw dy A`gy (jIv dI koeI) pyS nhIN jw skdI, aus dy dr qy Adb nwl Ardws krdy rihxw cwhIdw hY [ hy nwnk! jdoN gurU dI rwhIN prmwqmw dw nwm mn ivc v`sdw hY qdoN auh pRBU (ArzoeI) sux ky Awdr dyNdw hY [4[4[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੀਤਲੁ ਕਰੇ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ॥ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨੁ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਅਰਾਧਿ ਤੂ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਦੂ ਏਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਕਿਆ ਕਰਨਿ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 994}

pdArQ:- mwrU—ryq-Qlw, qpdI ryq, iqRSnw nwl sV irhw idl [ qy—qoN [ sIqlu—TMFw [ mnUrhu—mnUr qoN, sVy hoey lohy qoN [ kMcnu—sonw [ swcw—sdw-iQr pRBU [ jyvfu—jyfw v`fw, brwbr dw [1[

mn—hy mn! Anidnu—hr roz [ kY bcin—bcn dI rwhIN, dy bcn auqy qur ky [ gwau—gWdw rhu [1[rhwau[

gurmuiK—gurU dI rwhIN [ eyko jwxIAY—isr& iek prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw skIdI hY [ jw—jdoN [ dyie buJwie—Awqmk jIvn dI sUJ dyNdw hY [ ijdU—ijs (gurU) qoN [2[

Coif—C`f ky [ dUjY—iksy hor ivc [ lgy—(ijhVy bMdy) l`gy hoey hn [ krin—krdy hn, krngy {bhu-vcn} [ AgY—prlok ivc [ jwie—jw ky [ jm puir—jmrwj dy drbwr ivc [ mwrIAih—mwrIdy hn, mwr KWdy hn [3[

vyprvwhu—by-muQwj  [ iqlu qmwie—iql ijqnw BI lwlc (qmh) [ Bij pau—dOV ky jw pau [ bKis—imhr kr ky [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm hr vyly ismrdw rhu [ gurU dy bcn auqy qur ky qUM pRBU dw AwrwDn krdw rhu, hr vyly prmwqmw dy gux gwieAw kr [1[rhwau[

hy mn! (prmwqmw dw ismrn) qpdy ryq-Qly (vrgy sVdy idl) ƒ SWq kr dyNdw hY, (ismrn dI brkiq nwl) mnUr (vrgy mn) qoN sonw (su`D) bx jWdw hY [ hy mn! aus sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY, aus dy brwbr dw hor koeI nhIN hY [1[

hy mn! jdoN gurU (Awqmk jIvn dI) sUJ b^Sdw hY (qdoN) gurU dI rwhIN iek prmwqmw nwl fUMGI sWJ bx jWdI hY [ hy mn! ijs gurU pwsoN ieh smJ pRwpq huMdI hY aus gurU dI sdw vifAweI krnI cwhIdI hY [2[

hy mn! ijhVy bMdy gurU ƒ C`f ky (mwieAw Awidk) hor hor (moh) ivc l`gy rihMdy hn auh prlok ivc jw ky kIh krngy? (Aijhy bMdy qW) jmrwj dI kcihrI ivc b`Jy mwrIdy hn, AijhW ƒ qW bVI szw imldI hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw ƒ iksy dI muQwjI nhIN, prmwqmw ƒ koeI rqw ijqnw BI lwlc nhIN (jIv ny Awpxy Bly vwsqy hI ismrn krnw hY; so) aus prmwqmw dI srn hI CyqI jw pau, (srn pey ƒ) auh Awp hI imhr kr ky Awpxy crnW ivc joVdw hY [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh