ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 991

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟਿ ਬਿਕਾਨਾ ਜਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾ ਲਾਲੀ ਪਿਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ॥ ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥ ਪੀਅਹਿ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਹਿ ਤ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕੁ ਲਾਲਾ ਬਖਸਿਹਿ ਤੁਧੁ ਵਡਿਆਈ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਤਾ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 991}

pdArQ:- mul KrIdI—mu`l ^rIidAw hoieAw, jdoN qoN mYN pRym-kImiq dy v`ty ^rIidAw igAw hW, jdoN qoN gurU ny mYƒ pRBU dw ipAwr dy ky aus dy ievz myrw Awpw-Bwv lY ilAw hY [ lwlw—Zulwm [ golw—Zulwm [ sBwgw—BwgW vwlw [ myrw nwau sBwgw—‘BwgW vwlw’ myrw nwm pY igAw hY, mYƒ dunIAw BI BwgW vwlw AwKx l`g peI hY [ gur kI bcnI—gurU dy aupdyS dy v`ty [ hwit—gurU dy h`t qy, gurU dy dr qy [ ibkwnw—mYN ivk igAw hW, mYN isr vyc id`qw hY, mYN Awpw-Bwv dy id`qw hY [ ijqu—ijs (kMm) ivc [ iqqu—ausy (kMm) ivc [1[

ikAw cqurweI—kwhdI Akl hY? pUrI smJ nhIN hY [1[rhwau[

mw—myrI mW, myrI miq [ lwlI—dwsI, hukm ivc qurn vwlI [ mw lwlI—qyry hukm ivc qurn vwlI myrI miq [ ipau—myrw ipau, sMqoK, myry syvk-jIvn ƒ jnm dyx vwlw sMqoK {not:- ijQy sMqoK hY auQy hI syvw-Bwv ho skdw hY [ sMqoK syvw-Bwv ƒ jnm dyNdw hY} [ hau—mYN, myrw syvw-Bwv [ lwly kw jwieAw—sMqoK-ipqw qoN hI jMimAw hY [ lwlI nwcY—lwlI n`cdI hY, myrI miq auqSwh ivc AwauNdI hY [ lwlw gwvY—lwlw gWdw hY, sMqoK auCwly mwrdw hY [ krau—mYN krdw hW [ rwieAw—hy
pRkwS-rUp-pRBU! [2[

pIAih—jy qUM pIvyN [ hy pRBU! AwpxI rcI ^lkq ivc ivAwpk ho ky jy qYƒ pwxI dI loV pey [ AwxI—mYN ilAwvW [ mIrw—hy (myry) pwiqSwh! pIsx jwau—mYN c`kI pIhx jwvW [ PyrI—mYN PyrW [3[

lUx hrwmI—imlI qn^wh dy ievz ivc pUrw sWvW kMm nwh kr skx vwlw [ bKisih—jy qUM b^SS kryN, jy qyrI AwpxI myhr hovy [ quDu vifAweI—qYƒ vifAweI imlygI, qyrI hI jY-jYkwr hovygI [ Awid—mu`F qoN [ jugwid—jugW dy mu`F qoN [ dieAw piq—dieAw dw mwlk [ quDu ivxu—qyrI dieAw qoN ibnw [4[

ArQ:- (hy pRBU!) jdoN qoN gurU ny mYƒ qyrw pRym dy ky ausdy v`ty ivc myrw Awpw-Bwv ^rId ilAw hY, mYN qyrw dws ho igAw hW, mYN qyrw Zulwm ho igAw hW, mYƒ dunIAw BI BwgW vwlw AwKx l`g peI hY [ gurU dy dr qy gurU dy aupdyS dy ievz mYN Awpw-Bwv dy id`qw hY, hux ijs kMMm ivc mYƒ gurU lwauNdw hY ausy kMm ivc mYN l`gw rihMdw hW [1[

(pr hy pRBU!) mYƒ qyry Zulwm ƒ Ajy pUrI smJ nhIN hY, mYQoN, hy swihb! qyrw hukm pUry qOr qy isry nhIN cVHdw (Akl qW ieh cwhIdI sI ik syvw hukm qoN vDIk kIqI jwey; pr vwDw krnw qW ikqy irhw, pUrI BI inbwhI nhIN jWdI) [1[rhwau[

(gurU dI myhr nwl) qyry hukm ivc qurn vwlI (myrI miq bxI aus miq-) mW (ny mYƒ syvk-jIvn vwlw jnm id`qw), (qyrw b^iSAw sMqoK) myrw ipau bixAw [ mYƒ (myry syvk-suBwv ƒ) sMqoK-ipau qoN hI jnm imilAw [ hux, hy pRBU! ijauN ijauN mYN qyrI BgqI krdw hW myrI mW (-miq) hulwry ivc AwauNdI hY, myrw ipau (-sMqoK) auCwly mwrdw hY [2[

(hy pRBU! mYƒ qW smJ nhIN ik mYN iks qrHW qyrw hukm pUry qOr qy kmw skW, pr jy qUM myhr kryN qW) hy pwiqSwh! mYN qyry (bMidAW) leI pIx vwsqy pwxI FovW, qyry (bMidAW dy) Kwx vwsqy c`kI pIhW, p`Kw PyrW, qyry (bMidAW dy) pYr Gu`tW, qy sdw qyrw nwm jpdw rhW [3[

(pr hy dieAw dy mwlk pRBU!) qyrw Zulwm nwnk qyrI auqnI i^dmq nhIN kr skdw ijqnIAW qUM b^SSW kr irhw hYN (qyrw Zulwm) qyrIAW b^SSW dy moh ivc hI Ps jWdw hY, i^dmq krwx vwsqy BI jy qUM Awp hI myhr kryN (qW mYN i^dmq kr skWgw, ies ivc BI) qyrI hI jY-jYkwr hovygI [ qUM SurU qoN hI jugW dy SurU qoN hI dieAw dw mwlk hYN dwqW dyNdw AwieAw hYN (iehnW dwqW dy moh qoN) ^lwsI qyrI shYqw qoN ibnw nhIN ho skdI [4[6[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥ ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ॥ ਏਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥ ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥ ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 991}

pdArQ:- byqwlw—ijMn [ vycwrw—Awijz, inmwxw jyhw [1[

BieAw—hau BieAw, mYN ho igAw hW [ idvwnw—msqwnw, AwiSk, pRymI [ swh kw—Swh-pRBU (dy nwm) dw [ baurwnw—J`lw, kmlw [ hau—mYN [ n jwnw—mYN nhIN jwxdw, mYN fUMGI sWJ nhIN pWdw [1[rhwau[

qau—qdoN [ jwxIAY—smiJAw jWdw hY [ BY—dunIAw dy frW vloN [ dyvwnw—by-prvwh [ n jwxY—nhIN pCwxdw, muQwjI nhIN krdw [2[

kwie—iksy ArQ nhIN [3[

swihb ipAwru—swihb dw ipAwr [ Dry—(Awpxy mn ivc) Drdw hY [4[

ArQ:- mYN Swh-pRBU dy nwm dw AwiSk ho igAw hW, mYN prmwqmw qoN ibnw iksy hor nwl fUMGIAW sWJW nhIN pWdw, (ies vwsqy dunIAw AwKdI hY ik) nwnk J`lw ho igAw hY [1[rhwau[

(dunIAw dy lokW nwl fUMGIAW sWJW nwh pwx kr ky) koeI AwKdw hY ik nwnk qW koeI BUq hY (ikauNik ieh bMidAW qoN qRihMdw hY) koeI AwKdw hY ik nwnk koeI ijMn hY (jo bMidAW qoN pry pry
jUh-aujwV ivc hI bhuqw icr itikAw rihMdw hY) [ pr koeI bMdw AwKdw hY (nhIN) nwnk hY qW (swfy vrgw) AwdmI (hI) auN\ hY Awijz jyhw [1[

jdoN mnu`K iek prmwqmw qoN ibnw iksy hor ƒ nhIN pCwxdw (iksy hor dI ^uSwmd-muQwjI nhIN krdw) jdoN auh dunIAw dy fr-i&krW vloN by-prvwh jyhw ho jWdw hY, qdoN (dunIAw dy lokW dIAW nzrW ivc) auh J`lw smiJAw jWdw hY [2[

jdoN mnu`K prmwqmw dI rzw ƒ smJx l`g pYNdw hY (rzw dy ault qurn leI AwpxI) iksy hor cqurweI dw Awsrw nhIN lYNdw, jdoN mnu`K isr& (rzw ivc rwzI rihx dI hI) kwr krdw hY, (hryk ikrq-kwr ivc pRBU dI rzw ƒ hI muK mMndw hY) qW lokW dIAW nzrW ivc auh J`lw mMinAw jWdw hY [3[

jdoN mnu`K Awpxy Awp ƒ (hor sBnW nwloN) mwVw smJdw hY, jdoN hor jgq ƒ Awpxy nwloN cMgw smJdw hY, jdoN mnu`K mwilk-pRBU dw ipAwr hI (Awpxy ihrdy ivc) itkweI r`Kdw hY, qdoN auh (dunIAw dIAW ingwhW ivc) J`lw jwixAw jWdw hY [4[7[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰਹਿ ਸਿ ਜਾਣਹਿ ਦੂਰਿ ॥੧॥ ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਜਲੈ ਨ ਤਸਕਰੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥ ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਡੂਬੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥ ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਈ ॥੩॥ ਇਕ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥ ਇਸੁ ਧਨ ਬਿਨੁ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥ ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਏ ॥੫॥੮॥ {ਪੰਨਾ 991}

pdArQ:- iehu Dnu—prmwqmw dw nwm-Dn [ srb—sB ivc [ mnmuK—auh bMdy ijnHW dw mUMh Awpxy vl hY, Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ iPrih—(dunIAwvI Dn dI ^wqr) Btkdy iPrdy hn [ is—auh bMdy [1[

vKru—sOdw [ irdY hmwrY—swfy ihrdy ivc, myry ihrdy ivc (v`s pey) [ iqsY—aus (mnu`K) ƒ [ insqwrY—(iqRSnw dy smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [1[rhwau[

qskru—cor [ iesu Dn kau—ies nwm-Dn dI ^wqr [2[

vifAweI—v`fw gux [ shjy—sihj ivc, Afol AvsQw ivc [ mwqy—msq irhW [ Anidnu—hryk idn [ jweI—lµGdw hY, guzrdw hY [3[

AnUp—sohxI [ nr BweI—hy BweI jno! khhu—d`so [ iknY—iksy mnu`K ny [ prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [4[

Bxiq—AwKdw hY [ AkQ—auh prmwqmw ijs dy gux ibAwn n kIqy jw skx [ pwey—pRwpq krdw hY [5[

ArQ:- hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qUM Awpxw nwm-Dn nwm-v`Kr dyNdw hYN aus ƒ ieh nwm-Dn (mwieAw dI iqRSnw dy smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [ (myhr kr) qyrw ieh nwm-Dn ieh nwm-v`Kr myry ihrdy ivc BI v`s pey [1[rhwau[

(prmwqmw hr QW z`Øry z`Øry ivc ivAwpk hY, aus dw) ieh nwm-Dn (BI) sB ivc mOjUd hY,  (gurU dI srn ipAW aus prmwqmw ƒ hr QW hI vyK skIdw hY qy aus dI Xwd ƒ ihrdy ivc vsw skIdw hY), pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy (mwieAw dI ^wqr) Btkdy iPrdy hn, Aqy auh bMdy (prmwqmw ƒ, prmwqmw dy nwm-Dn ƒ) ikqy dUr duryfy QW qy smJdy hn [1[

(ihrdy ivc vswieAw hoieAw prmwqmw dw nwm) iek AYsw Dn hY jo nwh sVdw hY nwh hI ies ƒ koeI cor curw ky lY jw skdw hY, ieh Dn (pwxIAW hVHW ivc BI) fu`bdw nhIN hY Aqy nwh hI ies Dn dI ^wqr iksy ƒ koeI dMf imldw hY [2[

vyKo, ies Dn dw v`fw gux ieh hY ik (ijs mnu`K dy pws ieh Dn hY, aus dI izMdgI dw) hryk idhwVw Afol AvsQw ivc msq irhW hI guzrdw hY [3[

hy BweI jno! (ies nwm-Dn dI bwbq) iek hor sohxI g`l (BI) suxo (auh ieh hY ik) ies Dn (dI pRwpqI) qoN ibnw kdy iksy ƒ au~cI Awqmk AvsQw nhIN imlI [4[

nwnk AwKdw hY—jdoN (iksy mnu`K ƒ) gurU iml pYNdw hY qdoN auh ieh nwm-Dn hwsl kr lYNdw hY qy iPr auh (hornW ƒ) aus prmwqmw dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW suxWdw hY ijs dy gux iksy pwsoN ibAwn nhIN ho skdy [5[8[

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੂਰ ਸਰੁ ਸੋਸਿ ਲੈ ਸੋਮ ਸਰੁ ਪੋਖਿ ਲੈ ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ ਮਰਤੁ ਸੁ ਸਨਬੰਧੁ ਕੀਜੈ ॥ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਡੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੧॥ ਮੂੜੇ ਕਾਇਚੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾ ॥ ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਜਰ ਗਹੁ ਜਾਰਿ ਲੈ ਅਮਰ ਗਹੁ ਮਾਰਿ ਲੈ ਭ੍ਰਾਤਿ ਤਜਿ ਛੋਡਿ ਤਉ ਅਪਿਉ ਪੀਜੈ ॥ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਡੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੨॥ ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਨੋ ਰਵੈ ਜੇ ਹਰਿ ਮਨੋ ਮਨ ਪਵਨ ਸਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਡੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੩॥੯॥ {ਪੰਨਾ 991-992}

pdArQ:- sru—qwlwb [ sUr sur—sUrj dw qwlwb, qpS dw somw, qmoguxI suBwau [ sois lY—sukw lY, mukw dyh [ sUr—ipMglw nwVI, s`jI sur, s`jI nws [ sois lY—sukw dyh (Bwv, pRwx auqwr dyh, suAws bwhr k`F) [ som—cMdRmw [ som sru—cMdRmw dw qwlwb, TMF-SWqI dw somw, sqoguxI suBwau, SWqI suBwau [ poiK lY—pwl lY, Br lY, qkVw kr [ som—K`bI nws, ieVw nwVI [ poiK lY—Br lY, auqWh cwVH, AMdr vl iK`c lY [ jugiq—mrXwdw, suj`cw FMg [ jugiq kir—(izMdgI dw) suc`jw FMg bxw [ mrqu—{mw{q`} hvw, pRwx, suAws [ jugiq kir mrqu—jIvn dy suc`jy FMg ƒ ‘suAws suKmnw ivc itkwxy’ bxw [ su—auh, Ajyhw [ snbMDu—myl [ kIjY—krnw cwhIdw hY [ mIn—m`CI [ cpl—cMcl [ mIn kI cpl—m`CI dI cMclqw [ isau jugiq—jugiq isau, (ies) jugiq nwl [ mIn kI cpl mnu—m`CI dI cplqw vwlw mn, m`CI vrgw cMcl mn [ rwKIAY—sWB r`Kxw cwhIdw hY [ hMsu—jIvqmw, mn [ aufY nh—(ies qrHW) Btkdw nhIN [ kMDu—srIr [ nh CIjY—iC`jdw nhIN, ivkwrW ivc gldw nhIN [1[

mUVy—hy mUrK! kwiecy—kwhdy vwsqy? ikauN? Brim—BulyKy ivc (pY ky) [ Bulw—KuMJ irhw hYN [ cIinAw—pCwixAw [ prmwnµdu—auh prmwqmw jo sB qoN au~cy Awnµd dw mwlk hY [ bYrwgI—mwieAw vloN auprwm (ho ky) [1[rhwau[

jrw—buFypw [ Ajr—{A-jrw} ijs ƒ buFypw poh nhIN skdw auh prmwqmw [ ghu—pkV, rok [ Ajr ghu—jrw-rihq pRBU dy imlwp dy rsqy ivc rok pwx vwlw (moh) [ jwir lY—swV dyh [ Amr—mOq-rihq pRBU [ Amr ghu—mOq-rihq hrI dy myl dy rwh ivc rok pwx vwlw (mn) [ mwir lY—v`s ivc kr lY [ BRwiq—Btkxw [ qij Coif—iqAwg dyh [ qau—qdoN [ Aipau—AMimRq, Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ pIjY—pI skIdw hY [2[

Bxiq—AwKdw hY [ nwnku jno—nwnku jnu, dws nwnk [ mno—mnu [ rvY—ismry [ mn isau—mn nwl, mn (dI iekwgRqw) nwl [ pvn—hvw, suAws, suAws suAws [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [3[

ArQ:- (hy jogI!) qUM jgq dI mwieAw vloN vYrwgvwn ho ky au~cy qoN au~cy Awqmk Awnµd dy  mwlk prmwqmw ƒ Ajy qk pCwx nhIN sikAw, hy mUrK! qUM (pRwxwXwm dy) BulyKy ivc pY ky ikauN (jIvn dy AslI qoN) lWBy jw irhw hYN? [1[rhwau[

(hy jogI!) qUM qwmsI suBwv ƒ dUr kr (ieh hY s`jI nws dy rsqy pRwx auqwrny), SWqI suBwv ƒ (Awpxy AMdr) qkVw kr (ieh hY K`bI nws dy rsqy pRwx cVHwxy) [ suAws suAws nwm jpx vwlw izMdgI dw suc`jw FMg bxw (ieh hY pRwxW ƒ suKmnw nwVI ivc itkwxw) [ (b`s! hy jogI! prmwqmw dy crnW ivc juVn dw koeI) Ajyhw myl imlwE [ ies qrIky nwl m`CI vrgw cMcl mn v`s ivc r`K skIdw hY, mn ivkwrW vl nhIN dOVdw, nwh hI srIr ivkwrW ivc pY ky ^uAwr huMdw hY [1[

(hy jogI!) jrw-rihq pRBU dy myl dy rwh ivc rok pwx vwly moh ƒ (Awpxy AMdroN) swV dy, mOq-rihq hrI dy imlwp dy rsqy ivc ivGn pwx vwly mn ƒ v`s ivc kr r`K, Btkxw C`f dy, qdoN hI Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pI skIdw hY [ iesy qrHW m`CI vrgw cMcl mn kwbU ivc r`K skIdw hY, mn ivkwrW vl dOVnoN ht jWdw hY, srIr BI ivkwrW ivc pY ky ^uAwr hoxoN bc jWdw hY [2[

dws nwnk AwKdw hY jy mnu`K dw mn prmwqmw dw ismrn kry, qW mnu`K mn dI iekwgRqw nwl suAws suAws (nwm jp ky) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pINdw hY [ ies qrIky nwl m`CI dI cMclqw vwlw mn v`s ivc r`K skIdw hY, mn ivkwrW vl nhIN dOVdw, qy srIr BI ivkwrW ivc Kicq nhIN huMdw [3[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh