ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 987

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਇਹੀ ਹਮਾਰੈ ਸਫਲ ਕਾਜ ॥ ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਲੇਹੁ ਨਿਵਾਜਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਸੰਤਹ ਮਾਥ ਮੋਰ ॥ ਨੈਨਿ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਨਿਸਿ ਭੋਰ ॥ ਹਸਤ ਹਮਰੇ ਸੰਤ ਟਹਲ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸੰਤ ਬਹਲ ॥੧॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਸੰਤ ਗੁਨ ਬਸਹਿ ਮੇਰੈ ਚੀਤਿ ॥ ਸੰਤ ਆਗਿਆ ਮਨਹਿ ਮੀਠ ॥ ਮੇਰਾ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਸੰਤ ਡੀਠ ॥੨॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ॥ ਸੰਤ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨਹਿ ਮੰਤ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੇਰੇ ਬਿਖੈ ਹੰਤ ॥੩॥ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਏਹਾ ਨਿਧਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ॥ ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਮਝਾਰਿ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 987}

pdArQ:- iehI—ieh hI, ieh (sMq-srn) hI [ hmwrY—myry vwsqy, myry ihrdy ivc [ sPl—kwmXwb [ kwj—kMm, mnorQ [ kau—ƒ [ lyhu invwij—invwij lyhu, invwzS kr, imhr kr [1[rhwau[

sMqh—sMqW dy [ mwQ mor—myrw m`Qw [ nYnI—nYnIN, A`KW nwl [ pyKau—pyKauN, mYN vyKdw rhW [ inis—rwq [ Bor—idn [ hsq—h`Q {bhu-vcn} [ sMq bhl—sMqW dI tihl, sMqW dy Arpn [1[

sMig—nwl [ bsih—v`sdy rihx [ myrY cIiq—myry ic`q ivc [ mnih—mn ivc [ kmlu—ihrdy dw kOl Pu`l [ ibgsY—iKV pey [2[

invwsu—vsybw [ moih—mYƒ [ ipAws—qWG [ mnih—mn ivc [ mMq—mMqr [ pRswid—ikrpw nwl [ ibKY—ivSy-ivkwr [ hMq—nws ho jwx [3[

mukiq jugiq—ivkwrW qoN ^lwsI pwx dw qrIkw [ inDwn—^zwny [ pRB—hy pRBU! moih—mYƒ [ irdy mJwir—ihrdy ivc (v`sdy rihx) [4[

ArQ:- hy pRBU! Awpxy dws (nwnk) auqy imhr kr (qy sMq jnW dI srn b^S), ieh (sMq-srn) hI myry vwsqy myry mnorQW ƒ sPl krn vwlI hY [1[rhwau[

(hy pRBU! imhr kr) myrw m`Qw sMqW dy crnW auqy (ipAw rhy), A`KW nwl mYN idn rwq sMqW dw drSn krdw rhW, myry h`Q sMqW dI tihl krdy rihx, myrI ijMd myrw mn myrw Dn sMqW dy Arpn rhy [1[

(hy pRBU!) imhr kr) sMqW nwl myry mn dw ipAwr bixAw rhy, sMqW dy gux myry ic`q ivc v`sy rihx, sMqW dw hukm mYƒ im`Tw l`gy, sMqW ƒ vyK ky myrw ihrdw-kMvl iKiVAw rhy [2[

(hy pRBU! imhr kr) sMqW nwl myrw bihx-Klox bixAw rhy, sMqW dy drSn dI qWG myry AMdr itkI rhy, sMqW dy bcn-mMqR myry mn ivc itky rihx, sMqW dI ikrpw nwl myry swry ivkwr nws ho jwx [3[

hy dieAw dy Gr pRBU! mYƒ (sMq jnW dI sMgiq dw) dwn dyh, sMqW dI sMgiq hI myry vwsqy swry ^zwny hn, sMqW dw sMg krnw hI ivkwrW qoN mukqI pRwpq krn dw qrIkw hY [ hy pRBU! nwnk au~qy dieAw kr ik sMqW dy crn mYN nwnk dy ihrdy ivc v`sy rihx [4[4[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੀ ਨਾਹੀ ਦੂਰਿ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਨਤ ਜੀਓ ਜਾਸੁ ਨਾਮੁ ॥ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਸਗਲ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ ਮੁਨਿ ਜਨ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੧॥ ਜਾ ਕੈ ਘਰਿ ਸਗਲੇ ਸਮਾਹਿ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾਹਿ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੇਵਹੁ ਕਿਰਪਾਲ ॥੨॥ ਸਦਾ ਧਰਮੁ ਜਾ ਕੈ ਦੀਬਾਣਿ ॥ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਕਾਣਿ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕਰਨਾ ਆਪਨ ਆਪਿ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪਿ ॥੩॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਜਾਸੁ ਮਿਲਿ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨ ਤਨਹਿ ਰਾਤ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ਦਾਤਿ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 987}

pdArQ:- sMgI—sMgI, nwl [ sB kY sMgI—sB kY sMig, sB jIvW dy nwl [ krn krwvn—Awp krn Aqy jIvW pwsoN krw skx vwlw [ hwjrw hjUir—sB QW mOjUd [1[rhwau[

jIE—Awqmk jIvn imldw hY [ jwsu—{XÔX} ijs dw [ ibsRwm—invws [ sgl—swry [ iniD—^zwny, inDIAW [ qw kI—aus prmwqmw dI [1[

kY  Gir—dy  Gr ivc [ sgl—swry jIv [ ijs qy—{sMbMDk ‘qy’ dy kwrn  l&z  ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ ibrQw—^wlI, s`Kxw [ jIA—{l&z ‘jIaU’ qoN bhu-vcn} [2[

Drmu—iensw& [ jw kY dIbwix—ijs dI kcihrI ivc [ kwix—muQwjI [ qw kau—aus ƒ [3[

kau—ƒ, qoN [ hau—hauN mYN [ bilhwr—sdky [ jwsu imil—ijs ƒ iml ky [ auDwru—pwr-auqwrw [ sMig—nwl [ mn qnih—mn ivc qn ivc [ rwq—r`qw, rMigAw [ pRiB—pRBU ny [ krI—kIqI [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw Awp sB kuJ kr skdw hY jIvW pwsoN krw skdw hY, auh hr QW mOjUd hY, sBnW jIvW dy nwl v`sdw hY, iksy qoN BI dUr nhIN hY [1[rhwau[

hy BweI! ijs prmwqmw dw nwm suxidAW Awqmk jIvn imldw hY, swry du`K dUr ho jWdy hn Aqy (ihrdy ivc) suK itkwxw Aw bxWdy hn, sB irSI munI aus dI BgqI krdy hn, (sMswr dy) swry hI ^zwny aus prmwqmw dy pws hn [1[

hy BweI! aus ikrpwl pRBU dI BgqI sdw hI krdy rho, ijs dy Gr ivc swry hI (^zwny) itky hoey hn, ijs (dy dr) qoN koeI jIv ^wlI nhIN jWdw, jo sB jIvW dI pwlxw krdw hY [2[

hy myry mn! qUM aus pRBU dw nwm jipAw kr jo Awp hI sB kuJ krn dy smr`Q hY, jo by-muQwj hY ijs ƒ iksy dI muQwjI nhIN, Aqy ijs dI kcihrI ivc sdw inAW huMdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) mYN gurU dI sMgiq qoN kurbwn jWdw hW ijs ƒ iml ky (prmwqmw dw nwm imldw hY, Aqy sMswr-smuMdr qoN) pwr-auqwrw ho jWdw hY [ pRBu ny (gurU dI rwhIN) ijs mnu`K ƒ (nwm dI) dwiq b^SI, auh nwm nwl rMigAw rihMdw hY, aus dy mn ivc qn ivc nwm (v`isAw rihMdw hY) [4[5[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜੀਵਣੈ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂਲ ॥੧॥ ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜਿ ਸਭਿ ਹਰਿ ਗੁਨਾ ਨਿਤਿ ਗਾਉ ॥ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਦੇਹੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥ {ਪੰਨਾ 987}

pdArQ:- smrQ—sB qwkqW dw mwlk [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ rwis—srmwieAw, pUMjI [ kwrn krnw—{krnw—isRStI [ kwrn—mUl} isRStI dw mUl [1[rhwau[

ismir—ismr ky [ pweIAY—pRwpq krdw hY [ mUlu—shwrw, mu`F [ srbq TweI—sBnIN QweIN [ sUKm—bhuq hI bwrIk, AidRSt cIzW [ AsQUl—bhuq moty pdwrQ [1[

Awl—{AwlX} Gr [ Awl jwl—Gr dy jMjwl [ qij—C`f ky [ inq—sdw [ gwau—gwieAw kro [ kr—(dovyN) h`Q {bhu-vcn} [ joiV—joV ky [ mWgY—mMgdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! mYN qW aus prmwqmw dI srn ipAw hW jo sB qwkqW dw mwlk hY [ myrI ijMd, myrw srIr, myrw Dn, myrw srmwieAw—sB kuJ auh prmwqmw hI hY jo swry jgq dw mUl hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw nwm ismr ismr ky sdw Awqmk Awnµd hwsl krdw hY, hir-nwm hI izMdgI dw shwrw hY [ iehnW id`sdy Axid`sdy pdwrQW ivc sBnIN QweIN prmwqmw hI mOjUd hY [1[

hy BweI! mwieAw dy moh dy jMjwl C`f ky ivkwr iqAwg ky sdw prmwqmw dy gux gwieAw kr [ dws nwnk (qW Awpxy dovyN) h`Q joV ky (iehI) dwn mMgdw hY (ik hy pRBU! mYƒ) Awpxw nwm dyh [2[1[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh