ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 986

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਰਾ ਸੀਸੁ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਵਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮੈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਤਿਸੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਕਟਿ ਕਾਟ ॥ ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਮੇਲਿਓ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਬਿਕਾਨੋ ਹਟਿ ਹਾਟ ॥੧॥ ਮਕਰ ਪ੍ਰਾਗਿ ਦਾਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਸਰੀਰੁ ਦੀਓ ਅਧ ਕਾਟਿ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਕੰਚਨੁ ਦੀਜੈ ਕਟਿ ਕਾਟ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਮਨਿ ਉਘਰੇ ਕਪਟ ਕਪਾਟ ॥ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਫੋਰਿ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਲਜ ਭਾਨੀ ਮਟੁਕੀ ਮਾਟ ॥੩॥ ਕਲਜੁਗਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਟ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਤਿਖਾਟ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ {ਪੰਨਾ 986}

pdArQ:- mn—hy mn! Bju—Bjn kr [ iklibK—pwp [ aur—ihrdw [ guir pUry—pUry gurU ny [ sIsu—isr [ kIjY—krnw cwhIdw hY (Bytw) [ vwt—rsqw [1[rhwau[

mY—mYƒ [ bwr—is&iq-swlwh dI g`l [ iqsu—aus (mnu`K) ƒ [ dyvau—dyvauN, mYN idAW [ kit—k`t ky [ myilE—imlwieAw [ guir pUrY—pUry gurU ny [ gur bcin—gur dy bcn dI rwhIN [ hit—h`t qy [ hit hwt—h`tI h`tI qy [1[

mkr—mkr rwis vyly, jdoN sUrj mkr rwis ivc dw^l huMdw hY, mwG dI sMgRWd ƒ [ pRwig—pRXwg qIrQ qy [ kwit—k`t ky (krv`qR nwl kWSI jw ky) [ ko—koeI BI mnu`K [ kMcnu—sonw [ dIjY—jy id`qw jwey [2[

kIriq—is&iq-swlwh [ gurmiq—gurU dI miq lY ky [ jsu—is&iq-swlwh [ min—mn ivc [ kpt kpwt—ikvwV [ iqRkutI—{iqR-iqMn [ kutI—ivMgI lkIr} m`Qy auqy peIAW iqMn ivMgIAW lkIrW, iqRaUVI, mn dI iK`J [ Poir—qoV ky, dUr kr ky [ Brmu—Btkxw [ Bau—fr {iek-vcn} [ lj—lok-rwj (dI) [ mtukI—in`kw ijhw m`t [3[

kljuig—kljug ivc, klySW-Bry jgq ivc [ iqn@—{bhu-vcn} auhnW ny [ ijn@ msqik—ijnHW dy m`Qy auqy [ illwt—m`Qw [ Duir—DuroN, pRBU dy hukm Anuswr [ rsu AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ sB—swrI [ iqKwt—iqK, qRyh [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm jipAw kr, hir-nwm swry pwp dUr krn vwlw hY [ pr ieh hir-nwm sdw pUry gurU ny hI (pRwxI dy) ihrdy ivc vswieAw hY, (myry cMgy Bwg hox, jy) myrw isr (Aijhy) gurU dy rsqy ivc (Bytw) kIqw jwey [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw koeI mYƒ ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh dI g`l suxwvy, mYN aus ƒ Awpxw mn toty toty kr ky dy idAW [ hy BweI! pUry gurU ny hI s`jx-pRBU imlwieAw hY [ gurU dy bcn dI brkq nwl mYN aus dw h`tI h`tI ivikAw (gulwm) bx cukw hW [1[

hy BweI! iksy ny qW mwG dI sMgRWd qy pRXwg-qIrQ auqy (jw ky) bhuq dwn kIqw, iksy ny kwSI jw ky krv`qR nwl Awpxw srIr du-PwV krw id`qw (pr ieh sB kuJ ivArQ hI igAw, ikauNik) prmwqmw dy nwm ismrn qoN ibnw koeI BI mnu`K mukqI (ivkwrW qoN ^lwsI) hwsl nhIN kr skdw, BwvyN qIrQW qy jw ky bhuq swrw sonw BI QoVw QoVw kr ky AnykW ƒ dwn id`qw jwey [2[

hy BweI! ijs mnu`K ny gurU dI miq auqy qur ky prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI, pRBU dw js gwivAw, aus dy mn ivcly ikvwV Ku`lH gey (mn ivc Awqmk jIvn dI sUJ pYdw ho geI) [ is&iq-swlwh dI brkiq nwl mn dI iK`J dUr kIiqAW ijs mnu`K dy AMdroN hryk iksm dw vihm qy fr dUr ho igAw, aus dI lok-lwj dI mtukI BI tu`t geI (ijhVI auh sdw Awpxy isr au~qy cu`kI iPrdw sI) [3[

hy dws nwnk! (AwK—) ies jgq ivc pUrw gurU auhnW pRwxIAW ny hI l`Bw hY, ijnHW dy m`Qy auqy DuroN hI Aijhy lyK ilKy huMdy hn [ (Aijhy bMidAW ny jdoN gurU dI ikrpw nwl) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pIqw, auhnW dI mwieAw vwlI swrI Bu`K qRyh lih geI [4[6[

Ckw—C`kw, Cy SbdW dw joV [

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰੇ ਮਨ ਟਹਲ ਹਰਿ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥ ਅਵਰ ਟਹਲਾ ਝੂਠੀਆ ਨਿਤ ਕਰੈ ਜਮੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਲੀਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੰਗਾਰ ॥ ਸੰਸਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਾਰਿਆ ਹਰਿ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੧॥ ਨਿਤ ਚਰਨ ਸੇਵਹੁ ਸਾਧ ਕੇ ਤਜਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸਭ ਤਜਹੁ ਦੂਜੀ ਆਸੜੀ ਰਖੁ ਆਸ ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੨॥ ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਸਾਕਤਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ॥ ਧੁਰਿ ਹੋਵਨਾ ਸੁ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰ ॥੩॥ ਅਗਮ ਰੂਪੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਅਨਿਕ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਉਰਿ ਧਾਰ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 986}

pdArQ:- thl hir—prmwqmw dI syvw-BgqI [ swr—sRySt [ krY—krdw hY [ jmu—mOq, Awqmk mOq [ isir—isr auqy [ mwr—cot [1[rhwau[

msqik—m`Qy auqy [ qy—auh bMdy {bhu-vcn} [ sMgwr—sqsMg ivc [ Baujlu—smuMdr [ Apwr—byAMq [1[

swD ky—gurU dy [ qij—C`f ky [ AwsVI—koeI Aws [2[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI bMdy [ Brim—BulyKy ivc [ BUly—kurwhy pey hoey [ swkq—pRBU nwloN tu`ty hoey [ AMD AMDwr—iblkul AMnHy, Awqmk jIvn vloN inrol AMnHy [ Duir—pRBU dI rzw Anuswr [ ko—koeI BI jIv [ mytxhwr—imtw skx jogw [3[

Agm—AphuMc [ Dnu DMnu—BwgW vwly [ qy jn—auh bMdy [ auir—ihrdy ivc [4[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dI syvw-BgqI Asl suK dyx vwlI hY [ hor hor (lokW dIAW) thlW ivArQ hn, (hor thlW-^uSwmdW dy kwrn) Awqmk mOq (mnu`K dy) isr auqy sdw svwr rihMdI hY [1[rhwau[

hy mn! ijnHW mnu`KW dy m`Qy auqy (cMgw Bwg) iliKAw huMdw hY auh sqsMg ivc imldy hn, (sqsMg ivc) byAMq Aqy srb-ivAwpk hrI dy sMq jn (auhnW ƒ) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw dyNdy hn [1[

hy mn! loB moh Awidk ivkwr C`f ky sdw gurU dy crnW auqy ipAw rhu [ hy mn! pRBU qoN ibnw iksy hor dI koJI Aws C`f dyh [ iek prmwqmw dI hI Aws r`K [2[

hy mn! keI AYsy bMdy (jgq ivc) hn jo prmwqmw nwloN tu`ty rihMdy hn, qy (mwieAw dI) Btkxw ivc pY ky kurwhy pey rihMdy hn, gurU qoN ibnw auh Awqmk jIvn vloN au~kw hI AMnHy huMdy hn [ (pr auhnW dy BI kIh v`s?) pRBU dI rzw Anuswr jo hoxw huMdw hY auhI ho ky rihMdw hY [ aus hoxI ƒ koeI BI jIv imtw nhIN skdw [3[

hy mn! prmwqmw dI hsqI AphuMc hY, byAMq pRBU dy AnykW hI nwm hn (aus dy AnykW guxW dy kwrn) [ hy nwnk! auh mnu`K BwgW vwly hn ijnHW prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vswieAw hoieAw hY [4[1[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਿਟਹਿ ਧੰਧ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਛੂਟਹਿ ਬੰਧ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕੁਲਹ ਉਧਰ ॥੧॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਦੁਖ ਹਰੈ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਪਦਾ ਟਰੈ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮੁਚਤ ਪਾਪ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥੨॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਦ ਬਿਗਾਸ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਵਲਾ ਦਾਸਿ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤਰੇ ਨਿਦਾਨ ॥੩॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥ ਕੋਟਿ ਭਗਤ ਉਧਾਰੁ ਕਰੀ ॥ ਹਰਿ ਦਾਸ ਦਾਸਾ ਦੀਨੁ ਸਰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਚਰਨ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 986}

pdArQ:- kau—ƒ [ nmskwr—isr invwE, sqkwr nwl ihrdy ivc vswE [ jwsu jpq—ijs dw jwp kIiqAW [ auDwr—(sMswr-smuMdr qoN) pwr-auqwrw [1[rhwau[

jw kY ismrin—ijs (pRBU) dy ismrn dI rwhIN [ imtih—imt jWdy hn {bhu-vcn} [ DMD—DMDy, jMjwl [ bMD—bMDn, PwhIAW [ kulh auDr—swrI kul dw pwr auqwrw [1[

hrY—(mnu`K) dUr kr lYNdw hY [ Apdw—ibpqw [ trY—tl jWdI hY [ mucq—mu`k jWdy hn [ sMqwp—klyS [2[

ird ibgws—ihrdy dw iKVwau [ kvlw—mwieAw [ dwis—dwsI [ iniD—nO inDIAW [ inDwn—^zwny [ qry—pwr lµG jWdw hY [ indwn—AMq ƒ, Awi^r [3[

piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ pwvnu—piv`qr krn vwlw [ koit—kRoVW [ krI—krdw hY [ dInu—inmwxw [ sMq crn—sMqW dy crnW auqy [ nwnk mwQw—nwnk dw m`Qw [4[

ArQ:- hy BweI! ijs prmwqmw dw nwm jpidAW (sMswr-smuMdr qoN) pwr auqwrw ho jWdw hY, aus dy nwm ƒ Awdr-sqkwr nwl Awpxy ihrdy ivc vsweI r`K [1[rhwau[

ijs dy ismrn nwl mwieAw dy jMjwl imt jWdy hn (mn auqy pRBwv nhIN pw skdy), moh dIAW PwhIAW tu`t jWdIAW hn, mUrK bMdy BI isAwxy ho jWdy hn, swrI kul dw hI pwr-auqwrw ho jWdw hY (aus ƒ sdw nmskwr krdw rhu) [1[

ijs dy ismrn dI brkiq nwl mnu`K hryk fr Aqy swry du`K dUr kr lYNdw hY, (hryk) ibpqw (mnu`K dy isr qoN) tl jWdI hY, swry pwpW qoN ^lwsI ho jWdI hY, koeI du`K-klyS poh nhIN skdy (aus ƒ sdw isr invWdw rhu) [2[

ijs dw ismrn krn nwl ihrdw iKiVAw rihMdw hY, mwieAw (BI) dwsI bx jWdI hY, (ies lok ivc, mwno) swrIAW inDIAW qy swry ^zwny (iml jWdy hn), qy AMq vyly mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY (aus ƒ sdw ismrdw rhu) [3[

hy BweI! prmwqmw dw nwm ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw hY, hir-nwm kRoVW BgqW dw audwr krdw hY [ nwnk dw m`Qw BI sMqW dy crnW auqy ipAw hY, ieh inmwxw BI pRBU dy dwsW dy dwsW dI srn AwieAw hY (qw ik nwnk ƒ BI prmwqmw dw nwm iml jwey) [4[2[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੂਡਤ ਕਉ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ ॥ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ ॥ ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ ॥ ਜੈਸੇ ਬਾਰਿਕ ਮੁਖਹਿ ਖੀਰ ॥੧॥ ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਹਿ ਸਖਾ ਭ੍ਰਾਤ ॥ ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ॥ ਜੈਸੇ ਕਿਰਖਹਿ ਬਰਸ ਮੇਘ ॥ ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਨਿ ਸੇਂਘ ॥੨॥ ਗਰੁੜ ਮੁਖਿ ਨਹੀ ਸਰਪ ਤ੍ਰਾਸ ॥ ਸੂਆ ਪਿੰਜਰਿ ਨਹੀ ਖਾਇ ਬਿਲਾਸੁ ॥ ਜੈਸੋ ਆਂਡੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥ ਜੈਸੋ ਦਾਨੋ ਚਕੀ ਦਰਾਹਿ ॥੩॥ ਬਹੁਤੁ ਓਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ ॥ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਤੁਹੀ ॥ ਊਚ ਮੂਚੌ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 986-987}

pdArQ:- AYso—ieho ijhw (ijvy AgWh d`isAw jw irhw hY) [ shweI—mddgwr [ ko—dw [ Bju—jipAw kr [ kwm—kMm, mnorQ [1[rhwau[

bUfq—fu`bdy [ kau—ƒ [ bUJq—bu`J rhy [ dIpk—dIvw [ iqlq—qyl [ AgnI—A`g (ivc) [ jlq—sV rhy ƒ [ nIr—pwxI [ muKih—mUMh ivc [ KIr—du`D [1[

rx—lVweI, ju`D [ sKw—shweI [ BRwq—Brw [ Bojn mwq—Bojn mwqR, isr& Bojn hI [ ikrKih—KyqI ƒ [ brs myG—b`dl dw vrHnw [ pwln—r`iKAw [ syNG—isMG, Syr, bhwdr [2[

gruV—gwruV mMqr [ muiK—mUMh ivc [ srp—s`p [ qRws—fr [ sUAw—qoqw [ ipMjir—ipMjry ivc [ iblwsu—ib`lw [ AWfo—(kUMj dw) AMfw [ ihrdy mwih—cyqy ivc [ dwno—dwxy [ ckI drwih—c`kI dy dr qy, c`kI dI ik`lI nwl [3[

Epmw—aupmw, idRStWq [ Qor—QoVI hI [ khI—AwKI hY [ Agm—AphuMc [ AgwiD—AQwh [ quhI—qUM hI (shweI) [ mUcO—v`fw [ swr—lohw, ivkwrW nwl Bry hoey hoey, lohy vWg Bwry [4[

ArQ:- hy BweI! swD sMgiq ivc (itk ky) prmwqmw dw nwm jipAw kr [ qyry swry mnorQ pUry huMdy rihxgy [ hy BweI! prmwqmw dw nwm ieauN mddgwr huMdw hY [1[rhwau[

ijvyN fu`b rhy ƒ byVI iml jwey, ijvyN bu`J rhy dIvy ƒ qyl iml jwey, ijvyN A`g ivc sV rhy ƒ pwxI iml jwey, ijvyN (Bu`K nwl ivlk rhy) b`cy dy mUMh ivc du`D pY jwey [1[

(hy BweI! prmwqmw dw nwm ieauN shweI huMdw hY) ijvyN ju`D ivc Brw shweI huMdw hY, ijvyN iksy Bu`Ky ƒ Bojn hI shweI huMdw hY, ijvyN KyqI ƒ b`dl dw vrHnw, ijvyN (iksy AnwQ ƒ) Syr (bhwdr) dI srn ivc r`iKAw imldI hY [2[

(hy BweI! pRBU dw nwm ieauN shweI huMdw hY) ijvyN ijs dy mUMh ivc gwruV mMqr hovy aus ƒ s`p dw fr nhIN huMdw, ijvyN ipMjry ivc bYTy qoqy ƒ ib`lw nhIN Kw skdw, ijvyN kUMj dy cyqy ivc itky hoey aus dy AWfy (^rwb nhIN huMdy), ijvyN dwxy c`kI dI ik`lI nwl (itky hoey pIsxoN bcy rihMdy hn) [3[

hy BweI! mYN qW ieh QoVHy ijhy idRStWq hI d`sy hn, bQyry d`sy jw skdy hn (ik prmwqmw dw nwm shwieqw krdw hY) [ hy AphuMc hrI! hy AQwh hrI! qUM hI (jIvW dw r`iKAk hYN) [ hy hrI! qUM au~cw hYN, qUM v`fw hYN, qUM byAMq hYN [ hy nwnk! (AwK—) nwm ismridAW pwpW nwl lohy vWg Bwry hoey jIv BI sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [4[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh