ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 985

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਭਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਨਿ ਜਨਾ ਮਨਿ ਭਾਵਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਓ ॥ ਅਪਰੰਪਰੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਅਲਖੁ ਗੁਰੂ ਲਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਨੀਚ ਮਧਿਮ ਕਰਮ ਕੀਏ ਨਹੀ ਚੇਤਿਓ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥ ਹਰਿ ਆਨਿ ਮੇਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਨੁ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਓ ॥੧॥ ਪ੍ਰਭਿ ਮਸਤਕੇ ਧੁਰਿ ਲੀਖਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇਓ ॥ ਪੰਚ ਸਬਦ ਦਰਗਹ ਬਾਜਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਓ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਓ ॥੨॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰਿ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨਹੀ ਭਾਇਓ ॥ ਤੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਗਾਲੀਅਹਿ ਜਿਉ ਲੋਨੁ ਜਲਹਿ ਗਲਾਇਓ ॥੩॥ ਮਤਿ ਦੇਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਮਨੁ ਮੈ ਲਾਇਓ ॥ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਹਉ ਲਾਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਓ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 985}

pdArQ:- siB—swry [ isD—jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ swiDk—jog-swDn krn vwly [ min—mn ivc [ BwvnI—srDw, ipAwr [ AprMpro—byAMq pRBU [ AlKu—AidRSt [ gurU—gurU ny [ lKwieAw—ivKw id`qw [1[rhwau[

hm—AsI jIv [ miDm—hOly myl dy [ krm—kMm [ hir rwieE—pRBU pwiqSwh [ Awin—ilAw ky [ bMD mukiq—mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI [1[

pRiB—pRBU ny [ msqky—(ijs dy) m`Qy au~qy [ Duir—Dur-drgwh qoN [ gurmqI—gurU dI miq lY ky [ ilv—lgn [ drgh—ijs pRBU dI hzUrI ivc [ pMc sbid bwijAw—pMj iksmW dy swzW dy rwg huMdy rihMdy hn (qwr, cMm, Dwq, GVy, PUk vwly swj) [ mMglu—^uSI dw gIq, is&iq-swlwh dw gIq [2[

piqq pwvnu—ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw [ nrhir—prmwqmw [ BwieE—cMgw l`gw [ qy—auh {bhu-vcn} [ gwlIAih—gwly jWdy hn [ lonu—lUx [ jlih—pwxI ivc [3[

hir pRB—hy hrI! hy pRBU! dyih—qUM dyh {hukmI Biv`Kq, m`Dm purK, iek-vcn} [ Agm—hy Agm! gur crn—gurU dy crnW ivc [ nwmY—nwm ivc hI [ rhau—rhauN, mYN rhW [ nwim smwieE—(mYN) nwm ivc lIn rhW [4[

ArQ:- hy BweI! ijnHW swry is`DW ny, swiDkW ny, munIAW ny Awpxy mn ivc (gurU-crnW ivc) srDw bxw ky prmwqmw dw iDAwn DwirAw, gurU ny auhnW ƒ auh Al`K hrI aus AprMpr pwrbRhm suAwmI (AMdr-v`sdw) ivKw id`qw [1[rhwau[

hy BweI! AsI jIv nIvyN qy hOly myl dy kMm hI krdy rihMdy hW, kdy pRBU-pwiqSwh dw ismrn nhIN krdy [ prmwqmw ny ijs ƒ gurU ilAw ky imlw id`qw, gurU ny aus ƒ iek iKn ivc mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI idvw id`qI [2[

hy BweI! pRBU ny ijs mnu`K dy m`Qy auqy (gurU-imlwp dw) lyK ilK id`qw, aus ny gurU dI miq lY ky prmwqmw ivc suriq joV leI; ijs prmwqmw dI hzUrI ivc hr vyly (mwno) pMjW iksmW dy swzW dw rwg ho irhw hY (gurU dI ikrpw nwl aus mnu`K ƒ auh prmwqmw iml ipAw, auh mnu`K sdw is&iq-swlwh dw gIq hI gWdw rihMdw hY [2[

hy BweI! prmwqmw dw nwm ivkwrIAW ƒ BI piv`qr krn vwlw hY, pr bd-iksmq bMidAW ƒ hir-nwm ipAwrw nhIN l`gdw [ ijvyN lUx pwxI ivc ipAw hoieAw gl jWdw hY, iqvyN auh (mMd-BwgI) bMdy (nwm-hIx rih ky) AnykW jUnW ivc gwly jWdy hn [3[

hy dws nwnk! (AwK—) hy hrI! hy AphuMc pRBU! hy Twkur! mYƒ AijhI miq dyh ik mYN gurU dy crnW ivc Awpxw mn joVI r`KW, (gurU dI ikrpw nwl) mYN hir-nwm ivc hI juiVAw rhW, mYN hir-nwm ivc hI lIn rhW [4[3[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਲਾਗਾ ॥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੋ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥੧॥ ਮਨਮੁਖੁ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭੁ ਹੈ ਕਚੂਆ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਚਾਗਾ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਪਰਤਾਪੈ ਡੰਡੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਲਾਗਾ ॥੨॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਬਹੁ ਲਾਗਾ ॥ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰੁ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਸਭਾਗਾ ॥੩॥ ਹਰਿ ਚਾਰ੍ਹਿਓ ਰੰਗੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਰਾਂਗਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 985}

pdArQ:- rwm nwim—rwm dy nwm ivc [ kml pRgwsu—(ihrdy dy) kOl Pu`l dw KyVw [ BRmu—Btkxw [ Bau—fr [1[rhwau[

BY—Bau ivc, fr ivc, Adb ivc [ Bwie—ipAwr ivc [ hIArw—ihrdw [ mnu soieE—su`qw hoieAw mn [ iklibK—pwp [ KIn Bey—nws ho gey [ aur DwirE—ihrdy ivc vsw ilAw [1[

mnmuKu—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ ksuMBu—ksuMBy dw Pu`l [ kcUAw—k`cw [ kusm—Pu`l [ cwgw—cMgw [ prqwpY—duKI huMdw hY [ fMfu—fMn, szw [2[

kwieAw kwpru—srIr-rUp k`pVw [ cIr—k`pVy [ sBwgw—BwgW vwlw [3[

rMig clUlY—gUVHy rMg ivc [ pKwrY—DoNdw hY [ jnu—syvk [4[

ArQ:- hy BweI! jdoN (mYƒ gurU imilAw hY myry (ihrdy-) kOl Pu`l dw iKVwau ho igAw hY, myrw mn pRBU dy nwm ivc juiVAw rihMdw hY hir-nwm dy suAwd ivc mgn rihMdw hY; mYN prmwqmw dw nwm jp irhw hW, qy (myry AMdroN) hryk iksm dI Btkx hryk iksm dw fr dUr ho igAw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI miq dI brkiq nwl myrw su`qw hoieAw mn jwg ipAw hY, myrw ihrdw Adb Aqy pRym nwl pRBU dI BgqI ivc l`gw rihMdw hY [ v`fy BwgW nwl mYN prmwqmw ƒ Awpxy ivc vsw ilAw hY, hux myry swry pwp nws ho gey hn qy myry AMdr TMF vrq rhI hY [1[

hy BweI! ijhVw mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY, auh k`cy rMg vwlw ksuMBw hI hY, ksuMBy dy Pu`l dw rMg cwr idn hI cMgw rihMdw hY [ (aus dy AMdroN suK iek iKn ivc hI nws ho jWdw hY, auh (sdw) duKI rihMdw hY, isr au~qy Drmrwj dw fMfw kwiem rihMdw hY [2[

hy BweI! swD sMgiq ivc rih ky gurU (dy crnW) nwl bhuq gUVHw ipAwr bxdw hY (auh ipAwr ieauN hI p`kw huMdw hY) ijvyN mjIT dw rMg bhuq p`kw huMdw hY, (mjIT nwl rMgy hoey) k`pVy pwt BwvyN jwx (pr rMg nhIN auqrdw) [ srIr-k`pVw nws BwvyN ho jwey, pr ies dw hir-nwm dw BwgW vwlw rMg nhIN auqrdw [3[

hy BweI! ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY, gurU aus ƒ prmwqmw dw nwm-rMg cwVH dyNdw hY, auh mnu`K hir-nwm dy gUVHy rMg ivc rMigAw rihMdw hY (lok prlok ivc auh) soBw (K`tdw hY) [ ijhVw ijhVw syvk-Bgq prmwqmw dy crnW ivc juiVAw rihMdw hY, dws nwnk auhnW dy crn DoNdw hY [4[4[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਪਾਲਾ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲੀਨੁ ਭਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਜਪਮਾਲਾ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੀਖਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਬਨਮਾਲਾ ॥੧॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਚੂਕੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹੂ ਹਰਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ਕਰੁ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨਿਤ ਮੇਲਤੇ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ ਬਹੁ ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਹਰਿ ਜਸਿ ਜਾਲਾ ॥ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 985}

pdArQ:- mn—hy mn! Bju—jipAw kr [ gupwlw—isRStI dy pwlk dw [ nwmY—nwm ivc [ rswlw—{rs-AwlX} rsW dw Gr, swry rsW dw ^zwnw [1[rhwau[

iDAweIAY—ismrnw cwhIdw hY [ min—mn ivc [ jpIAY—jpxw cwhIdw hY [ jpmwlw—jwp [ kY msqik—dy m`Qy au~qy [ bnmwlw hir—bnvwlI hrI [1[

cUky—mu`k gey [ srb—swry [ nyiV—nyVy [ jmu—mOq (dw sihm), Awqmk mOq [ guir—gurU ny [2[

n jwxhU—(AsI) nhIN jwxdy [ kru—h`Q [ Agin—A`g [ guir—gurU ny [3[

iklibK—pwp [ jis—js ny [ jwlw—swV id`qy hn [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ inhwl—pRsMn [4[

ArQ:- hy myry mn! jgq dy pwlxhwr pRBU dw nwm sdw jipAw kr [ (hy BweI! nwm jpx dI brkiq nwl hI) myrw mn myrw qn (Bwv, swry igAwn ieMdRy) prmwqmw dy nwm ivc hI lIn rihMdw hY, myrI miq gurU dI miq ivc lIn ho geI hY, prmwqmw mYƒ swry rsW dw ^zwnw id`s irhw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI miq lY ky prmwqmw dw nwm sdw ismrnw cwhIdw hY, mn ivc hrI dw jwp jpxw cwhIdw hY [ jgq dw mwlk pRBU auhnW bMidAW ƒ (hI) imldw hY ijnHW dy m`Qy auqy ieh lyK iliKAw huMdw hY [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm jipAw, auhnW dy swry mwiek bMDn mu`k gey [ (Awqmk) mOq auhnW dy nyVy nhIN FukdI, gurU ny auhnW ƒ bcw ilAw, prmwqmw (Awp auhnW dw) rwKw bixAw [2[

hy BweI! AsI jIv qW b`cy hW (AsI Awpxw hwx lwB) kuJ nhIN smJdy; pr prmwqmw mwipAW vWg swfI pwlxw krn vwlw hY [ (b`cy sdw A`g ivc h`Q pWdy hn, mwpy bcWdy hn) AsI mwieAw dI A`g ivc h`Q pWdy rihMdy hW (mn PsWdy rihMdy hW), pr dInW auqy dieAw krn vwly gurU ny sdw swfI r`iKAw kIqI hY [3[

(hy BweI! prmwqmw dy nwm nwl) bVy bVy ivkwrI piv`qr ho gey hn; hrI-js ny (auhnW dy) swry pwp swV id`qy hn [ hy dws nwnk! ijs mnu`K ƒ gurU iml ipAw, aus dy mn ivc Awnµd pYdw ho igAw, gurU dy Sbd dI brkiq nwl auh inhwl ho igAw [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh