ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 984

ਰਾਗੁ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹੇ ਹਰਿ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਆਦੇਸੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਿਤ ਝਗਰਤੇ ਝਗਰਾਇਆ ॥ ਹਮ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥੧॥ ਸਰਣਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਤੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਨਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਜਨੁ ਹਰਨਾਖਿ ਪਕਰਿਆ ਹਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਓ ਤਰਾਇਆ ॥੨॥ ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਹਲੁ ਪਾਵਣ ਸਭ ਦੂਖ ਭੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥ ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰਿ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਹਰਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਭਉ ਭਗਤ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 984}

pdArQ:- kir rhy—krky Q`k gey [ Agm—AphuMc [ AgwiD boiD—auh ijs dI hsqI bwry boD AQwh hY [ Awdysu—nmskwr [ pRB rwieAw—hy pRBU pwiqSwh! [1[rhwau[

Jgrqy—(jIv) JgVdy rihMdy hn [ JgrwieAw—kwmwidk ivkwrW dy JgVwey hoey, JgiVAW ivc pwey hoey [ hm—AsW jIvW ƒ [ dIn—mMgqy [1[

srxwgqI—srx Awey hoieAW ƒ [ pRB—hy pRBU! Bgiq vClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw [ nwieAw—(qyrw) nwm [ jnu—(qyrw) syvk [ hrnwiK—hrnwKS ny [ hir—hy hrI! [2[

cyiq—ismr [ mhlu—(pRBU dy crnW ivc) itkwxw [ pwvx—pRwpq krn leI [ invwir—dUr kr [ Twkur—hy Twkur! gurmqI—gurU dI miq qy quirAW [3[

pivq pwvn—ivkwrW ivc if`gy hoieAW ƒ piv`qr krn vwlw [ Bau BMjnu—hryk fr nws krn vwlw [ auir—ihrdy ivc [ DwirE—vswieAw [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- hy pRBU pwiqSwh! (qyry guxW dw AMq l`Bx vwsqy byAMq jIv) AnykW jqn kr kr ky Q`k gey hn, iksy ny qyrw AMq nhIN l`Bw [ hy hrI! qUM AphuMc hYN, qUM AphuMc hYN, qUM AQwh hYN, qYƒ koeI nhIN smJ skdw, myrI qYƒ hI nmskwr hY [1[rhwau[

hy pRBU! kwm kRoD loB moh (Awidk ivkwr ieqny blI hn ik jIv iehnW dy) aukswey hoey sdw dunIAw dy JgiVAW ivc hI pey rihMdy hn [ hy pRBU! AsI jIv qyry dr dy mMgqy hW, swƒ iehnW qoN bcw lY, bcw lY, AsI qyrI srn Awey hW [1[

hy pRBU! qUM srn ipAW dI r`iKAw krn vwlw hYN, hy hrI! ‘BgqI nwl ipAwr krn vwlw’—ieh qyrw (pRis`D) nwm hY [ qyry syvk pRihlwd ƒ hrnwKS ny PV ilAw, hy hrI! qUM aus dI r`iKAw kIqI, qUM aus ƒ sMkt qoN bcwieAw [2[

hy mn! aus pRBU dy crnW ivc itkwxw pRwpq krn leI sdw aus ƒ Xwd kirAw kr, auh pwiqSwh swry du`KW dw nws krn vwlw hY [ hy Twkur! hy hrI! (AsW jIvW dw) jnm mrn dy gyV dw fr dUr kr [ hy BweI! gurU dI miq qy quirAW auh pRBU imldw hY [3[

hy BweI! hy suAwmI! qyrw nwm ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw hY, qUM (Awpxy BgqW dw) hryk fr dUr krn vwlw hYN [ hy dws nwnk! (AwK—) ijnHW BgqW ny aus dI is&iq-swlwh kIqI hY, ijnHW ny aus dy nwm dw hwr Awpxy ihrdy ivc sWiBAw hY, auh aus dy nwm ivc hI sdw lIn rihMdy hn [4[1[

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਹਰਿ ਸਰਿ ਨਾਤਾ ॥੧॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪੂਛਉ ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ ਪਾਇ ਲਗਉ ਨਿਤ ਕਰਉ ਜੁਦਰੀਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਕਰਮਿ ਬਿਧਾਤਾ ॥੨॥ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ਮਿਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਤਾ ॥੩॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਤਾ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਚਰਨਿ ਪਰਾਤਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 984}

pdArQ:- mn—hy mn! imil—iml ky [ swdu—suAwd, Anµd [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ bRhmu pCwqw—prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw leI [1[rhwau[

vfBwgI—v`fy BwgW vwly mnu`K ny [ guir—imilAY—jy gurU iml pey [ pRBu jwqw—pRBU nwl fUMGI sWJ bx jWdI hY [ durmiq—KotI miq [ geI nIkir—inkl geI [ AMimRiq—Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl ivc [ hir sir—hrI dy sr ivc, swD sMgiq ivc [1[

swD—{bhu-vcn} gurmuK sMq jn [ ijn@I—ijnHW ny [ pwieAw—l`B ilAw [ pUCau—pUCauN, mYN pu`CauN, pu`Cdw hW [ pwie lgau—pwie lgauN, mYN crnIN l`gdw hW [ krau—krauN, mYN krdw hW [ judrIAw—jodVI, ArzoeI [ krim—imhr nwl, ikrpw kr ky [ ibDwqw—isrjxhwr [2[

illwt—m`Qw [ illwt ilKy—m`Qy dy ilKy lyKW Anuswr [ gur bcnI—gurU dy bcnW ivc [ rwqw—rMigAw igAw [ iklivK—pwp [ gvwqw—dUr ho gey [3[

rswiexu—{rs-AXn} rsW dw Gr, sB qoN sRySt rs [ aUqm bwqw—sRySt soBw [ pMk—crn-DUV [ crin—crnW ivc (crnIN) [ prwqw—pYNdw hY [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm jipAw kr, prmwqmw swry suK dyx vwlw hY [ swD sMgiq ivc iml ky ijs mnu`K ny pRBU dy nwm dw Awnµd hwsl kIqw, aus ny gurU dI rwhIN prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw leI [1[rhwau[

hy mn! iksy vfBwgI ny hI gurU drsn pRwpq kIqw hY, (ikauNik) jy gurU iml pey qW prmwqmw nwl sWJ bx jWdI hY [ ijhVw mnu`K Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dy srovr ivc (swD sMgiq ivc Awqmk) ieSnwn krdw hY, aus dy AMdroN BYVI miq dI swrI mYl inkl jWdI hY [1[

hy myry mn! BwgW vwly hn auh sMq jn, ijnHW ny prmwqmw dw imlwp hwsl kr ilAw hY [ mYN BI (jy pRBU dI imhr hovy qW) auhnW pwsoN prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW pu`CW [ mYN auhnW dI crnIN l`gW, mYN in`q auhnW A`gy ArzoeI krW ik imhr kr ky mYƒ isrjxhwr pRBU dw imlwp krw idau [2[

hy myry mn! ijs mnu`K ny m`Qy dy ilKy lyKW Anuswr gurU mhW purK l`B ilAw aus dw mn aus dw qn gurU dy bcnW ivc rMigAw jWdw hY [ (gurU dI rwhIN ijs ƒ) prmwqmw iml pYNdw hY, aus ƒ Awqmk Awnµd iml jWdw hY, aus dy swry pwp ivkwr dUr ho jWdy hn [3[

hy mn! gurU dI miq lY ky ijnHW mnu`KW ny sB qoN sRySt nwm-rs pRwpq kr ilAw, auhnW dI (lok prlok ivc) bhuq soBw huMdI hY; auhnW dy crnW dI DUV v`fy BwgW nwl imldI hY [ dws nwnk (BI auhnW dI) crnIN pYNdw hY [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh