ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 980

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਉ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥੧॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥ ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ ॥੩॥੮॥੯॥ {ਪੰਨਾ 980}

pdArQ:- hau—hauN, mYN [ vwir vwir jwau—vwir vwir jwauN, mYN sdky jWdw hW, mYN kurbwn jWdw hW [ gur—hy gurU! hy sB qoN v`fy! gopwl—hy isRStI dy pwlxhwr [1[rhwau[

moih—mYN [ inrgun—gux-hIn [ dInwnwQ—hy dInW dy nwQ! dieAwl—hy dieAw dy Gr! [1[

jIA—ijMd dw [ pRwn—pRwxW dw [2[

min myrY—myry mn ivc [3[

ArQ:- hy sB qoN v`fy isRStI dy pwlxhwr! mYN (qYQoN) sdky jWdw hW kurbwn jWdw hW [1[rhwau[

hy dInW dy nwQ! hy dieAw dy Gr pRBU! mYN gux-hIn hW, qUM sB dwqW dyx vwlw hYN [1[

hy pRBU! auTidAW bYTidAW su`iqAW jwgidAW qUM hI myrI ijMd dw myry pRwxW dw shwrw hYN [2[

hy pRBU! myry mn ivc qyry drsn dI bhuq qWG hY [ (mYƒ) nwnk ƒ drsn dy ky inhwl kr [3[8[9[

ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਨੀਤ ॥ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਪਨ ਕੀਤ ॥ ਸੰਗਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਸੀਤ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਦੀਤ ॥੧॥ ਹਰਿ ਭਜਿ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤ ॥ ਕੋਟਿ ਪਤਿਤ ਹੋਹਿ ਪੁਨੀਤ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਿ ਬਲਿ ਕੀਤ ॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 980}

pdArQ:- koaU—koeI ivrlw [ nIq—sdw [ ibnsY—nws ho jWdw hY [ ibprIiq—aultI pRIq, mwVy pwsy dI pRIq [ Arpau—ArpauN, mYN Bytw kr idAW [ cIqu—ic`q [1[rhwau[

kIq—kIqw hY, bxwieAw hY [ Awpn—Awpxw [ sMig—nwl [ sIq—sIqw hoieAw hY, joiVAw hY [ kir—kr ky [ dIq—id`qw hY [1[

Bij—Bj ky, ismr ky [ jnmu pdwrQu—kImqI mnu`Kw jIvn [ jIq—ij`iqAw, kwmXwb bxwieAw [ koit—kRoVW [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey, ivkwrI [ hoih—ho jWdy hn [ punIq—piv`qr [ bil kIq—sdky kIqw [2[

ArQ:- hy BweI! koeI ivrlw hI (l`Bdw) hY ieho ijhw s`jx im`qr, ijhVw sdw prmwqmw dw nwm suxWdw rhy [ (nwm dI brkiq nwl) BYVy pwsy dI pRIq dw du`K dUr ho jWdw hY [ (hy BweI! jy koeI hir-nwm suxwx vwlw s`jx iml pey, qW aus qoN) mYN Awpxw mn Awpxw qn Awpxw ic`q sB kuJ sdky kr idAW [1[rhwau[

hy BweI! koeI ivrlw hI (l`Bdw) hY (ieho ijhw ijs ƒ pRBU ny) Awpxw bxw ilAw huMdw hY, ijs ny pRBU dy sohxy crnW nwl Awpxw mn joV r`iKAw huMdw hY, ijs ƒ pRBU ny ikrpw kr ky AwpxI is&iq-swlwh (dI dwiq) id`qI huMdI hY [1[

hy BweI! prmwqmw dw nwm jp ky kImqI mnu`Kw jnm kwmXwb bxw leIdw hY [ (nwm jp ky) kRoVW ivkwrI piv`qr ho jWdy hn [ hy nwnk! (AwK—nwm jpx vwly Aijhy) dws qoN mYN Awpxy Awp ƒ sdky krdw hW kurbwn krdw hW [2[1[10[19[

Sbd mhlw 4 —  9

Sbd mhlw 5 — 10

 . . . . . . . . . —:

 . . . . joV . . . 19

ਨਟ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਮੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਿਆਵਹੁ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਮਧਸੂਦਨ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਇਕ ਬਿਨਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ॥੨॥ ਸਹਸ ਨੇਤ੍ਰ ਨੇਤ੍ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਰੇ ॥ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਰੇ ॥੩॥ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਦਮੋਦਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਬਨੀ ਅਤਿ ਮੀਠੀ ਜਿਉ ਗੂੰਗਾ ਗਟਕ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 980}

pdArQ:- rwm—hy rwm! min—mn ivc [ qin—qn ivc [ ADwry—Awsrw [ skau—skauN [ rih n skau—mYN rih nhIN skdw [ syvw—BgqI [ gurmiq—gurU dI miq lY ky [ sm@wry—mYN sMBwilAw hY [1[rhwau[

mY—mYƒ [ ipAwry—ipAwrw l`gdw hY [ dieAwl—dieAwvwn [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ svwry—sMvwr dyNdw hY [1[

mD sUdn—hy mD sUdn! {‘mD’ rwKS ƒ mwrn vwlw} hy prmwqmw! jg jIvn—hy jgq dy Awsry! mwDo—{mw-Dv [ mwieAw dw pqI} hy mwieAw dy pqI! Agm—hy AphuMc! Apwry—hy byAMq! ibnau—{ivnX} bynqI [ krau—krauN, mYN krdw hW [ AwgY—swhmxy, pws [ swDU—gurU [ pKwry—DovW [2[

shs—hzwrW [ nyqR—A`KW [ inrwry—inrwlw, inrlyp [ mUriq—srUp, srIr [ gurmiq—gurU dI miq (dy ky) [ qwry—pwr lµGWdw hY [3[

dmodru—dwm-adr—{ijs dy pyt duAwly qVwgI hY, ik®Sn} prmwqmw [ auir—ihrdy ivc [ Aiq—bhuq [ gtk—gt gt kr ky, bVy suAwd nwl (KWdw hY) [ sm@wry—sMBwldw hY [4[

ArQ:- hy rwm! myry mn ivc myry qn ivc qyrw nwm hI Awsrw hY [ qyrI syvw-BgqI krn qoN ibnw mYN iek iKn iek pl Br BI rih nhIN skdw [ gurU dI srn pY ky mYN qyrw nwm Awpxy ihrdy ivc vsWdw hW [1[rhwau[

hy BweI! qusI BI sdw prmwqmw dw iDAwn DirAw kro [ mYƒ qW hir-nwm hI ipAwrw l`gdw hY [ Twkur-pRBU ijnHW kMgwlW auqy BI dieAwvwn huMdy hn, auhnW dw jIvn gurU dy Sbd dI rwhIN sohxw bxw dyNdy hn [1[

hy mD sUdn! hy jg jIvn! hy mwDo! hy myry Twkur! hy AphuMc! hy byAMq! (jy qUM imhr kryN, qW qyry nwm dI pRwpqI vwsqy) mYN gurU pws sdw bynqI krdw rhW, mYN gurU dy crn hI DoNdw rhW [2[

(hy BweI! srb-ivAwpk) pRBU dIAW hzwrW hI A`KW hn, (iPr BI) auh srb-ivAwpk pRBU sdw inrlyp hY [ hy BweI! auh mwlk-pRBU hzwrW srIrW vwlw hY, iPr BI auh Awpxy vrgw Awp hI ie`k hY [ auh Awp hI gurU dI miq dI rwhIN jIvW ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGWdw hY [3[

hy BweI! ijs mnu`K ny gurU dI miq dI rwhIN prmwqmw dw nwm pRwpq kr ilAw, auh aus nwm ƒ sdw Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY, prmwqmw dI is&iq-swlwh aus ƒ bhuq im`TI l`gdI hY, aus ƒ auh hr vyly ihrdy ivc sMBwlI r`Kdw hY (pr iksy ƒ d`sdw nhIN,) ijvyN koeI guMgw (koeI Srbq Awidk) bVy suAwd nwl pINdw hY (qy, suAwd d`s nhIN skdw) [4[

ਰਸਨਾ ਸਾਦ ਚਖੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਅਤਿ ਫੀਕੇ ਲੋਭ ਬਿਕਾਰੇ ॥ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਦ ਚਖਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਸਭ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਬਿਸਾਰੇ ॥੫॥ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੁਣਿ ਕਹਤਿਆ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ॥੬॥ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥ ਸਾਸੁ ਸਾਸੁ ਜਾਇ ਨਾਮੈ ਬਿਨੁ ਸੋ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ਬਿਕਾਰੇ ॥੭॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਜਨ ਮੇਲਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਕਹਤੁ ਹੈ ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਨਿਹਾਰੇ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 980}

pdArQ:- rsn—jIB [ swd—suAwd {bhu-vcn} [ Bwie—ipAwr ivc [ dUjY Bwie—mwieAw dy ipAwr ivc (Ps ky) [ PIky—by-suAwdy [ cKih—c`Kdy hn {bhu-vcn} [ An rs—hor hor AnykW rs [5[

suix—sux ky [ invwry—dUr kr ley [6[

sws—{bhu-vcn [ ‘swsu’ iek-vcn} [ jyqy—ijqny BI [ ibkwry—by-kwr, &zUl [7[

pRB—hy pRBU! dwsin dwsu—dwsW dw dws [ pinhwry—pwxI Brn vwly [8[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dI jIB mwieAw dy moh dy kwrn (hor hor pdwrQW dy) suAwd c`KdI rihMdI hY, auh mnu`K loB Awidk A`q iP`ky ivkwrW ivc hI PisAw rihMdw hY [ gurU dy snmuK rihx vwly ijhVy bMdy prmwqmw dy nwm dw Awnµd mwxdy hn, auh hor hor rsW dy suAwd Bulw dyNdy hn [5[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny gurU dI miq lY ky prmwqmw dw nwm-Dn l`B ilAw hY, auh sdw nwm sux ky qy aucwr ky pwp dUr kr lYNdy hn [ Aijhy mnu`K mwlk-pRBU dy ipAwry huMdy hn, Drmrwj jW (aus dw koeI) jm auhnW dy nyVy nhIN Fukdw [6[

hy BweI! izMdgI dy ijqny BI swh hn (auhnW ivc) mYN qW gurU dI miq dy Awsry prmwqmw dw nwm hI ismrdw hW [ ijhVw ie`k BI swh pRBU dy nwm qoN ibnw jWdw hY, auh swh ivArQ jWdw hY, by-kwr jWdw hY [7[

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! mYN dIn qyrI srn AwieAw hW, myry auqy imhr kr imhr kr [ mYƒ Awpxy ipAwry Bgq imlw [ mYN qyry dwsW dw dws AwKdw hW, mYƒ Awpxy dwsW dw pwxI Fox vwlw bxweI r`K [8[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh