ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 979

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਨਾ ਜਨੁ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਉਧਾਰਿਓ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਨਾਹਿ ਬਿਸਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪੇਖਿਓ ਦਾਸ ਕਾ ਕੁਲੁ ਨ ਬਿਚਾਰਿਓ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਦੀਓ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਸਵਾਰਿਓ ॥੧॥ ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਨੋ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰਿਓ ॥੨॥੩॥੪॥ {ਪੰਨਾ 979}

pdArQ:- jnu—syvk, Bgq, dws [ Awpih Awip—Awp hI Awp [ auDwirE—(ivkwrW qoN) bcwieAw hY [ kY sMig—dy nwl [ qy—qoN [ ibswirE—BulwieAw [1[rhwau[

brnu—rMg [ ichnu—inSwn, rUp [ pyiKE—vyiKAw [ kir—kr ky [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ svwirE—jIvn sohxw bxwieAw [1[

ibKmu—AOKw [ Agin—(iqRSnw dI) A`g [ swgru—smuMdr [ iqs qy—{sMbMDk ‘qy’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ pyiK—vyK ky [ ibgswno—^uS huMdw hY [ punh punh—muV muV [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw ny sdw Awp hI Awpxy syvk ƒ ivkwrW qoN bcwieAw hY [ pRBU Awpxy syvk dy nwl A`Ty pihr v`sdw hY, (pRBU ny Awpxy syvk ƒ Awpxy) mn qoN kdy BI nhIN BulwieAw [1[rhwau[

(hy BweI! pRBU ny Awpxy syvk dw bwhrlw) rMg rUp kuJ BI kdy nhIN vyiKAw, syvk dy (au~cy nIvyN) kul ƒ BI nhIN ivcwirAw [ (syvk ƒ sdw hI) hrI ny imhr kr ky Awpxw nwm b^iSAw hY, (nwm dI brkiq nwl aus ƒ) Awqmk Afolqw Aqy pRym ivc itkw ky aus dw jIvn sohxw bxw id`qw hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! ieh jgq iqRSnw dI) A`g dw smuMdr hY (ies ivcoN pwr lµGxw) bhuq AOKw hY, (prmwqmw ny sdw Awpxy syvk ƒ) ies ivcoN (Awp) pwr lµGwieAw hY [ syvk Awpxy prmwqmw dw drSn kr kr ky ^uS huMdw hY qy aus qoN muV muV sdky jWdw hY [2[3[4[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਕਹਿਓ ॥ ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਰਹਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਲਹਿਓ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹਿਓ ॥੧॥ ਕਹਤ ਮੁਕਤ ਸੁਨਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਸਰਨਿ ਪਇਓ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਨਦੁ ਭਇਓ ॥੨॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 979}

pdArQ:- kihE—AwiKAw, aucwirAw [ koit—kRoVW [ ApRwD—Bu`lW, pwp [ imtih—imt jWdy hn [ qw kw—aus (mnu`K) dw [ n rihE—nhIN rih jWdw [1[rhwau[

Kojq—Bwl kridAW [ bYrwgI—vYrwgvwn, mqvwlw [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ lihE—l`B ilAw [ sgl—swry (i^Awl) [ ilv—lgn [ gihE—PV ley [1[

mukq—mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd [ insqwry—pwr lµGw id`qy [ jo jo—ijhVw ijhVw mnu`K [ ismir—ismr ky [ khu—AwK [ nwnk—hy nwnk! Andu—Awnµd, suK [2[

ArQ:- hy BweI! (ijs BI mnu`K ny) prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc ismirAw hY, iek iKn ivc hI aus dy kRoVW pwp imt jWdy hn, aus dw koeI BI du`K rih nhIN jWdw [1[rhwau[

hy BweI! (hor) swry (i^Awl) C`f ky ijs mnu`K dI lgn iek prmwqmw ivc l`g geI, ijs ny prmwqmw dy crn (Awpxy mn ivc Gu`t ky) PV ley, ijhVw mnu`K pRBU dI Bwl kridAW kridAW (ausy dw hI) mqvwlw bx igAw, aus ny pRBU ƒ gurU dI sMgiq ivc l`B ilAw [1[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) prmwqmw dw nwm aucwrn vwly mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd ho jWdy hn, nwm suxn vwilAW ƒ pRBU sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw dyNdw hY; ijhVw ijhVw BI mnu`K pRBU dI srn pYNdw hY (pRBU aus ƒ pwr lµGw dyNdw hY) [ hy BweI! Awpxy mwlk-pRBU ƒ muV muV ismr ky Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [2[4[5[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮਨੁ ਬੀਧੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਉਪਜਿਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ ॥੧॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਆਨ ਨ ਪੇਖਉ ਹੋਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲੀਓ ਦਾਸੁ ਅਪੁਨਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਬਹੂ ਥੋਰੀ ॥੨॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 979}

pdArQ:- sMig—nwl [ forI—pRym dI qwr; suriq dI for [ suK swgr—hy suKW dy smuMdr! prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [ morI—myrI [1[rhwau[

AMclw—p`lw [ ghwieE—PVwieAw hY [ kau—ƒ [ bIDo—iv`J igAw hY [ KorI—^umwrI ivc [ rsu—suAwd [ jwlI—PwhI [ qorI—qoV id`qI hY [1[

pUrn—hy srb-ivAwpk! pUir rhy—ivAwp irhw hYN [ ikrpw iniD—hy ikrpw dy ^zwny pRBU! pyKau—pyKauN, mYN vyKdw hW [ horI—(qYQoN ibnw) iksy hor ƒ [ n QorI—QoVI nhIN huMdI [2[

ArQ:- hy suKW dy smuMdr hrI! myrI Awqmk AvsQw au~cI bxw dyh, qyry sohxy crnW nwl myrI pRym dI qwr l`g geI hY [1[rhwau[

hy suK-swgr! qUM Awpxy syvk ƒ Awpxw p`lw Awp PVwieAw hY, (qyry syvk dw) mn (qyry) ipAwr dI ^umwrI ivc iv`J igAw hY [ qyrw js gWidAW (qyry syvk dy ihrdy ivc qyrI) BgqI dw (Aijhw) suAwd pYdw hoieAw hY (ijs ny) mwieAw dI PwhI qoV id`qI hY [1[

hy nwnk! (AwK—) hy srb-ivAwpk pRBU! hy ikrpw dy ^zwny pRBU! qUM hr QW BrpUr hYN [ mYN (ikqy BI qYQoN ibnw) iksy hor ƒ nhIN vyKdw [ Awpxy syvk ƒ (Awpxy crnW ivc) qUM Awp joV ilAw hY, (ijs kr ky qyry crnW dI) pRIq (qyry syvk dy ihrdy ivc) kdy GtdI nhIN [2[5[6[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੁ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਕਰਉ ਨਿਤ ਮਜਨੁ ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਣ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਦਿਸਟਿ ਸਮਾਇਣੁ ॥੧॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟਿ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਇਣ ॥ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣੁ ॥੨॥੬॥੭॥ {ਪੰਨਾ 979}

pdArQ:- mn—hy mn! jpu—nwm dw jwp [ jip—jipAw kr [ n ibsrhu—(hy pRBU!) qUM nwh iv`sr [ qy—qoN [1[rhwau[

swDU DUir—gurU dy crnW dI DUV (ivc) [ krau—krauN, mYN krdw rhW [ mjnu—m`jnu, ieSnwn [ iklibK—pwp [ gvwiex—dUr krn dy smr`Q [ pUrn—hy srb-ivAwpk! ikrpw iniD—hy ikrpw dy ^zwny! Git Git—hryk srIr ivc [ idsit smwiexu—id`sdw rhyN smwieAw hoieAw [1[

jwp—(dyviqAW ƒ v`s krn dy mMqRW dy) jwp [ qwp—(DUxIAW Awidk) qpW dy swDn [ koit—kRoVW [ quil—brwbr [ duie—dovyN [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ joiV—joV ky [ dwnu—^Yr [ mWgY—mMgdw hY {iek-vcn} [ dwsin dws dswiexu—dwsW dy dwsW dw dws [2[

ArQ:- hy myry mn! hrI nwrwiex dy nwm dw jwp jipAw kr [ hy pRBU! qUM myry mn qoN kdy BI nwh Bu`l, (myrw mn) A`Ty phr qyry gux gWdw rhy [1[rhwau[

(hy pRBU! imhr kr) mYN gurU dy crnW dI DUV ivc sdw ieSnwn krdw rhW, (gurU dy crnW dI DUV) swry pwp dUr krn dy smr`Q hY [ hy sB ivc v`s rhy pRBU! hy ikrpw dy ^zwny pRBU! qUM mYƒ hryk srIr ivc smwieAw hoieAw id`sdw rhyN [1[

hy pRBU! hy hrI! kRoVW jp qp qy l`KW pUjw qyry ismrn dI brwbrI nhIN kr skdy [ (qyrw dws) nwnk dovyN h`Q joV ky (qYQoN) KYr mMgdw hY (ik mYN qyry) dwsW dy dwsW dw dws (bixAw rhW) [2[6[7[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨੁ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੁ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਬਿਨਸਿਓ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੧॥ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥ {ਪੰਨਾ 979}

pdArQ:- myrY—myry ihrdy ivc [ srbsu—{svLÔv [ srb—swrw [ su—hÍ, Dn-pdwrQ} swrw hI Dn-pdwrQ, sB kuJ [ inDwnu—^zwnw [ kir—kr ky [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc, gurU nwl [ imilE—myilE, imlwieAw [ siqguir—gurU ny [1[rhwau[

duK BMjnhwrw—du`KW dw nws krn vwlw [ gwau—gwauN, mYN gWdw hW [ pUrn—mukMml [ ibAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ KMf KMf—toty toty [ kIn@y—kr id`qy [ mUV@—mUrK [ AiBmwnu—AhMkwr [1[

AwiK—AwK ky [ vKwxw—vKwxW, mYN ibAwn krW [ pRB—hy pRBU! AMqrjwmI—hryk dy AMdr dI jwxn vwlw [ jwnu—sujwn, isAwxw [ suK swgr—hy suKW dy smuMdr! sd—sdw [1[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm-^zwnw myry vwsqy dunIAw dw swrw Dn-pdwrQ hY [ (prmwqmw) ny ikrpw kr ky (mYƒ) gurU dI sMgiq ivc imlw id`qw, (qy) gurU ny (mYƒ prmwqmw dy nwm dw) dwn id`qw [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw swry suK dyx vwlw hY, swry du`KW dw nws krn vwlw hY [ (ijauN ijauN) mYN aus dI is&iq-swlwh dw gIq gWdw hW, (mYƒ) Awqmk jIvn dI mukMml sUJ (pRwpq huMdI jWdI hY) [ mYN kwm kRoD loB (Awidk ivkwrW) ƒ toty toty kr id`qw, (jIvW ƒ) mUrK (bxw dyx vwlw) AhMkwr (myry AMdroN) nws hoieAw [1[

hy pRBU! qUM sujwn hYN, qUM hryk dy idl dI jwxn vwlw hYN, mYN qyry ikhVy ikhVy gux d`s ky igxW? hy suKW dy smuMdr pRBU! (qyrw dws) nwnk qyry sohxy crnW dI srn AwieAw hY, Aqy qYQoN sdw sdky huMdw hY [2[7[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh