ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 978

ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਭਾਵੈ ॥ ਮਨਿ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤੁ ਦਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਰੁਚ ਆਵੈ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਿਸੁ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਵੈ ॥੧॥ ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਝਾਵੈ ॥ ਸੋਈ ਜਨੁ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ ਸਾਈ ਮਤਿ ਸਾਈ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨਪ ਜਿਤੁ ਨਿਮਖ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਲਗਿ ਏਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਗੁਨ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ॥੩॥ ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜੁ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਛੁ ਆਨ ਨਹੀ ਦਿਸਟਾਵੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰਿ ਲਾਹਿਓ ਤਹ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 978}

pdArQ:- hau—hauN, mYN [ jwnw—jwnW, (mYN) jwxdw [ ikAw BwvY—(qYƒ) kIh cMgw l`gdw hY [ min—mn ivc [ ipAws—qWG [ drswvY—(qyry) drsn dI [1[rhwau[

soeI—auhI mnu`K [ igAwnI—igAwnvwn, Awqmk jIvn dI sUJ vwlw [ ruc—(qyrI) ^uSI [ krhu—qusI krdy ho [ purK—hy srb-ivAwpk! ibDwqy—hy isrjxhwr! [1[

jog—jog-swDn [ igAwn—igAwn dIAW g`lW [ iDAwnw—smwDIAW [ gunI—guxW nwl [ rIJwvY—(pRBU ƒ jIv) ^uS kr skdw hY [ kvn—ikhVy? inj—Awpxw, ipAwrw [ rMgu—ipAwr dw rMg [ lwvY—lWdw hY, cwVHdw hY [2[

sweI—auhI {l&z ‘soeI’ puilMg l&z ‘sweI’ iesqRI ilMg} [ ijqu—ijs dI rwhIN [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ ibsrwvY—BulWdw [ sMq sMig—gurU (dy crnW) nwl [ lig—l`g ky [ sd—sdw [3[

mMglw rUp—Awnµd-srUp pRBU [ Awn—{ANX} hor [ idstwvY—nzrIN AwauNdw, id`sdw [ morcw—jMgwl, mn auqy ciVHAw hoieAw ivkwrW dw jMgwl [ guir—gurU ny [ qh—auh [ kh—ik`Qy? [4[

ArQ:- hy prmwqmw! mYN ieh qW nhIN jwxdw ik qYƒ kIh cMgw l`gdw hY (Bwv, myrI qWG psMd hY jW nhIN, pr) myry mn ivc qyry drSn dI qWG bhuq hY [1[rhwau[

hy srb-ivAwpk! hy isrjxhwr! auhI mnu`K au~cy Awqmk jIvn dI sUJ vwlw hY, auhI mnu`K qyrw syvk hY, ijs au~qy qyrI ^uSI huMdI hY [ hy pRBU! ijs au~qy qUM imhr krdw hYN, auh qYƒ sdw hI ismrdw rihMdw hY [1[

hy BweI! auh ikhVy jog-swDn hn? ikhVIAW igAwn dIAW g`lW hn? ikhVIAW smwDIAW hn? ikhVy gux hn ijnHW nwl koeI mnu`K prmwqmw ƒ pRsMn kr skdw hY? (mnu`K dy Awpxy ieho ijhy koeI jqn kwmXwb nhIN huMdy) [ auhI mnu`K pRBU dw syvk hY, auhI mnu`K pRBU dw ipAwrw Bgq hY, ijs auqy auh Awp Awpxy ipAwr dw rMg cwVHdw hY [2[

hy BweI! auhI smJ (cMgI hY), auhI bu`DI qy isAwxp (cMgI hY), ijs dI rwhIN mnu`K prmwqmw ƒ A`K Jmkx ijqny smy leI BI nhIN BulWdw [ (hy BweI! ijs mnu`K ny) gurU dy crnW ivc bYT ky ieh (hir-nwm-ismrn) suK hwsl kr ilAw, auh sdw hI prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY [3[

hy BweI! ijs mnu`K ny Acrj-rUp mhW Awnµd-rUp prmwqmw dw drsn kr ilAw, aus ƒ (aus vrgI) koeI hor cIz nhIN id`sdI [ hy nwnk! AwK—gurU ny (ijs mnu`K dy mn qoN ivkwrW dw) jMgwl lwh id`qw auQy jnm mrn dw gyV kdy nyVy BI nhIN Fuk skdw [4[1[

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥ ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਜਾਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰੋ ਜੀਓ ॥ ਈਹਾਂ ਊਹਾ ਹਰਿ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਹੀ ਇਹੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜੀਓ ॥੧॥ ਜਬ ਤੇ ਜਾਨਿ ਪਾਈ ਏਹ ਬਾਤਾ ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸਿਓ ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਬੀਓ ॥੨॥੧॥੨॥ {ਪੰਨਾ 978}

pdArQ:- aulwhno—aulwhmw, iglw [ kwhU—iksy ƒ BI [ quhwro kIE—qyrw kIqw (hryk kMm) [ mn mIT—mn ƒ im`Tw (l`gw) [1[rhwau[

mwin—mMn ky [ AwigAw—(qyrI) rzw [ jwin—smJ ky [ suin—sux ky [ jIE—mYN Awqmk jIvn l`B ilAw hY [ eIhW—ies lok ivc [ aUhw—prlok ivc [ qy—qoN, pwsoN [ mMqRü—aupdyS [ idRVIE—(ihrdy ivc) p`kw kr ilAw hY [

jb qy—jd qoN [ jwin pweI—smJ leI hY [ kusl—suK [ Kym—Awnµd [ sB—hryk iksm dw [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ prgwisE—(au~cy Awqmk jIvn dw) ieh cwnx kIqw hY [ Awn—{ANX} hor [ ry—hy BweI! bIE—koeI dUjw [2[

ArQ:- (hy pRBU! gurU dI ikrpw nwl qdoN qoN) qyrw kIqw (hryk kMm) myry mn ƒ im`Tw l`gx l`g ipAw hY, (jdoN qoN iksy vloN iksy vDIkI dw) aulwhmw mYN iksy ƒ kdy nhIN id`qw [1[rhwau[

hy pRBU! qyrI rzw ƒ (im`TI) mMn ky, qyrI rzw ƒ smJ ky mYN suK hwsl kr ilAw hY, qyrw nwm sux sux ky mYN au~cw Awqmk jIvn hwsl kr ilAw hY [ mYN gurU pwsoN ieh aupdyS (lY ky Awpxy mn ivc) p`kw kr ilAw hY ik ies lok ivc Aqy prlok ivc qUM hI isr& qUM hI (myrw shweI hYN) [1[

hy BweI! jdoN qoN (gurU pwsoN) mYN ieh g`l smJI hY, qdoN qoN (myry AMdr) hryk iksm dw suK-Awnµd bixAw rihMdw hY [ hy nwnk! (AwK—hy BweI! swD sMgiq ivc (gurU ny myry AMdr Awqmk jIvn dw ieh) cwnx kr id`qw hY ik (prmwqmw qoN ibnw) koeI hor dUjw (kuJ BI krn-jogw) nhIN hY [2[1[2[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਉ ਭਈ ਤੁਮਾਰੀ ਧੀਰ ॥ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਿਕਸੀ ਹਉਮੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਖੀਰ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਬੀਰ ॥੧॥ ਖੁਲੇ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਹੀਰੈ ਬੇਧੇ ਹੀਰ ॥ ਬਿਸਮ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਠਾਕੁਰ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ॥੨॥੨॥੩॥ {ਪੰਨਾ 978-979}

pdArQ:- jw kau—ijs (mnu`K) ƒ [ DIr—DIrj, hOslw [ qRws—sihm, fr [ inksI—inkl geI [ pIr—pIV, coB [1[rhwau[

qpiq—(iqRSnw dI) qpS [ AMimRq bwnI—Awqmk jIvn dyx vwlI gurbwxI ny [ iqRpqy—r`j gey [ bwirk—bwlk [ KIr—du`D {˜Ir} [ shweI—mddgwr [ bIr—vIr, Brw [1[

BRm—Brm, Btkx [ BIiq—iB`q, ikvwV, pVdy [ byDy—ivMnH ilAw [ ibsm—Awnµd-BrpUr [ jsu—is&iq-swlwh dw gIq [ gunI ghIr—guxW dy ^zwny pRBU dw [2[

ArQ:- hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qyrI id`qI DIrj iml geI, aus dy AMdroN mOq dw hr vyly dw sihm imt igAw, aus ny Awqmk Awnµd hwsl kr ilAw, aus dy mn ivcoN haumY dI coB BI inkl geI [1[rhwau[

(hy BweI! ijnHW mnu`KW dy AMdroN) siqgurU dI Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI ny mwieAw dI iqRSnw dI qpS buJw id`qI, auh (mwieAw vloN) ieauN r`j gey, ijvyN bwlk du`D nwl r`jdy hn [ hy BweI! myry vwsqy BI sMq jn hI mwpy hn, sMq jn hI s`jx Brw mddgwr hn [1[

hy nwnk! guxW dy ^zwny mwlk-pRBU dy gux gWidAW gWidAW (gux gwx vwly mnu`K) Awnµd-mgn hI ho jWdy hn, (auhnW dy AMdroN mwieAw dy ip`Cy) Btkdy iPrn dy iB`q KulH jWdy hn, auhnW ƒ isRStI dw pwlxhwr pRBU iml pYNdw hY, (pRBU auhnW dI ijMd ƒ Awpxy crnW ivc ieauN joV lYNdw hY ijvyN) hIry ƒ hIrw ivMnH lYNdw hY [2[2[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh