ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 977

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰਿ ਘਾਲ ॥ ਲੇ ਗੁਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥ ਸਭਿ ਦਾਲਿਦ ਭੰਜਿ ਦੁਖ ਦਾਲ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਓ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਲ ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਰਿ ਲਾਲ ॥ ਹਰਿ ਆਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਆਪਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਇਓ ਹਮ ਹਰਿ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਈ ਹੈ ਬਸੀਠੀ ਹਮ ਹਰਿ ਦੇਖੇ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ ਹਰਿ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਗੁਰਿ ਪਾਈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਰਿ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਰਿ ਲਾਲ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਭਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥ {ਪੰਨਾ 977}

pVqwl—{pthqwl [ pth—Fol [}

pdArQ:- mn—hy mn! syv hir—hrI dI syvw-BgqI (kr) [ Gwl—imhnq [ sPl—Pl dyx vwlI hY [ ly—lY, (Awpxy m`Qy auqy lw) lY [ gur pg ryn—gurU dy crnW dI DUV [ gur pg rvwl—gurU dy kdmW dI ^wk [ siB—swry [ dwild—dir`dr [ BMij—nws kr lY [ dwl—dl dyx vwlI [ ho ho ho—hy mn! hy mn! hy mn! ndir—imhr dI ingwh [ inhwl—pRsMn [1[rhwau[

igRhu—(srIr-) Gr [ svwirE—sjwieAw [ rMg mhl—^uSIAW mwxn dw itkwxw [ lwl—ipAwrw [ krI—kIqI [ igRih—Gr ivc [ bsITI—ivcolw-pn [ dyiK—vyK ky [1[

guir—gurU dI rwhIN [ pweI—pRwpq kIqI [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ Awndo Awnµd—^uSIAW hI ^uSIAW [ jnu—dws [ imly—imil, iml ky [ glqwn hwl—msq hwlq vwlw, hr vyly msq [2[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dI syvw-BgqI (kr, ieh) imhnq Pl dyx vwlI hY [ gurU dy crnW dI DUV lY ky (Awpxy m`Qy au~qy lw, ies qrHW Awpxy) swry dir`dr nws kr lY, (gurU dy crnW dI DUV) swry du`KW dy dlx vwlI hY [ hy mn! hy mn! hy mn! prmwqmw dI imhr dI ingwh nwl inhwl ho jweIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ieh mnu`Kw srIr) prmwqmw dw Gr hY, prmwqmw ny Awp ies ƒ sjwieAw hY, aus byAMq Aqy A`q sohxy pRBU dw (ieh mnu`Kw srIr) rMg-mhl hY [ hy BweI! ijs au~qy prmwqmw ny AwpxI ikrpw kIqI, (aus dy ihrdy-) Gr ivc auh Awp Aw v`sdw hY [

hy BweI! mYN aus prmwqmw dy imlwp leI gurU dw ivcolw-pn kIqw hY (gurU ƒ ivcolw bxwieAw hY, gurU dI srn leI hY [ gurU dI ikrpw nwl) aus hrI ƒ vyK ky inhwl ho geI hW, bhuq hI inhwl ho geI hW [1[

hy BweI! gurU dI rwhIN hI (jdoN) mYN (Awpxy ihrdy ivc) prmwqmw dy Aw v`sx dI ^br suxI, (jdoN) mYN sohxy lwl-pRBU dw Awauxw suixAw, myry mn ivc myry qn ivc ^uSIAW hI ^uSIAW ho geIAW [

(hy BweI! gurU dI ikrpw nwl) dws nwnk aus prmwqmw ƒ iml ky smq-hwl ho igAw, inhwl ho igAw, inhwl ho igAw [2[1[7[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨ ਮਿਲੁ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਸੁਭਵੰਤੀ ॥ ਸੁਨਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ॥ ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਲਹੰਤੀ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚਿ ਊਤਮ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਥਾ ਭਜੰਤੀ ॥ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੰਤੀ ॥੧॥ ਹਰਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਜਿਨਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਿ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਵੰਤੀ ॥੨॥੨॥੮॥ {ਪੰਨਾ 977}

pdArQ:- mn—hy mn! suBvMqI—(sMgiq) Bly gux dyx vwlI hY [ AkQ—auh pRBU ijs dy gux ibAwn nwh kIqy jw skx [ AkQ kQw—Ak`Q pRBU dI is&iq-swlwh [ suKvMqI—suKdweI [ iklibK—pwp [ lhMqI—dUr kr skx vwlI [ ho—hy mn! ilKqu—lyK [ ilKMqI—ilKx vwlI [1[rhwau[

kIriq—is&iq-swlwh [ kljug ivic—klh-BrpUr smy ivc, jgq ivc [ kQw—is&iq-swlwh [ BjMqI—aucwrnI (auqm krm hY) [ ijin—ijs ny [ ijin jin—ijs jn ny [ mnI hY—mMnI hY, mn ivc vsweI hY [ hau—mYN [1[

rsu—suAwd [ lhMqI—dUr kr dyNdI hY [ iqRpqy—r`j gey [ jip—jp ky [ hovMq—ho jWdy hn [2[

ArQ:- hy (myry) mn! gurU dI sMgiq ivc juiVAw rhu, (ieh sMgiq) Bly gux pYdw krn vwlI hY [ (hy myry mn!) Ak`Q prmwqmw dI is&iq-swlwh (gurU dI sMgiq ivc) suixAw kr, (ieh is&iq-swlwh) Awqmk Awnµd dyx vwlI hY; hy mn! ieh swry pwp ivkwr dUr kr dyNdI hY; hy mn! (ieh kQw qyry AMdr) hir-nwm dw lyK ilKx-jogI hY [1[rhwau[

hy mn! ies sMswr ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh, gurU dI is`iKAw auqy qur ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI sRySt krm hY [ hy mn! ijs mnu`K ny ieh is&iq-swlwh suxI hY ijs mnu`K ny ieh is&iq-swlwh mn ivc vsweI hY, mYN aus mnu`K qoN sdky jWdw hW [1[

hy mn! Ak`Q prmwqmw dI is&iq-swlwh dw suAwd ijs mnu`K ny c`iKAw hY, ieh aus mnu`K dI (mwieAw dI) swrI Bu`K dUr kr dyNdI hY [ hy nwnk! prmwqmw dI is&iq-swlwh sux ky aus dy syvk (mwieAw vloN) r`j jWdy hn, prmwqmw dw nwm jp ky auh prmwqmw dw rUp ho jWdy hn [2[2[8[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਕੋਈ ਆਨਿ ਸੁਨਾਵੈ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਗਾਲ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਾਲ ॥ ਸੋ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹੈ ਭਲ ਭਾਲ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੇਲਿ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰ ਸੰਤਿ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰਿ ਚਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹਰਿ ਚਾਲ ॥ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਨਿਹਕਪਟ ਕਮਾਵਹੁ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਘਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਭਾਏ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਲਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨੀ ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਨਿਕਟਿ ਹਦੂਰਿ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥੩॥੯॥ {ਪੰਨਾ 977-978}

pdArQ:- Awin—ilAw ky, sunyhw ilAw ky [ gwl—g`l [ kau—ƒ, qoN [ hau—mYN [ bwl—bilhwr [ Bl Blw—Bly Bwl vwlw, Bly msqk vwlw [ myil—(sMgq ivc) imlw ky [1[rhwau[

mwrgu—rsqw [ gur sMiq—gurU-sMq ny [ guir—gurU ny [ cwl—qurn dI jwc [ AMqir—mn ivcoN [ kptu—vl-Cl [ cukwvhu—dUr kro [ inhkpt—vl Cl C`f ky [ Gwl—imhnq [1[

qy—auh (bhu-vcn) [ hir pRB Bwey—hrI-pRBU ƒ ipAwry l`gy [ pRiB—pRBU ny [ dyiK—vyK ky [ inkit—nyVy [ hdUir—hwzr nwzr [2[

ArQ:- hy BweI! jy koeI mnu`K (gurU pwsoN sunyhw) ilAw ky mYƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dI g`l suxwey; qW mYN aus qoN sdky jwvW, kurbwn jwvW [ auh mnu`K (myry Bw dw) Blw hY BwgW vwlw hY [ (ieho ijhy mnu`K dI sMgiq ivc) imlw ky prmwqmw (AnykW ƒ) inhwl krdw hY [1[rhwau[

hy BweI! sMq-gurU ny prmwqmw ƒ imlx dw rsqw d`isAw hY, gurU ny prmwqmw dy rwh auqy qurn dI jwc isKweI hY (qy AwiKAw hY—) hy guris`Ko! Awpxy AMdroN vl-Cl dUr kro, inr-Cl ho ky prmwqmw dy ismrn dI imhnq kro, (ies qrHW) inhwl inhwl ho jweIdw hY [1[

hy BweI! myry gurU dy auh is`K prmwqmw ƒ ipAwry l`gdy hn, ijnHW ny ieh jwx ilAw hY ik prmwqmw swfy nyVy v`s irhw hY [ hy nwnk! ijnHW syvkW ƒ prmwqmw ny ieh sUJ b^S id`qI, auh syvk prmwqmw ƒ Awpxy nyVy-v`sdw vyK ky Awpxy AMg-sMg v`sdw vyK ky hr vyly pRsMn-ic`q rihMdy hn [2[3[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh