ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 976

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਓ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਖੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਊਤਮ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸੁਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਨਿ ਰਖੇ ॥ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ਮੁਖੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਗੁਨ ਊਚ ਨੀਚ ਹਮ ਗਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਸਖੇ ॥ ਜਿਉ ਚੰਦਨ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖਾ ਗੁਨ ਚੰਦਨ ਕੇ ਬਸਖੇ ॥੨॥ ਹਮਰੇ ਅਵਗਨ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੈ ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਮਖੇ ॥ ਅਵਗਨਿਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਹਰਿ ਤਾਰੇ ਸੰਗਿ ਜਨਖੇ ॥੩॥ ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਖੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੁਸਟ ਤਾਰੇ ਹਰਣਖੇ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 976}

pdArQ:- mn—hy mn! sKy—sKw, im`qr [ prswdI—ikrpw nwl, prswid [ pKy—Doqy [1[rhwau[

jgMnwQ—hy jgq dy nwQ! jgdIsur—hy jgq dy eISÍr! rKy—r`K [ dIn duK BMjn—dInW dy du`KW dw nws krn vwlw [ muKy—muiK, muK ivc [1[

sKy sMig—im`qr (gurU) dy nwl [ sMig—nwl [ ibrKw—ru`K [ bsKy—v`s pYNdy hn [2[

ibiKAw—mwieAw [ ibKY—iviSAW dy [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ Ky—ky, dy [ sMig jn Ky—sMq jnW dI sMgiq ivc [3[

ik®Ky—iK`cy jWdy hn, nws ho jWdy hn [ pRB—hy pRBU! dust—BYVy bMdy [ hrxKy—hrxwKS [4[

ArQ:- hy myry mn! sdw prmwqmw dw nwm jipAw kr [ (hir-nwim hI Asl) im`qr hY [ (pr ijs ny BI) prmwqmw dw nwm (jipAw hY) gurU dI ikrpw nwl hI jipAw hY [ (ies vwsqy) mYN BI siqgurU dy crn hI DoNdw hW (gurU dI srn hI ipAw hW) [1[rhwau[

hy sB qoN sRySt! hy jgq dy nwQ! hy jgq eISÍr! mYN pwpI hW, pr qyrI srn Aw ipAw hW, myrI r`iKAw kr [ qUM v`fw purK hYN, qUM dInW dy du`K nws krn vwlw hYN [ hy hrI! (ijs auqy qUM imhr krdw hYN, aus dy) mUMh ivc qUM Awpxw nwm dyNdw hYN [1[

hy BweI! prmwqmw dy gux bhuq au~cy hn, AsI jIv nIvyN hW [ pr gurU siqgur im`qr dI sMgiq ivc mYN pRBU dy gux gWdw hW [ ijvyN (jy) cMdn dy nwl inMm (dw) ru`K auigAw hoieAw hovy, qW aus ivc cMdn dy gux Aw v`sdy hn (iqvyN myrw hwl hoieAw hY) [2[

hy BweI! AsI jIv mwieAw dy iviSAW dy ivkwr AnykW vwrI GVI muVI krdy rihMdy hW [ AsI AOguxW nwl ieqny Br jWdy hW ik (mwno) p`Qr bx jWdy hW [ pr prmwqmw Awpxy sMq jnW dI sMgiq ivc (mhW pwpIAW ƒ BI) qwr lYNdw hY [3[

hy hrI! hy suAwmI! ijnHW dI qUM r`iKAw krdw hYN, auhnW dy swry pwp nws ho jWdy hn [ hy dieAw dy somy pRBU! hy dws nwnk dy suAwmI! qUM hrxwKS vrgy duStW ƒ BI qwr dyNdw hYN [4[3[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰੰਗੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸੁਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਓ ਜਨ ਪਗਿ ਲਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਮ ਅਬ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਗੇ ॥ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਡ ਪਾਪਗੇ ॥੧॥ ਤੁਮਰੀ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਕੋ ਨ ਉਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਗੇ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦੁਸਟਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਨਗੇ ॥੨॥ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਿਨਗੇ ॥ ਭਵਨ ਭਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਭਿ ਕੀਏ ਜਹ ਧੂਰਿ ਪਰੀ ਜਨ ਪਗੇ ॥੩॥ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਹਮ ਤੁਮ ਵਡ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਗੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਸੇਵਹ ਤੁਮ ਜਨ ਪਗੇ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 976}

pdArQ:- mn—hy mn! rMgy—rMig, pRym nwl [ jgdIsuir—jgdIsur ny, jgq dy eISÍr ny [ jn pig—sMq jnW dy crn ivc, sMq jnW dI srn ivc [ lgy—lig, l`g ky, pY ky [1[rhwau[

BUl cUk—Bu`lW cu`kW, ZlqIAW [ pRB—hy pRBU! srxwgiq pRiqpwlk—srn ipAW dI pwlnw krn vwly [ hm vf pwpgy—swƒ v`fy pwpIAW ƒ [1[

ko ko n—kOx kOx nhIN? swry hI [ pRB—hy pRBU! piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ pvgy—piv`qr [ CIpw—jwiq dw CINbw nwmdyv [ dustwirE—duSt AwK ky durkwirAw [ pRiB—pRBU ny [ pYj—lwj, ie`zq [ jngy—(Awpxy) dws dI [2[

gwvih—gWdy hn {bhu-vcn} [ hau—mYN [ bil—sdky [ iqngy—auhnW qoN [ Bvn—Gr [ siB—swry [ jh—ij`Qy [ DUir jn pgy—sMq jnW dy pYrW dI DUV [3[

kau—ƒ [ pRB—hy pRBU! syvh—AsI syvw krIey {vrqmwn kwl au~qm purK, bhu-vcn} [ qum jn pgy—qyry jnW dy crn [4[

ArQ:- hy myry mn! ipAwr nwl prmwqmw dw nwm jipAw kr [ hy mn! ijs mnu`K auqy jgq dy mwlk pRBU ny ikrpw kIqI, aus ny sMq jnW dI crnIN l`g ky aus pRBU dw ismrn kIqw hY [1[rhwau[

hy pRBU! AsI AnykW jnmW qoN ZlqIAW krdy Aw rhy hW, hux AsI qyrI srn Awey hW [ hy suAwmI! qUM srn ipAW dI pwlxw krn vwlw hYN, AswfI pwpIAW dI BI r`iKAw kr [1[

hy pRBU! ijhVw BI qyrI sMgiq ivc AwieAw, auhI (pwpW ivkwrW qoN) bc inkilAw, qUM pwpW ivc if`gy hoieAW ƒ piv`qr krn vwlw hYN [ (hy BweI!) pRBU dy gux gw rhy (nwmdyv) CINby ƒ (bRwhmxW ny) duSt duSt AwK ky durkwirAw, pr pRBU ny Awpxy syvk dI ie`zq r`K leI [2[

hy suAwmI! ijhVy BI mnu`K qyry gux gWdy hn, mYN auhnW qoN sdky sdky jWdw hW kurbwn jWdw hW [ hy pRBU! ij`Qy ij`Qy qyry syvkW dy crnW dI DUV l`g geI, qUM auh swry QW piv`qr kr id`qy [3[

hy pRBU! qUM v`fw hYN, qUM bhuq v`fw Akwl purK hYN, AsI jIv qyry gux ibAwn nhIN kr skdy [ hy pRBU! Awpxy syvk nwnk auqy imhr kr, qW ik mYN BI qyry syvkW dy crnW dI syvw kr skW [4[4[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨੇ ॥ ਜਗੰਨਾਥਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਬਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਜਸੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਇਓ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੁਨੇ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਾਟੇ ਜਿਵ ਖੇਤ ਕ੍ਰਿਸਾਨਿ ਲੁਨੇ ॥੧॥ ਤੁਮਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਹਰਿ ਗੁਨੇ ॥ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਤੈਸੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ॥੨॥ ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਬਹੁ ਬੰਧੇ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਖੁਲ ਖੁਲਨੇ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਕੁੰਚਰੁ ਤਦੂਐ ਬਾਂਧਿਓ ਹਰਿ ਚੇਤਿਓ ਮੋਖ ਮੁਖਨੇ ॥੩॥ ਸੁਆਮੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੁਮ ਖੋਜਹੁ ਜੁਗ ਜੁਗਨੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਵਡਨੇ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 976}

pdArQ:- mny—min, mn ivc [ jgMnwiQ—jgq dy nwQ ny [ pRiB—pRBU ny [ gurmiq—gurU dI is`iKAw dI brkiq nwl [ miq nwm bny—miq nwm bnI, (aus dI) miq nwm jpx vwlI bx geI [1[rhwau[

jsu—is&iq-swlwh dw gIq [ aupdyis—aupdys dI rwhIN [ gur suny—(gur aupdyS) suin, gurU dw aupdys sux ky [ iklibK—pwp [ ijv—ijvyN [ ik®swin—ikswn ny [ luny—k`ty [1[

aupmw—vifAweI [ pRB—hy pRBU! guny—gux [ jwnhu—qusI jwxdy ho [2[

Pws—PwhIAW [ bMD—bMDn [ bMDy—b`Jy hoey [ Kul Kulny—pUry qOr qy KulH gey [ kuMcru—hwQI, gj {auh gMDrb jo srwp nwl hwQI bx igAw sI} [ qdUAY—qMdUey ny [ moK muKny—aus dI ^lwsI ho geI [3[

qum Kojhu—qusI Kojy jw rhy ho, quhwfI Koj kIqI jw rhI hY [ jug jugny—jugW jugW qoN [ Qwh—fUMGweI, hwQ [ nhI pwvY—koeI nhIN pw skdw [ vfny—v`fy [4[

ArQ:- hy myry mn! Awpxy AMdr (iekwgR ho ky) prmwqmw dw nwm jipAw kr [ jgq dy nwQ pRBU ny ijs jIv auqy imhr kIqI, gurU dI is`iKAw lY ky aus dI miq nwm jpx vwlI bx geI [1[rhwau[

hy myry mn! gurU dy aupdyS dI rwhIN, gurU (dw aupdyS) sux ky, ijnHW jnW ny prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gwxw SurU kIqw, prmwqmw dy nwm ny auhnW dy swry pwp ivkwr (ieauN) k`t id`qy, ijvyN ikswn ny Awpxy Kyq k`ty huMdy hn [1[

hy pRBU! hy hrI! qyrI vifAweI qUM Awp hI jwxdw hYN, AsI jIv qyry gux ibAwn nhIN kr skdy [ hy pRBU! ijho ijhw qUM hYN ieho ijhw qUM Awp hI hYN; Awpxy gux qUM Awp hI jwxdw hYN [2[

hy myry mn! jIv mwieAw dy moh dIAW PwhIAW, mwieAw dy moh dy bMDnW ivc bhuq b`Jy rihMdy hn [ hy mn! ijnHW ny prmwqmw dw nwm jipAw, auhnW dy bMDnW KulH gey; ijvyN qMdUey ny hwQI ƒ pwxI ivc (AwpxIAW qwrW nwl) bMnH ilAw sI, (hwQI ny) prmwqmw ƒ Xwd kIqw, (qMdUey qoN) aus dI ^lwsI ho geI [3[

hy myry suAwmI! hy pwrbRhm! qUM sB qoN v`fw mwlk hYN [ jugW jugW qoN qyrI Bwl huMdI Aw rhI hY [ pr, hy dws dy v`fy pRBU! iksy ny BI qyry guxW dI hwQ nhIN l`BI, keI nhIN l`B skdw [4[5[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਵਣੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਲਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਜਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਰੁੜਣੇ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੇ ਵਡ ਕਟਾਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣੇ ॥੧॥ ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜੁਗਣੇ ॥ ਜਿਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਉਠਹਿ ਬਹੁ ਲਹਰੀ ਮਿਲਿ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਣੇ ॥੨॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਸੁ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਨਹ ਜਾਣੀ ਹਰਿ ਗਹਣੇ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਉ ਰਿਦ ਉਸਤਤਿ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਕਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਣੇ ॥੩॥ ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਭ ਫਲਣੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਾਂਛੈ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਣੇ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 976-977}

pdArQ:- mn—hy mn! kil—kiljug ivc, jgq ivc [ kIriq—is&iq-swlwh [ pRvxy—prvwn, kbUl [ dieAwil pRB—pRBU dieAwl ny [ lig siqgur—gurU (dI crnIN) l`g ky [1[rhwau[

Agm—AphuMc [ Agocr—{A-go-cr} ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ siB—swry (jIv) [ ruVxy—rUV, suMdr [ ijn kau—ijnHW jIvW auqy [ ktwK—ingwh, nzr [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[

prpMcu—jgq-rcnw [ sBu—(ies ivc) hr QW [ jg jIvnu—jgq dw jIvn pRBU [ jugxy—juiVAw hoieAw hY, imilAw hoieAw hY [ sllY—pwxI ivc [ sll lhrI—pwxI dIAW lihrW [ auTih—auTdIAW hn {bhu-vcn} [ imil—iml ky [ sll smxy—pwxI ivc smw jWdIAW hn [2[

pRB—hy pRBU! ghxy—fUMGI AvsQw, fUMGweI [ bwirk—b`cy [ ird—ihrdy ivc [ ausqiq—is&iq-swlwh [ Dwrhu—itkwE [ krh—AsI krIey [3[

jliniD—smuMdr, pwxI dw ^zwnw [ mwnsrovr—auh JIl ijs auqy hMs rihMdy mMny jWdy hn qy ijs ivcoN moqI inkldy mMny gey hn [ sB Plxy—swry Pl [ bWCY—mMgdw hY [ ik®pxy—ikrpw (kr ky) [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dI is&iq-swlwh (kirAw kr), mnu`Kw izMdgI dw (iehI au~dm prmwqmw dI hzUrI ivc) prvwn huMdw hY [ (pr, hy mn! ijs mnu`K au~qy) dieAwl pRBU ny imhr kIqI, aus ny hI gurU dI crnIN l`g ky hir-nwm jipAw hY [1[rhwau[

hy hrI! qUM bhuq AphuMc hYN, mnu`K dy ieMidRAW dI phuMc qoN pry hYN [ hy suAwmI! swry jIv qYƒ suMdr-srUp ƒ ismrdy hn [ hy hrI! ijnHW auqy qyrI bhuq imhr dI ingwh hY, auh bMdy gurU dI srn pY ky qYƒ ismrdy hn [1[

ieh jgq-rcnw-suAwmI pRBU ny Awp hI kIqI hY, (ies ivc) hr QW jgq dw jIvn-pRBU Awp hI ivAwpk hY [ ijvyN pwxI ivc pwxI dIAW bhuq lihrW auTdIAW hn, qy auh pwxI ivc iml ky pwxI ho jWdIAW hn [2[

hy pRBU! ijhVw (ieh prpMc) qUM bxwieAw hY ies ƒ qUM Awp hI jwxdw hYN, AsI jIv qyrI fUMGweI nhIN smJ skdy [ hy pRBU! AsI qyry b`cy hW, Aswfy ihrdy ivc AwpxI is&iq-swlwh itkw r`K, qw ik AsI qyrw ismrn krdy rhIey [3[

hy pRBU! qUM (sB ^zwinAW dw) smuMdr hYN, qUM (sB Amolk pdwrQW nwl BirAw) mwnsrovr hYN [ ijhVw mnu`K qyrI syvw-BgqI krdw hY aus ƒ swry Pl iml jWdy hn [ hy hrI! qyrw dws nwnk qyry dr qoN qyrw nwm mMgdw hY, dieAw kr ky ieh dwiq dyh [4[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh