ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 975

ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਪਾਸਿ ਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਆਰਾਧਹਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥੧॥ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਹਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਹਿ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਦੂਰਿ ਕਰੇ ॥੨॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚਉ ਮੈ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਰੇ ॥੩॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 975}

pdArQ:- Aih—idn [ inis—rwq [ koit—kRoV [ doK—pwp [ prhir—dUr kr ky [ pwis Dry—lWBy Dry rih jWdy hn [1[rhwau[

jpih—jpdy hn [ AwrwDih—AwrwDdy hn [ syvk Bwie—syvkW vwlI Bwvnw nwl [ Kry—cMgy, su`cy jIvn vwly [ iklibK—pwp [ gey nIkir—inkl gey [ hry—dUr krdw hY [

nru nwrwienu—prmwqmw {ik®Sn jI dw nwm} [ muiK—mUMh nwl [ nr nrhry—prmwqmw [ pMc—pMj [ AswD—kwbU ivc nwh Aw skx vwly [ kry—kr dyNdw hY [ ngr—srIr-ngr [2[

vfBwgI—v`fy BwgW vwly [ hry—hrI dy [ pRBU—hy pRBU! jwcau—jwcauN, mYN mMgdw hW [ mugD—mUrK [ insqry—pwr lµG jWdy hn [3[

jg jIvn—hy jgq dy jIvn pRBU! jnu—dws [ lwj—ie`zq [ hry—hy hrI! [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm idn rwq (sdw) jipAw kr [ jy AnykW qy kRoVW pwp BI kIqy hoey hox, qW (prmwqmw dw nwm) sBnW ƒ dUr kr ky (mnu`K dy ihrdy ivcoN) lWBy su`t dyNdw hY [1[rhwau[

hy myry mn! ijhVy mnu`K syvk-Bwvnw nwl prmwqmw dw nwm jpdy AwrwDdy hn, auh su`cy jIvn vwly bx jWdy hn [ (ijhVw pRwxI nwm jpdw hY aus dy AMdroN) swry ivkwr swry pwp (ieauN) inkl jWdy hn, ijvyN pwxI (k`piVAW dI) mYl dUr kr dyNdw hY [1[

hy myry mn! (ijhVy mnu`K) hr iKn (hr vyly) prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gWdy hn mUMhoN prmwqmw dw nwm aucwrdy rihMdy hn, (kwmwidk) pMj ivkwr jo kwbU ivc nhIN Aw skdy qy jo (Awm qOr qy jIvW dy) srIr ivc (itky rihMdy hn), (prmwqmw dw nwm auhnW dy srIr ivcoN) iek iKn-pl ivc hI dUr kr dyNdw hY [2[

hy myry mn! prmwqmw dI BgqI krn vwly bMdy v`fy BwgW vwly bMdy prmwqmw dw nwm (hr vyly) ismrdy rihMdy hn [ hy pRBU! ieho ijhy BgqW dI sMgiq mYƒ b^S! myry vrgy AnykW mUrK (auhnW dI sMgiq ivc rih ky sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [3[

hy jgq dy Awsry pRBU! imhr kr, imhr kr mYN qyrI srn ipAw hW, mYƒ (iehnW pMjW qoN) bcw lY [ hy hrI! qyrw dws nwnk qyrI srn AwieAw hY (nwnk dI) ie`zq r`K lY [4[1[

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਰਲੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਜਪਿ ਮਿਲਿ ਸਲਲ ਸਲਲੇ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਮ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਲੇ ॥੧॥ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ਸਭਿ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਦਲਲੇ ॥ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਹਰਿ ਕੀਏ ਖਿਨ ਪਰਲੇ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਜਿਉ ਦੇਖੈ ਸਸਿ ਕਮਲੇ ॥ ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥੩॥ ਹਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ਲੋਚ ਹਮ ਲਾਈ ਹਮ ਜੀਵਹ ਦੇਖਿ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅਮਲ ਹਰਿ ਲਾਏ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਅਨਦ ਭਲੇ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 975}

pdArQ:- jip—jp ky [ nwim—nwm ivc [ rly—lIn ho jWdy hn [ jn—dws [ gur bcnI—gurU dy bcnW dI rwhIN [ ik®ply—ikrpw [1[rhwau[

Agm—AphuMc [ Agocru—{A-go-cru} ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ imil—iml ky [ sll—pwxI [ slly—pwxI ivc [ jn kY—jnW qoN [ bil blly—sdky, kurbwn [1[

purKoqmu—au~qm purK, srb-ivAwpk pRBU [ jin—(ijs) jn ny [ siB—swry [ dwld—dil`dr [ dlly—dly gey [ dyhI—srIr [ pMc DwqU—pMj kwmwidk ivkwr [ prly—pRlY, nws [2[

min—mn ivc [ sis—cMdRmw [ kmly—kOl Pu`l ƒ [ aunvY—Jukdw hY [ Gnu—b`dl [ Gn—bhuq [ Ginhru—b`dl [ grjY—g`jdw hY [ ibgsY—^uS huMdw hY [ mor murly—pYlW pwx vwlw mor [3[

loc—qWG, lgn [ jIvh—AsI jIaUNdy hW, Awqmk jIvn hwsl krdy hW [ imly—imil, iml ky [ Aml—(APIm Awidk vWg) nSw [ Bly—sohxy [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm jp ky prmwqmw dy syvk prmwqmw dy nwm ivc hI lIn ho jWdy hn [ (pr) gurU dy bcnW auqy qur ky prmwqmw dw nwm (isr& aus mnu`K ny) jipAw hY (ijs auqy) prmwqmw ny Awp imhr kIqI hY [1[rhwau[

hy BweI! mwlk-pRBU AphuMc hY, ieMidRAW dI rwhIN aus qk phuMc nhIN ho skdI [ aus dy Bgq aus dw nwm jp ky (ieauN ho jWdy hn, ijvyN) pwxI ivc pwxI iml ky (ie`k-rUp ho jWdw hY) [ hy BweI! ijnHW sMq jnW ny (swD sMgiq ivc) iml ky prmwqmw dy nwm dw suAwd c`iKAw hY, mYN auhnW sMq jnW qoN sdky hW kurbwn hW [1[

hy BweI! ijs syvk ny au~qm purK pRBU dw nwm jipAw, pRBU ny aus dy swry du`K dir`dr nws kr id`qy [ mnu`Kw srIr ivc kwmwidk pMj blI ivkwr v`sdy hn, (nwm jpx vwly dy AMdroN) pRBU ieh ivkwr iek iKn ivc nws kr dyNdw hY [2[

hy BweI! sMq jnW dy mn ivc prmwqmw ny (Awpxy crnW ivc) pRIq ieauN lweI hY, ijvyN (ckor) cMdRmw ƒ (ipAwr nwl) vyKdw hY, ijvyN (BOrw) kOl Pu`l ƒ vyKdw hY, ijvyN pYl pWdw mor Awpxy mn ivc (qdoN) ^uS huMdw hY (jdoN) b`dl Jukdw hY qy bhuq g`jdw hY [3[

hy BweI! myry mwlk-pRBU ny myry AMdr (Awpxy nwm dI) lgn lw id`qI hY, mYN aus ƒ vyK vyK ky aus dy crnW ivc juV ky Awqmk jIvn hwsl krdw hW [ hy dws nwnk! (AwK—) hy hrI! qUM Awp hI mYƒ Awpxy nwm dw nSw lwieAw hY, mYƒ (Awpxy crnW ivc) joVI r`K, iesy ivc hI mYƒ sohxw Awnµd hY [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh