ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 974

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨਿ ਬਸਹਿ ਇਕ ਠਾਈ ॥ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਪਿਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਤਹਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਮਈਆ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ਤਹ ਬਾਜੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ॥ ਤਹ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਪਉਣੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀ ॥੨॥ ਉਪਜੈ ਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਛੀਜੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਗਗਨੰਤਰਿ ਭੀਜੈ ॥ ਏਸੁ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਭੇਟੈ ਤਾਸੁ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਉ ॥੩॥ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ॥ ਊਪਰਿ ਹਾਟੁ ਹਾਟ ਪਰਿ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਰਿ ਥਾਤੀ ॥੪॥ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਸੋਵੈ ॥ ਤੀਨਿ ਤਿਲੋਕ ਸਮਾਧਿ ਪਲੋਵੈ ॥ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰੁ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ ॥ ਮਨੂਆ ਉਲਟਿ ਸੁੰਨ ਮਹਿ ਗਹੈ ॥੫॥ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ ॥ ਪਾਚਉ ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਤਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥੬॥ ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਖਾ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਅਪਨਾ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ॥ ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਕਾ ਬੰਧੈ ਮੂਲੁ ॥ ਪਛਿਮ ਫੇਰਿ ਚੜਾਵੈ ਸੂਰੁ ॥ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਸੁ ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ ॥ ਜਗੰਨਾਥ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਕਰੈ ॥੭॥ ਚਉਮੁਖ ਦੀਵਾ ਜੋਤਿ ਦੁਆਰ ॥ ਪਲੂ ਅਨਤ ਮੂਲੁ ਬਿਚਕਾਰਿ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਹੈ ॥ ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਰਤਨਾ ਮਹਿ ਗੁਹੈ ॥੮॥ ਮਸਤਕਿ ਪਦਮੁ ਦੁਆਲੈ ਮਣੀ ॥ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥ ਪੰਚ ਸਬਦ ਨਿਰਮਾਇਲ ਬਾਜੇ ॥ ਢੁਲਕੇ ਚਵਰ ਸੰਖ ਘਨ ਗਾਜੇ ॥ ਦਲਿ ਮਲਿ ਦੈਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ॥ ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੯॥੧॥ {ਪੰਨਾ 974}

pdArQ:- ieVw—K`bI nws dI nwVI, ijs rsqy jogI lok pRwxwXwm krn l`gy suAws aupr ƒ iK`cdy hn [ ipMgulw—s`jI nws dI nwVI, ijs rsqy pRwx auqwrdy hn [ suKmnw—{Skt. su—uMxw} n`k dy auprvwr dI nwVI ijQy pRwxwXwm vyly pRwx itkweIdy hn [ qIin—ieVw ipMgulw suKmnw iqMny hI nwVIAW [ iek TweI—ie`ko QW (ijQy inrMjn pRBU v`sdw hY) [ byxI—iqRbyxI [ byxI sMgmu—iqRbyxI dw myl, auh QW ijQy gMgw jmnw qy srsÍqI iqMny ndIAW imldIAW hn [ qh—auQy hI (ijQy inrMjn rwm prgitAw hY) [ iprwgu—pRXwg qIrQ [ mjnu—ieSnwn [1[

qhw—au~Qy (ij`Qy mn cu`BI lWdw hY) [ gim—A`pV ky [ gur gim—gurU qk A`pV ky, gurU dI Srn pY ky [ cInY—pCwxdw hY, sWJ bxWdw hY [ rmeIAw—sohxw rwm [1[rhwau[

dyv sQwn—pRBU dy rihx dw QW, auh QW ij`Qy pRBU prgt ho igAw hY [ bwjy—v`jdw hY {not:- Gr BwvyN keI sohxy sohxy swj pey rihx, jd qk auh vjwey nwh jwx, auhnW dy v`jx qoN jo hulwrw pYdw hoxw hY auh pYdw ho nhIN skdw} hulwrw ilAwauNdw hY [ sbd bwjy, bwxI bwjy—siqgurU dw Sbd, pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI, hulwrw pYdw krdy hn [ qh—aus AvsQw ivc (jdoN inrMjn rwm prgt huMdw hY) [ swKI—is`iKAw nwl [ jwgI—(suriq) jwg pYNdI hY [ jwxI—sUJ pY jWdI hY [2[

CIjY—nws ho jWdI hY [ AMimRq ris—nwm-AMimRq dy rs nwl [ ggnµqir—ggn+AMqir, ggn ivc, AwkwS ivc, au~cI aufwrI ivc [ BIjY—(mn) iB`j jWdw hY, rs jWdw hY [ klw—hunr [ Byau—Byq [ qwsu—aus ƒ [ prm—sB qoN au~cw [3[

duAwr—drvwzw, bUhw (ijs dI rwhIN iksy mkwn qoN bwhrly QW dw sMbMD mkwn dy AMdrly ih`sy nwl bxdw hY [ mnu`Kw srIr dy ds drvwzy hn, ijnHW dI rwhIN bwhrly pdwrQW dw sMbMD srIr dy AMdr nwl qy AMdr dw bwhr nwl bxdw hY [ nO drvwzy qW jgq nwl sDwrn sWJ bxwaux leI hn; pr idmwZ iek AYsw drvwzw hY ijs dI brkiq nwl mnu`K pRBU nwl sWJ bxw skdw hY, ikauNik soc-ivcwr iesy ‘duAwr’ dI rwhIN ho skdI hY) [ dsm duAwr—srIr dw dsvW bUhw, idmwZ [ GwtI—QW [ QwqI—{Skt. iÔQiq} itkwau [4[

plovY—dOV jWdy hn, pRBwv nhIN pw skdy [ aulit—(‘qIin iqlok’ vloN) prq ky [ ghY—(itkwxw) pkVdw hY [5[

AlIAw—{Skt. AlIk} JUT [ swKI—is`iKAw [ cIiq—ic`q ivc [ ik®Sn—pRBU [6[

kr—h`Q dIAW (auNglW) [ plv—p`qr [ swKw—tihxIAW [ Asur ndI—ivkwrW dI ndI [ mUlu—somw [ bMDY—rok dyNdw hY, bMd kr dyNdw hY [ Pyir—moV ky, htw ky [ pCim—lihMdw pwsw, auh pwsw ij`Dr sUrj fu`bdw hY, auh pwsw ij`Dr igAwn dy sUrj dy fu`bx dw ^qrw huMdw hY, AigAwnqw [ sUru—igAwn dw sUrj [ inJru—cSmw, Jrnw [ gosit—imlwp [ Ajru—A+jrw, ijs ƒ kdy buFypw nw Awvy [7[

plU—p`lv, p`qIAW, pMKVIAW [ Anq—Anµq [ rhY—rihMdw hY [ rqn—pRBU dy gux [ guhY—luikAw rihMdw hY, juiVAw rihMdw hY [ srb klw—swrIAW qwkqW vwlw pRBU [8[

msqik—m`Quy auqy [ pdmu—kOl Pu`l [ mxI—hIry [ mwih—Dur AMdr [ DxI—mwlk [ pMc sbd—pMjW hI iksmW dy swjW dI Awvwz [ inrmwiel—inrml, pivqr, sohxy [ Fulky—Jul irhw hY [ Gn—bhuq [ dil—dlY, dl dyNdw hY [ dYqhu—dYNqW ƒ, kwmwidk ivkwrW ƒ [ jwcY—mMgdw hY [9[

ArQ:- hy sMq jno! mwieAw-rihq rwm aus AvsQw ivc (mnu`K dy mn ivc) v`ssw hY, inrMjn sohxw rwm prgt huMdw hY, ijs AvsQw nwl sWJ koeI ivrlw mnu`K siqgurU dI srn pY ky bxWdw hY [1[rhwau[

(jo mnu`K gurU dI ikrpw nwl aus myl-AvsQw ivc A`piVAw hY, aus dy vwsqy) ieVw, ipMgulw qy suKmnw iqMny hI ie`ko QW v`sdIAW hn, iqRbyxI sMgm pRÎwg qIrQ BI (aus mnu`K leI) au~Qy v`sdw hY [ Bwv, aus mnu`K ƒ ieVw ipMglw suKmnw dy AiBAws dI loV nhIN rih jWdI; aus ƒ iqRbyxI qy pRXwg dy ieSnwn dI loV nhIN rihMdI [ (aus mnu`K dw) mn pRBU dy (imlwp-rUp iqRbyxI ivc) ieSnwn krdw hY [1[

(jy koeI pu`Cy ik) ijs AvsQw ivc pRBU (mn dy AMdr) Aw itkdw hY, aus dIAW inSwnIAW kIh hn (qW au~qr ieh hY ik) aus AvsQw ivc siqgurU dw Sbd pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI (mnu`K dy ihrdy ivc) hulwrw pYdw krdy hn; (jgq dy hnyry ƒ dUr krn leI) cMd qy sUrj (auqny smr`Q) nhIN (ijqnw auh hulwrw mn dy hnyry ƒ dUr krn leI huMdw hY), paux pwxI (Awidk q`q jgq ƒ auqnw suK) nhIN (dy skdy, ijqnw suK ieh hulwrw mnu`K dy mn ƒ dyNdw hY); mnu`K dI suriq gurU dI is`iKAw nwl jwg pYNdI hY, gurU dI rwhIN sUJ pY jWdI hY [2[

(pRBU-imlwp vwlI AvsQw ivc mnu`K dI) pRBU nwl fUMGI jwx-pCwx ho jWdI hY [ mMdI m`q nws ho jWdI hY; au~cI aufwrI ivc (A`piVAw hoieAw mn) nwm-AMimRq dy rs nwl rs jWdw hY; jo mnu`K ies (AvsQw ivc A`pV skx vwly) hunr dw Byd jwx lYNdw hY, aus ƒ Akwl purK iml pYNdw hY [3[

AphuMc, byAMq qy prm purK pRBU dy prgt hox dw itkwxw (mnu`Kw srIr dw idmwZ-rUp) dsvW bUhw hY; srIr dy auqly ih`sy ivc (isr, mwno) iek h`t hY, aus h`t ivc (idmwZ, mwno) iek Awlw hY, ies Awly dI rwhIN pRBU dw pRkwS huMdw hY [4[

(ijs dy AMdr prmwqmw prgt ho ipAw) auh sdw jwgdw rihMdw hY (sucyq rihMdw hY), (mwieAw dI nINd ivc) kdy sauNdw nhIN; auh iek AYsI smwDI ivc itikAw rihMdw hY ijQoN mwieAw dy iqMny gux qy iqMnW lokW dI mwieAw pry hI rihMdy hn; auh mnu`K pRBU dw nwm mMqR Awpxy ihrdy ivc itkw r`Kdw hY, (ijs dI brkiq nwl) aus dw mn mwieAw vloN prq ky (sucyq rihMdw hY), aus AvsQw ivc itkwxw pkVdw hY ijQy koeI Purnw nhIN auTdw [5[

auh mnu`K sdw jwgdw hY, (sucyq rihMdw hY), kdy JUT nhIN boldw; pMjW hI ieMidRAW ƒ Awpxy kwbU ivc r`Kdw hY, siqgurU dw aupdyS Awpxy mn ivc sWB ky r`Kdw hY, Awpxw mn, Awpxw srIr pRBU dy ipAwr qoN sdky krdw hY [6[

auh mnu`K (jgq ƒ) h`Q (dIAW au~glW, ru`K dIAW) tihxIAW qy p`qr smJdw hY (ies vwsqy mUl pRBU ƒ C`f ky ies iKlwry ivc ru`J ky) AwpxI izMdgI jUey dI Kyf ivc nhIN gvwauNdw; ivkwrW dI nINd dw somw hI bMd kr dyNdw hY, mn ƒ AigAwnqw dy hnyry vloN prqw ky (ies ivc igAwn dw) sUrj cVHwauNdw hY; (sdw leI) prmwqmw nwl myl kr lYNdw hY, (imlwp dw aus dy AMdr) iek cSmw Pu`t pYNdw h Y, (auh iek AYsI mOj) mwxdw hY, ijs ƒ kdy buFypw nhIN (Bwv, jo kdy mu`kdI nhIN) [7[

pRBU dI joiq duAwrw aus dy AMdr (mwno) cwr mUMhW vwlw dIvw jg pYNdw hY (ijs krky hr pwsy cwnx hI cwnx rihMdw hY); (aus dy AMdr, mwno, iek AYsw Pu`l iKV pYNdw hY, ijs dy) ivckwr pRBU-rUp mkrMd huMdw hY qy aus dIAW byAMq p`qIAW huMdIAW hn (Anµq rcnw vwlw pRBU aus dy AMdr prgt ho pYNdw hY) auh mnu`K swrIAW qwkqW dy mwlk pRBU ƒ Awpxy AMdr vsw lYNdw hY, aus dw mn moqI (bx ky pRBU dy gux rUp) rqnW ivc juiVAw rihMdw hY [8[

aus bMdy dy Dur AMdr iqRlokI dw mwlk pRBU Aw itkdw hY [ (aus dI brkiq nwl) aus dy m`Qy au~qy (mwno) kaul Pu`l (iKV pYNdw hY, qy) aus Pu`l dy cwr cuPyry hIry (proqy jWdy hn); (aus dy AMdr mwno iek AYsw suMdr rwg huMdw hY ik (pMjy hI iksmW dy sohxy swj v`j pYNdy hn, bVy sMK v`jx l`g pYNdy hn, aus auqy cOr Ju`l pYNdw hY (Bwv, aus dw mn SwhnSwhW dw Swh bx jWdw hY) [ siqgurU qoN imilAw hoieAw pRBU dy nwm dw ieh cwnx kwmwidk ivkwrW ƒ mwr mukWdw hY [

hy pRBU! (qyrw dws) byxI (BI qyry dr qoN) (ieh) nwm hI mMgdw hY [9[1[

not:- byxI jI ies AstpdI ivc keI AlµkwrW dI rwhIN auh suK ibAwn krdy hn jo mn ƒ pRBU-crnW ivc joiVAW imldw hY; mwieAw dy iqMn guxW qy kwmwidkW dI mwr qoN mn au~cw ho jWdw hY [ jy inrw kivqw dw hI i^Awl krIey qW BI bhuq suMdr rcnw hY, pr AlµkwrW dy kwrn AOKw zrUr ho igAw hY [

ieauN jwpdw hY ijvyN gurU nwnk dyv jI ny swdw l&zW ivc AwpxI iek AstpdI dI rwhIN ies Sbd dy Bwv ƒ ibAwn kr id`qw hY; keI l&z sWJy imldy sn; ijvyN: suMn smwiD, durmiq, nwmu rqnu, Anwhd, jwig rhy, pMc qskr, vwjY, Awidk [ gurU nwnk dyv jI vwlI AstpdI BI iesy rwg ivc hI hY [

rwmklI mhlw 1 ] Ktu mtu dyhI mnu bYrwgI ] suriq sbdu Duin AMqir jwgI ] vwjY Anhdu myrw mnu lIxw ] gur bcnI sic nwim pqIxw ]1] pRwxI rwm Bgiq suKu pweIAY ] gurmuiK hir hir mITw lwgY, hir hir nwim smweIAY ]1] rhwau ] mwieAw mohu ibvrij smwey ] siqguru BytY myil imlwey ] nwmu rqnu inrmolku hIrw ] iqqu rwqw myrw mnu DIrw ]2] haumY mmqw rogu n lwgY ] rwm Bgiq jm kw Bau BwgY ] jmu jMdwru n lwgY moih ] inrml nwmu irdY hir soih ]3] sbdu bIcwir Bey inrMkwrI ] gurmiq jwgy durmiq prhwrI ] Anidnu jwig rhy ilv lweI ] jIvn mukiq giq AMqir pweI ]4] Ailpq guPw mih rhih inrwry ] qskr pMc sbid sMGwry ] pr Gr jwie n mnu folwey ] shj inrMqir rhau smwey ]5] gurmuiK jwig rhy AauDUqw ] sd bYrwgI qqu proqw ] jgu sUqw mir AwvY jwie ] ibnu gur sbd n soJI pwie ]6] Anhd sbdu vjY idnu rwqI ] Aivgq kI giq gurmuiK jwqI ] qau jwnI jw sbid pCwnI ] eyko riv rihAw inrbwnI ]7] suMn smwiD shij mnu rwqw ] qij hau loBw eyko jwqw ] gur cyly Apnw mnu mwinAw ] nwnk dUjw myit smwinAw ]8]3]

Bgq-bwxI dy ivroDI s`jx jI Bgq-bwxI ƒ gurbwxI gurmiq dy ault smJ ky Bgq byxI jI bwry ieauN ilKdy hn—“Awp jwqI dy bRwhmx sn, jog-AiBAws dy p`ky SrDwlU sn, krm-kWf dI BI bhuq hmwieq krdy sn [”

ies qoN AgWh byxI jI dw rwmklI rwg vwlw ieh aupr-iliKAw Sbd dy ky iPr ilKdy hn—“aukq Sbd AMdr Bgq jI ny ‘Anhq Sbd’, inaulI krm, Xog-A`iBAws dw aupdyS dy ky zordwr SbdW duAwrw mMfn kIqw hY [ ies qoN swbq hY ik Bgq jI jog-A`iBAws qy vYSno mq dy p`ky SrDwlU sn [”

pr, pwTk s`jx byxI jI dy Sbd ivc vyK Awey hn ik inaulI krm dw koeI izkr nhIN hY, swfy vIr ny Sbd vloN auprwmqw pYdw krn leI vDw ky g`l ilKI hY [ jog-A`iBAws dw BI Bgq jI ny aupydS nhIN kIqw, sgoN KMfn kIqw hY qy AwiKAw hY ik pRBU-myl dI AvsQw dy ivc hI jog-A`iBAws qy iqRbyxI dw ieSnwn Aw jWdy hn [ hux irhw Bgq jI dw ‘Anhq Sbd’ dw aupdyS [ aupr-ilKI gurU nwnk pwiqSwh dI AstpdI pVHo; swihb AwKdy hn—“vwjY Anhdu, Ailpq guPw mih rhih inrwry, Anhd sbdu vjY, suMn smwiD shij mnu rwqw [” kI swfw vIr gurU nwnk swihb ƒ BI jog-A`iBAws qy vYSno mq dw SrDwlU smJ leygw? kwhlI C`f ky, DIrj nwl iek iek l&z dI bxqr smJ ky, aus smy dy ivAwkrx Anuswr l&zW dy prspr sMbMD ƒ ghu nwl smJ ky, p`K-pwq qoN auqWh ho ky, jy Sbd ƒ pVHWgy, qW ieh Sbd inrol gurmiq Anuswr id`s peygw [ Bgq jI qW SurU ivc hI ‘rhwau’ dIAW qukW ivc AwKdy hn ik prmwqmw aus Awqmk AvsQw ivc prgt huMdw hY, ijs AvsQw dI sUJ gurU dI srn ipAW imldI hY [ A^IrlI quk ivc iPr AwKdy hn ik “gurmuiK igAwnu” gurU qoN imilAw hoieAw igAwn (ivkwr) dYNqW ƒ nws kr dyNdw hY [ ieh AwK ky pRBU qoN aus dy nwm dI dwiq mMgdy hn [

A&sos! kwhlI qy by-prqIqI ivc ies Sbd ƒ pVH ky myrw vIr kurwhy pY irhw hY [

swfw vIr inrw aukweI nhIN KWdw, Awpxy Awp ƒ kuJ DoKw BI dy irhw hY [ vyKo, Bgq byxI jI dy bwkI do SbdW ƒ swhmxy pyS krn qoN ibnw hI auhnW bwry ieauN ilKdw hY—“Bgq jI dy do hor Sbd isrI rwg Aqy pRBwqI rwg ivc Awey hn, pr auhnW SbdW qoN BI gurmiq dy iksy is`DWq auqy cwnxw nhIN pYNdw [ ies qoN swbq hoieAw ik Bgq byxI jI dI rcnw gurmiq dw koeI pRcwr nhIN krdI, blik gurmiq dI ivroDI hY [”

rwmklI rwg dy Sbd ƒ qW pwTk pVH hI cuky hn qy vyK cuky hn ik ieh hU-b-hU gur-AwSy nwl imldw hY [ byxI dw isrI rwg vwlw Sbd ip`Cy ivcwirAw jw cukw hY [ AsI ieQy isr& ‘rhwau’ dw bMd iPr dy dyNdy hW [

‘iPir pCuqwvihgw mUiVAw, qUM kvn kumiq BRim lwgw [ cyiq rwmu, nwhI jmpuir jwihgw, jnu ibcrY AnrwDw” [1[rhwau[

ikauN vIr! pRBU dw nwm ismrn leI pRyrnw krnI BI gurmiq dy ault hI hY? ieh qW ivroDqw krn dI shuM KwDI hoeI jwpdI hY [

byxI jI dw Aglw Sbd pRBwqI rwg vwlw BI pVH vyKxw [ jwiq dy bRwhmx byxI jI, bRwhmx dy pwey krm-kWf dy jwl dw pwj hor ikhVy vDIk sw& l&zW ivc KolHdy? swfy vIr ny ieh Sbd Swied piVHAw hI nhIN [ hT-ADIn hoieAW scweI qoN dUr pry jw peIdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh