ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 968

ਸੋ ਟਿਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਪਿਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਜਿਨਿ ਬਾਸਕੁ ਨੇਤ੍ਰੈ ਘਤਿਆ ਕਰਿ ਨੇਹੀ ਤਾਣੁ ॥ ਜਿਨਿ ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰਿ ਮੇਰੁ ਮਧਾਣੁ ॥ ਚਉਦਹ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਅਨੁ ਕੀਤੋਨੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- itkw—m`Qy dw nUr [ bYhxw—q^q [ dIbwxu—drbwr [ ipXU jyivhw—ipau (gurU AMgd) jYsw [ dwdy jyivhw—dwdy (gurU nwnk) vrgw [ prvwxu—kbUl, mMnx-jog [ ijin—ijs (poqry-gurU) ny [ nyhI—nyhxI [ bwsku—tyFw mn-rUp nwg [ qwxu—Awqmk bl [ ivroilAw—irVikAw [ myru—sumyr prbq, au~cI suriq [ kIqonu—kIqw aus ny [

ArQ:- poqrw-gurU (gurU Amrdws BI) mMinAw-pRmMinAw (gurU) hY (ikauNik auh BI) gurU nwnk qy gurU AMgd swihb vrgw hI hY; (ies dy m`Qy auqy BI) auhI nUr hY, (ies dw BI) auhI q^q hY, auhI drbwr hY (jo gurU nwnk qy gurU AMgd swihb dw sI) [

ies gurU Amrdws ny BI Awqmk bl ƒ nyhxI bxw ky (mn-rUp) nwg ƒ nyqRy ivc pwieAw hY, (au~cI suriq-rUp) sumyr prbq ƒ mDwxI bxw ky (gur-Sbd rUp) smuMdr ƒ irVikAw hY, (aus ‘Sbd-smuMdr’ ivcoN r`bI gux-rUp) cOdW rqn k`Fy (ijnHW nwl) aus ny (jgq ivc Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx pYdw kIqw [

ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਜ ਦਾ ਜਤੁ ਕੀਓ ਪਲਾਣੁ ॥ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣੁ ॥ ਕਲਿ ਵਿਚਿ ਧੂ ਅੰਧਾਰੁ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰੈ ਭਾਣੁ ॥ ਸਤਹੁ ਖੇਤੁ ਜਮਾਇਓ ਸਤਹੁ ਛਾਵਾਣੁ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- shj—Afol AvsQw [ jqu—ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN rokx dI qwkq [ plwxu—kwTI [ DxKu—kmwn [ sq—su`cw Awcrx [ js hMdw—(prmwqmw dI) is&iq-swlwh dw [ kil—klySW-BirAw sMswr [ DU AMDwru—Gu`p hnyrw [ rY—{rX} ikrnW [ Bwxu—{Bwnu} Bwnu, sUrj [ sqhu—‘sq’ qoN, su`cy Awcrx dy bl nwl [ Cwvwxu—CW, rwKI [ sw—sI [ bwxu—qIr [

ArQ:- (gurU Amrdws ny) sihj-AvsQw dw GoVw bxwieAw, ivkwrW vloN ieMidRAW ƒ rok r`Kx dI qwkq ƒ kwTI bxwieAw; su`cy Awcrn dw kmwn k`isAw qy prmwqmw dI is&iq-swlwh dw qIr (pkiVAw) [

sMswr ivc (ivkwrW dw) Gu`p hnyrw sI [ (gurU Amrdws, mwno) ikrnW vwlw sUrj cVH ipAw, ijs ny ‘sq’ dy bl nwl hI (au~jVI) KyqI jmweI qy ‘sq’ nwl hI aus dI rwKI kIqI [

ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਐ ਘਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣੁ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਸੁਝੀਓਸੁ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰਿ ਨਦਰਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- Kwxu—KMf [ suJIEsu—aus ƒ su`JIAW [ nIswxu—inSwn, prvwnw, rwhdwrI [

ArQ:- (hy gurU Amrdws!) qyry lµgr ivc (BI) in`q iGau, mYdw qy KMf (Awidk au~qm pdwrQ vrq rhy hn; ijs mnu`K ny Awpxy mn ivc qyrw Sbd itkw ilAw hY aus ƒ chu kuMfW (ivc v`sdy prmwqmw) dI sUJ Aw geI hY [ (hy gurU!) ijs ƒ qUM myhr dI nzr kr ky (Sbd-rUp) rwh-dwrI b^SI hY aus dw jMmx-mrn dw gyV qUM mukw id`qw hY [

ਅਉਤਰਿਆ ਅਉਤਾਰੁ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਝਖੜਿ ਵਾਉ ਨ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤੁ ਮੇਰਾਣੁ ॥ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂ ਜਾਣੁ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- AauqirAw—jMimAw hY [ purKu sujwxu—sujwn Akwl purK [ JKiV—J`KV ivc [ myrwxu—sumyr [ ibrQw jIA kI—idl dI pIVw [

ArQ:- auh sujwn Akwl purK (Awp gurU Amrdws dy rUp ivc) Avqwr lY ky jgq ivc AwieAw hY [ (gurU Amrdws ivkwrW dy) J`KV ivc nhIN foldw, (ivkwrW dI) hnyrI BI Ju`l pey qW nhIN foldw, auh qW (mwno) sumyr prbq hY; jIvW dy idl dI pIVw jwxdw hY, jwxI-jwx hY [

ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਜਾਂ ਤੂ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਦਾਨੁ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਸੋ ਸਤੇ ਦਾਣੁ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- suKVu—sohxI GwVq vwlw [ sujwxu—isAwxw [ dwnu—b^SIS [ siqgur BwvsI—gurU ƒ cMgI l`gy [ so sqy dwxu—(mYƒ) s`qy ƒ qyrI auh b^SIS (cMgI) hY [

ArQ:- hy sdw-iQr rwj vwly pwqSwh! mYN qyrI kIh is&iq krW? qUM suMdr Awqmw vwlw qy isAwxw hYN [ mYƒ s`qy ƒ qyrI auhI b^SIS cMgI hY jo (qYƒ) siqgurU ƒ cMgI l`gdI hY [

ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤ੍ਰੁ ਸਿਰਿ ਉਮਤਿ ਹੈਰਾਣੁ ॥ ਸੋ ਟਿਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਪਿਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਹਾ ਪੋਤ੍ਰਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- hMdw—sMdw, dw [ isir—isr au~qy [ aumiq—sMgIq [

ArQ:- (gurU Amrdws jI dy) isr auqy gurU nwnk vwlw Cqr sMgiq (vyK ky) Ascrj ho rhI hY [ poqrw-gurU (gurU Amrdws BI) mMinAw-pRmMinAw gurU hY (ikauNik auh BI) gurU nwnk qy gurU AMgd swihb vrgw hI hY, (ies dy m`Qy au~qy BI) auhI nUr hY, (ies dw BI) auhI q^q hY, auhI drbwr hY (jo gurU nwnk qy gurU AMgd swihb dw sI) [6[

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤਿ ਆਪਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸਿਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- ijin—ijs (pRBU) ny [ isirAw—pYdw kIqw [ isKI—is`KIN, is`KW ny [ AqY—qy [

ArQ:- gurU rwmdws DMn hY DMn hY! ijs Akwl purK ny (gurU rwmdws ƒ) pYdw kIqw ausy ny aus ƒ sohxw BI bxwieAw [ ieh iek mukMml krwmwiq hoeI hY ik isrjxhwr ny ^ud (Awpxy Awp ƒ aus ivc) itkwieAw hY [ sB is`KW ny qy sMgqW ny aus ƒ Akwl purK dw rUp jwx ky bMdnw kIqI hY [

ਅਟਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲੁ ਤੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮੋਹੁ ਮਾਰਿ ਕਢੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰਵਾਰਿਆ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- AQwhu—ijs dI Qwh n pweI jw sky, bVw gMBIr [ pwrwvwirAw—pwr-Avwr, pwrlw qy aurlw bMnw [ qU—qYƒ [ Bwau—pRym [ quDu—qUM [ sprvwirAw—(bwkI ivkwrW-rUp) prvwr smyq [ pYskwirAw—pySkwrw iksy v`fy AwdmI dy Awaux qy jo rOxk aus dy suAwgq leI kIqI jWdI hY, sMgiq-rUp pswrw [

ArQ:- (hy gurU rwmdws!) qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN, qYƒ qoilAw nhIN jw skdw (Bwv, qyry gux igxy nhIN jw skdy; qUM iek AYsw smuMdr hYN ijs dI) hwQ nhIN pY skdI, pwrly qy aurly bMny dw AMq nhIN pY skdw [ ijnHW bMidAW ny ipAwr nwl qyrw hukm mMinAw hY qUM auhnW ƒ (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw id`qw hY, auhnW dy AMdroN qUM l`b, loB, kwm, kRoD, moh qy hor swry ivkwr mwr ky k`F id`qy hn [

(hy gurU rwmdws!) mYN sdky hW aus QW qoN ijQy qUM v`isAw [ qyrI sMgiq sdw At`l hY [

ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- vIcwirAw—mYN smiJAw hY [ swDwirAw—itkwxy AwieAw [ qU—qYƒ [

ArQ:- (hy gurU rwmdws jI!) qUM hI gurU nwnk hYN, qUM hI bwbw lhxw hYN, mYN qYƒ hI gurU Amrdws smiJAw hY [

(ijs iksy ny) gurU (rwmdws) dw dIdwr kIqw hY ausy dw mn qdoN itkwxy Aw igAw hY [7[

ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹਿ ਖਲੋਆ ॥ ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਆਪਿ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥ ਸਭ ਉਮਤਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- cwry—cwry (pihly gurU) [ chu jugI—Awpxy chuMAW jwimAW ivc [ jwgy—prgt hoey, rOSn hoey [

pMcwiexu—(pMc AXn, pMjW dw Gr, pMj q`qW dw somw) Akwl purK; ijvyN:

mwxku mnu mih mnu mwrsI, sic n lwgY kqu ] rwjw qKiq itkY guxI, BY pMcwiex rqu ]1] mwrU mhlw 1 ] {pMnw 992}

BY pMcwiex—pMcwiex dy fr ivc, prmwqmw dy fr ivc [

Aqy

qskr mwir vsI pMcwiex, Adlu kry vIcwry ] nwnk rwm nwim insqwrw gurmiq imlih ipAwry ]2]1]3] sUhI CMqu m: 1 Gru 3

pMcwieix—pMcwiex ivc, prmwqmw ivc [

AwpIn@Y—Awp hI ny; pRBU ny Awp hI [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ swijEnu—aus ny prgt kIqw (isRStI dy rUp ivc) [ QMim@—QMmH ky, shwrw dy ky [ ilKxhwrw—ilKx vwlw, pUrny pwx vwlw [ aumiq—isRStI [ inroAw—inr-rog, rog-rihq [

ArQ:- cwry gurU Awpo Awpxy smy rOSn hoey hn, Akwl purK Awp hI (auhnW ivc) prgt hoieAw [ Akwl purK ny Awp hI Awpxy Awp ƒ (isRStI dy rUp ivc) zwhr kIqw qy Awp hI (gurU-rUp ho ky) isRStI ƒ shwrw dy irhw hY [ (jIvW dI AgvweI leI, pUrny pwx leI) pRBU Awp hI p`tI hY Awp hI klm hY qy (gurU-rUp ho ky) Awp hI pUrny ilKx vwlw hY [ swrI isRStI qW jnm mrn dy gyV ivc hY, pr pRBU Awp (sdw) nvW hY qy inroAw hY (Bwv, hr nvyN rMg ivc hI hY qy inrlyp BI hY) [

ਤਖਤਿ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ ॥ ਉਗਵਣਹੁ ਤੈ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋਆ ॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- qKiq—q^q au~qy [ iKvY—cmkdw hY (sM: i˜B` cmkdw) [ qY—Aqy [ augvxhu—sUrj au~gx qoN [ AwQvxhu—sUrj fu`bx qoN [ chu ckI—chuM kUtW ivc [ kIAnu—kIqw hY aus ny [ loAw—loA, cwnx [

ArQ:- (aus nvyN inroey pRBU dy b^Sy) q^q au~qy (ijs au~qy pihly cwry gurU Awpo Awpxy smy rOSn hoey sn, hux) gurU Arjn bYTw hoieAw hY, siqgurU dw cMdoAw cmk irhw hY, (Bwv, siqgurU Arjn swihb dw qyj-pRqwp swry psr irhw hY) [ sUrj au~gx qoN (fu`bx qk) Aqy fu`bx qoN (cVHn qk) chuM c`kW ivc ies (gurU Arjn) ny cwnx kr id`qw hY [

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁਖਾ ਪਇਆ ਮੋਆ ॥ ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਚੇ ਕਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 968}

pdArQ:- muoAw—mrI {not:- ieQy pwT ‘moAw’ hY, pr Asl l&z ‘muAw’ hY} [ krwmwiq—bzurgI, vifAweI, krwmwq [ FoAw—suZwq, quh&w [ cauxI—cwr-guxI [

ArQ:- Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly ijnHW bMidAW ny gurU dw hukm nwh mMinAw auhnW ƒ mrI pY geI, (Bwv, auh Awqmk mOqy mr gey) [ gurU Arjn dI (idn-) dUxI qy rwq cwr-guxI bzurgI vD rhI hY; (isRStI ƒ) gurU, s`cy pRBU dI s`cI suZwq hY [

cwry gurU Awpo Awpxy smy ivc rOSn hoey, Akwl purK (auhnW ivc) prgt hoieAw [8[1[

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨਿ ਲਾਹਨਿ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰਿ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥ ਏਕ ਬੂੰਦ ਭਰਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਜੋ ਮਦੁ ਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਤਨਿ ਜਾਰੀ ਰੇ ॥ ਮੁਦ੍ਰਾ ਮਦਕ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਰਵਿ ਸਸਿ ਗਹਨੈ ਦੇਉ ਰੇ ॥ ਸੁਰਤਿ ਪਿਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰੇ ॥੩॥ ਨਿਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰੇ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ ਇਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚੋ ਰੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 968-969}

pdArQ:- klwlin—auh m`tI ijs ivc guV s`k Awidk cIzW pw ky Srwb k`Fx leI ^mIr iqAwr krIdw hY [ lwhin—^mIr leI smgRI [ ry—hy BweI! kInu—mYN bxwieAw hY [ md—hMkwr [ mqsr—eIrKw [ ksu—s`ky [

ry—hy BweI! shj AMqir—Afol AvsQw ivc itikAw hoieAw [ dlwl—auh mnu`K jo do iDrW ivc iksy cIz dw sOdw krwauNdw hY qy aus dy ievz ivc dohW pwisAW qoN jW ie`k iDr qoN nIXq rkm lYNdw hY, aus rkm ƒ ‘dlwlI’ AwKdy hn [ Bir—dy brwbr [ jo klwlI—jo swkI, jo Srwb iplwaux vwlw [1[rhwau[

Bvn cqur ds—cOdW BvnW (dw moh), jgq dw moh [ qin—srIr ivc [ mudRw—F`kx, f`t [ mdk—Srwb jW Ark k`Fx vwlI nwl [ mudRw mdk—mdk dI mudRw, nwl dw F`kx [ Duin—ilv [ suKmn—mn dI suK vwlI AvsQw [ pocnhwrI—nwl au~qy pocw dyx vwlI (nwl au~qy pocw dyeIdw hY qW jo Bwp TMFI ho ho ky Ark jW Srwb bx ky BWfy ivc pYNdw jwey) [2[

riv—sUrj, s`jI nws dI nwVI, ipMglw sur [ sis—cMdRmw, K`bI nws dI nwVI, ieVw sur [ ghnY—igrvI [ ipAwl—ipAwlw [ suDw—AMimRq [ mhw rsu—sB qoN sRySt AMimRq [ pyau—mYN pINdw hW [3[

inJr—(Skt. inBØLr) cSmw [ mnUAw—suhxw mn [ CUCy—QoQy, Poky [ swco—sdw itky rihx vwlw [4[

ArQ:- hy BweI! kI mYƒ koeI AYsw sMq iml pvygw (Bwv, myrw mn locdw hY ik mYƒ koeI AYsw sMq iml pey) jo Awp Afol AvsQw ivc itikAw hoieAw hovy, suK ivc itikAw hovy? jy koeI Aijhw swkI (-sMq) mYƒ (nwm-AMimRq-rUp) nSw iplwey, qW mYN aus AMimRq dI iek bUMd dy bdly Awpxw qn mn aus dy hvwly kr idAW, mYN (jogIAW qy pMifqW dy d`sy hoey) jp qy qp aus sMq ƒ dlwlI vjoN dy idAW [1[rhwau[

hy BweI! mYN isAwxy srIr ƒ m`tI bxwieAw hY, qy ies ivc (nwm-AMimRq-rUp Srwb iqAwr krn leI) ^mIr dI smgRI iek`TI kr irhw hW—siqgurU dy Sbd ƒ mYN guV bxwieAw hY, iqRSnw, kwm, k®oD, hMkwr qy eIrKw ƒ k`t k`t ky s`k (tu`k tu`k ky aus guV ivc) rlw id`qw hY [1[

cOdW BvnW ƒ mYN B`TI bxwieAw hY, Awpxy srIr ivc r`bI-joiq rUp A`g bwlI hY (Bwv, swry jgq dy moh ƒ mYN srIr ivc dI bRhm-AgnI nwl swV id`qw hY) [ hy BweI! myrI ilv Afol AvsQw ivc l`g geI hY, ieh mYN aus nwl dw f`t bxwieAw hY (ijs ivcoN dI Srwb inkldI hY) [ myry mn dI suK-AvsQw aus nwl qy pocw dy rhI hY (ijauN ijauN myrw mn Afol huMdw hY, suK-AvsQw ivc A`pVdw hY, iqauN iqauN myry AMdr nwm-AMimRq dw pRvwh c`ldw hY) [2[

hy BweI! pRBU-crnW ivc juVI hoeI AwpxI surq ƒ mYN ipAwlw bxw ilAw hY qy (nwm-) AMimRq pI irhw hW [ ieh nwm-AMimRq sB rsW qoN sRySt rs hY [ ies nwm-AMimRq dy bdly mYN (pMifqW qy jogIAW dy d`sy hoey) qIrQ ieSnwn, vrq, nym, su`c, sMjm, pRwxwXwm ivc suAws cwVHny qy auqwrny—ieh sB kuJ igrvI r`K id`qy hn [3[

(hux myry AMdr nwm-AMimRq dy) cSmy dI bVI sw& Dwr pY rhI hY [ myrw mn, hy BweI! ies dy suAwd ivc rqw hoieAw hY [ kbIr AwKdw hY—hor swry nSy Poky hn, iek iehI sB qoN sRySt rs sdw kwiem rihx vwlw hY [4[1[

not:- jogI lok Srwb pIAw krdy sn, auhnW dw i^Awl sI ik Srwb pI ky smwDI lwieAW suriq cMgI juVdI hY [ Srwb iqAwr krn leI guV qy s`k Awidk iek m`tI ivc coKw icr pw ky qRkweIdw hY, qy iPr aus qRky hoey ^mIr dw Ark k`F lYNdy hn [ iek B`TI ivc A`g bwl ky aus au~qy m`tI r`K dyNdy hn, m`tI dy mUMh au~qy ‘nwl’ r`K ky BWfy dy mUMh ƒ Awty Awidk nwl cMgI qrHW bMd kr lYNdy hn [ A`g dy syk nwl m`tI dw pwxI ir`J ky BwP bx ky ‘nwl’ ivc Awauxw SurU ho jWdw hY [ aus ‘nwl’ au~qy TMfy pwxI nwl pocw PyrI jWdy hn, qy ies TMFk krky auh BwP Ark bx bx ky ‘nwl’ dy dUjy mUMh A`gy r`Ky hoey brqn ivc pYNdw jWdw hY [

Sbd dw Bwv—smwDIAW nwloN sRySt cIz hY prmwqmw dI Xwd qy ismrn, jo siqgurU dy Sbd dI rwhIN ho skdw hY [ suriq-Sbd dI brkiq nwl iqRSnw, kwm Awidk ivkwr k`ty jWdy hn, mn ivc suK-AvsQw bxdI jWdI hY qy suriq hor hor ‘nwm’ ivc juVdI hY [ ies nwm-rs dy twkry qy jp, smwDIAW, qIrQ ieSnwn, su`c Aqy pRwxwXwm Awidk dw kOfI BI mu`l nhIN hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh