ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 967

ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥ ਖਰਚੇ ਦਿਤਿ ਖਸੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਰਿ ਦਬਟੀਐ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- gur sbid—siqgurU dy Sbd dI rwhIN [ AwvI—AwauNdI [ hir qoit...KtIAY—hir KtIAY qoit n AwvI, hir-nwm dI K`tI ivc Gwtw nhIN pYNdw; (Bwv,) bwbw lhxw jI dy dr auqy siqgurU dy Sbd dI rwhIN nwm dw BMfwrw vrq irhw hY, (ieqnw vMifAW BI) bwbw lhxw jI dI nwm-kmweI ivc koeI Gwtw nhIN pYNdw [ Krcy—Krc irhw hY, vMf irhw hY [ idiq KsMm dI—Ksm (Akwl purK) dI (b^SI hoeI) dwiq [ Awp KhdI—(nwm dI dwiq) Awp vrqI [ KYir—KYr ivc, dwn ivc [ dbtIAY—dbw-db vMfI [

ArQ:- (bwbw lhxw jI) Akwl purK dI id`qI hoeI nwm-dwiq vMf rhy hn, Awp (BI) vrqdy hn qy (hornW ƒ BI) dbw-db dwn kr rhy hn, (gurU nwnk dI h`tI ivc) gurU dy Sbd dI rwhIN (nwm dw) lµgr c`l irhw hY, (pr bwbw lhxw jI dI) nwm-kmweI ivc koeI Gwtw nhIN pYNdw [

ਹੋਵੈ ਸਿਫਤਿ ਖਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥ ਤੁਧੁ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- nUru—pRkwS [ Ars—ArS, Awsmwn, AkwS [ kurs—sUrj cMd dI it`kI [ Arshu kurshu—Awqmk mMfl qoN, rUhwnI dys qoN [ JtIAY—J`itAw jw irhw hY, dbw-db isMijAw jw irhw hY, JV irhw hY [ scy pwiqswh—hy s`cy siqgurU AMgd dyv jI! jnm jnm dI—keI jnmW dI [

ArQ:- (gurU AMgd swihb dy drbwr ivc) mwlk Akwl purK dI is&iq-swlwh ho rhI hY, rUhwnI dysW qoN (aus dy dr qy) nUr JV irhw hY [ hy s`cy siqgurU (AMgd dyv jI)! qyrw dIdwr kIiqAW keI jnmW dI (ivkwrW dI) mYl k`tI jw rhI hY [

ਸਚੁ ਜਿ ਗੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿਉ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ ॥ ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁਰਟੀਐ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- guir—gurU (nwnk) ny [ eydU—ies qoN [ eydU bolhu—ies bol qoN, siqgurU nwnk dy Purmwey hoey bol qoN [ ikau htIAY—ikvyN hitAw jw sky? Bwv, hy gurU AMgd swihb jI! Awp ny gurU nwnk dy Purmwey hoey hukm dy mMnx qoN nwh nhIN kIqI [ puqRI—puqRW ny [ kaulu—bcn, hukm [ n pwilE—nhIN mMinAw [ kMn@—moFy [ kir kMn@—moFw kr ky, mUMh moV ky, ip`T kr ky [ pIrhu—pIr vloN, siqgurU vloN [ murtIAY—moVdy rhy [

ArQ:- (hy gurU AMgd swihb jI!) gurU (nwnk swihb) ny jo BI hukm kIqw, Awp ny s`c (krky mMinAw, Aqy Awp ny) aus dy mMnx qoN nWh nhIN kIqI; (siqgurU jI dy) puqRW ny bcn n mMinAw, auh gurU vl ip`T dy ky hI (hukm) moVdy rhy [

ਦਿਲਿ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਛਟੀਐ ॥ ਜਿਨਿ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥਟੀਐ ॥ ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਕਿਨਿ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- idil KotY—Kotw idl hox dy kwrn [ AwkI iPrin@—(jo) AwkI iPrdy hn [ bMin@—bMnH ky [ aucwiein@—cu`kdy hn, shwrdy hn [ Bwru CtIAY—C`t dw Bwr [

not:- l&z ‘iPrin@’, bMin@ Aqy ‘aucwiein@’ dy A`Kr ‘n’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY [

ijin—ijs (gurU nwnk) ny [ AwKI—(hukm mMnx dI is`iKAw) d`sI [ soeI—(auh gurU) Awp  hI [ kry—(hukm ivc qurn dI kwr) kr irhw hY [ ijin—ijs (gurU nwnk) ny [ kIqI—(ieh rzw ivc qurn vwlI Kyf) rcweI [ iqnY—aus ny Awp hI [ QtIAY—Q`itAw, (bwbw lhxw jI ƒ) QwipAw, hukm mMnx dy smr`Q bxwieAw[ kauxu hwry—(hukm ivc qurn dI bwzI) kOx hwirAw? ikin—iks ny? auvtIAY—v`itAw, K`itAw, bwzI ij`qI, lwB K`itAw [ kauxu hwry ikin auvtIAY—kOx (ies hukm-Kyf) ivc hwirAw, qy iks ny (lwB) K`itAw? Bwv, (AwpxI smr`Qw nwl, ies hukm-Kyf ivc) n koeI hwrn vwlw hY n koeI ij`qx jogw hY [

ArQ:- jo lok Kotw idl hox dy kwrn (gurU v`loN) AwkI hoey iPrdy hn, auh lok (dunIAw dy DMiDAW dI) C`t dw Bwr bMnH ky cu`kI r`Kdy hn [ (pr jIvW dy kIh v`s hY? AwpxI smr`Qw dy Awsry, ies hukm-Kyf ivc) n koeI hwrn vwlw hY qy n koeI ij`qx-jogw hY [ ijs gurU nwnk ny ieh rzw-mMnx dw hukm PurmwieAw, auh Awp hI kwr krn vwlw sI, ijs ny ieh (hukm-Kyf) rcI, aus ny Awp hI bwbw lhxw jI ƒ hukm mMnx dy) smr`Q bxwieAw [2[

ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲੁ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- ijin—ijs (gurU AMgd dyv jI) ny [ kIqI—(gurU dw hukm mMnx dI Gwl-kmweI) kIqI [ mMnxw—mMnx-jog, Awdr-jog [ ko—kOx, hor kOx? swlu—swr, sRySt, cMgw [ ijvwhy—ijvwhW [ {ijvWh byt dy ielwky ivc auQy au~gdI hY ijQy dirAw dy hVHW nwl Bl pY ky QW au~cI ho jWdI hY [ vrKw-ruqy sV jWdI hY [ pohlI vWg ijvWh ƒ kMfy huMdy hn} [ swlI—SwlI, muMjI jo nIvyN QW hI plHr skdI hY) [ lY glw—g`lW sux ky, ArzoeIAW sux ky [ dlwlI—ivcolw-pn [

ArQ:- ijs (gurU AMgd dyv jI) ny (inmRqw ivc rih ky siqgurU dw hukm mMnx dI Gwl-kmweI) kIqI, auh mMnx-jog ho igAw [ (dohW ivcoN) kOx sRySt hY? ijvWh ik muMjI? (muMjI hI cMgI hY, jo nIvyN QW pldI hY [ iesy qrHW jo nIvW rih ky hukm mMndw hY auh Awdr pw lYNdw hY) [ gurU AMgd swihb Drm dw rwjw ho igAw hY, Drm dw dyvqw ho igAw hY, jIvW dIAW ArzoeIAW sux ky prmwqmw nwl joVn dw ivcolw-pn kr irhw hY [

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰਹਾਲੀ ॥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸਚੁ ਕਰਤੈ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- scw—Akwl purK [ kry—vrqoN ivc ilAwauNdw hY [ sw—auhI [ drhwlI—qurq, ausy vyly [ dohI iPrI—vifAweI dI DuMm pY geI [ krqY—krqwr ny [ bMiD—bMnH ky, p`kI kr ky [ bhwlI—itkw id`qI, kwiem kr id`qI [

ArQ:- (hux) siqgurU (AMgd dyv) jo bcn boldw hY Akwl purK auhI krdw hY, auhI g`l qurq ho jWdI hY [ gurU AMgd dyv (jI) vifAweI dI DuMm pY geI hY, s`cy krqwr ny p`kI kr ky kwiem kr id`qI hY [

ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਰਿ ਮਲਿ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ ॥ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਉਮਤਿ ਖੜੀ ਮਸਕਲੈ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲੀ ॥ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸੁ ਖਸੰਮ ਦੈ ਨਾਇ ਸਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- kwieAw—srIr [ pltu kir—vtw ky [ mil qKqu—g`dI sMBwl ky [ sY fwlI—sYNkVy fwlIAW vwlw, sYNkVy is`KW vwlw [ aumiq—sMgiq [ KVI—KloqI hoeI, swvDwn ho ky, pRym nwl [

dru syvy—drvwzw syNvdI hY, dr m`lI bYTI hY [ msklY—mskly nwl [ hoie jMgwlI—jMgwl vwlI Dwq (sw&) ho jWdI hY [ dir—(gurU nwnk dy) dr qy [ drvysu—nwm dI dwiq dw suAwlI [ KsMm dY nwie scY—mwlk dy s`cy nwm dI rwhIN, mwlk dw s`cw nwm ismrn dI brkiq nwl [ bwxI—bxI hoeI hY [

ArQ:- sYNkVy syvkW vwlw gurU nwnk srIr vtw ky (Bwv, gurU AMgd dyv jI dy srUp ivc) g`dI sMBwl ky bYTw hoieAw hY (gurU AMgd dyv jI dy AMdr gurU nwnk swihb vwlI hI joiq hY, kyvl srIr plitAw hY) [ sMgiq (gurU AMgd dyv jI dw) dr (m`l ky) pRym nwl syvw kr rhI hY (Aqy Awpxy Awqmw ƒ pivqR kr rhI hY, ijvyN) jMgwlI hoeI Dwq mskly nwl (sw&) ho jWdI hY [ (gurU nwnk dy) dr qy (gurU AMgd) nwm dI dwiq dw suAwlI hY [ Akwl purK dw s`cw nwm ismrn dI brkiq nwl (gurU AMgd swihb dy mUMh auqy) lwlI bxI hoeI hY [

ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸੁ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤ੍ਰਾਲੀ ॥ ਲੰਗਰਿ ਦਉਲਤਿ ਵੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੀਰਿ ਘਿਆਲੀ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- blvMf—hy blvMf! KIvI—gurU AMgd jI dI pqnI (mwqw) KIvI [ ijsu—ijs (mwqw KIvI jI) dI [ pqRwlI—p`qRW vwlI, sMGxI [ lµgir—lµgr ivc [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ iGAwlI—iGau vwlI [ prwlI—muMjI dw bUtw ijs nwloN dwxy JwV ley huMdy hn, bUty dw rMg pIlw ho igAw huMdw hY; pIly mUMh vwly, SrimMdy [

not:- ies ‘vwr’ dy AwrMB ivc iliKAw hY ik ieh vwr ‘rwie blvMf’ Aqy ‘s`qy fUMm’ ny aucwrI sI [ ies pauVI nµ: 3 ivc l&z ‘blvMf’ qoN ieh swbq huMdw hY ik ieh pihlIAW 3 pauVIAW ‘blvMf’ dIAW aucwrIAW hoeIAW hn [

ArQ:- hy blvMf! (gurU AMgd dyv jI dI pqnI) (mwqw) KIvI jI (BI Awpxy pqI vWg) bVy Bly hn, mwqw KIvI jI dI CW bhuq p`qRW vwlI (sMGxI) hY (Bwv, mwqw KIvI jI dy pws bYiTAW BI ihrdy ivc SWqI-TMF pYdw huMdI hY) [ (ijvyN gurU AMgd dyv jI dy sqsMg-rUp) lµgr ivc (nwm dI) dOlq vMfI jw rhI hY, Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs vMifAw jw irhw hY (iqvyN mwqw KIvI jI dI syvw sdkw lµgr ivc sB ƒ) iGau vwlI KIr vMfI jw rhI hY [

(gurU AMgd dyv jI dy dr qy Aw ky) guris`KW dy m`Qy qW iKVy hoey hn, pr gurU vloN bymuKW dy mUMh (eIrKw dy kwrn) pIly pYNdy hn [

ਪਏ ਕਬੂਲੁ ਖਸੰਮ ਨਾਲਿ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ ॥ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- pey kbUlu—(gurU AMgd dyv jI) kbUl hoey [ KsMm nwil—Awpxy siqgurU (gurU
nwnk dyv jI) nwl [ mrdI Gwl—mrdW vwlI Gwl [ shu—Ksm [ soie—auh [ ijin—ijs ny [ goie—DrqI [

ArQ:- mwqw KIvI jI dw auh pqI (gurU AMgd dyv AYsw sI) ijs ny (swrI) DrqI (dw Bwr) cu`k ilAw hoieAw sI [ jdoN (gurU AMgd dyv jI ny) mrdW vwlI Gwl GwlI qW auh Awpxy siqgurU (gurU nwnk) dy dr qy kbUl hoey [3[

ਹੋਰਿਂਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਓਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਈਸਰਿ ਜਗਨਾਥਿ ਉਚਹਦੀ ਵੈਣੁ ਵਿਰਿਕਿਓਨੁ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- hoirˆE—hor pwisEN, hor pwsy vloN [ vhweIAY—vhweI hY, clweI hY [ duinAweI—lukweI, dunIAw dy lok [ ik—kIh? ikEnu—kIAw auin, kIqw hY aus ny [ eIsir—eIsr ny, mwlk ny, gurU ny [ jgnwiQ—j`gnwQ ny, jgq dy nwQ ny [ auchdI—h`d qoN au~cw [ vYxu—bcn [ ivirikEnu—ivrikAw hY aus ny, ibrikAw hY aus ny, boilAw hY aus ny [

ArQ:- dunIAw AwKdI hY jgq dy nwQ gurU nwnk ny h`d dw au~cw bcn boilAw hY aus ny hor pwsy vloN hI gMgw clw id`qI hY [ ieh aus ny kIh kIqw hY?

ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤੁ ਕਰਿ ਨੇਤ੍ਰਿ ਬਾਸਕੁ ਸਬਦਿ ਰਿੜਕਿਓਨੁ ॥ ਚਉਦਹ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਅਨੁ ਕਰਿ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਚਿਲਕਿਓਨੁ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- prbqu—sumyr prbq (Bwv, au~cI surq [ purwixk kQw Anuswr ijvyN dyviqAW ny KIr smuMdr ƒ irVkx vyly sumyr prbq ƒ mDwxI bxwieAw, iqvyN gurU nwnk ny au~cI suriq ƒ mDwxI bxwieAw) [ bwsku—sM: (bwsuik) s`pW dw rwjw [ nyiqR—nyqRy ivc [ kir nyiqR bwsku—bwsk nwg ƒ nyqRy ivc kr ky (Bwv, mn-rUp s`p ƒ nyqRw bxw ky, mn ƒ kwbU kr ky) [ inkwilAnu—inkwly aus (gurU nwnk) ny [ Awvwgauxu—sMswr [ iclikEnu—iclkwieAw aus ny, ilSkw id`qw aus ny, suK-rUp bxw id`qw aus (gurU nwnk) ny [

ArQ:- aus (gurU nwnk) ny au~cI suriq ƒ mDwxI bxw ky, (mn-rUp) bwsk nwg ƒ nyqRy ivc pw ky (Bwv, mn ƒ kwbU kr ky) ‘Sbd’ ivc ryVkw pwieAw (Bwv, ‘Sbd’ ƒ ivcwirAw; ies qrHW) aus (gurU nwnk) ny (ies ‘Sbd’-smuMdr ivcoN ‘r`bI gux’-rUp) cOdW rqn (ijvyN smuMdr ivcoN dyviqAW ny cOdW rqn k`Fy sn) k`Fy qy (ieh au~dm kr ky) sMswr ƒ sohxw bxw id`qw [

ਕੁਦਰਤਿ ਅਹਿ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ਜਿਣਿ ਐਵਡ ਪਿਡ ਠਿਣਕਿਓਨੁ ॥ ਲਹਣੇ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤ੍ਰੁ ਸਿਰਿ ਅਸਮਾਨਿ ਕਿਆੜਾ ਛਿਕਿਓਨੁ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- kudriq—smr`Qw, qwkq [ Aih—ieho ijhI [ vyKwlIAnu—ivKwlI aus (gurU nwnk) ny [ ijix—ij`q ky, (bwbw lhxw jI dy mn ƒ ij`q ky) [ AYvf—ieqnw v`fw [ ipf—srIr [ AYvf ipf—ieqnI au~cI Awqmw [ iTxikEnu—TxkwieAw aus ny, tuxkwieAw aus (gurU nwnk) ny, ijvyN nvW BWfw lYx l`igAW tuxkw ky vyKIdw hY, priKAw aus gurU nwnk ny [ lhxy isir—lhxy dy isr auqy [ DirEnu—DirAw aus ny [ Asmwin—Asmwn qk [ ikAwVw—ig`cI [ iCikEnu—iK`icAw aus ny [

ArQ:- aus (gurU nwnk) ny AYsI smr`Qw ivKweI ik (pihlW bwbw lhxw jI dw mn) ij`q ky ieqnI au~cI Awqmw ƒ priKAw, (iPr) bwbw lhxw jI dy isr auqy (guirAweI dw) Cqr DirAw qy (auhnW dI) soBw Asmwn qk ApVweI [

ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਮਾਹਿ ਆਪੁ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮਿਕਿਓਨੁ ॥ ਸਿਖਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਘੋਖਿ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤਿ ਵੇਖਹੁ ਜਿ ਕਿਓਨੁ ॥ ਜਾਂ ਸੁਧੋਸੁ ਤਾਂ ਲਹਣਾ ਟਿਕਿਓਨੁ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- Awpu—Awpxy Awp ƒ [ AwpY syqI—Awpxy ‘Awpy’ dy nwl [ imikEnu—im`ikAw aus (gurU nwnk) ny, brwbr kIqw aus (gurU nwnk) ny [ {not:- kb`fI Awidk Kyf Kyfx vyly ieko ijhI qwkq qy k`d vwly muMfy pihlW ‘im`k ky’ AwauNdy hn, do brwbr dy muMfy AwauNdy hn ijnHW ƒ dohW pwisAW vl cuixAw jWdw hY} [ GoiK kY—prK ky {not:- purwxI pMjwbI dy ‘kY’ dy QW A`j k`l AsI ‘ky’ vrqdy hW} [ aumiq—sMgiq [ ij—jo kuJ [ ikEnu—kIqw aus (gurU nwnk) ny [ suDosu—soiDAw aus ƒ; soD kIqI aus dI [ itikEnu—it`ikAw aus ny; cuixAw aus (gurU nwnk) ny [

ArQ:- (gurU nwnk swihb dI) Awqmw (bwbw lhxw jI dI) Awqmw ivc ieauN iml geI ik gurU nwnk ny Awpxy Awp ƒ Awpxy ‘Awpy’ (bwbw lhxw jI) nwl sWvW kr ilAw [ hy swrI sMgiq! vyKo, jo aus (gurU nwnk) ny kIqw, Awpxy is`KW qy puqRW ƒ prK ky jdoN aus ny suDweI kIqI qW aus ny (Awpxy QW leI bwbw) lhxw (jI ƒ) cuixAw [4[

ਫੇਰਿ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੁਆਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਖਾਡੂਰੁ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਲਿ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਮੁਚੁ ਗਰੂਰੁ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- KwfUru vswieAw—ngr KfUr dI rOxk vDweI [ PyruAwix siqguir—(bwbw) PyrU dy puqR siqgurU ny [ horu—hor sMswr [ mucu—bhuq [ grUru—ZrUru, AhMkwr [ Pyir—ies qoN ipCoN [

ArQ:- iPr (jdoN bwbw lhxw jI ƒ guirAweI imlI qW) bwbw PyrU jI dy puqR siqgurU ny KfUr dI rOxk vDweI (Bwv, krqwrpur qoN KfUr Aw itky) [ (hy siqgurU!) hor jgq qW bhuq AhMkwr krdw hY, pr qyry pws jp qp sMjm (Awidk dI brkiq hox kr ky qUM pihly vWg grIbI suBwv ivc hI) irhw [

ਲਬੁ ਵਿਣਾਹੇ ਮਾਣਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰੁ ॥ ਵਰ੍ਹਿਐ ਦਰਗਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰੁ ॥ ਜਿਤੁ ਸੁ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਤੂੰ ਓਹੁ ਠਰੂਰੁ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤੁਧੁ ਵਿਚਿ ਭਰਪੂਰੁ ॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- ivxwhy—nws krdw hY [ virHAY—vrHn kr ky, vrKw hox kr ky [ kudrqI—r`bI [ ijqu—ijs ivc [ hwQ—fUMGweI dw AMq [ TrUru—TirAw hoieAw jl, sIql smuMdr [ nauiniD—nO ^zwny [ inDwnu—^zwnw [ BrpUru—nkw-nk BirAw hoieAw [

ArQ:- ijvyN pwxI ƒ bUr ^rwb krdw hY iqvyN mnu`KW ƒ l`b qbwh krdw hY, (pr) gurU (nwnk) dI drgwh ivc (‘nwm’ dI) vrKw hox kr ky (hy gurU AMgd! qyry auqy) r`bI nUr (flHkW mwr irhw) hY [ qUM auh sIql smuMdr hYN ijs dI Qwh nhIN pweI jw skdI [ jo (jgq dy) nON hI ^zwny-rUp pRBU dw nwm-^zwnw hY, (hy gurU!) (auh ^zwnw) qyry ihrdy ivc nkw-nk BirAw hoieAw hY [

ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਞੈ ਚੂਰੁ ॥ ਨੇੜੈ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧੁ ਸੁਝੈ ਦੂਰੁ ॥ ਫੇਰਿ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੁਆਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਖਾਡੂਰੁ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 967}

pdArQ:- vM\Y cUru—cUr ho jWdw hY [ nyVY—nyVy dy pdwrQ [

ArQ:- (hy gurU AMgd!) jo mnu`K qyrI inMidAw kry auh (Awpy hI) qbwh ho jWdw hY (auh Awpy hI AwpxI Awqmk mOq shyV lYNdw hY); sMswrk jIAW ƒ qW nyVy dy hI pdwrQ id`sdy hn (auh dunIAw dI ^wqr inMidAw dw pwp kr bYTdy hn, ies dw is`tw nhIN jwxdy, pr hy gurU!) qYƒ AgWh vwprn vwlw hwl BI su`Jdw hY [ (hy BweI!) iPr bwbw PyrU jI dy puqR siqgurU (AMgd dyv jI) ny KfUr ƒ Bwg lwieAw [5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh