ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 961

ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੋ ਤੁਧੁ ਬੁਝਈ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝਈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਰਿ ਹਉਮੈ ਤਿਸੁ ਗਈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਸੰਤੁਸਟੁ ਕਲਮਲ ਤਿਸੁ ਖਈ ॥ ਜਿਸ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਵਲਿ ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਭਈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਕਿਰਪਾਲੁ ਸਚਾ ਸੋ ਥਿਅਈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਨ ਪੋਹੈ ਅਗਨਈ ॥ ਤਿਸ ਨੋ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤਿ ਲਈ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 961}

pdArQ:- quDu—qYƒ [ Bwxw—ipAwrw l`gw [ buJeI—smJdw hY, sWJ pw lYNdw hY [ isJeI—kwmXwb ho jWdw hY [ iqsu—aus dI [ haumY—mYN mYN, AhMkwr, Awpw-Bwv, ^ud-ZrzI [ sMqustu—pRsMn [ klml—pwp [ KeI—nws ho gey [ iQAeI—ho jWdw hY [ mieAw—dieAw [ AgneI—(ivkwrW dI) A`g [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ miq—Akl [ vil—p`K qy [ scw—Afol-ic`q [ iqs no—{l&z ‘ijsu’ dw   u  sMbMDk ‘no’ dy kwrn au~f igAw hY} [ qy—qoN [

ArQ:- hy pRBU! jyhVw jIv qYƒ ipAwrw l`gdw hY, auh qyry nwl sWJ pw lYNdw hY, auh (jIvn-s&r ivc) kwmXwb (ho ky) qyrI hzUrI ivc phuMcdw hY [

ijs auqy qyrI myhr dI nzr hovy, aus dw Awpw-Bwv dUr ho jWdw hY [ ijs auqy qUM ^uS ho jweyN aus dy swry pwp mu`k jWdy hn [

(hy BweI!) mwlk-pRBU ijs mnu`K dy p`K qy hovy, auh (dunIAw dy fr-sihmW vloN) infr ho jWdw hY [

hy pRBU! ijs auqy qUM idAwl hovyN, auh (mwieAw dy h`ilAW A`gy) Afol ho jWdw hY, ijs auqy myhr hovy aus ƒ (mwieAw dI) A`g poh hI nhIN skdI [

pr, (hy pRBU!) qUM ausy auqy sdw idAwl hYN, ijs ny gurU pwsoN (mnu`Kw jIvn jIaUx dI) Akl is`KI [7[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਪੈ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸੁ ਦੂਖਾ ਨਾਸੁ ਹੋਇ ॥ ਹਥ ਦੇਇ ਆਪਿ ਰਖੁ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਏਤੈ ਕੰਮਿ ਲਾਇ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਜਾਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਹਿਆ ॥ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲ ਅਪਣੀ ਸਿਫਤਿ ਦੇਹੁ ॥ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਏਹ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 961}

pdArQ:- Awpy—Awp hI [ jpI—jpIN, mYN jpW [ pwie—pYrW qy [ n ivAwpY—zor n pw ley [ rYix—rwq [ kMim—kMm ivc [ inrMqir—iek-rs sB ivc [ riv rihAw—mOjUd hY [ loihAw—l`B ilAw [

ArQ:- hy ikrpwl (pRBU)! myhr kr, qy qUM Awp hI mYƒ b^S lY, siqgurU dy crnW auqy Fih ky mYN sdw hI qyrw nwm jpdw rhW [

(hy ikrpwl!) myry mn ivc qn ivc Aw v`s (qwik) myry du`K mu`k jwx; qUM Awp mYƒ Awpxy h`Q dy ky r`K, koeI fr myry auqy zor nw pw sky [

(hy ikrpwl!) mYƒ iesy kMm lweI r`K ik mYN idn rwq myry gux gWdw rhW, gurmuKW dI sMgiq ivc rih ky myrw haumY dw rog k`itAw jwey [

(hy BweI! BwvyN) Ksm-pRBU hI sB jIvW ivc iek-rs ivAwpk hY, pr aus sdw-iQr rihx vwly pRBU ƒ ijs ny l`Bw hY gurU dI myhr nwl l`Bw hY [

hy idAwl pRBU! dieAw kr, mYƒ AwpxI is&iq-swlwh b^S, (mYƒ) nwnk ƒ iehI qWG hY ik qyrw drsn kr ky iKiVAw rhW [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਇਕਸ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪਿਰਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਕੋ ਇਕੁ ਧਿਆਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਨਾਮੁ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 961}

pdArQ:- mnY mwih—mn hI ivc [ iprhVI—pRym [ jwie—QW [ plY pwie—imldw hY [ sBu ikCu—hryk cIz [ igrwis—igrwhI dy nwl, KWidAW pINidAW [ inDwnu—^zwnw [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ vfBwgI—v`fy BwgW vwly [ min—mn ivc [ vuTw—v`isAw [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql auqy, DrqI dy aupr, AwkwS ivc [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [

ArQ:- iek pRBU ƒ hI mn ivc iDAwauxw cwhIdw hY, iek pRBU dI hI srn lYxI cwhIdI hY [ hy mn! iek pRBU nwl hI pRym pw, aus qoN ibnw hor koeI QW itkwxw nhIN hY [ iek pRBU dwqy pwsoN hI mMgxw cwhIdw hY, hryk cIz ausy pwsoN imldI hY [ hy BweI! mn dI rwhIN srIr dI rwhIN suAws suAws KWidAW pINidAW iek pRBU ƒ hI ismr [

pRBU dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm sdw kwiem rihx vwlw ^zwnw gurU dI rwhIN hI imldw hY [ auh gurmuiK bMdy bVy BwgW vwly hn ijnHW dy mn ivc pRBU Aw v`sdw hY [

pRBU jl ivc DrqI ivc AwkwS ivc (hr QW) mOjUd hY, aus qoN ibnw (ikqy BI) koeI hor nhIN hY [ hy nwnk! (Ardws kr ik) mYN vI aus pRBU dw nwm ismrW, nwm (mUMh nwl) aucwrW qy aus Ksm-pRBU dI rzw ivc rhW [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਕਉਣੁ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਤਾ ਤਿਨੈ ਭੈਣੁ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਸੁ ਨਿਰਮਲੀ ਹੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਰਿ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਛੀਐ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸੀ ਤਿਨਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਭੁੰਚੀਐ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਵਲਿ ਤਿਸੁ ਕਿਆ ਮੁਹਛੰਦਗੀ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੁ ਤੇਰੀ ਬੰਦਿਗੀ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 961}

pdArQ:- iqnY—ausy ny [ BYxu—Bvn, jgq [ AMgu—p`K, Awsrw [ iqsu muKu—aus dw mUMh [ lyKw—izMdgI ivc kIqy krmW dw ihswb [ iqin—aus ny [ BuMcIAY—vriqAw hY, mwixAw hY, BoigAw hY [ muhCMdgI—muQwjI [ ijs no—{l&z ‘ijsu’ dw   u  sMbMDk ‘no’ dy kwrn au~f igAw hY} [

ArQ:- (hy pRBU!) ijs mnu`K ƒ qUM rwKw imilAw hYN, aus ƒ koeI (ivkwr Awidk) mwr nhIN skdw, ikauNik aus ny qW (swrw) jgq (hI) ij`q ilAw hY [

(hy pRBU!) ijs ƒ qyrw Awsrw pRwpq hY auh (mnu`Kqw dI izMmyvwrI ivc) sur^rU ho igAw hY, auh bVy hI pivqR jIvn vwlw bx igAw hY [

(hy pRBU!) ijs ƒ qyrI (myhr dI) nzr nsIb hoeI hY aus ƒ (izMdgI ivc kIqy kMmW dw) ihswb nhIN pu`iCAw jWdw, ikauNik hy pRBU! ijs ƒ qyrI ^uSI pRwpq hoeI hY aus ny qyry nwm-rUp nO ^zwny mwx ley hn [

hy pRBU! ijs bMdy dy DVy qy qUM hYN aus ƒ iksy dI muQwjI nhIN rihMdI (ikauNik) ijs auqy qyrI myhr hY auh qyrI BgqI krdw hY [8[

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਿ ਵਿਹਾਵੇ ॥ ਤੁਧਹੁ ਭੁਲੇ ਸਿ ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਨਿ ਹਾਵੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 961}

pdArQ:- ivhwvy—bIq jwey [ is—auh bMdy [ iqn—auhnW dy [ hwvy—hwhuky [ cukin—mu`kdy [

ArQ:- hy myry suAwmI! myry auqy dieAw kr, myrI aumr sMqW dI sMgiq ivc rih ky bIqy [ jo mnu`K qYQoN iv`CV jWdy hn auh sdw jMmdy mrdy rihMdy hn, auhnW dy hwhuky kdy mu`kdy nhIN [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਮਰਹੁ ਆਪਣਾ ਘਟਿ ਅਵਘਟਿ ਘਟ ਘਾਟ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਿਆ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਵਾਟ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 961}

pdArQ:- Git—ihrdy ivc [ AvGit—ihrdy ivc [ Gt—GwtI [ Gwt—p`qx [ Gt Gwt—GwtI hovy cwhy p`qx, (Bwv,) hr smy hr QW [ koie—koeI (ivkwr) [ bMDY—rok skdw, rukwvt pw skdw [ vwt—rsqw, izMdgI dw rsqw [

ArQ:- (hy BweI!) Awpxy gurU ƒ (Awpxy) ihrdy ivc au~TidAW bYTidAW hr smy (hr QW) cyqy r`Ko [ prmwqmw dw nwm ismirAW izMdgI dy rsqy ivc koeI ivkwr rok nhIN pw skdw [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh