ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 960

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਤਿਸੁ ਜਮ ਨਾਹਿ ਦੁਖ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਤਿਸੁ ਕਿ ਕਾੜਿਆ ॥ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਜਨੁ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਬਹੁਤਾ ਤਿਸੁ ਧਨੁ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਸੋ ਵਡ ਪਰਵਾਰਿਆ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਤਿਨਿ ਕੁਲ ਉਧਾਰਿਆ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 960}

pdArQ:- iciq—ic`q ivc [ jm duK—jmW dy du`K-sihm [ ik kwiVAw—kyhVI icMqw? siB—swry [ prvwxu—kbUl [ vf prvwirAw—v`fy prvwr vwlw, ijs ƒ swrw jgq hI Awpxw prvwr id`sdw hY [ iqin—auh (mnu`K) ny [ auDwirAw—(ivkwrW qoN) bcw ilAw [

ArQ:- hy pRBU! qUM ijs mnu`K dy ihrdy ivc v`s peyN, aus ƒ sdw dy suK iml jWdy hn, aus ƒ mOq dy fr-sihm nhIN rih jWdy, aus ƒ koeI icMqw poh nhIN skdI, ikauNik krqwr Awp ijs dw im`qr bx jwey, aus dy swry kwrj sMvr jWdy hn [

hy pRBU! ijs mnu`K dy AMdr qyrI Xwd itk jwey, auh mnu`K (qyrIAW nzrW ivc) kbUl ho igAw, aus dy kol qyrw nwm-Dn byAMq iek`Tw ho jWdw hY, (qyrI Xwd dI brkiq nwl) swrw jgq hI aus ƒ Awpxw prvwr id`sdw hY, aus ny AwpxIAW (BI) swrIAW kulW (dy jIvW) ƒ (sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-lihrW qoN) pwr lµGw ilAw hY [6[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਨਾ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ ॥ ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚਕ੍ਰ ਬਣਾਏ ਮਾਇਆ ਨੋ ਬਹੁ ਧਾਵੈ ॥ ਅੰਦਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮਿ ਸੰਤਾਪਿਆ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਾਵੈ ॥ ਬੈਸਨੋ ਨਾਮੁ ਕਰਮ ਹਉ ਜੁਗਤਾ ਤੁਹ ਕੁਟੇ ਕਿਆ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ ਹੰਸਾ ਵਿਚਿ ਬੈਠਾ ਬਗੁ ਨ ਬਣਈ ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮਛੀ ਨੋ ਤਾਰ ਲਾਵੈ ॥ ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਿ ਦੇਖਨਿ ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਲਿ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗੁ ਡਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ ॥ ਉਡਰਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ ਮਤੁ ਹੋਵੈ ਮੰਞੁ ਲਖਾਵੈ ॥ ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਕਿਸੁ ਦੋਸੁ ਦਿਚੈ ਜਾ ਹਰਿ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ ਸਿਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰਿ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮਾਵੈ ॥ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕ ਸਰਵਰਿ ਭਰਪੂਰੇ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸਰਵਰ ਹੰਸੁ ਦੂਰਿ ਨ ਹੋਈ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਆਵੈ ॥ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ਸਭਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਛਡਾਵੈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 960}

pdArQ:- AMdrhu bwhrhu—mnoN BI qy krqUqW qoN BI [ kUVI kUVI—JUT-mUT [ dyhI—srIr [ DwvY—Btkdw hY [ kwim—kwm dI rwhIN [ bYsno—ivSƒ dw Bgq [ hau—haumY [ jugqw—juiVAw hoieAw [ quhu—cwaulW dy iC`lV [ bgu—bglw [ qwr—qwVI, suriq [ mM\u—myrw Awpw [ hovY lKwvY—liKAw jwey, au~GV Awvy [ ijqu—ijs pwsy [ idcY—id`qw jwey [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ srvru—sohxw qlwb [ srvir—srovr ivc [ hukmwvY—hukm Anuswr [ iqq hI—{l&z ‘iqqu’ dw   u  ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY} [

ArQ:- jy mnu`K mnoN mwieAw ivc PisAw hoieAw hY qy krqUqW BI kwlIAW hn, pr JUTI mUTI (ibSn-pdy) gwauNdw hY, srIr ƒ ieSnwn krwauNdw hY (ipMf auqy) c`kr bxwauNdw hY, qy auN\ mwieAw dI ^wqr Btkdw iPrdw hY, (iehnW c`k® AwidkW nwl) mn ivcoN haumY dI mYl nhIN auqrdI, auh muV muV jnm dy c`k® ivc ipAw rihMdw hY; Z&liq dI nINd dw d`ibAw hoieAw, kwm dw mwirAw hoieAw, mUMh nwl hI ‘hry! hry!’ AwKdw hY, Awpxw nwm BI vYSno (ivSƒ dw Bgq) r`iKAw hoieAw hY, pr krqUqW krky haumY ivc jkiVAw ipAw hY, (so, srIr Dox, c`k® bnwaux Awidk krm qoh ku`tx smwn hn) qoh ku`itAW (auhnW ivcoN) caul nhIN l`B pYxy [

hMsW ivc bYTw hoieAw bglw hMs nhIN bx jWdw, (hMsW ivc) bYTw hoieAw BI auh sdw m`CI (PVn) leI qwVI lWdw hY; jdoN hMs rl ky ivcwr kr ky vyKdy hn qW (iehI is`tw inkldw hY ik) bgilAW nwl auhnW dw joV Pbdw nhIN, (ikauNik) hMsW dI ^urwk hIry moqI hn qy bglw f`fIAW l`Bx jWdw hY; ivcwrw bglw (Aw^r hMsW dI fwr ivcoN) au~f hI jWdw hY ik mqW myrw pwj KulH n jwey [

pr, dos iks ƒ id`qw jwey? prmwqmw ƒ vI iehI g`l cMgI l`gdI hY; ij`Dr koeI jIv lwieAw jWdw hY EDr hI auh l`gdw hY [ siqgurU (mwno) iek srovr hY jo rqnW nwl nkw-nk BirAw hoieAw hY, ijs dy Bwg hox ausy ƒ hI imldw hY [ siqgurU dy hukm Anuswr hI is`K-hMs (gurU dI srn-rUp) srovr ivc Aw iek`Ty huMdy hn, aus srovr ivc (pRBU dy gux rUp) hIry-moqI nkw-nk Bry hoey hn, is`K iehnW ƒ Awp vrqdy qy hornW ƒ vMfdy hn ieh hIry-moqI mu`kdy nhIN [ krqwr ƒ ieauN hI BwauNdw hY ik is`K-hMs gurU-srovr qoN dUr nhIN jWdw [

hy nwnk! DuroN ijs dy m`Qy auqy iliKAw lyK hovy auh is`K siqgurU dI srnIN AwauNdw hY, (gur-srn Aw ky) auh Awp qr jWdw hY, swry snbMDIAW ƒ qwr lYNdw hY qy swry jgq ƒ bcw lYNdw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਪੰਡਿਤੁ ਆਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕੋਰੜ ਮੋਠ ਜਿਨੇਹਾ ॥ ਅੰਦਰਿ ਮੋਹੁ ਨਿਤ ਭਰਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਤਿਸਟਸਿ ਨਾਹੀ ਦੇਹਾ ॥ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਿਤ ਜੋਹਾ ॥ ਸਚੁ ਕਹੈ ਤਾ ਛੋਹੋ ਆਵੈ ਅੰਤਰਿ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹਾ ॥ ਵਿਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਕੁਬੁਧਿ ਕੁਮੂੜਾ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਤਿਸੁ ਮੋਹਾ ॥ ਠਗੈ ਸੇਤੀ ਠਗੁ ਰਲਿ ਆਇਆ ਸਾਥੁ ਭਿ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਫੁ ਨਦਰੀ ਵਿਚਦੋ ਕਢੈ ਤਾਂ ਉਘੜਿ ਆਇਆ ਲੋਹਾ ॥ ਬਹੁਤੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇ ਦਿਤਾ ਉਘੜਿਆ ਪੜਦਾ ਅਗੈ ਆਇ ਖਲੋਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਸਰਣੀ ਆਵੈ ਫਿਰਿ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਪੁਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਸਮਾਨੇ ਅਉਗਣ ਕਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧੁ ਦੇਹਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਸਨੇਹਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਹਾ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਹਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 960}

pdArQ:- bhuqI rwhI—bhuq SwsqR AwidkW ƒ pVHn kr ky [ ijnyhw—vrgw [ iqstis—itkdw [ iqstis nwhI dyhw—srIr itkdw nhIN, Btkxw ^qm nhIN huMdI [ kUVI—JUT-mUT, ivArQ [ johw—q`k, Jwk [ Coh—iK`J [ roh—gu`sw [ kumUVw—bhuq mUrK [ min—mn ivc [ syqI—nwl [ ndrI ivcdo kFY—nzr ivcoN dI k`Fdw hY, ghu nwl prKdw hY [ mnUr—siVAw hoieAw lohw [ kMcnu—sonw [ sqR—vYrI [ smwny—brwbr, ieko ijhy [ suDu—pivqR [ snyhw—ipAwr [ AMimRq bwxI—Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI [

ArQ:- bhuqy SwsqR Awidk pVHn kr ky (hI jy Awpxy Awp ƒ koeI mnu`K) pMifq AKvwauNdw hY (pr) hY auh koVkU moT vrgw (jo irMinHAW gldw nhIN), aus dy mn ivc moh (pRbl) hY, aus pMifq dI (iv`idAw vwlI) swrI dOV-B`j JUT-mUT hY (ikauNik) aus ƒ sdw mwieAw dI hI Jwk l`gI rihMdI hY [ jy koeI aus ƒ ieh AslIAq d`sy qW aus ƒ iK`J AwauNdI hY (ikauNik SwsqR Awidk pVH ky BI) aus dy mn ivc gu`sw bhuq hY [ (Ajyhw pMifq Asl ivc) BYVI koJI miq dw mwirAw hoieAw mhw mUrK huMdw hY ikauNik aus dy mn ivc mwieAw dw moh (blvwn) hY; Ajyhy T`g nwl iek hor ieho ijhw hI T`g rl pYNdw hY, dohW dw vwh-vwh myl bx jWdw hY [

jdoN srw& siqgurU ghu nwl prK krdw hY qW (ieh bwhroN iv`idAw nwl cmkdw sonw id`sx vwlw, pr AMdroN) lohw au~GV AwauNdw hY [ keI QweIN BwvyN ies ƒ rlw rlw ky r`KIey, pr ies dw pwj KulH ky AslIAq A`gy Aw hI jWdI hY [ (Ajyhw bMdw BI) jy siqgurU dI srn ivc Aw jwey qW sVy hoey lohy qoN sonw bx jWdw hY [

siqgurU ƒ iksy nwl vYr nhIN, aus ƒ puqR qy vYrI ieko ijhy ipAwry hn (jo koeI BI aus dI srn Awvy aus dy) AOgux k`t ky (gurU) aus dy srIr ƒ su`D kr dyNdw hY [

hy nwnk! ijs mnu`K dy m`Qy auqy DuroN lyK iliKAw hoieAw hovy, aus dw gurU nwl pRym bxdw hY; pUry gurU dI Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI aus mnu`K dy ihrdy ivc v`sdI hY ijs auqy gurU myhr kry [ aus mnu`K dw jnm mrn dy gyV mu`k jWdw hY, aus ƒ sdw hI suK pRwpq huMdw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh