ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 959

ਮਃ ੫ ॥ ਮਨਮੁਖਾ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥ ਵੇਖਦਿਆ ਹੀ ਭਜਿ ਜਾਨਿ ਕਦੇ ਨ ਪਾਇਨਿ ਬੰਧੁ ॥ ਜਿਚਰੁ ਪੈਨਨਿ ਖਾਵਨ੍ਹ੍ਹੇ ਤਿਚਰੁ ਰਖਨਿ ਗੰਢੁ ॥ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਬੋਲਨਿ ਗੰਧੁ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁ ॥ ਕੂੜਾ ਗੰਢੁ ਨ ਚਲਈ ਚਿਕੜਿ ਪਥਰ ਬੰਧੁ ॥ ਅੰਧੇ ਆਪੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਫਕੜੁ ਪਿਟਨਿ ਧੰਧੁ ॥ ਝੂਠੈ ਮੋਹਿ ਲਪਟਾਇਆ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹੰਧੁ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਧੁਰਿ ਪੂਰਾ ਕਰਮੁ ਕਰੇਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 959}

pdArQ:- kyrI—dI [ snbMDu—joV [ vyKidAw hI—vyNhidAW vyNhidAW, bVI CyqI [ Bij jwin—n`T jWdy hn, swQ C`f jWdy hn [ pwiein—pWdy hn [ bMDu—bMnH, p`kI gMF [ pYnin—pihndy hn, pwx ƒ k`pV imldw hY [ Kwvny—Kwvin, KWdy hn, Kwx ƒ imldw hY [ gMFu—gWFw, myl [ gMDu—ru`Kw bol [ ickiV—ic`kV nwl [ pQr bMDu—p`QrW dw bMnH [ PkVu DMDu—&zUl tMtw [ ibhMDu—bIqdI hY [ krmu—myhr [ sy jn—auh bMdy [

ArQ:- mn dy murId bMidAW nwl imqRqw inrI mwieAw dI ^wqr hI gWFw-qopw huMdw hY, auh kdy (imqRqw dI) p`kI gMF nhIN pWdy, CyqI hI swQ C`f jWdy hn [ mnmuKW ƒ ijqnw icr pihnx qy Kwx ƒ imldw rhy auqnw icr joV r`Kdy hn, ijs idn auhnW dy Kwx-hMFwx dI koeI g`l pu`j n Awvy, aus idn auh iP`kw bol bolx l`g pYNdy hn; AMnHy igAwn-hIx mnmuKW ƒ (inrw srIr dw hI Julkw rihMdw hY) Awqmw dI koeI sUJ nhIN huMdI [

mnmuKW dw k`cw gWFw-qopw (bhuq icr) nhIN q`gdw ijvyN ic`kV nwl b`Jw hoieAw p`QrW dw bMnH (CyqI Fih pYNdw hY); AMnHy mnmuK Awpxy Asly ƒ nhIN smJdy (inrw bwhrlw) ivArQ ip`txw ip`tdy rihMdy hn, inkMmy moh ivc Psy hoey mnmuKW dI aumr ‘mYN, mYN’ kridAW hI guzr jWdI hY [

hy nwnk! ijs ijs mnu`K auqy pRBU AwpxI ikrpw krdw hY, DuroN hI pUrI b^SS krdw hY auh bMdy (ies kUVy moh ivcoN) bc jWdy hn, auh siqgurU dI srn pYNdy hn [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸੇਈ ਸਚੁ ਹਾਕੁ ॥ ਜਿਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮੁ ਕਿਉ ਲਭੈ ਤਿਨਾ ਖਾਕੁ ॥ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰੁ ਹੋਵੈ ਸੰਗਿ ਪਾਕੁ ॥ ਦਿਸੈ ਸਚਾ ਮਹਲੁ ਖੁਲੈ ਭਰਮ ਤਾਕੁ ॥ ਜਿਸਹਿ ਦਿਖਾਲੇ ਮਹਲੁ ਤਿਸੁ ਨ ਮਿਲੈ ਧਾਕੁ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਬਿੰਦਕ ਨਦਰਿ ਝਾਕੁ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਲਾਗੁ ॥ ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਖਾਕੁ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸੈ ਭਾਗੁ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 959}

pdArQ:- hwku—AwKu, smJ [ ikau—ikvyN? iksy qrHW [ Kwku—crn-DUV [ pwku—pivqR [ mhlu—itkwxw [ qwku—drvwzw [ Dwku—D`kw [ inhwl—pRsMn [ ibMdk—rqw Br BI [ Jwku—JwqI [ sbid—Sbd ivc [ sMq Kwku—gurU dy crnW dI DUV [ msqik—m`Qy auqy [

ArQ:- ijnHW bMidAW ƒ pRBU dy drSn dw rMg cVH igAw hY, auhnW ƒ hI s`cy pRBU dw rUp smJo [ ijnHW ny Ksm-pRBU nwl sWJ pw leI hY, jqn kro ik iksy n iksy qrHW auhnW dI crn-DUV iml jwey, ikauNik jyhVw mn (ivkwrW nwl) mYlw ho ky ivkwr-rUp hI bx cukw hY auh auhnW dI sMgiq ivc pivqR ho jWdw hY, (aunHW dI sMgiq dI brkq nwl) pRBU dw dr id`s pYNdw hY, qy Brm-BulyiKAW dy kwrn (bMd hoieAw hoieAw Awqmk) drvwzw KulH jWdw hY [

(pr ieh pRBU dI AwpxI myhr hI hY) ijs ƒ Awpxw itkwxw ivKwl dyNdw hY, aus ƒ (aus dy aus itkwxy qoN iPr) D`kw nhIN imldw, aus pRBU dI myhr dI rqw Br JwqI nwl aus dw qn mn iKV pYNdw hY [

(hy BweI!) gurU dy Sbd ivc juV, prmwqmw dw nwm-rUp nO ^zwny (iml jwxgy) [ ijs dy m`Qy auqy Bwg jwg pey, ausy ƒ gurU dy crnW dI DUV imldI hY [5[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚੁ ਵੈਣੁ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣੁ ॥ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ ਛਬੀਲੀ ਪਿਰੁ ਤੈਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣੁ ॥ ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਓ ਦਸਿ ਵਿਖਾ ਮੈ ਕਾਰਣੁ ॥ ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਵਿਹੂਣੀ ॥ ਪਿਰੁ ਛੈਲੁ ਛਬੀਲਾ ਛਡਿ ਗਵਾਇਓ ਦੁਰਮਤਿ ਕਰਮਿ ਵਿਹੂਣੀ ॥ ਨਾ ਹਉ ਭੁਲੀ ਨਾ ਹਉ ਚੁਕੀ ਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ ॥ ਜਿਤੁ ਹਉ ਲਾਈ ਤਿਤੁ ਹਉ ਲਗੀ ਤੂ ਸੁਣਿ ਸਚੁ ਸੰਦੇਸਾ ॥ ਸਾਈ ਸਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਭਾਗਣਿ ਜੈ ਪਿਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ਪਿਰਿ ਅਉਗਣ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭਿ ਗਵਾਏ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ ॥ ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥ ਸਭਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮਾਣਹਿ ਰਲੀਆ ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 959}

pdArQ:- hrxwKI—hrn dIAW A`KW vrgIAW A`KW vwlI, suMdr jIv-iesqRI [ kU—ƒ [ qau—qyrw [ CbIlI—hy suMdrI! mn swDwrxu—mn ƒ Awsrw dyx vwlw [ ivKw—mYN vyKW [ aUxI—G`t, ^wlI [ JUxI—audws [ krm—Bwg [ jY—ijs auqy [ ipir—ipr ny [ vYxu—vcn, g`l [ ijqu—ijs pwsy [ Dn—iesqRI [ kid—kdoN [ murwrI—hy pRBU!

ArQ:- hy suMdr jIv-iesqRI! mYN qYƒ iek s`cI g`l suxwauNdI hW jo qyrw au~Dwr krygI; hy suMdrI! qUM auh sohxy bcn sux—qyrw pqI-pRBU mn ƒ Awsrw dyx vwlw hY (aus ƒ ivswr ky) qUM durjn nwl ipAwr pw ilAw hY, mYƒ d`s, mYN vyKW ies dw kIh kwrn hY [ qUM iksy g`ly G`t nhI hYN, iksy guxoN s`KxI nhIN hYN, pr qUM krmW dI mwrI ny BYVI m`qy l`g ky sohxw bWkw pqI-pRBU Bulw id`qw hY [

(hy sKI!) qUM s`cw au~qr sux lY—mYN Bu`l nhIN kIqI, mYN aukweI nhIN KwDI, myry ivc dos nhIN, mYƒ ijs pwsy aus ny lwieAw hY, mYN EDr l`gI hoeI hW [ auhI jIv-iesqRI sohwg-Bwg vwlI ho skdI hY ijs auqy pqI ny Awp myhr kIqI hY, pqI-pRBU ny aus iesqRI dy swry hI AOgux dUr kr id`qy hn qy aus ƒ gl nwl lw ky sMvwr id`qw hY [

mYN Bwg-hIx jIv-iesqRI ArzoeI krdI hW, mYN nwnk dI kdoN vwrI AwvygI? hy pRBU! swrIAW suhwgxW mOjW mwx rhIAW hn, mYƒ BI (imlx leI) iek rwq dyh [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂ ਡੋਲਤਾ ਹਰਿ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਸਭਿ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਆਰਾਧਿ ਮਨ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਓਨੀ ਛਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਅਠੇ ਪਹਰ ਇਕਤੈ ਲਿਵੈ ਮੰਨੇਨਿ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਇਕੁ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 959}

pdArQ:- mnsw—mn dI kwmnw [ purKu—ivAwpk pRBU [ siB—swry [ mn—hy mn! iklivK—pwp [ jwih—nws ho jwxgy [ pUrib—mu`F qoN [ rMgu—pRym [ suAwvVw—koJw suAwd, BYVw cskw [ sMicAw—joiVAw [ iekqY—ie`k ivc hI [ min—mn ivc [

ArQ:- hy mn! qUM ikauN foldw hYN? prmwqmw qyrI kwmnw pUrI krn vwlw hY, gurU ƒ Akwl purK ƒ ismr, auh swry du`K nws krn vwlw hY [ hy mn! pRBU dw nwm jp, qyry swry pwp qy ivkwr dUr ho jwxgy [

ijnHW dy m`Qy auqy DuroN lyK iliKAw hovy, auhnW dy ihrdy ivc prmwqmw dw ipAwr pYdw huMdw hY, auh mwieAw dw BYVw cskw C`f dyNdy hn, qy byAMq pRBU dw nwm-Dn iek`Tw krdy hn, auh A`Ty phr iek pRBU dI hI Xwd ivc juVy rihMdy hn, pRBU dw hI hukm mMndy hn [

(hy pRBU!) dws nwnk BI (qyry dr qoN) iek KYr mMgdw hY—mYƒ dIdwr dyh qy mYƒ mn ivc Awpxw ipAwr b^S [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh