ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 958

ਮਃ ੫ ॥ ਵਿਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਿ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ॥ ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥ ਗੁਰਿ ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁਖ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 958}

pdArQ:- ij—jo kuJ [ duKw kY isir duK—du`KW dy isr qy du`K, Bwry du`K [ sMqoKIAw—mYƒ sMqoK Aw jwey [ BuK—iqRSnw [ guir—gurU ny [ vxu—bn, jMgl [ iqxu—qIlw, Gwh dw qIlw [

ArQ:- hy pRBU! qyry nwm qoN ibnw (qYQoN) kuJ hor mMgxw Bwry du`K shyVny hn; (hy pRBU!) mYƒ Awpxw nwm dyh qW ju mYƒ sMqoK Aw jwey qy myry mn dI iqRSnw mu`k jwey [

hy nwnk! ijs gurU ny jMgl qy (jMgl dw su`kw) Gwh hrw kr id`qw, mnu`KW ƒ hrw krnw aus dy vwsqy kyhVI v`fI g`l hY? [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਤਾਰੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ ਘੜੀ ਨ ਮੁਹਤੁ ਚਸਾ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾ ਸਰੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਕਿਆ ਕੋ ਲੁਕਿ ਕਰੈ ॥ ਜਿਸੁ ਪਤਿ ਰਖੈ ਆਪਿ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਜਿਸ ਨੋ ਬਲੁ ਧਰੈ ॥ ਜਿਸਹਿ ਜਰਾਏ ਆਪਿ ਸੋਈ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ॥ ਤਿਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰ ਮਨਿ ਧਰੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 958}

pdArQ:- mnhu—mn qoN [ muhqu—48 imMtW ijqnw smw [ csw—pl dw qIhvW ih`sw [ nw srY—nhIN inBdI [ luik—luk ky [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ prDwnu—sRySt mnu`K [ blu DrY—Awqmk qwkq dyvy [ Ajru—mwnsk qwkq dI auh AvsQw ijs ƒ jrnw bVw AOKw hY [ jrY—jrdw hY, shwrdw hY, sMBwldw hY [ mMqRü gur—gurU dw aupdyS [ min—mn ivc [ pUrw—sPl kmweI vwlw [ scu—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ iqs hI—{l&z ‘iqsu’ dw   u  ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY} [

ArQ:- Ajyhw dwqW dyx vwlw pRBU mn qoN Bu`lxw nhIN cwhIdw, (ikauNik) aus qoN ibnw (aus ƒ Bulw ky, izMdgI dI) GVI do GVIAW pl Awidk (QoVw BI smw) sOKw nhIN guzrdw [ pRBU jIv dy (sdw) AMdr (v`sdw hY,) aus dy bwhr (cuigrdy BI) mOjUd hY, koeI jIv koeI kMm aus qoN lukw-iCpw ky nhIN kr skdw [

auhI mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµGdw hY (sMswr dy ivkwrW qoN bcdw hY) ijs dI ie`zq dI rwKI pRBU Awp krdw hY [ auhI Bgq hY, auhI igAwnvwn hY, auhI qpI hY, ijs auqy pRBU myhr krdw hY [ ijs ƒ (ivkwrW dw twkrw krn leI) pRBU (Awqmk) qwkq b^Sdw hY, aus dI kmweI sPl ho jWdI hY, auh Awdr pWdw hY [ (auN\ mwnsk qwkq BI iek AYsI AvsQw hY ijs dI pRwpqI qy sMBlx dI bVI loV huMdI hY, Awm qOr qy mnu`K ir`DIAW-is`DIAW vl prq pYNdw hY) ies fulw dyx vwlI AvsQw ƒ auhI mnu`K sMBwldw hY, ijs ƒ pRBU Awp sMBlx dI shYqw dyvy [

jo mnu`K gurU dw aupdyS ihrdy ivc itkWdw hY, ausƒ sdw-iQr pRBU imldw hY [3[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਆਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਜੰਤ ਸੁਹਾਵੜੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਦੇ ਨਾਉ ॥ ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜਿ ਹਮ ਬਾਛਦੇ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਗੋਵਿਦ ਕੈ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਮੇਲਹੁ ਰਾਇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 958}

pdArQ:- surMgVy—sohxy [ Awlwpq—AlwpidAW, aucwridAW [ iqK—iqRSnw, ipAws [ bwCdy—cwhuMdy hW [ krmI—(pRB dI) myhr nwl [ plY pwie—imldI hY [ rMig—ipAwr ivc [ ibrQw—{ÒXQw} pIVw, du`K [ guir—gurU ny [ jnm mrx duKu—swrI aumr dw du`K [ Agm—AphuMc [ Agm rUpu—auh pRBU ijs dy srUp dI shI smJ nhIN pY skdI [ Anq—iksy hor QW {ANX>} [
rwie—pwqSwh [

ArQ:- auh sohxy rwg mubwirk hn ijnHW dy gWivAW (mn dI) iqRSnw nws ho jwey; auh sohxy jIv BwgW vwly hn jo gurU dy snmuK ho ky pRBU dw nwm jpdy hn [

mYN auhnW bMidAW qoN sdw sdky hW jo iek-mn ho ky pRBU ƒ ismrdy hn, AsI (mYN) auhnW dy crnW dI DUV cwhuMdy (cwhuMdw) hW, pr ieh DUV pRBU dI myhr nwl imldI hY [

jo mnu`K prmwqmw dy ipAwr ivc rMgy hoey hn, mYN auhnW qoN kurbwn hW mYN auhnW A`gy idl dw du`K d`sdw hW (qy AwKdw hW ik) mYƒ ipAwrw pRBU pwiqSwh imlwE [

ijs mnu`K ƒ pUry siqgurU ny pRBU imlw id`qw aus dw swrI aumr dw du`K-klyS imt jWdw hY, qy, hy nwnk! aus mnu`K ƒ AphuMc pRBU iml pYNdw hY qy auh iksy hor pwsy nhIN Btkdw [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਮੂਰਤੁ ਪਲੁ ਸਾਰੁ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਦਿਨਸੁ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤੁ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰੁ ॥ ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਤੁਟਾ ਮੋਹੜਾ ਇਕੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਲਗਾ ਸੇਵ ਹਰਿ ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 958}

pdArQ:- mUrqu—muhUrq [ swru—sRySt [ sMjogVw—sohxw sMjog [ ijqu—ijs ivc [ Agm—AphuMc [ Apwru—byAMq, A+pwr, ijs dw pwrlw bMnw nwh l`B sky [ mohVw—cMdrw moh [ AwDwru—Awsrw [ syv hir—hrI dI syvw ivc [ auDirAw—(ivkwrW qoN) bc jWdw hY [ sgl—swrw [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [

ArQ:- auh vylw auh GVI BwgW vwly hn, auh muhUrq mubwirk hY, auh pl sohxw hY, auh idn qy auh sohxw sMjog mubwirk hn jdoN siqgurU dw drSn huMdw hY [ (siqgurU dy dIdwr dI brkiq nwl) mn dIAW swrIAW qWGW pUrIAW ho jWdIAW hn (Bwv, mn vwsnw-rihq ho jWdw hY) qy AgMm byAMq pRBU iml pYNdw hY, haumY nws ho jWdI hY, cMdrw moh mu`k jWdw hY qy pRBU dw sdw kwiem rihx vwlw nwm hI (jIvn dw) Awsrw bx jWdw hY [

dws nwnk BI (gurU dy dIdwr dI brkiq nwl hI) pRBU dy ismrn ivc l`gw hY (ijs ismrn dw sdkw) swrw jgq (ivkwr Awidk qoN) bc jWdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੇ ਦਿਤੀਅਨੁ ॥ ਸਉਪੇ ਜਿਸੁ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰਿ ਪੁਛ ਨ ਲੀਤੀਅਨੁ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਸੇ ਰੰਗਿ ਰਤਿਆ ॥ ਓਨਾ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਇਕਾ ਉਨ ਭਤਿਆ ॥ ਓਨਾ ਪਿਛੈ ਜਗੁ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ ॥ ਓਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਬੁ ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ ॥ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਿਆ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਜਿ ਖਸਮੈ ਭਾਣਿਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 958}

pdArQ:- idqIAnu—aus (pRBU) ny id`qI hY [ BMfwr—is&iq-swlwh dy ^zwny [ puC—kIqy krmW dw lyKw [ lIqIAnu—aus (pRBU) ny leI [ rMig—(ipAwr dy) rMg ivc [ ADwru—Awsrw [ BiqAw—B`qw, ^urwk (Awqmk) [ BuMcY—(is&iq-swlwh dI ^urwk) KWdw hY [ Enwhw jogeI—auhnW (is&iq-swlwh krn vwilAW) dy v`s ivc ho jWdw hY [ Awie—Aw ky [ iqin—aus (mnu`K) ny [ KsmY—Ksm-pRBU ƒ [

ArQ:- is&iq-swlwh Aqy BgqI (dI dwiq) aus (pRBU) ny iksy ivrly (BwgW vwly) ƒ id`qI hY [ ijs (mnu`K) ƒ aus ny (is&iq-swlwh dy) ^zwny sONpy hn; aus pwsoN iPr kIqy krmW dw lyKw nhIN ilAw, ikauNik ijs ijs mnu`K ƒ (is&iq-swlwh dw) ieSk-ipAwr l`g igAw, auh ausy rMg ivc (sdw leI) rMgy gey, pRBU dI Xwd hI auhnW dI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY iehI iek nwm auhnW dI (Awqmk) ^urwk ho jWdw hY [

Ajyhy bMidAW dy pUrinAW qy qur ky (swrw) jgq (is&iq-swlwh dI) ^urwk KWdw mwxdw hY [ auhnW ƒ r`b (ieqnw) ipAwrw l`gdw hY ik r`b auhnW dy ipAwr dy v`s ivc ho jWdw hY [

pr pRBU nwl (isr&) aus mnu`K ny jwx-pCwx pweI hY ijs ƒ gurU Aw ky iml ipAw hY [

mYN sdky hW auhnW (suBwg) bMidAW qoN jo Ksm-pRBU ƒ cMgy l`g gey hn [4[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਦੋਸਤੀ ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਰੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਸਜਣੋ ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਸੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਗੋਸਟੇ ਮੁਹੁ ਮੈਲਾ ਕਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਕਦੇ ਨ ਮੋੜੈ ਰੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰਥੁ ॥ ਹਰਿ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਸਿਰਿ ਦਾਤਿਆ ਜਗ ਹਥੁ ॥ ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਦੀ ਮੈ ਟੇਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕੈ ਹਥੁ ॥ ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਿ ਤਾਰਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 958}

pdArQ:- rMgu—ipAwr [ sMgu—swQ [ mY—myrw [ gosit—bihx-Klox, myl-jol [ BMgu—v`t [ ibrQw—pIVw [ mslqI—slwhkwr [ isir—isr auqy [ siqguir—gurU ny [ sMqu—SWqI dw somw prmwqmw [ msqik—m`Qy auqy [ ijin—ijs (hrI) ny [ Duir—Duir qoN [

ArQ:- myrI iek pRBU nwl hI imqRqw hY, isr& pRBU nwl hI myrw ipAwr hY, kyvl pRBU hI myrw s`cw imqR hY iek pRBU nwl hI myrw s`cw swQ hY, qy kyvl pRBU nwl hI myrw myl-jol hY, (ikauNik) auh pRBU kdy mUMh motw nhIN krdw, kdy m`Qy v`t nhIN pWdw, myry idl dI vydn jwxdw hY, auh kdy myry ipAwr ƒ D`kw nhIN lWdw [

(sB jIvW ƒ) pYdw krn qy mwrn dI qwkq r`Kx vwlw iek prmwqmw hI myrw slwhkwr hY; jgq dy sB dwnIAW dy isr auqy ijs pRBU dw h`Q hY kyvl auhI mYƒ dwqW dyx vwlw hY [

jo prmwqmw sB jIvW dy isr auqy blI hY mYƒ kyvl ausy dw hI Awsrw hY, auh SWqI dw somw prmwqmw siqgurU ny myry m`Qy au~qy h`Q r`K ky mYƒ imlwieAw hY, auh v`fw mwlk ijs ny swrw sMswr qwirAw hY (Bwv, jo swry sMswr ƒ qwrn dy smr`Q hY) mYƒ gurU ny imlwieAw hY [

hy nwnk! ijs ƒ DuroN ieh Fo Fukdw hY aus ƒ pRBU dw sdw-iQr rihx vwlw nwm imldw hY, aus dy mn dIAW sB kwmnW pUrIAW ho jWdIAW hn (Bwv, auh vwsnw-rihq ho jWdw hY) qy auh sdw hI Awnµd mwxdw hY (sdw hI iKiVAw rihMdw hY) [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh