ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 957

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫    {ਪੰਨਾ 957}

pauVI-vwr Bwv:-

1. ieh swrI jgq rcnw prmwqmw ny Awp rcI hY, Aqy ies ivc hr QW auh Awp hI ivAwpk hY [ ieqnI byAMq kudriq rcx vwlw auh Awp hI hY [ ies kMm ivc koeI aus dw slwhkwr nhIN hY [

2. jgq ivc byAMq jIA-jMq pYdw kr ky sB ƒ irzk BI auh prmwqmw Awp hI ApVWdw hY [ sBnW dw Awsrw-prnw auh Awp hI hY [ jIvW dI pwlxw ieauN krdw hY ijvyN mwpy Awpxy b`icAW ƒ pwldy hn [ iksy ƒ iksy gocrw nhIN r`Kdw [

3. prmwqmw sB jIvW dy AMg-sMg v`sdw hY [ koeI jIv koeI kMm aus qoN lukw-Cupw ky nhIN kr skdw [ jgq ivc kwmwidk AnykW ivkwr BI hn [ prmwqmw ijs mnu`K ƒ Awqmk qwkq b^Sdw hY auh iehnW ivkwrW ivc ^uAwr hoxoN bc jWdw hY [

4. ijs mnu`K ƒ prmwqmw gurU dI srn ivc r`K ky AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq dyNdw hY aus dw mn prmwqmw dy ipAwr-rMg ivc ieqnw rMigAw jWdw hY ik kwmwidk ivkwr aus auqy zor nhIN pw skdy [ Ajyhy mnu`K dI sMgiq ivc hor BI AnykW bMdy prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ AwpxI izMdgI dw Awsrw bxw lYNdy hn [

5. prmwqmw dI is&iq-swlwh krn vwly bMidAW dI sMgiq ivc rih ky auh mn BI piv`qr ho jWdw hY jo ivkwrW nwl mYlw ho ky ivkwr-rUp hI ho cu`kw huMdw hY [ Ajyhy gurmuKW dI sMgiq prmwqmw dI imhr nwl hI imldI hY [ ijs dy m`Qy dy Bwg jwg pYx, ausy ƒ gurU dy crnW dI DUV pRwpq huMdI hY [

6. ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm ipAwrw l`gdw hY prmwqmw dI is&iq-swlwh ipAwrI l`gdI hY aus dy AMdroN qMg-idlI dUr ho jWdI hY aus ƒ swrw sMswr hI iek v`fw prvwr id`sx l`g pYNdw hY [ koeI icMqw aus ƒ poh nhIN skdI [

7. ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY auh mnu`K prmwqmw nwl fUMGI sWJ pWdw hY aus dI izMdgI kwmXwb ho jWdI hY aus dw Awpw-Bwv imt jWdw hY, auh mwieAw dy h`ilAW dy twkry qy Afol ho jWdw hY iqRSnw dI A`g aus ƒ poh nhIN skdI [ ieh suc`jw jIvn aus ƒ gurU pwsoN hwsl huMdw hY [

8. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY auh mnu`K prmwqmw dI BgqI krdw hY koeI ivkwr aus dy Awqmk jIvn ƒ ivgwV nhIN skdw aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY qy aus ƒ iksy dI muQwjI nhIN rih jWdI [

9. prmwqmw hr QW hryk jIv dI sMBwl krdw hY [ ijs auqy aus dI imhr dI nzr huMdI hY auh gurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY qy sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivcoN Awqmk jIvn dI byVI ƒ shI-slwmq pwr lµGw lYNdw hY [

10. prmwqmw auhnW bMidAW nwl ipAwr krdw hY ijhVy prmwqmw dI BgqI krdy hn qy prmwqmw ƒ hI Awpxw Awsrw-prnw bxweI r`Kdy hn [ ivKwvy dy qrly, Drm-pusqkW dy pTn-pwTn, qIrQ-ieSnwn, DrqI dw rtn, cqurweI-isAwxp—Ajyhw koeI BI swDn prmwqmw dw ipAwr ij`qx jogw nhIN hY [

11. ijs mnu`K ƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh krn dI lgn l`g jWdI hY, auh ivkwrW dy Fhy cVH ky mnu`Kw jnm dI bwzI hwrdw nhIN [ prmwqmw dI is&iq-swlwh auh mnu`K dI Awqmk ^urwk bx jWdI hY [ ies ^urwk qoN ibnw auh rih nhIN skdw [

12. prmwqmw dI is&iq-swlwh kr ky sux ky mnu`K dy AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY, mnu`K dy AMdroN pSU-suBwau nIvW suBwau dUr ho jWdw hY [ nwm dI brkiq nwl mwieAw dI Bu`K-iqRh imt jWdI hY, koeI du`K koeI ivkwr mnu`K dy mn auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [ pr ieh nwm-hIrw gurU dy Sbd ivc juiVAW hI pRwpq huMdw hY [

13. gurU dI rwhIN ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, auh jIvn-bwzI hwr ky nhIN jWdw [ gurU aus ƒ zrUr ivkwrW dIAW lihrW ivc fu`bxoN bcw lYNdw hY, mwieAw vwlI Btkxw aus dy AMdroN mu`k jWdI hY [ auh mnu`K sBnW dI DUV bixAw rihMdw hY [

14. prmwqmw dI Xwd qoN KuMiJAW mnu`K ƒ swry du`K-klyS Aw dbWdy hn, iksy BI aupwv nwl iehnW qoN ^lwsI nhIN huMdI [ Awqmk guxW vloN auh mnu`K kMgwl hI rihMdw hY, AnykW ivkwrW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY, swrI aumr auh ‘mYN, mYN’ krn ivc hI guzwrdw hY, qy iK`iJAw hI rihMdw hY [

15. swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dy swry igAwn-ieMdRy v`s ivc Awey rihMdy hn aus dy AMdroN mwieAw dI ^wqr Btkxw dI Jwk mu`k jWdI hY, aus ƒ hryk dy AMdr prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY, aus dI suriq hr vyly pRBU-crnW ivc juVI rihMdI hY [

16. is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K ƒ prmwqmw dI rzw ipAwrI l`gx l`g pYNdI hY [ prmwqmw nwl sdw sWJ pweI r`Kx vwly bMidAW auqy koeI ivkwr Awpxw zor nhIN pw skdw [

17. prmwqmw dI imhr dI ingwh nwl ijhVw mnu`K aus dI syvw-BgqI ivc l`gdw hY auh ivkwrW dy h`ilAW vloN sdw sucyq rihMdw hY, auh Awpxy mn ƒ Awpxy kwbU ivc r`Kdw hY auh ivkwrW dw twkrw krn jogw ho jWdw hY [

18. is&iq-swlwh krn vwly mnu`K ƒ ieh XkIn bx jWdw hY ik prmwqmw sB jIvW ivc mOjUd hY, qy, sB qwkqW dw mwlk hY, ieqny jgq-iKlwry dw mwlk huMidAW vI aus ƒ koeI iK`J nhIN huMdI [

19. ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU aus ƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dI dwiq dyNdw hY ijs dI brkiq nwl aus dw jIvn bhuq au~cw ho jWdw hY [

20. prmwqmw dI imhr nwl ijs mnu`K ƒ gurU dI rwhIN hir-nwm dI dwiq imldI hY aus ƒ smJ Aw jWdI hY ik ies jgq-iKlwry dw rcxhwr prmwqmw Awp hI hY, ies ivc hr QW ivAwpk huMidAW auh ies qoN inrlyp BI rihMdw hY [ hir-nwm dI brkiq nwl aus mnu`K dw jIvn piv`qr ho jWdw hY [

21. prmwqmw dI imhr nwl ijs mnu`K ƒ nwm dI dwiq imldI hY, aus dy AMdroN iqRSnw dI A`g bu`J jWdI hY [ ies sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivcoN prmwqmw aus dI izMdgI dI byVI shI-slwmq pwr lµGw dyNdw hY, aus ƒ mwieAw dy moh dy Gu`p hnyry KUh ivcoN bwhr k`F lYNdw hY [

22. ismrn is&iq-swlwh krn vwly mnu`K ƒ XkIn bx jWdw hY ik prmwqmw ny Awp hI ieh jgq ricAw hY qy Awp hI ies ivc hr QW mOjUd hY, srb-ivAwpk huMdw hoieAw auh inrlyp BI hY [

mu`K-Bwv:-

ies swry jgq dw pYdw krn vwlw qy ies ivc hr QW ivAwpk prmwqmw Awp hI hY [ ijs mnu`K auqy auh imhr krdw hY aus ƒ gurU imlWdw hY, gurU dI srn pw ky aus ƒ AwpxI is&iq-swlwh b^Sdw hY [

is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dw Awqmk jIvn bhuq au~cw ho jWdw hY, koeI ivkwr aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [

‘vwr’ dI bxqr

ies ‘vwr’ ivc 22 pauVIAW hn, hryk pauVI ivc A`T A`T qukW hn [ iksy BI pauVI ivc igxqI dI aulµGxw nhIN hY [

ies ‘vwr’ dy nwl jo Slok drj hn auh BI ‘vwr’ vWg swry gurU Arjn swihb dy hI hn [ pr keI Slok bhuq v`fy hn qy keI Slok isr& do do qukW dy hn [ pauVI nµ: 20 dy nwl drj Slok hn qW gurU Arjn swihb dy, pr hn ieh kbIr jI dy iek Slok dy prQwie [ pauVI nµ: 21 dy nwl drj Slok BI hn qW gurU Arjn swihb dy, pr ieh hn bwbw PrId jI dy iek Slok dy prQwie [ ies ivcwr qoN XkInI nqIjw ieh inkldw hY ik pauVIAW Aqy Slok ieko smy dy aucwry hoey nhIN hn [ ieh ‘vwr’ pihlW isr& pauVIAW dw hI sMgRh sI [

ies dy twkry qy vyKo gurU Arjn swihb dI jYqsrI rwg dI ‘vwr’ [ auQy pauVIAW dI iek swrqw vWg Slok BI iek swr hI hn [ SlokW qy pauVIAW dy l&z BI imldy-juldy hn [ sw& pr`qK hY ik auh ‘vwr’ SlokW smyq ieko smy dI hI ilKI hoeI hY [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈ ਡੀਠੁ ॥ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ ਕਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- bsITu—ivcolw, vkIl [ mMqRü—aupdyS [ Dury—Dur qoN, mu`F qoN [ sMjogu—myl, imlwp [

ArQ:- siqgurU ijho ijhw suxIdw sI, auho ijhw ijhw hI mYN (A`KIN) vyK ilAw hY, gurU pRBU dI hzUrI dw ivcolw hY, pRBU qoN iv`CuiVAW ƒ (muV) pRBU nwl imlw dyNdw hY, pRBU dw nwm ismrn dw aupdyS (jIv dy ihrdy ivc) p`kw kr dyNdw hY (qy ies qrHW aus dw) haumY dw rog dUr kr dyNdw hY [

pr, hy nwnk! pRBU auhnW ƒ hI gurU imlwauNdw hY ijnHW dy BwgW ivc DuroN ieh myl iliKAw huMdw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਇਕੁ ਸਜਣੁ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ ਸਭਿ ਵਾਦਿ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਲਿਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਬਾਦਿ ॥ ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਭਰਮਿਆ ਜੋ ਲਗੇ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬੁਝਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- vwid—JgVw krn vwly, vYrI [ bwid—ivArQ [ swkq—r`b nwloN tu`ty hoey [ swid—suAwd ivc [ nwnik—nwnk ny [ prswid—myhr nwl [ buiJAw—igAwn hwsl kr ilAw hY, sWJ pw leI hY [

ArQ:- jy iek pRBU imqR bx jwey qW swry jIv im`qR bx jWdy hn; pr jy iek Akwl purK vYrI ho jwey qW swry jIv vYrI bx jWdy hn (Bwv, iek pRBU ƒ im`qR bxwieAW swry jIv ipAwry l`gdy hn, qy pRBU qoN iv`CuiVAW jgq dy swry jIvW nwloN iv`Q pY jWdI hY) [ ieh g`l pUry gurU ny ivKw id`qI hY ik nwm ismrn qoN ibnw (pRBU ƒ s`jx bxwaux qoN ibnw) hor hryk kwr ivArQ hY, (ikauNik) r`b qoN tu`ty hoey ivkwrI bMdy jo mwieAw dy suAwd ivc msq rihMdy hn auh Btkdy iPrdy hn [

dws nwnk ny siqgurU dI myhr dw sdkw prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw leI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਥਟਣਹਾਰੈ ਥਾਟੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥਟਿਆ ॥ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਹੀ ਖਟਿਆ ॥ ਆਪੇ ਕਰਿ ਪਾਸਾਰੁ ਆਪੇ ਰੰਗ ਰਟਿਆ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਇ ਅਲਖ ਬ੍ਰਹਮਟਿਆ ॥ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਪਰੈ ਪਰਟਿਆ ॥ ਆਪੇ ਵਡ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਆਪਿ ਵਜੀਰਟਿਆ ॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਮ ਕੇਵਡੁ ਮਟਿਆ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- QtxhwrY—bxwx vwly (pRBU) ny [ Qwtu—bnwvt [ Awpy—Awp hI [ QitAw—bxwieAw [ KitAw—(hir-nwm vpwr dI) kmweI kIqI hY [ pswru—jg-rcnw dw iKlwrw [ ritAw—r`qw hoieAw [ kIm—kImq [ AlK—ijs dy swry gux ibAwn nhIN kIqy jw skdy [ prY pritAw—pry qoN pry [ vjIritAw—vzIr, slwh dyx vwlw [ mitAw—mt, itkwxw [ gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dy snmuK hoieAW, gurU dy d`sy rwh auqy quirAW [

ArQ:- bxwx vwly (pRBU) ny Awp hI ieh (jgq-) bxqr bxweI hY [ (ieh jgq-h`t ivc) auh Awp hI pUrw Swh hY, qy Awp hI (Awpxy nwm dI) K`tI K`t irhw hY [ pRBU Awp hI (jgq-) iKlwrw iKlwr ky Awp hI (ies iKlwry dy) rMgW ivc imilAw hoieAw hY [ aus Al`K prmwqmw dI rcI kudriq dw mu`l nhIN pY skdw [ pRBU AphuMc hY, (auh iek AYsw smuMdr hY ijs dI) fUMGweI l`B nhIN skdI, aus dw AMq nhIN pwieAw jw skdw, auh pry qoN pry hY [

pRBU Awp hI v`fw pwiqSwh hY, Awp hI Awpxw slwhkwr hY [ koeI jIv pRBU dI bzurgI dw mu`l nhIN pw skdw, koeI nhIN jwxdw ik aus dw kyfw v`fw (au~cw) itkwxw hY [ pRBU Awp hI sdw-iQr rihx vwlw mwlk hY [ gurU dI rwhIN hI aus dI soJI pYNdI hY [1[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥ ਸੁਣਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਲਿ ॥ ਹਉ ਤਿਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ਇਕਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਓਨੁ ਜਿਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- mY—mYƒ [ hau—mYN [ iqsu—aus (gurU) ƒ [ bwhrw—bwJoN [ sMswir—jgq ivc [ imlwieAnu—imlwieAw hY aus (pRBU) ny [ vrqY—rihMdw hY [ iDRgu—iPtkwr-jog [

ArQ:- hy myry ipAwry s`jx pRBU! (myrI bynqI) sux, mYƒ gurU dw dIdwr krw dyh; mYN gurU ƒ Awpxw mn dy dyvWgw qy aus ƒ sdw Awpxy ihrdy ivc sWB ky r`KWgw, (ikauNik) iek gurU qoN ibnw jgq ivc ijaUxw iPtkwr-jog hY (gurU dy d`sy rwh auqy qurn qoN ibnw jgq ivc iPtkwrW hI pYNdIAW hn) [ hy dws nwnk! aus (pRBU) ny auhnW (BwgW vwilAW) ƒ gurU imlwieAw hY, ijnHW dy nwl pRBU Awp sdw v`sdw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਕਿਉ ਪਾਵਾ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹਿ ॥ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਜੋ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੋਹਿ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- locw—qWG [ pwvw—pwvW, imlW [ pRB—hy pRBU! qoih—qYƒ [ loiV lhu—l`B idau [ moih—mYƒ [ guir pUrY—pUry gurU ny [ jq—ijDr [ qq—EDr [ syivAw—ismirAw hY [ jyvfu—jyfw, brwbr dw [

ArQ:- hy pRBU! myry ihrdy ivc qYƒ imlx dI qWG hY, ikvyN qYƒ imlW? (hy BweI!) mYƒ koeI Ajyhw im`qr l`B idau jo mYƒ ipAwrw pRBU imlw dyvy [ (myrI ArzoeI sux ky) pUry gurU ny mYƒ pRBU imlw id`qw hY, (hux) mYN ijDr q`kdw hW EDr auh pRBU hI id`sdw hY [ hy dws nwnk! (AwK—) mYN hux aus pRBU ƒ ismrdw hW, aus pRBU dy brwbr dw hor koeI nhIN hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਕਿਤੁ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹੀਐ ॥ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੀਐ ॥ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਵਸਿ ਸਭਨਾ ਇਕ ਧਰ ॥ ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਗਿ ਦੇ ਕੈ ਆਪਿ ਕਰ ॥ ਕਰਦਾ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਮਰਥ ਹਉ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀਐ ॥ ਗਾਈਐ ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤੁ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ ॥ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ਤਿਨੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗਿਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- ikqu muiK—kyhVy mUMh nwl? Dwir—Dwr ky, kr ky [ smwhIAY—ApVWdw hY [ vis—v`s ivc, Awsry [ iek Dr—iek (pRBU hI) Awsrw [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ ibnod—Kyl-qmwSy [ srb Dwr—sB ƒ Awsrw dyx vwlw [ hau—mYN [ jo pwih—jyhVy (bMdy) pYNdy hn [ iqnI—auhnW ny hI [ rsu—Awnµd [ BoigAw—mwixAw [

ArQ:- (sB jIvW ƒ irzk) dyx vwly dwqy pRBU ƒ iksy mUMh nwl BI slwihAw nhIN jw skdw (koeI BI jIv aus dI is&iq pUrI qrHW nhIN kr skdw) [ pRBU myhr kr ky ijs jIv dI rwKI krdw hY aus ƒ irzk ApVWdw hY [ (Asl ivc) koeI jIv iksy (hor jIv) dy Awsry nhIN hY, sBnW jIvW dw Awsrw iek prmwqmw hI hY [ auh Awp hI (Awpxy) h`Q dy ky bwlk vWg pwldw hY [

pRBU Awp hI coj-qmwSy kr irhw hY, (aus dy iehnW coj-qmwiSAW dI) koeI smJ nhIN pY skdI [ mYN sdky hW aus pRBU qoN jo sB jIvW dw Awsrw hY qy sB kuJ krn dI qwkq r`Kdw hY [

rwq idny pRBU dIAW is&qW krnIAW cwhIdIAW hn [ prmwqmw hI iek AYsI hsqI hY ijs dy gux gwxy cwhIdy hn [ (pr) auhnW bMidAW ny pRBU (dy gux gwvx) dw Awnµd mwixAw hY jo siqgurU dy crnW qy pYNdy hn [2[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਭੀੜਹੁ ਮੋਕਲਾਈ ਕੀਤੀਅਨੁ ਸਭ ਰਖੇ ਕੁਟੰਬੈ ਨਾਲਿ ॥ ਕਾਰਜ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਅਨੁ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਭਾਲਿ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੰਠਿ ਲਾਇਦਾ ਲਹੁੜੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲਿ ॥ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 957}

pdArQ:- BIVhu—BIV qoN, musIbq qoN [ moklweI—^lwsI [ kIqIAnu—kIqI hY aus (pRBU) ny [ kutMbY nwil—prvwr smyq [ svwirAnu—svwry hn aus ny [ sBwil—cyqy r`K, Xwd kr [ kMiT—gl nwl [ lhuVy—Coty, AM\wxy [ pwil—pwl ky [ ndir—myhr dI ingwh nwl [ inhwl—q`kdw hY [

ArQ:- (hy mn!) aus pRBU ƒ sdw Xwd kr jo qyry swry kMm Awp sMvwrdw hY, jo qYƒ du`KW qoN ^lwsI dyNdw hY qy qyry swry prvwr smyq qyrI r`iKAw krdw hY [ mwipAW vWg AM\wxy bwlW ƒ pwl ky pRBU (jIvW ƒ) gl lwauNdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K vl pRBU myhr dI nzr nwl q`kdw hY, aus auqy sB jIv idAwl ho jWdy hn [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh