ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 954

ਮਃ ੨ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੰਨਿਐ ਅਵਰਿ ਕਾਰਾ ਸਭਿ ਬਾਦਿ ॥ ਨਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੀਐ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- sBu ikCu—hryk (au~dm) [ mMinAY—jy mMn leIey, jy ‘nwm’ ƒ mMn leIey, jy mn pRBU dy nwm ivc pqIj jwey [ Avir kwrw—hor swry kMm [ bwid—ivArQ [ mMinAw—jo mMn igAw hY, ijs ny ‘nwm’ mMn ilAw hY, ijs dw mn nwm ivc pqIj igAw hY [ mMnIAY—mMnIdw hY, Awdr pWdw hY {not:- l&z ‘mMinAY’ Aqy ‘mMnIAY’ dw &rk cyqy r`Kx jog hY} [ prswid—ikrpw nwl [

ArQ:- jy mn pRBU dy nwm ivc pqIj jwey qW jp qp Awidk hryk au~dm (iv`cy hI Aw jWdw hY), (nwm qoN ibnw) hor swry kMm ivArQ hn [ hy nwnk! ‘nwm’ ƒ mMnx vwlw Awdr pWdw hY, ieh g`l gurU dI ikrpw nwl smJ skIdI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਧੁਰਿ ਮੇਲੁ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਗੁਣ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- hMs—(sM: hzs) jIv-Awqmw [ Duir—mu`F qoN [ krqY—krqwr ny [ iliK—ilK ky (Bwv) Awpxy hukm Anuswr [ gupqu—luikAw hoieAw [

ArQ:- srIr qy jIvwqmw dw sMjog DuroN krqwr ny Awpxy hukm Anuswr bxw id`qw hY [ pRBU sB jIvW ivc luikAw hoieAw mOjUd hY, gurU dI rwhIN prgt huMdw hY, (jo mnu`K gurU dI srx Aw ky pRBU dy) gux gWdw hY gux aucwrdw hY auh guxW ivc lIn ho jWdw hY [ (siqgurU dI) s`cI bwxI dI rwhIN auh mnu`K s`cy pRBU dw rUp ho jWdw hY, gurU ny s`cw pRBU aus ƒ sMgiq ivc (r`K ky) imlw id`qw [

hryk hsqI ivc pRBU Awp hI mOjUd hY qy Awp hI vifAweI b^Sdw hY [14[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਇ ॥ ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਆਵੈ ਆਪੁ ਲਖਾਇ ॥੧॥  {ਪੰਨਾ 954}

ArQ:- hy nwnk! jo mnu`K Awp AMnHw hovy qy qur pey rqn prKx, auh rqnW dI kdr qW jwxdw nhIN, pr Awpxw Awp nSr krw AwauNdw hY (Bwv, Awpxw AMnHw-pn zwhr kr AwauNdw hY) [1[

ਮਃ ੨ ॥ ਰਤਨਾ ਕੇਰੀ ਗੁਥਲੀ ਰਤਨੀ ਖੋਲੀ ਆਇ ॥ ਵਖਰ ਤੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਦੁਹਾ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥ ਜਿਨ ਗੁਣੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕਾ ਮਾਣਕ ਵਣਜਹਿ ਸੇਇ ॥ ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧੇ ਵਤਹਿ ਲੋਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- rqn—nwm-rqn, pRBU dy gux [ rqnI—rqnW dw pwrKU siqgurU [ vKr—(Bwv) v`Kr vycx vwlw [ qY—Aqy [ vxjwrw—vxjnvwlw gurmuK [ mwxk—rqn, nwm [ syie—auhI bMdy [ vqih—Btkdy hn [ loie—jgq ivc [ kyrI—dI [

ArQ:- pRBU dy guxW-rUp rqnW dI QYlI siqgurU ny Aw ky KolHI hY, ieh gu`QI vycx vwly siqgurU Aqy ivhwJx vwly gurmuK dohW dy ihrdy ivc itk rhI hY (Bwv, dohW ƒ ieh gux ipAwry l`g rhy hn) [

hy nwnk! ijnHW dy pws (Bwv, ihrdy ivc) pRBU dI is&iq-swlwh dw gux mOjUd hY auh mnu`K hI nwm-rqn ivhwJdy hn; pr jo iehnW rqnW dI kdr nhIN jwxdy auh AMinHAW vWg jgq ivc iPrdy hn [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵੈ ਗੁਪਤੁ ਰਖੀਜੈ ॥ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਖੁਲੀਜੈ ॥ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨਿ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਜੈ ॥ ਤਿਤੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਿਲੀਜੈ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਨਿ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- drvwjy—golkW-rUp drvwzy [ kotu—iklHw [ bjr—krVy [ kpwt—kvwV [ KulIjY—KulHdy hn [ Anhd—iek-rs [ Duin—sur [ iqqu—aus ivc [ Gt—srIr [ ijin—ijs pRBU ny [

ArQ:- srIr (mwno, iek) iklHw hY, ies dy nO golkW-rUp drvwzy (prgt) hn, qy dsvW drvwzw gupq r`iKAw hoieAw hY; (aus dsvyN drvwzy dy) kvwV bVy krVy hn KulHdy nhIN, KulHdy (kyvl) siqgurU dy Sbd dI rwhIN hn, (jdoN ieh krVy kvwV KulH jWdy hn qW, mwno,) iek-rs vwly vwjy v`j pYNdy hn jo siqgurU dy Sbd dI rwhIN suxIdy hn [ (ijs ihrdy ivc ieh Awnµd pYdw huMdw hY) aus ihrdy ivc (igAwn dw) cwnx ho jWdw hY, pRBU dI BgqI kr ky auh mnu`K pRBU ivc iml jWdw hY [

ijs pRBU ny ieh swrI rcnw rcI hY auh swry jIvW ivc ivAwpk hY (pr aus nwl myl gurU dI rwhIN hI huMdw hY) [15[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥ ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹਿ ਦਸਿਐ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥ ਹੋਇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਉਝੜਿ ਪਾਇ ॥ ਅੰਧੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਲੋਇਣ ਨਾਹਿ ॥ ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- rwih disAY—rwh d`sx nwl [ AMDy kY rwih disAY—AMnHy dy rwh d`sx nwl, jy AMnHw mnu`K rwh d`sy [ su—auhI mnu`K [ auJiV—kurwhy [ eyih—(l&z ‘ieh’ jW ‘eyh’ qoN ‘eyih’ bhu-vcn hY) ieh bMdy [ AwKIAin—AwKy jWdy hn (not:- l&z ‘AwKIAnu’ Aqy ‘AwiKAin’ ivc &rk vyKx jog hY, vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’) [ muiK—mUMh auqy [ loiex—A`KW [

ArQ:- jy koeI AMnHw mnu`K (iksy hor ƒ) rwh d`sy qW (aus rwh auqy) auhI qurdw hY jo Awp AMnHw hovy; hy nwnk! sujwKw mnu`K (AMnHy dy AwKy) kurwhy nhIN pYNdw [ (pr Awqmk jIvn ivc) ieho ijhy bMidAW ƒ AMnHy nhIN khIdw ijnHW dy mUMh auqy A`KW nhIN hn, hy nwnk! AMnHy auhI hn jo mwlk-pRBU qoN KuMJy jw rhy hn [1[

ਮਃ ੨ ॥ ਸਾਹਿਬਿ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇ ॥ ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਜੇ ਸਉ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥ ਜਿਥੈ ਸੁ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤਉ ਜਾਣਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਹਕੁ ਕਿਉ ਲਏ ਸਕੈ ਨ ਵਸਤੁ ਪਛਾਣਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- swihib—swihb ny, pRBU ny [ jyhw jwxY—(AMnHw mnu`K) ijvyN smJdw hY [ sau—sO vwrI [ jy—BwvyN [ ijQY—ijs mnu`K dy AMdr [ Awpy vrqau—Awpw-Bwv dI vrqx, AwpxI smJ dI vrqoN, haumY dw zor [ jwix—jwxo [

ArQ:- ijs mnu`K ƒ mwlk-pRBU ny Awp AMnHw kr id`qw hY auh qW hI sujwKw ho skdw hY jy pRBU Awp (sujwKw) bxwey, (nhIN qW, AMnHw mnu`K qW) ijho ijhI smJ r`Kdw hY ausy qrHW krI jWdw hY BwvyN aus ƒ koeI sO vwrI smJwey [ ijs mnu`K dy AMdr ‘nwm’-rUp pdwrQ dI soJI nhIN EQy Awpw-Bwv dI vrqoN ho rhI smJo, (ikauNik) hy nwnk! gwhk ijs saudy ƒ pCwx hI nhIN skdw aus ƒ auh ivhwvy ikvyN? [2[

ਮਃ ੨ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਅੰਧਾ ਆਖੀਐ ਜਿ ਹੁਕਮਹੁ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 954}

pdArQ:- hukmhu—hukm nwl, rzw ivc [ AMDw—nyqR-hIx [

not:- AMk 2 dw Bwv hY m: 2 [

ArQ:- jo mnu`K pRBU dI rzw ivc nyqR-hIx ho igAw aus ƒ AsIN AMnHw nhIN AwKdy, hy nwnk! auh mnu`K AMnHw ikhw jWdw hY jo rzw ƒ smJdw nhIN [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh