ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 938

ਪਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀਐ ਚਾਟੜਿਆ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੁ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਲੇਇ ॥ ਸਚੀ ਪਟੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਪੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਜਿਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥੫੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK [ cwtiVAw—SwigrdW ƒ [ smwlhu—cyqy kro [ sMgrhu—iek`Tw kro [ lwhw—lwB, n&w [ min—mn ivc [ swru—sRySt [ bInw—vyKx vwlw, isAwxw [ ijsu gil—ijs dy gl ivc [

ArQ:- auh pWDw gurmuiK AwKxw cwhIdw hY, (auh pWDw) dunIAw ivc (Asl) n&w K`tdw hY jo Awpxy SwigrdW ƒ ieh is`iKAw dyNdw hY ik (hy iv`idAwrQIE!) pRBU dw nwm jpo Aqy nwm-Dn iek`Tw kro [

s`cw pRBU mn ivc v`s pYxw—iehI s`cI p`tI hY (jo pWDw Awpxy cwtiVAW ƒ pVHwey) [ (pRBU ƒ ihrdy ivc vswx leI) siqgurU dw sRySt Sbd pVHnw cwhIdw hY [ hy nwnk! auhI mnu`K ivdvwn hY auhI pMifq hY qy isAwxw hY ijs dy gl ivc pRBU dw nwm-rUp hwr hY (Bwv, jo hr vyly pRBU ƒ cyqy r`Kdw hY qy hr QW vyKdw hY) [54[1[

rwmklI mhlw 1 isD gosit     < siqgur pRswid ] {pMnw 938}    isD gosit dw Bwv

pauVI vwr:-

(1) pihlI pauVI ‘mMglwcrn’ dI hY [ ies ivc ‘sMq sBw’ dI vifAweI kIqI hY ik ‘siqsMg’ dI brkiq nwl prmwqmw dI pRwpqI huMdI hY [

(rhwau) dys dysWqrW Aqy qIrQW qy BOx nwl koeI lwB nhIN huMdw [ siqgurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw ivc juiVAW hI sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-lihrW qoN bcwau ho skdw hY qy Awqmk pivqRqw hwsl huMdI hY [

(2, 3) crpt jogI vloN pRSn—quhwfw kIh mq hY qy aus dw kIh mnorQ hY? gurU nwnk dyv jI dw au~qr—myrw mq hY “sqsMg dw Awsrw lY ky pRBU dw ismrn krnw” [ mnu`K dI sB qoN v`fI isAwxp iehI hY ik gurU dy d`sy hoey rwh qy qur ky Awpxy Awp ƒ pCwxy qy pRBU-crnW ivc juiVAw rhy [

(4, 5) crpt dw pRSn—sMswr iek AYsy smuMdr vrgw hY ijs ivcoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY [ quhwfy mq-Anuswr ies qoN pwr lµGx dw kIh qrIkw hY?

gurU nwnk swihb dw au~qr—jo mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN iek prmwqmw ƒ Awpxy mn ivc vsweI r`Kdw hY auh dunIAwvI AwsW dy jwl qoN lWBy rihMdw hY, qy ies qrHW jgq ivc ikrq-kwr krdw hoieAw BI ieauN ACoh rihMdw hY ijvyN pwxI ivc kOl Pul nhIN iB`jdw, jW, ijvyN murgweI dy KMB nhIN iB`jdy [

(6) crpt dw pRSn—pr, ieh ikvyN pqw l`gy ik gurU dw dr l`B ipAw hY?

au~qr—gurU dy imlx dI inSwnI hI ieh hY ik cMcl mn cMclqw C`f ky pRBU dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hY, pRBU dw nwm mnu`K dI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY [ auN\ ieh pRwpqI Akwl purK dI myhr nwl hI huMdI hY [

(7, 8) sMswr-smuMdr qoN ACoh rihx leI lohwrIpw jogI ny jog-mq dI ivDI ieauN d`sI—dunIAw dy DMiDAW qoN v`Kry rihxw, Gr-bwr C`f ky ru`KW hyT itkxw qy kMd-mUl Kw ky guzwrw krnw, Aqy qIrQW dw ieSnwn—ies qrHW mn ƒ ivkwrW dI mYl nhIN l`gdI qy mn suKI rihMdw hY [

gurU nwnk dyv jI dw au~qr—jo mnu`K siqgurU dI m`q lY ky pRBU dw nwm ismrdw hY, auh Gr-bwrI huMdw hoieAw BI DMiDAW ivc Kicq nhIN huMdw, aus dw mn sdw Afol rihMdw hY, koeI sMswrk csky aus ƒ poh nhIN skdy [

(9, 10, 11) lohwrIpw jogI Awpxy mq dI vifAweI krdw hY—jy jogIAW dy ‘AweI pMQ’ dw ByK DwirAw jwey, muMdRw JolI qy godVI pihnI jwey, qW mn mwieAw dI cot qoN bc jWdw hY [

gurU nwnk dyv jI dw au~qr—gurU dy Sbd ƒ mn ivc vswxw kMnW dIAW muMdRW hn, hr QW pRBU ƒ ivAwpk jwxnw godVI qy JolI hY, nwm dI brkiq nwl sMswrk ^whSW vloN muVI hoeI suriq K`pr hY, srIr ƒ ivkwrW qoN pivqR r`Kxw d`B dw Awsx hY; v`s ivc AwieAw hoieAw mn lµgotI hY [ so, gurU dI srn pY ky pRBU dw nwm hI ismro [

not:- crpt jogI ny do pRSn kIqy jo pauVI nµ: 4 Aqy 6 ivc drj hn [ lohwrIpw jogI ny Awpxy mq dI vifAweI kr ky gurU nwnk dyv jI ƒ jog-mq Dwrn krn dI pRyrnw kIqI [ ieh izkr qy ies dw au~qr nµ: 9, 10, 11 ivc hY [ ies qoN AgWh jogIAW vloN pRSn qy siqgurU jI vloN au~qr hn; pr iksy ^ws jogI dw nwm nhIN hY [

(12, 13) lohwrIpy ny qW jog dy ichn Dwrn krn leI pRyirAw sI, pr siqgurU jI ny jvwb id`qw sI ik hr QW ivAwpk pRBU ƒ jwxo, gurU dy Sbd ƒ mn ivc vswau, qy suriq ƒ sMswrk ^whSW vloN moVo [ iesy hI i^Awl-lVI ƒ jwrI r`K ky hor jogIAW ny puiCAw ik auh kOx hY ijs ƒ qusI ‘Brpuir rihAw’ AwKdy ho, qy aus ivc mnoN qnoN ikvyN lIn ho ky mukq ho skIdw hY [12[

siqgurU jI dw au~qr:- prmwqmw hryk srIr ivc ivAwpk hY; gurU dy Sbd dI rwhIN qnoN mnoN aus ivc juV ky “dunIAw swgr duqru” qoN mukq ho jweIdw hY [ pr jo mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY, auh cwhy muMdRw iKMQw Awidk BI Dwry, iPr BI auh jnm-mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [13[

(14, 15, 16) pRSn—ieh jIv ikvyN AYsw b`Jw ipAw hY ik spxI mwieAw ies ƒ KweI jw rhI hY, qy ieh A`goN Awpxy bcwau leI B`j BI nhIN skdw? [14[

au~qr—mnu`K KotI m`q dw iSkwr hoieAw rihMdw hY, spxI mwieAw ies ƒ AMdroN-AMdr KweI jWdI hY, pr csikAW ivcoN ies dw inklx ƒ jI nhIN krdw, csikAW dw ieh hnyrw ies ƒ cMgw l`gdw hY [ jo mnu`K gurU dy d`sy rsqy qy qurdw hY aus dw mn csikAW qoN au~cw ho ky iek AYsI AvsQw auqy A`pVdw hY ijQy mwieAw vwlI Btkx poh nhIN skdI, ijQy mwieAw dy PurinAW vloN, mwno, suM\ ho jWdI hY [ Gr iqAwg ky iksy gu&w ivc smwDI lwx dy QW AsI igRhsq ivc rihMdy hI aus shj-gu&w ivc bYT ky sun-smwDI lWdy hW [15, 16[

(17, 18) pRSn—jdoN sumyr prbq qy qusI swƒ imly sI, qdoN qW qusW BI audwsI ByK DwirAw hoieAw sI [ jy ‘hwtI bwtI’ ƒ iqAwgxw nhIN hY, qW qusW Gr ikauN C`ifAw sI? ies sMswr-swgr qoN pwr lµGx leI Awpxy is`KW ƒ qusI kyhVw rsqw d`sdy ho? [17[

au~qr—AsI qW qdoN gurmuKW ƒ l`Bx vwsqy GroN inkly sW [ “duqr swgr” qoN pwr lµGx leI igRhsq iqAwgx dI loV nhIN, mnu`K gurU dy snmuK ho ky pRBU dw nwm ismirAW ivkwrW qoN bc skdw hY [18[

(19, 20) pRSn—dunIAw ivc rih ky mwieAw dy pRBwv qoN bcxw ieauN hI bVw AOKw hY ijvyN koeI mnu`K dMdW qoN ibnw lohw c`bx dI koiSS kry [ hy nwnk! qUM AwpxI izMdgI ikvyN plt leI? mn dIAW AwsW qy mn dy Purny qUM ikvyN mukw ley? r`bI pRkwS qYƒ ikvyN iml ipAw? [19[

au~qr—mwieAw dI cot qoN bcxw hY qW lohw c`bx smwn bVw AOKw [ pr mYN ijauN ijauN gurU dI is`iKAw qy quirAw, myry mn dI Btkxw mukdI geI [ ijauN ijauN mYƒ pRBU ivc juVn dw Anµd AwieAw, myrw mn prcdw igAw [ gurU dy Sbd dI brkiq nwl myry mn dy Purny qy dunIAw vwlIAW AwsW mukdIAW geIAW [ mYƒ r`bI pRkwS l`B ipAw, qy mwieAw myry nyVy nwh Fuk skI [ ieh sB pRBU dI AwpxI myhr sI [20[

not:- Drm nwl sMbMD r`Kx vwly lokW dw ieh suBwau hI bx igAw hY ik auh isRStI dI auqp`qI bwry pRSn BI Drm ivcoN hI h`l krnw cwhuMdy hn [ jogIAW ny BI hux gurU swihb pwsoN Ajyhy svwl pu`Cxy SurU kr id`qy [

(21, 22, 23) pRSn—isRStI dI auqp`qI bwry quhwfw kIh vIcwr hY? jdoN jgq nhIN huMdw, qdoN inrgux-rUp pRBU ikQy itikAw rihMdw hY? ieh jIv ikQoN AwauNdw hY? ikQy clw jWdw hY?

not:- iehnW pRSnW dy nwl hor swDwrn pRSn BI jogIAW ny pu`Cy:- igAwn pRwpq krn dw kIh swDn hY? mOq dw fr ikvyN dUr ho skdw hY? kwmwidk vYrIAW ƒ ikvyN ij`qIdw hY?

not:- pauVI nµ: 21 Aqy 22 ivc Cy Cy qukW hn [ dohW pauVIAW dIAW pihlIAW cwr cwr qukW ivc jogIAW vloN pRSn hn, qy A^IrlIAW do do qukW ivc siqgurU jI vloN swDwrn ijhw au~qr hY, iPr pauVI nµ: 23 ivc ivsQwr nwl au~qr id`qw igAw hY [

au~qr—isRStI dI auqp`qI dI vIcwr qW hYrwnI hI hYrwnI pYdw krdI hY, koeI BI ies bwry kuJ d`s nhIN skdw [ jdoN jgq nhIN sI qdoN prmwqmw Awpxy Awp ivc itikAw hoieAw sI [ jgq-rcnw ho jwx qy ieh jIv pRBU dy hukm ivc hI ieQy AwauNdw hY qy hukm Anuswr hI ieQoN qur pYNdw hY [

hor pRSnW dy au~qr—igAwn pRwpq krn dw Asl swDn ieh hY ik mnu`K siqgurU dI srn pey [ siqgurU dy Sbd dI rwhIN hI AidRSt pRBU ivc lIn ho skIdw hY, kwmwidk vYrIAW ƒ ij`q leIdw hY, qy mOq dw fr poh nhIN skdw [

not:- ies qoN AgWh pauVI nµ: 42 qk pRSn-au~qr nhIN hn [ siqgurU jI Awp hI Awpxy mq dI ivAwiKAw krdy hn [

(24) gur-Sbd dI brkiq nwl mnu`K ƒ XkIn b`Jdw hY ik ieh swrw jgq-pswrw pRBU ny Awpxy Awp qoN bxwieAw hY [ ies au~cI Awqmk AvsQw qy A`pV ky auh mnu`K sB jIvW ivc ausy joiq ƒ vyKdw hY jo aus dy Awpxy AMdr hY, sB jIvW nwl dieAw-pRym dw vrqwv vrqdw hY, qy aus dw Awpxw ihrdw-kMvl iKiVAw rihMdw hY [ b`s! iehI hY Asl jogI [

(25) gur-Sbd ivc itikAw rihx vwlw mnu`K sdw pRBU ivc juiVAw rihMdw hY [ pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K sdw Btkxw ivc ipAw rihMdw hY, nwm ivswrn krky aus ƒ sdw haumY dI pIV sqWdI hY [ ies qoN ^lwsI hwsl krn dw ieko iek gur-Sbd hI vsIlw hY [

(26) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw bMdw keI iksm dy ivkwrW vwly BYVy rsqy ipAw rihMdw hY, mUMhoN BI jdoN boldw hY durbcn hI boldw hY; ies qrHW auh sdw Gwty vwly rwhy hI qurdw hY [

(27) gurU dy d`sy hoey rwh qy qurn vwlw mnu`K gur-Sbd dI shYqw nwl Awpxy ies AmoG mn ƒ suDwrdw hY, pRBU dI is&iq-swlwh duAwrw au~cw Awqmk jIvn bxw ky pRBU ivc hI iek-rUp ho jWdw hY [

(28) gurU dy snmuK ho ky mnu`K ijauN ijauN gur-Sbd ivc juVdw hY, ies dI smJ au~cI huMdI jWdI hY, Awpxy Awqmw dI ies ƒ sUJ pY jWdI hY qy sMswr dy ivkwrW qoN bc ky jIaUx dI jwc Aw jWdI hY [

(29) gurmuK mnu`K Gr-bwrI huMdw hoieAw hI izMdgI dI bwzI ivc pug jWdw hY, ikauNik Sbd dI shYqw nwl auh pRBU dI pRymw-BgqI krdw hY qy suD Awcrn vwlw bxdw hY, aus dy AMdr haumY (^udZrzI) nhIN rihMdI [

(30) prmwqmw ny ieh jgq bxwieAw hI ies vwsqy hY ik ies ivc mnu`K siqgurU dy Sbd dI rwhIN pRBU nwl ipAwr joV ky gurmuK bxn qy ieQoN ie`zq K`t ky jwx [

(31) gurU dy snmuK ho ky mnu`K ƒ ieh smJ Aw jWdI hY ik ieQy gux gRihx krny hn Aqy ivkwr iqAwgxy hn; gurmuK ƒ iksy ir`DI is`DI dI cwh nhIN rih jWdI [

(32, 33, 34) ijauN ijauN mnu`K pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, ies dI haumY (^udZrzI) dUr huMdI hY, qy swrI isRStI hI ies ƒ AwpxI jwpdI hY [ prmwqmw nwl imlwp dw vsIlw hI ieh hY ik aus dI Xwd ivc juVIey, ikauNik nwm-ismrn ivc juiVAW hI pRBU dy guxW nwl jwx-pCwx qy sWJ bxdI hY [ pr nwm dI ieh dwiq isr& gurU pwsoN imldI hY [ koeI Awpxy Awp ƒ jogI AKvwey cwhy sMinAwsI, jo gurU dy Sbd ivc nhIN juiVAw auh mwieAw-jwl ivc hI PisAw irhw [

(35) gurU dy snmuK rih ky mnu`K ijauN ijauN pRBU dI suriq joVdw hY aus dw mn pRBU dI Xwd ivc ig`J jWdw hY, qy ivkwrW dI s`t nhIN KWdw [

(36) Awpxy Awp ƒ gurU dy hvwly kIiqAW hI mnu`K dw mn nwm ivc Afol rih skdw hY [ Awpw gurU dy Arpn krnw hI Asl dwn hY, gur-qIrQ ivc cu`BI lwauxI hI Asl qIrQ-ieSnwn hY [ Aijhw mnu`K hornW ƒ BI pRBU-crnW ivc joVdw hY [

(37) gurU dy hukm ivc qurnw hI sB Drm-pusqkW dw igAwn hY [ gurU dy hukm ivc qur ky mnu`K prmwqmw dI srb-ivAwpkqw dw Byd smJ lYNdw hY, ies vwsqy auh dUijAW nwl vYr-ivroD r`Kxw au~kw hI Bulw dyNdw hY [ b`s! r`b ƒ pCwixAw hI ausy ny hY (r`b nwl sWJ pweI hI ausy ny hY) jo gurU dy hukm ivc quirAw hY [

(38) ijqnw icr mnu`K gurU dy d`sy rsqy auqy nhIN qurdw, ies dw mn mwieAw dy moh (lwlc) dIAW s`tW KWdw rihMdw hY, koeI BI hor Gwl-kmweI mnu`K ƒ ies mwr qoN bcw nhIN skdI [

(39) ijs mnu`K ƒ siqgurU iml pYNdw hY auh Awpxy qn ƒ sohxI ijhI h`tI qy mn ƒ vpwrI bxw ky mwieAw dy moh vloN Afol rih ky nwm dw vxj vxjdw hY [ ies qrHW mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI pw ky auh sMswr-rUp “duqr swgr” qoN pwr lµG jWdw hY [

(40) rwvx sIqw jI ƒ smuMdroN pwr lµkw ivc lY igAw sI, sRI rwmcMdR jI ny smuMdr auqy pul b`Dw, dYNqW ƒ mwirAw, lµkw lu`tI qy sIqw jI ƒ Cufw ky ilAWdw [ Gr dy ByqI BBIKx dy d`sy hoey Byq ny ies swrI muihMm ivc bVI shYqw id`qI [

iesy qrHW, mwieAw-vyVHy mn ny jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI qoN ivCoV id`qw hoieAw hY [ dohW dy ivckwr sMswr-smuMdr dI iv`Q bxI peI hY [ prmwqmw ny jgq ivc gurU GilAw [ gurU, mwno, pul bx igAw [ ijs jIv-iesqRI ƒ gurU imilAw, aus dI pRBU-pqI nwloN iv`Q imt geI [ gurU ny Gr dw Byq smJwieAw ik ikvyN mn ivkwrW ivc PsWdw hY [ so, gurU-srn Aw ky l`KW p`Qr-idl jIv sMswr-smuMdr qoN pwr lµGdy hn [

(41) jo mnu`K gurU dy snmuK rihMdw hY auh Koty qy Kry kMmW dw ByqI ho jWdw hY, ies vwsqy auh Koty kMmW ivc Psdw nhIN; pRBU dI is&iq-swlwh ivc aus dI suriq itkI rihMdI hY, ijs dI brkiq dw sdkw koeI ivkwr aus dy jIvn-SPr ivc rukwvt nhIN pw skdw [

(42) haumY Aqy hir-nwm iek`Ty nhIN rih skdy [ jo mnu`K siqgurU dI srn pYNdw hY, auh gur-Sbd ivc mn joV ky AMdroN haumY (^udZrzI) dUr kr lYNdw hY, is&iq-swlwh dI brkiq nwl aus ƒ swry sMswr ivc hI prmwqmw dI joiq id`sdI hY [

not:- ies qoN AgWh iPr pRSn-au~qr c`l pYNdy hn [

(43, 44) pRSn—mnu`K iks Awsry jIaUNdw rih skdw hY? mnu`K iks dI is`iKAw auqy qury ik ‘duqr swgr’ dunIAw ivc rihMdw hoieAw BI mwieAw dy moh qoN inrlyp rih sky?

au~qr—jIvn suAwsW dy Awsry itikAw rihMdw hY [ jy mnu`K siqgurU dy Sbd ivc AwpxI suriq joVI r`Ky, prmwqmw dy gux cyqy r`Kdw rhy, qW mwieAw dy moh qoN bicAw rihMdw hY, ikauNik gur-Sbd nwl mnu`K dI haumY-A`g sV jWdI hY [

(45, 46, 47) mnu`K dy AMdr r`bI joiq v`s rhI hY jo ipAwr komlqw qy SWqI dw puMj hY; pr mwieAw dI mmqw dy kwrn ies jIv ƒ iqRSnw dI A`g ny GyirAw hoieAw hY, ies A`g ivc jIv sVdw hY qy Btkdw hY [ AhMkwr ivc Ps ky jIv dUijAW nwl KrHvw slUk krdw hY, ies KrHvw-pn dy kwrn jIvn duKdweI ho jWdw hY, mwno, jIv ƒ lohw c`bxw pY irhw hY [

not:- jogI gurU nwnk dyv jI pwsoN ies AvsQw bwry rmz-Bry svwl pu`Cdy hn:

pRSn—mom dy dMdW nwl lohw ikvyN c`ibAw jwey?

br& dy Gr dy duAwly jy A`g dw colw pwieAw hoieAw hovy, qW kyhVI gu&w vrqIey, ijQy auh br& p`Gr nwh jwey? [45[

au~qr—r`bI komlqw qy SWqI br& smwn hY, ies ƒ iqRSnw dI A`g qoN bcwx leI ieko hI qrIkw hY ik mnu`K gurU dI rzw ivc qury, qy hr QW iek prmwqmw ƒ hI vyKy [ gurU dI rzw dy AMdr rihxw iek AYsI gu&w hY ijQy iqRSnw dI A`g AMdrlI Awqmk SWqI ƒ mukw nhIN skdI [

ijauN ijauN mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY iqauN iqauN aus dw AhMkwr vDdw hY; dUijAW nwl ru`Kw slUk krdw hY, qy cwr cuPyirEN Awpxy vwsqy ru`Kw-pn shyVdw hY jo ies ƒ duKI krdw hY [ ies dw ielwj iehI hY ik mnu`K siqgurU dy Sbd ivc Awpxw mn joVy; Sbd dI brkiq nwl ijauN ijauN haumY-AhMkwr imtygw, jgq vloN BI KrHvw slUk nhIN hovygw [ ies qrHW Awpxy AMdrlw nvW pYdw hoieAw ipAwr bwhrly KrHvy-pn ƒ mukw dyvygw [ iehI hY mom dy dMdW nwl lohy ƒ c`bxw [46[

siqgurU dy Sbd dI shYqw nwl prmwqmw dw Adb ihrdy ivc itkwieAW mnu`K dw qn mn TMFw-Twr ho jWdw hY, ies sIqlqw dI brkiq nwl auh kwm kRoD AhMkwr qy iqRSnw dI A`g muk jWdy hn jo ies dy jIvn ƒ duKI bxw rhy sn [47[

not:- aus crcw ƒ jwrI r`Kdy hoey jogIAW ny iPr rmz-Bry qrIky nwl puiCAw ik (48 qoN 49)

(1) auh kyhVw vsIlw hY ijs nwl br& dw Gr cMdRmw Awpxw pRBwv pweI r`Ky? Aqy

(2) iks qrHW sUrj qipAw rhy?

Bwv— (1) iks qrHW mnu`K dy mn ivc sdw TMF-SWqI bxI rih skdI hY?

(2) ikvyN mn ivc igAwn dw pRkwS sdw bixAw rih skdw hY?

(3) iks qrIky nwl mOq dw sihm mnu`K dy idl qoN dUr hovy? [48[

au~qr:- ijauN ijauN mnu`K gurU dy Sbd ƒ Awpxy mn ivc itkWdw hY, ies dy AMdr SWqI pYdw huMdI hY, qy SWq ihrdy ivc igAwn dw sUrj ciVHAW mnu`K dy AMdroN AigAwnqw dw hnyrw dUr ho jWdw hY [

gur-Sbd dI brkiq nwl jdoN mnu`K pRBU dI Xwd ƒ AwpxI izMdgI dw Awsrw bxWdw hY qW pRBU ies ƒ ‘duqr swgr’ qoN pwr lµGw lYNdw hY [ siqgurU dy Sbd nwl fUMGI sWJ bxwieAW mn hr vyly pRBU-crnW ivc lIn rihx kr ky mOq dw sihm ivAwpdw nhIN [49[

not:- AglIAW pMj pauVIAW ivc pRBU dI Xwd dI mh`qqw auqy hI zor dyNdy hn:-

pRBU dw nwm ismirAW myr-qyr vwlw suBwau dUr ho jWdw hY, mnu`K dy AMdr r`bI jIvn dI iek AYsI lihr c`l pYNdI hY ik jIv dw pRBU nwl imlwp sdw leI p`kw ho jWdw hY [50[

nwm-ismrn dI brkiq nwl mnu`K ƒ ieh smJ pY jWdI hY ik prmwqmw hryk Gt ivc mOjUd BI hY qy iPr BI aus auqy mwieAw dw dbwau nhIN pYNdw [ ies inscy nwl ijauN ijauN mnu`K pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, auh Awp BI dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw mwieAw dy moh qoN bicAw rihMdw hY [51[

ieh g`l cyqy r`Kx vwlI hY ik ies aupr d`sI inrlyp qy APur AvsQw vwlw jIvn jIivAW hI ies AvsQw dI smJ pY skdI hY [ ies AvsQw ivc itky hoey bMdy prmwqmw vrgy hI ho jWdy hn [52[

ismrn dI brkiq nwl mnu`K ƒ prmwqmw Awpxy AMg-sMg qy sB ivc ivAwpk id`s pYNdw hY, inrlyp AvsQw aus dy AMdr ieqnI bl vwlI ho jWdI hY ik koeI BI hor Purnw auQy Aw nhIN skdw, aus dy ieMidRAW dI mwiek pdwrQW vl dOV imt jWdI hY [53[

is&iq-swlwh dI bwxI mnu`K ƒ prmwqmw ivc joVI rKdI hY, ies bwxI dI shYqw nwl gurmuiK Awp ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY qy hornW ƒ ‘duqr swgr’ qoN pwr lµGWdw hY [54[

(55, 56, 57) pRSn—BYVI m`qy l`g ky mnu`K lokW ivc ie`zq-ieqbwr gvw lYNdw hY, dunIAw dy ivkwrW ivc PisAw hox krky mOq qoN BI hr vyly sihimAw rihMdw hY; ieho ijhIAW s`tW sdw KWdw hY duKI huMdw hY, iPr BI ies ƒ jIvn dy shI rsqy dI smJ nhIN pYNdI [ ies ƒ ikvyN smJ Awvy, qy BYVI miq qoN ies dI ikvyN ^lwsI hovy? [55[

au~qr—gurU dI srn pY ky, gurU dw Sbd ivcwirAW BYVI miq dUr ho jWdI hY, Ajyhw mnu`K ivkwrW ivc pYx dy QW nwm-Dn K`t ky Awp ‘duqr swgr’ qoN pwr lµGdw hY qy hornW ƒ ies rsqy dI sUJ dyNdw hY; aus ƒ hr pwsy hI pRBU hI pRBU ivAwpk id`sdw hY [56,57[

(58, 59, 60) pRSn—ijs Sbd dI bwbq qusI AwKdy ho ik aus dI rwhIN sMswr-smuMdr qrIdw hY aus Sbd dw invws ik`Qy hY?

ieh suAws, jo bwhr vl k`iFAW hvw ds auNgl dy &wsly qk bwhr jWdI hY, ies ds-auNgl-pRmwx suAws iks dy Awsry hn? [58[

au~qr—pRBU Aqy pRBU dI is&iq-swlwh dw Sbd ie`k-rUp hI hn, mYN ij`Dr vyKdw hW Sbd hI Sbd hY [ qy, ijs mnu`K auqy pRBU myhr dI nzr krdw hY aus dy ihrdy ivc ieh Sbd v`sdw hY [ jo mnu`K ies Sbd ƒ pCwx lYNdw hY aus auqy mwieAw dw pRBwv nhIN pY skdw, aus dy AMdroN myr-qyr imt jWdI hY [

ieh is&iq-swlwh dw Sbd hI, pRBU dw nwm hI, gurmuiK dy suAwsW dw Awsrw hY, gurmuiK suAws suAws pRBU ƒ cyqy r`Kdw hY [ gurmuiK mnu`K ƒ Awpxy srUp dI smJ b^Sdw hY [ gurmuiK ƒ ieh igAwn ho jWdw hY ik pRBU dw imlwp ieVw ipMglw suKmnw dy A`iBAws qoN auqWh hY, pRBU ivc qW gurU dy Sbd dI rwhIN hI lIn ho skIdw hY [59, 60[

not:- pauVI nµ: 61 ivc do vwrI pRSn kIqy hn, qy iesy ivc hI au~qr BI dy id`qy hn [ pauVI nµ: 62 Aqy 63 ivc auhnW au~qrW dw hor ivsQwr hY [

(61, 62, 63) pRSn—pRwxW dw Awsrw kIh hY? Aqy, igAwn dI pRwpqI dw kyhVw swDn hY?

au~qr—siqgurU dw Sbd hI gurmuiK dy pRwxW dw Awsrw hY [

pRSn—auh kyhVI m`q hY ijs dI rwhIN mn sdw itikAw rih skdw hY?

au~qr—gurU qoN jo m`q imldI hY aus nwl mn Afol ho jWdw hY, cwhy suK imly qy cwhy du`K vwpry [

ijs mnu`K ny siqgurU dy Sbd dw Awsrw nhIN ilAw, auh jqI bx ky BI kuJ nhIN K`tdw, qy pRwxwXwm ivcoN BI aus ƒ kuJ nhIN l`Bdw [

igAwn dI pRwpqI dw swDn kyvl gur-Sbd hI hY; ijs ƒ ieh dwiq imldI hY aus dI iqRsnw-A`g buJ jWdI hY, aus ƒ Awqmk suK l`B pYNdw hY [

(64, 65) pRSn—ieh mn jo Awm qOr qy mwieAw ivc msiqAw rihMdw hY ikQy itkdw hY? ieh pRwx ikQy itkdy hn?

ijs Sbd dI rwhIN quhwfy mq-Anuswr mn dI Btkxw mukdI hY auh Sbd ikQy v`sdw hY?

au~qr—jdoN pRBU myhr dI nzr krdw hY qW mnu`K guru dy hukm ivc qurdw hY qy ieh mn Afol ho ky AMdr hI ihrdy ivc itk jWdw hY [ pRwxW dI QMmHI nwBI hY [ du`qr swgr qoN qwrn vwlw Sbd suMn pRBU ivc itkdw hY, Bwv, Sbd Aqy pRBU ivc koeI Byd nhIN hY [ Sbd dI rwhIN ieh smJ pYNdI hY ik r`bI jIvn dI rO hr QW ie`k-rs ivAwpk hY [

(66, 67) pRSn—jdoN nwh ieh ihrdw sI, nwh ieh srIr sI, qdoN mn (cyqn s`qw) dw itkwxw ik`Qy sI?

jdoN nwBI dw c`kr hI nhIN sI, qdoN suAws ikQy itkdy sn?

jdoN koeI rUp ryK nhIN sI, qdoN Sbd dw itkwxw ikQy sI?

jdoN ieh srIr nhIN sI, qdoN mn pRBU ivc ikvyN juVdw sI?

au~qr—jdoN ihrdw qy srIr nhIN sn, qdoN vYrwgI mn inrgux pRBU ivc lIn sI [

jdoN nwBI c`kr dI QMmHI nhIN sI, qdoN pRwx BI pRBU ivc hI itky hoey sn [

jdoN jgq dw koeI rUp ryK nhIN sI, qdoN ‘duqr swgr’ qoN qwrn vwlw Sbd BI pRBU ivc hI lIn sI, ikauNik jdoN jgq dI hsqI nhIN sI, qdoN Awkwr-rihq iqRBvxI joiq Awp hI Awp sI [

(68, 69, 70, 71) pRSn—jgq pYdw ikauN huMdw hY? qy, duKI ikauN huMdw hY?

au~qr—jgq haumY ivc pYdw huMdw hY (Bwv, jgq dI dOV-B`j suAwrQ dy Awsry hY) [ jy ies ƒ pRBU dw nwm iv`sr jwey qW ieh du`K pWdw hY [ jo mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN haumY (suAwrQ) ƒ swVdw hY auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc itikAw rihMdw hY [68[

not:- pauVI nµ: 69, 70 Aqy 71 ivc iPr iesy i^Awl qy zor dyNdy hn ik siqgurU dy d`sy rsqy auqy qurnw hI jIvn dw shI rsqw hY, siqgurU dI bwxI dI rwhIN hI prmwqmw mnu`K dy ihrdy ivc prgt huMdw hY [ gurU dy hukm ivc qurn vwlw hI Asl jogI hY [ gurU ƒ imlx qoN ibnw mnu`K Gor hnyry ivc itikAw rihMdw hY, qy izMdgI dI bwzI hwr ky jWdw hY [

not—pauVI nµ: 72 ivc swrI crcw dw q`q d`sdy hn [

(72) swry aupdyS dw q`q ieh hY ik pRBU dI Xwd qoN ibnw jog (pRBU nwl imlwp) nhIN hY, qy, pRBU dw nwm siqgurU qoN hI imldw hY [

(73) not—ijvyN ies lµmI bwxI dy ArMB ivc mMglwcrn dI pauVI sI, hux pauVI nµ: 72 qk ‘pRBU-imlwp’ bwry swrI crcw mukw ky A^Ir ivc ‘pRwrQnw’ hY, hy pRBU! ieh g`l qUM Awp hI jwxdw hYN ik qUM ikho ijhw qy kyfw v`fw hYN [ ijnHW ƒ qUM bMdgI dI dwiq b^Sdw hYN auh qyry drSn qoN sdky huMdy hn [ qUM Awp hI ieh rcnw dI Kyf rcx vwlw hYN [

isD gosit ivc d`sy jogIAW dy pRSn

gurU nwnk dyv jI qoN in`jI pRSn:-

1. quhwfw mq kIh hY Aqy aus dw mnorQ kIh hY?

2. quhwfy mq Anuswr sMswr-smuMdr qoN pwr ikvyN lµGIdw hY?

3. qusI ju AwKdy ho ik gurU dI rwhIN sMswr-smuMdr qrIdw hY, ieh ikvyN pqw l`gy ik gurU iml ipAw hY?

not:- ieh iqMny pRSn crpt jogI ny kIqy sn [ gurU nwnk dyv jI dw au~qr sux ky lohwrIpw jogI ny jgq qoN ACoh rihx leI Awpxy mq dI vifAweI kIqI—Gr bwr C`f ky ru`KW hyT itkxw, kMd-mUl Kw ky guzwrw krnw, qIrQ-ieSnwn, muMdRw JolI godVI Awidk Dwrny—ies qrHW mn mwieAw dI cot qoN bc jWdw hY [

pr siqgurU jI ny rsqw Zlq d`isAw [

ies qoN AgWh jogIAW vloN KulHy svwl hn [

iksy ^ws jogI vloN nhIN [

4. auh kOx hY ijs ƒ qusI “Brpuir rihAw” AwKdy ho? aus ivc mnoN qnoN ikvyN lIn ho ky mukq ho skIdw hY?

5. ieh jIv ikvyN AYsw b`Jw ipAw hY ik spxI mwieAw ies ƒ KweI jw rhI hY, qy ieh A`goN Awpxy bcwau leI B`j BI nhIN skdw?

6. jdoN sumyr prbq qy qusI swƒ imly sI, qdoN qusW BI audwsI ByK DwirAw hoieAw sI [ jy “hwtI bwtI” ƒ iqAwgxw nhIN, qW qusW ikauN Gr C`ifAw sI? qusI Awpxy is`KW ƒ kyhVw rsqw d`sdy ho?

7. dunIAw ivc rih ky mwieAw dy pRBwv qoN bcxw ieauN hI bVw AOKw hY, ijvyN koeI mnu`K dMdW qoN ibnw lohw c`bx dI koiSS kry [ hy nwnk! qUM AwpxI izMdgI ikvyN plt leI? mn dIAW AwsW qy mn dy Purny qUM ikvyN mukw ley? r`bI pRkwS qYƒ ikvyN iml ipAw?

8. isRStI dI auqpqI bwry quhwfw kI i^Awl hY? jdoN jgq nhIN huMdw, qdoN inrgux-rUp pRBU ikQy itikAw rihMdw hY? ieh jIv ikQoN AwauNdw hY? ikQy clw jWdw hY?

9. igAwn pRwpq krn dw kIh swDn hY?

mOq dw fr ikvyN dUr ho skdw hY?

kwmwidk vYrIAW ƒ ikvyN ij`qIdw hY?

10. mnu`K iks Awsry jIaUNdw rih skdw hY? iks dI is`iKAw auqy qur ky mnu`K dunIAw ivc rihMdw hoieAw BI mwieAw dy moh qoN bicAw rih skdw hY?

11. mom dy dMdW nwl lohw ikvyN c`ibAw jwey? br& dy Gr dy duAwly jy A`g dw golw pwieAw hovy, qW kyhVI gu&w vrqIey ijQy auh br& p`Gr nWh jwey?

12. auh kyhVw vsIlw hY ijs nwl br& dw Gr-cMdRmw Awpxw pRBwv pweI r`Ky? iks qrHW sUrj sdw qipAw rhy? mOq dw sihm ikvyN dUr hovy?

13. BYVI m`qy l`g ky mnu`K ie`zq-ieqbwr gvw lYNdw hY, hr vyly sihimAw BI rihMdw hY [ ies BYVI m`q qoN ^lwsI ikvyN imly?

14. ijs Sbd dI bwbq qusIN AwKdy ho ik aus dI rwhIN sMswr-smuMdr qrIdw hY aus Sbd dw invws ikQy hY? ieh ds-auNgl-pRmwx pRwx iks dy Awsry hn?

15. pRwxW dw Awsrw kIh hY? igAwn dI pRwpqI dw kyhVw swDn hY? mn ikvyN sdw itikAw rih skdw hY?

16. ijs Sbd dI rwhIN quhwfy mq-Anuswr mn dI Btkxw mu`kdI hY auh Sbd ikQy v`sdw hY?

17. jdoN nwh ieh ihrdw sI, nwh ieh srIr sI qdoN cyqn-s`qw dw itkwxw ik`Qy sI? jdoN nwBI dw c`kr hI nhIN sI, qdoN suAws ik`Qy itkdy sn? jdoN koeI rUp ryK nhIN sI, qdoN Sbd dw itkwxw ik`Qy sI? jdoN ieh srIr nhIN sI, qdoN mn pRBU ivc ikvyN juVdw sI?

18. jgq ikauN pYdw huMdw hY? qy, jgq duKI ikauN huMdw hY?

isD gosit dw kyNdrI Bwv

hryk Sbd dw, jW lµmI bwxI dw kyNdrI Bwv auhnW qukW ivc hoieAw krdw hY ijnHW dy A^Ir qy l&z “rhwau” iliKAw huMdw hY [ l&z ‘rhwau’ dw ArQ hY “Tihr jwau”, Bwv, jy qusW swry Sbd jW swrI bwxI dw kyNdrI Bwv smJxw hY qW iehnW qukW ƒ ghu nwl ivcwro [

‘isD gosit’ dIAW ‘rhwau’ dIAW qukW ieauN hn:-

ikAw BvIAY? sic sUcw hoie ]

swc sbd ibnu mukiq n koie ]

so, “isD gosit” dw kyNdrI i^Awl hY—igRhsq C`fx dw koeI lwB nhIN [ igRhsq C`ifAW sucw nhIN ho skIdw, mwieAw dy bMDnW qoN AwzwdI nhINM imldI [ prmwqmw dI Xwd ivc juiVAW hI mn pivqR huMdw hY [ jd qk pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI ivc mn nwh juVy, mieAw dI iK`c qoN ^lwsI nhIN huMdI [

swrI ‘isD gosit’ ivc iesy kyNdrI i^Awl dw ivsQwr hY [

jogIAW Aqy gurU nwnk dyv jI dy mq ivc &rk

mnu`K AwjIivkw dI ^wqr pihlW rozI kmwxI SurU krdw hY [ pr sihjy sihjy aus kmweI nwl mnu`K dw ipAwr vDxw SurU ho jWdw hY [ ieQoN qk, ik Aw^r ies ƒ hr vyly Awpxy hI suK dw, Awpxy hI vf`px dw i^Awl bixAw rihMdw hY [ gurmiq dI bolI ivc ies AvsQw dw nwm ‘haumY’ hY [ ies dw kudrqI is`tw ieh inkldw hY ik ies dy AMdr myr-qyr vDdI hY, ivqkrw p`kw huMdw jWdw hY, Awpxw-pn qy ibgwnw-pn bxdw jWdw hY siqgurU jI ny ies hwlq ƒ ibAwn krn vwsqy l&z ‘duibDw’ vriqAw hY [ ‘duibDw’ dw ArQ hY “do iksm dw”, “do ih`isAW ivc vMifAw hoieAw” [ mn dI iehI AvsQw ivqkirAW dw mUl hY [ ieh ‘duibDw’ ikQoN pYdw huMdI hY? haumY qoN [

‘haumY’ do l&zW dw joV hY ‘hau’ Aqy ‘mY’ [ ‘hau’ sMsik®q dy l&z ‘AhM’ dw pRwik®q rUp hY, ijs dw ArQ hY ‘mYN’ [ so, ‘haumY’ dw ArQ hY ‘mYN mYN’ hr g`ly, hr QW, hr vyly ieh i^Awl itikAw rihxw ik “mYN v`fw bx jwvW, mYN AmIr ho jwvW, ies kMm ivcoN mYN hI K`t lvW, mYN hI mYN, mYN hI mYN [” Bwv suAwrQ ^udZrzI [ ijs mnu`K ny suAwrQ ƒ hI jIvn dw inSwnw bxw ilAw hovy, auh kudrqI qOr qy ivqkirAW ivc Ps jWdw hY, dUijAW dw nukswn kr ky BI Awpxw lwB socdw hY [

t`br, kOm, dys, dunIAw, ikqy BI iDAwn mwr ky vyK lvo, hr QW suAwrQ hI vYr-ivroD dw mUl hY [ ieko Gr dy jIv ^udZrzI dy kwrn vYrI bx jWdy hn, ieko kOm dy bMdy ieko dys dy vsnIk iek dUjy dy lhU dy iqRhwey ho jWdy hn, dys dys dI Awpo ivc t`kr l`g jWdI hY [ ieh suAwrQ dunIAw ƒ nrk bxw dyNdw hY [ suAwrQI bMdw dUijAW ƒ BI duKI krdw hY, qy Awp BI suKI nhIN rih skdw [

jogIAW ny ies dw ielwj ieh smiJAw ik Gr-Gwt C`f ky; mlkIAq mukw ky jMgl-vwsw kr ilAw jwey [ pr mwieAw inrw iesqRI b`icAW dw ipAwr hI nhIN, mwieAw inry Dn dw nwm nhIN [ mwieAw dy keI srUp hn [ jMgl ivc kIqy qpW dw mwx BI mwieAw hY, smwDIAW dI iekwgRqw qoN pYdw hoeIAW mwnsk qwkqW dw nSw BI mwieAw hY, iehnW mwnsk qwkqW dy Awsry lokW ƒ vr-srwp dy lwlc-frwvy dyxy BI mwieAw dy h`QW ivc hI Kyfxw hY [ jMglW ivc jw ky BI ‘mYN, mYN’ itkI hI rhI, ‘mYN vr dy skdw hW, mYN srwp dy skdw hW’ AhMkwr qy kRoD bxy hI rhy [

DrqI dy swry hI bMidAW vwsqy ieh rsqw hY BI AsMBv [ ikrq-kwr C`ifAW swry jIvW leI ru`K ibrK ^urwk pYdw nhIN kr skdy [ jy swry hI mnu`K igRhsq C`f ky jMglIN cly jwx, qW mnu`K-jwqI hI ^qm ho jwey [ pr jy jMglIN jw ky iesqRI-purS sMbMD bxy rihx, qW muV igRhsq hI ho igAw [

gurU nwnk dyv jI dw rsqw ieh hY ik igRhsq ivc rih ky hI ‘haumY’ dw iqAwg kIqw jwey [ ‘haumY’ hI jgq dy du`KW dw mUl-kwrn hY [ ‘haumY’ ƒ iqAwgxw hY du`KW qoN bcx leI [ pr inry iqAwg nwl kIh bxy? Asl inSwnw hY mn dI SWqI, mn dw sdIvI suK [ suK SWqI dw somw hY prmwqmw [ so nrkI jIvn qoN bcx leI prmwqmw ivc imly rihxw zrUrI Srq hY [ pr pUrn imlwp isr& auhnW pdwrQW dw hI ho skdw hY ijnHW dw Aslw ieko hovy [ pwxI qy qyl ƒ boql ivc pw ky ikqnw hI ihlweIey, iPr BI auh v`K v`K hI rihxgy [ prmwqmw hY swry jIvW ƒ ipAwr krn vwlw, AsI hW isr& Awpxy Awp ƒ ipAwr krn vwly [ auh hY srb-ipRX, AsI hW sÍY-ipRX [ auh hY Al-Zrz, AsI hW ^ud-Zrz [ ^ud-grz qy Al-grz ie`k jwn ikvyN ho skx?

haumY nwvY nwil ivroDu hY, duie n vsih iek Twie ]

iPr, myl dw koeI qrIkw? hW, pwxI bx ky hI pwxI ivc ie`k jwn hoieAw jw skdw hY [ swfw qy pRBU dw suBwv rilAW hI AsI aus ivc ie`k-im`k ho skdy hW [ Awpxy Awp ƒ ipAwrnw C`f dyeIey, prmwqmw vWg swrI isRStI ƒ ipAwrx l`g peIey [ koeI AYsw pRbMD bxy ik swrw hI jgq pRBU-ipqw dw ie`ko t`br id`sx l`g pey [ suBwau rlwx dw ieko iek qrIkw hY auh hY ipAwr [ ijs nwl fUMGw ipAwr pY jwey, aus nwl suBwau BI iml jWdw hY [ pr ieh fUMGw ipAwr ikvyN pey? ijs nwl ipAwr hovy, aus ƒ Xwd krn qoN ibnw rih nhIN skIdw [ ijauN ijauN muV muV iksy ƒ Xwd krdy rhIey, iqauN iqauN aus nwl ipAwr vDdw jWdw hY [ Xwd qy ipAwr, ipAwr qy Xwd—iehnW dI Awpo ivc fUMGI sWJ hY [ prmwqmw dI Xwd prmwqmw nwl ipAwr pweygI [ ipAwr aus nwl swfw suBwau imlweygw [ AsI ^udZrzI vloN ht ky swry jgq ƒ ie`k dw t`br smJ ky swry jgq nwl ipAwr krn l`g pvWgy [ b`s! suBwau iml igAw qW ie`k ho gey:

“ijau jl mih jlu Awie Ktwnw ]

iqau joqI sMig joiq smwnw ]”

so, gurU nwnk dyv jI dw ieh mwrg hY ik igRhsq ivc rihMdy hoey ^lkq vwsqy jIvIey; ^lkq nwl ipAwr ^wlk nwl ipAwr pwieAW hI bx skdw hY [

isD gosit dy ilKy jwx dw Avsr

sMn 1521 ivc qIjI ‘audwsI’ qoN vwps Aw ky gurU nwnk dyv jI p`ky qOr qy krqwrpur itk gey sn [ krqwrpur sMn 1515 dy A^Ir ivc vswieAw igAw sI, jdoN siqgurU jI pihlI ‘audwsI’ qoN vwps muV ky qlvMfI mwipAW ƒ imlx ipCoN p`Koky rMDwvy AwpxI iesqRI qy b`icAW ƒ imlx Awey sn [ siqgurU jI ny isrP iqMn ‘audwsIAW’ kIqIAW sn [

kqrwrpur rwvI dy au~qrI kMFy qy hY [ ieQoN btwlw ngr qkrIbn 21 mIlW dI iv`Q qy d`Kx pwsy hY [ fyhrw bwbw nwnk qoN btwly ƒ is`DI sVk jWdI hY [ fyrw bwbw nwnk rwvI dy d`KxI kMFy qy hY [ btwly qoN d`Kx ƒ iek sVk jWdI hY [ ies sVk auqy btwly qoN iqMn mIlW dI iv`Q qy ie`k mMdr hY ijs dw nwm ‘A`cl’ hY [ iehI mMdr jogIAW dw hY [ hr swl P`gx dy mhIny ieQy mylw l`gdw sI, qy, jogI lok dUroN dUroN ieQy Aw iek`Ty huMdy sn [ cuigrdy ipMfW dy lok iehnW jogIAW dI bVI mwnqw-pUjw krdy sn [

sMn 1539 dy myly qy gurU nwnk dyv jI BI krqwrpuroN c`l ky A`cl gey [ jogI ipMfW dy Boly lokW auqy AwpxIAW ir`DIAW is`DIAW dw pRBwv pw rhy sn [ iehI iehnW lokW dI rwis-pUMjI sI [ iksy ƒ vr dw lwlc dyxw qy iksy ƒ srwp qoN frwxw—iehI iehnW pws hiQAwr sI, ijs dy Asr hyT igRhsqI lok iehnW dI mwnqw krdy sn [ pr gurU nwnk dyv jI dy prcwr dw Asr vD irhw sI [ lokW dy idlW ivcoN jogIAW dI kdr Gt rhI sI [ jogIAW ƒ BI ieh kMfw cuB irhw sI [

jdoN jogIAW ny gurU nwnk dyv jI ƒ A`cl dy myly qy AwieAw hoieAw vyiKAw, qW auhnW Awpo ivc mqw pkwieAw, ik hux mOkw hY jWdw rsU^ muV bxwx dw, lokW ƒ krwmwqW ivKw ky AwpxI bzurgI dw is`kw ibTweIey, jdoN gurU nwnk koeI krwmwq nhIN ivKw skygw, qW swfy pYr iPr jMm jwxgy [

jogIAW ny lokW ƒ keI cmqkwry ivKwey [ iPr gurU nwnk dyv jI ƒ vMgwirE ny [ pr siqgurU jI ny isr& ieh swdw ijhw au~qr id`qw ik swfy pws qW kyvl pRBU dI Xwd hI Xwd hY ijs dI brkiq nwl swƒ auh sB jIvW ivc id`sdw hY, qy AsI iksy auqy koeI fr-dbwau nhIN pWdy [ lokW ƒ frwx dy QW auhnW nwl ipAwr krnw—swƒ sB qoN v`fI krwmwq iehI id`sdI hY, qy, ieh krmwq imldI hY swD-sMgiq ivcoN [

suxn vyKx vwly lokW ƒ jogIAW dy qmwiSAW nwloN gurU nwnk dyv jI dw au~qr vDIk jicAw [ auhnW dy rsU^ auqy sgoN iek hor cot v`jI [ hux auhnW ny nvW pYNqVw bdilAw [ swry jogI siqgurU jI dy duAwly bhs krn leI iek`Ty ho gey [

not—ies mzmUn bwry vDIk vwk&IAq leI pVHo myrw lyK ‘gurU nwnk dyv jI dIAW audwsIAW’ pMnw 114 pusqk ‘gurmiq pRkwS’ {isMG bRdrz, bwzwr mweI syvW, AMimRqsr qoN} [

muKI is`D

jyhVI bihs jogIAW dI gurU nwnk dyv jI nwl hoeI, siqgurU jI ny aus ƒ vyhly smy kivqw dw rUp dy ky “isD gosit” nwm id`qw [ “isD gosit” ivc siqgurU jI ny isr& do is`DW dw nwm iliKAw hY—crpt Aqy lohwrIpw [ crcw CyVn vwly iehI dovyN sn [ iehI myly qy ie`kTy hoey jogIAW ivcoN muKI hoxgy [ pr hor jogI BI keI pRSn puCdy rhy [ gurU nwnk dyv jI ny auh swry pRSn qy Awpxy vloN id`qy hoey au~qr qW “isD gosit” ivc drj kr id`qy hn, pr pRSn krn vwly jogIAW dy nwm nhIN id`qy [ hW, BweI gurdws jI ny auhnW ivcoN ie`k dw nwm BMgrnwQ id`qw hY, ijs ny ieh puiCAw sI ik jy izMdgI dw shI rsqw igRhsq ivc rih ky suAwrQ-rihq hoxw hY qW qusW igRhsq ikauN C`ifAw sI [

not—pihlw crpt jogI dsvIN sdI ivc hoieAw, gurU nwnk dyv jI qoN pMj sdIAW pihlW [ pr AsI ieh g`l Awm vyKdy hW ik pRis`D hsqIAW dy nwm auhnW dy srDwlU Awpxy prvwrW ivc vrqdy rihMdy hn [ is`K pMQ ivc pMj ipAwirAW dy nwm ^ws Awdr-sqkwr r`Kdy hn, pr ieh nwm Awm vrqy jw rhy hn [ keI s`jx qW siqgurU jI dy nwm vrqxoN BI nhIN Jkdy [ iesy qrHW ieh crpt BI gurU nwnk dyv jI dy vyly dw hI koeI pRis`D jogI hY [

kdoN ilKI geI?

BweI gurdws jI ny AwpxI pihlI ‘vwr’ ivc ies bihs dw kw&I ivsQwr nwl izkr kIqw hY [ auQy auh ilKdy hn ik iSvrwq dw mylw sux ky gurU nwnk dyv jI krqwrpuroN A`cl vtwly gey [ mylw ^qm hox qy Awp mulqwn phuMcy [ mulqwn qoN vwps krqwrpur Aw ky Jbdy hI siqgurU jI ny bwbw lihxw jI ƒ AwpxI izMmyvwrI sONp id`qI [

iSvrwq &rvrI-mwrc ivc AwauNdI hY [ gurU nwnk dyv jI sqMbr 1539 ivc joqI joiq smwey sn [ ies qoN prgt huMdw hY ik is`DW nwl siqgurU jI dI gosit &rvrI-mwrc sMn 1539 ivc hoeI sI, qy mulqwn qoN vwps krqwrpur phuMc ky siqgurU jI ny bwxI “isD gosit” ilKI sI, jo hr hwlq ivc sqMbr qoN pihlW sI [

not—jogIAW ƒ gurU nwnk dyv jI pihlI ‘audwsI’ vyly BI ‘gorK mqy’ Awidk QwvW qy imly sn [ dUjI ‘audwsI’ ivc qW gey hI is`Dy sumyr prbq qy jogIAW pws hI [ jogI sdw pRSn krdy rhy, qy siqgurU jI ƒ Awpxy mq ivc ilAwaux leI pRyrdy rhy [ bwxI “isD gosit” ivc gurU nwnk dyv jI ny auh swry hI pRSn-au~qr drj kIqy hn [ pihlW imlx bwry jogI BMgrnwQ dw pRSn d`s pWdw hY [

‘isD gosit’ bwry BweI gurdws jI dI ilKq

qIjI ‘audwsI’ qoN vwps muV ky

iPir bwbw AwieAw krqwrpuir, ByKu audwsI sgl auqwrw ] pihir sMswrI kpVy, mMjI bYiT kIAw Avqwrw ] aultI gMg vhweIEin, gur AMgdu isir aupir Dwrw ] puqrI kaulu n pwilAw, min Koty AwkI nisAwrw ] bwxI muKhu aucwrIAY, huie rusnweI imtY AMDwrw ] igAwnu gosit crcw sdw, Anhid sbid auTy Dunkwrw ] sodru AwrqI gwvIAY, AMimRq vyly jwpu aucwrw ] gurmuiK Bwir AQrbix qwrw ]38]1]

not:- bwbw lihxw jI sMn 1532 ivc gurU nwnk dyv jI dI srn Awey sn [

mylw suix isvrwiq dw, bwbw Acl vtwly AweI ] drsnu vyKix kwrny, sglI aulit peI lokweI ] lgI brsix lCmI, iriD isiD nau iniD svweI ] jogI dyiK cilqR no, mn ivic irsik GnyrI KweI ] BgqIAw pweI Bgiq Awix, lotw jogI lieAw CpweI ] BgqIAw geI Bgiq Buil, loty AMdir suriq BulweI ] bwbw jwxI jwx purK, kiFAw lotw jhw lukweI ] vyiK ciliqR jogI KuixsweI ]39]

KwDI Kuxis jogIsorW, gosit krin sBy auiT AweI ] puCy jogI BMgr nwQu, quih duD ivic ikau kWjI pweI ] iPitAw cwtw duD dw, irVikAw mKxu hiQ n AweI ] ByK auqwir audwis dw viq ikau sMswrI rIiq clweI ] nwnk AwKy, BMgir nwQ! qyrI mwau kucjI AwhI ] BWfw Doie n jwiqEin, Bwie kucjy Pulu sVweI ] hoie AqIqu igRhsiq qij, iPir aunhu ky Gir mMgix jweI ] ibnu idqy kCu hiQ n AweI ]40]

Bwv—h`k dI kmweI ivcoN vMf ky Kwx qoN ibnw Awqmk suK nhIN imldw [

ieih suix bcin jogIsrW, mwir iklk bhu rUie auTweI ] Kit drsn kau KyidAw, kiljuig nwnk bydI AweI ] isiD bolin siB AvKDIAw, qMqR mMqR kI Duno cVHweI ] rUp vtwey jogIAW, isMG bwiG bhu ciliq idKweI ] ieik pir kir kY aufrin, pMKI ijvY rhy lIlweI ] iek nwg hoie paux CoifAw, ieknw vrKw Agin vsweI ] qwry qoVy BMgir nwQ, iek ciV imrgwnI jlu qir jweI ] isDw Agin n buJY buJweI ]41]

Agin—eIrKw dI A`g [

krwmwqW ivKw ky

isiD bolin, suix nwnkw! quih jg no krwmwiq idKweI ] kuJu ivKwlyN AsW no, quih ikauN iFl AvyhI lweI ] bwbw boly, nwQ jI! Ais vyKix jogI vsqu n kweI ]

(Bwv, swfy pws jogIAW ƒ ivKwlx leI koeI cIz nhIN)

guru sMgiq bwxI ibnw, dUjI Et nhI hY rweI ] isv rUpI krqw purKu, cly nwhI Driq clweI ] isiD qMqR mMiqR kir JiV pey, sbid gurU ky klw CpweI ] ddy dwqw gurU hY, kky kImiq iknY n pweI ] so dIn, nwnk siqguru srxweI ]42]

bwbw boly, nwQ jI! sbdu sunhu scu, muKhu AlweI ] bwJo scy nwm dy, horu krwmwiq AsW qy nwhI ] bsqir pihrO Agin kY brP ihmwly mMdru CweI ] krON rsoeI swir dI, sglI DrqI niQ clweIN ] ey vfu krI ivQwr kau, sglI DrqI hkI jweI ] qolI Driq Akwis duie, ipCy Cwby tMku cVweI ] ieih blu rKw Awip ivic, ijsu AwKw iqsu pwis krweI ] siqnwmu ibnu, bwdir CweI ]43]

bwby kIqI isiD gosit, Sbid sWiq isDW ivic AweI ] ijix mylw isvrwiq dw, Kt drsin Awdyis krweI ] isiD bolin siuB bcin, Dnu nwnk qyrI vfI kmweI ] vfw purKu prgitAw, kiljuig AMdir joiq jgweI ] myilE bwbw auiTAw, mulqwny dI jwriq jweI ] AgoN pIr mulqwn dy, duiD ktorw Bir lY AweI ] bwby kiF kir bgl qy cMbylI duiD ivic imlweI ] ijauN swgir ivic gMg smweI ]44]

jwriq kir mulqwn dI, iPir krqwir pury no AwieAw ] cVHy svweI idih idhI, kiljuig nwnk nwmu iDAwieAw ] ivxu nwvY horu mMgxw, isir duKW dy duK sbwieAw ] mwirAw iskw jgiq ivic, nwnk inrml pMQu clwieAw ] QwipAw lihxw jINvdy, guirAweI isir CqRü iPrwieAw ] joqI joiq imlwie kY, siqguir nwnik rUpu vtwieAw ] liK n koeI skeI, Awcrjy Awcrju idKwieAw ] kwieAw plit srUpu bxwieAw ]45]

kuJ ku Xog-mq bwry

jogI iSv jI dy aupwSk hn, ijs ƒ auh mhw XogI qy sB qoN pihlw XogI mMndy hn [ pMjwb ivc QW QW qy, ^ws krky isivAW mVHIAW ivc, BYroN dIAW mUrqIAW vyKx ivc AwauNdIAW hn [

hr kOm dy AwdmI jog-mq Dwrn kr skdy hn [ jo mMny-pRmMny jogI &kIr hn, auhnW dy 12 pMQ hn:-

hyqU, pwv, AweI, rwmÎ, pwgl, gopwl, kMQVI, bn, DÍj, colI, rwvl Aqy dws [

sB jogI rudRwK dI mwlw pWdy hn [ bwhly mws KWdy hn, Srwb qy crs pINdy hn, iehnW ƒ auh zrUrI smJdy hn [

gorK nwQ dy pMQ dy jogISr jW kMn-pwty, kMnW ivc l`kVI, SISy jW p`Qr dIAW v`fIAW v`fIAW mudrW pWdy hn [ iehnW dy nwm dy ip`Cy l&z ‘nwQ’ AwauNdw hY [ AOGV jW EGV jogIAW dy nwm nwl Sbd ‘dws’ huMdw hY [

jog dw inSwnw ieh hY ik mnu`K p`Qr-rUp ho jwey [ ies AvsQw dw nwm auh “kYvlΔ r`Kdy hn [

swfy dys dy purwxy isAwixAW dy i^AwlW Anuswr srIr ivc bh`qr hzwr nwVIAW hn, jo idl ivcoN PutdIAW hn [ ijs ijs QW ieh nwVIAW chuM pwisAW qoN Aw ky imldIAW hn, auQy pdm jW kml bx jWdy hn [ ieh kml hr iksm dy srIrk kMmW dy krn leI qwkq dw somw huMdy hn [ kwT-aupinSd ivc iliKAw hY ik idl ivc iekoqr sO nwVI hY [ auhnW ivcoN iek (suKmnw nwVI) isr ƒ jWdI hY [ mOq smyN ies dy rsqy jIv aupr cVH ky Amr huMdw hY [

“igAwn srodX” (pRwxwXwm dI iek SwK) dy Anuswr iek nwVI ‘ieVw’ s`jI nws ƒ AwauNdI hY, Aqy ‘ipMglw’ K`bI nws vl [ ‘suKmnw’ (susumnw) dsm duAwr ƒ jWdI hY [

Xog dy hyT-ilKy A`T AMg hn:-

Xm, inXm, Awsn, pRwxwXwm, pR`iqAwhwr, Dwrxw, iDAwn, smwDI [

(1) ‘Xm’—hor lokW nwl suQrw ivhwr r`Kx vwsqy Awpxy auqy lweI hoeI bMdS dw nwm Xm hY [ BweIcwrk jIvn sWvW-p`Drw bxweI r`Kx leI Xog dy ies AMg dI AiqAMq loV hY [

‘Xm’ ds iksm dw imiQAw igAw hY:-

AihMsw, s`qX, AsqyX, bRhmcrj, iKmw, DIrj (iDRqI), dieAw, swdgI (Awrjv), imqwhwr, SOc [

AihMsw—Awpxy mn bcnW Aqy kMmW dI rwhIN iksy ƒ BI du`K-klyS nwh dyx ƒ AihMsw AwKdy hn [

s`qX—s`c; s`c bolxw [

AsqyX—pr-Dn dw iqAwg, koeI BI prweI SY AMgIkwr nwh krn dw nwm ‘AsqyX’ hY [

bRhmcrX—AsiQr-vIrj rihx ƒ bRhmcrX AwKIdw hY [ kwm-vwsnw dy ADIn nwh hoxw [

iKmw—bol Aqy kbol dohW ƒ iek-smwn shwrn ƒ iKmw kihMdy hn [

DIrj—sOK Aqy ibpqw vyly Afol ic`q rihxw DIrj hY (iDRqI) [

dieAw—vYrI Aqy prdysI nwl imqR vwlw ihq krn dw nwm dieAw hY [

Awrjv—swdgI, swdw jIvn [

SOc—AMdrlI Aqy bwhrlI pivqRqw [

not:- iehnW qoN ielwvw inrloBqw Aqy inrBYqw ƒ BI ‘Xm’ ivc hI keI ivdvwn Swml krdy hn [

(2) inXm—Awpxy AMdr SWqI kwiem r`Kx vwsqy Awpxy auqy lweI hoeI bMdS dw nwm inXm hY [

inXm dIAW hyT-ilKIAW ds iksmW hn:-

qp, sMqoK, Awsiqkqw, dwn, eISÍr-BgqI, is`DWq-sRvx, hRI (l`jw), mqI (srDw), jp, huqI [

qp—srdI grmI Awidk dÍMd sihx dw nwm qp hY [

sMqoK—shj-suBwie Awey suK du`K ƒ iKVy-m`Qy shwrnw [

Awsiqkqw—prmwqmw dI hoNd ƒ mMnxw [

dwn—h`k dI kmweI ivcoN Bly mnu`KW dI syvw krnI [

eISÍr-BgqI—prmwqmw dI pUjw [

is`DWq-sRvx—Drm-gRMQW dw suxnw qy mMnxw [

hRI (l`jw)—koeI mMdw krm krn vloN mn ivc sMkoc pYdw hoxw [

mqI (srDw)—Drm SwsqR dy d`sy hoey kMm ƒ krn ivc idRVH ivSvws [

jp—mMqR ƒ muV muV aucwrnw [

huqI—hvn [

not:- keI SwsqR-kwr pMj pMj inXm d`sdy hn, keI ds ds AwKdy hn, Aqy keI dsW qoN BI vDIk AwKdy hn [ pr ies igxqI dy Gt vD hox ivc koeI ivgwV nhIN hY [ ieh swry gux iek dUjy dy Awsry rihx vwly hn [

(3) Awsx—Xog dy qIjy AMg dw nwm ‘Awsx’ hY [ AwsxW dy A`iBAws nwl srIr dy lhU dw gyV TIk cwl qy rihMdw hY, srIr dy swry p`Ty inroey qy sw& rihMdy hn Aqy swrIAW AWdrW dI kudrqI cwl TIk hwlq ivc itkI rihMdI hY [ ijnHW lokW ny pihlW pihl hI Awsx is`Kxy SurU krny hox, auhnW ƒ pq-JV jW bsMq ru`q ivc SurU krny cwhIdy hn [ Awsx krn vwsqy QW BI koeI AYsw cwhIdw hY jo invyklw qy sw&-suQrw hovy, ijQy koeI ivkwr Awidk aup`dr mn ƒ ivgwV nwh sky [

hryk Awsx dw srIr qy mn auqy Awpxw Awpxw Asr huMdw hY [ vK vK Awsx qy pRwxwXwm kr ky jogI hr iksm dI bImwrI qoN bc skdw hY [

viSSt, XgÎ vlkX Aqy hor irSIAW ny AwsxW dI igxqI 84 ilKI hY [ iehnW AwsxW dw moFI mhwdyv ƒ mMinAw igAw hY [ pr mu`K Awsx ds ku hn [ Xog A`iBAws kridAW jd qk Awsx TIk nwh ho jwey, qd qk Agly A`iBAws SurU krn dI mnwhI hY [

(4) pRwxwXwm—kuJ inXmW Anuswr swh AMdr iK`cxw (pUrk), bwhr k`Fxw (ryck), Aqy AMdr rok ky r`Kxw (kuMBk)—ies A`iBAws ƒ pRwxwXwm AwKdy hn [ ies A`iBAws dw muK mMqv ieh hY ik ‘pRwx vwXU’ ƒ ‘Apwn vwXU’ (Dur hyTlI vwXU) nwl rlw ky hOlI hOlI aupr iK`icAw jwey [ ies qrHW kIiqAW DunI dy pws jo AnoKI SkqI kuMflnI guMJl mwrI bYTI hY auh jwg pYNdI hY, qy ir`DIAW is`DIAW imldIAW hn [

pRwxW dw vwhn (nwVIAW) jd qk Asu`D rqUbqW nwl rukIAW peIAW hn, qd qk pRwx suKmnw nwVI ivc dI nhIN c`ldw, Aqy ‘aunmnI’ mu`dRw pRwpq nhIN ho skdI [ so iehnW rqUbqW dy dUr krn leI pihlW pRwxwXwm krn dI loV huMdI hY [

(5) pR`iqAwhwr—ieMidRAW dw Awpxy Awpxy kMm qoN rukxw [

not:- ieh auprly pMjy bwhrly swDn hn [

(6) Dwrnw—ic`q ƒ iksy QW bMnH ky itkw ky r`Kxw [

(7) iDAwn—mn dw iksy cIz nwl ie`k-rUp ho jwxw [

(8) smwDI—mn Awpxw srUp hI Bu`l ky ‘iDAwn’ vwlI cIz hI bx jwey [ aus AvsQw dw nwm ‘smwDI’ hY [

not:- ieh auprly iqMny ‘sMXm’ hn [ iehnW dy A`iBAws nwl ibBUqIAW qy is`DIAW hwsl huMdIAW hn [

is`DIAW

Aixmw, girmw, liGmw, mihmw, pRwkwmÎ, eIS`qÍ, viSqÍ`, kwm-v`SXqÍ` [  (vyKo pauVI nµ: 31)

Kt krm

jo jogI aupr-ilKy 8 AMgW dI rwhIN srIr ƒ suD nwh kr skx, auhnW ƒ hor Cy A`iBAws krny pYNdy hn:-

nyqI—kUly sUqr dw iek Dwgw XwrW ieMc lY ky iek nws rwhIN cVHw ky mUMh ivcoN dI k`F ky nws ivc Pyrnw [ iPr dUjI nws ivcoN dI [

DoqI—iqMn ieMc cOVI pMdrW h`Q lµmI nrm brIk k`pVy dI twkI pwxI nwl ig`lI kr ky inglxI, qy iPr bwhr k`FxI [

inaulI—n`k qy pyt is`Dy r`K ky, il& ky, goifAW auqy r`K ky AWdrW ƒ c`kr idvwxy [

qRwtk—n`k dI kUmlI auqy qwVI lwxI [

gj krm—myhdy ƒ gl qk pwxI nwl Br ky Aqy Brv`itAW dy ivckwr nzr itkw ky kY krnI [

aunmnI

jdoN nwVIAW sw& ho jwx qy suKmnw nwVI KulH jwey qdoN mn ivc auh SWqI pYdw ho jWdI hY jo smwDI dw Aiq loVINdw inSwnw hY [ aus SWq AvsQw dw nwm aunmnI AvsQw hY [

mu`dRw Aqy bMD

pRwxwXwm dI shYqw leI kuJ ikirAw krnIAW pYNdIAW hn ijnHW ƒ mu`dRw qy bMD AwKIdw hY [

bMD cwr hn—mUl, jwlµDr, au~idAwn Aqy mhw bMD [

mu`dRw ds hn—mhw mu`dRw, mhw vyD, KycrI, BUcrI, cwcrI, ivprIq krxI, vjrolI, SkqI cwln, AgocrI, aunmnI [

KycrI mu`dRw ivc jogI jIB ƒ sMG ivc ingl lYNdw hY, ijs krky KulHw swh Awauxw bMd ho jWdw hY [ PyPiVAW ƒ hvw nwl Br ky srIr dy sB Cyk mom jW rUM dIAW v`tIAW nwl bMd kr dyNdw hY [

BUcrI—pdm Awsx lw ky n`k dI nok auqy qwVI lwxI [

cwcrI—A`KW qoN iqMn ieMc auqy nzr jmwxI [

mUl bMD—K`bI A`fI gudw auqy Aqy s`jI ilMg auqy dbw ky pdm Awsx lw ky bYTxw, gudw dw rsqw bMd kr dyxw ik hvw nwh sry [

jog dIAW iksmW

jog cwr qrHW dw hY—mMqR, lX, rwj, hT [

mMqR jog—iksy dyvqy dy nwm dw, jW, iksy hor Sbd dw iek-rs idl lgw ky jp krnw [

lX jog—iksy cIz jW aus dy i^Awl auqy Ajyhw mn jmwxw ik aus nwl ie`k-rUp ho jwey [

rwj jog—swh ƒ ies qrHW rokxw ik aus nwl mn dI dOV ruk jwey [

hT jog—keI qrHW dy Awsx kr ky mn dI AsiQrqw hwsl krnI [

isD gosit dI bolI

ies bwxI dy qkrIbn pOxy s`q hzwr A`Kr hn [ pr Ascrj g`l ieh hY ik gurU gRMQ swihb dy nO si&AW dI bwxI ivc isr& hyT-ilKy 15 l&z ArbI &wrsI bolI dy Awey hn:-

ArbI dy:- rjwey, dunIAw, qmweI, hukm, isPiq, ndir, hjUry, kImiq, PurmwxY [

&wrsI dy:- bKis, drgh, iprwhnu, dwnw, bInw, gubwir [

iehnW l&zW dI BI Skl ArbI &wrsI vwlI nhIN rih geI [ pMjwbIAW dI zbwn qy cVH ky iehnW dw rUp vtIj igAw hY, Aqy ieh l&z BI auh hn jo Awm vrqoN ivc Aw rhy hn [ isr& l&z ‘iprwhnu’ rqw Eprw l`gdw hY [ ArbI dy A`Kr zy, zuie, zuAwd dw au~cwrn pMjwbI ivc Awm qOr qy A`Kr ‘d`dy’ nwl hox l`g ipAw [ AjyhIAW qbdIlIAW jwx-buJ ky nhIN kIqIAW jWdIAW, vK vK jl-vwXU dy Asr hyT bMidAW dI jIB ^ws ^ws AwvwzW hI aucwrn ig`J jWdI hY [ Arb lok Awp BI ‘zuAwd’ ƒ ‘zuAwd’ Aqy ‘duAwd’ do qrHW aucwrdy hn [ gurbwxI ivc iehnW A`KrW vwly l&z ieauN imldy hn:-

kwZz—kwgd [

hzUir—hdUir (ikqy ikqy ‘hjUir’ BI)

kwzI—kwdI [

nzir—ndir [

izkr ieh c`ilAw sI ik ieqnI lµmI bwxI ivc ieslwmI l&z isr& 15 hI Awey hn [ ieh ikauN? kI gurU nwnk dyv jI ieslwmI l&z vrqxoN sMkoc krdy sn? nhIN; vyKo hyT-iliKAw Sbd:-

isrI rwgu mhlw 1 Gru 3 ] Amlu kir DrqI, bIju sbdo kir, sc kI Awb inq dyih pwxI ] hoie ikrswxu eImwnu jMmwielY, iBsqu dojku mUVy eyv jwxI ]1] mqu jwxsih glI pwieAw ] mwl kY mwxY rUp kI soBw, iequ ibDI jnmu gvwieAw ]1]rhwau] AYb qin ickVo, iehu mnu mIfko, kml kI swr nhI mUil pweI ] Bauru ausqwdu inq BwiKAw boly, ikau bUJY jw nh buJweI ]2] AwKxu sunxw paux kI bwxI iehu mnu rqw mwieAw ] Ksm kI ndir idlih pisMdy, ijnI kir eyku iDAwieAw ]3] qIh kir rKy pMj kir swQI, nwau sYqwnu mqu kit jweI ] nwnku AwKY rwih pY clxw, mwlu Dnu ikq kU sMijAwhI ]4]

cwr bMdW vwly ies Sbd ivc ikqny hI ieslwmI l&z Aw gey hn [ ies ƒ rqw ghu nwl pVH ky vyKo, sw& ipAw id`sdw hY ik iksy aus inmwzI qy rozy r`Kx vwly muslmwn ƒ smJw rhy hn jo Srh ivc qW p`kw hY pr dunIAw vwlI ‘mYN myrI’ ivc BI nkw-nk fu`bw hoieAw hY [

‘isD gosit’ qoN pihlW ilKI bwxI ‘EAMkwru’ hY [ aus dw mzmUn sw& d`sdw hY ik iksy pWfy nwl hoeI crcw ƒ bwxI dw rUp dy rhy hn [ ‘EAMkwru’ ivc BI QoVy ijhy qkrIbn auhI ieslwmI l&z hn jo ‘isD gosit’ ivc Awey hn, Aqy lokW dI rozwnw Awm bolI ivc dw^l ho cuky hn [

‘isD gosit’ bwry BI iehI g`l hY [ ies bwxI ivc aus crcw dw izkr hY jo jogIAW is`DW nwl hoeI [ Awm qOr qy auh lok ihMdU kOm ivcoN hI sn [ auhnW dI bolI BI hyNdkI [ auhnW dy mq nwl sMbMD r`Kx vwly ^ws l&z BI hyNdky [ iehI kwrn hY ik gurU nwnk dyv jI ny BI aus crcw ƒ bwxI dw pihrwvw dyx l`igAW hyNdky l&z hI vrqy hn [

do-lgyN A`Kr

gurbwxI ivc keI QweIN ieko A`Kr dy nwl (   u ) (  o ) dovyN lgW vrqIAW imldIAW hn [ (   u ) iek-mwqRw l`gI hY Aqy (  o ) du-mwqRw hY [ CMd dI cwl Anuswr keI vwrI iek-mwqRk A`Kr ƒ du-mwqRk pVHnw pYNdw hY, Aqy kdy kdy du-mwqRk ie`k-mwqRk [ Ajyhy QweIN (   u ) jW (  o ) vwly A`Kr dy nwl dovyN mwqRW id`qIAW geIAW hn [ ijvyN:

‘tUtI gwFnhwru guopwl’—suKmnI

ieQy Asl l&z ‘gopwl’ hY [ ‘A`Kr’ ‘g’ dIAW do mwqRW hn, pr CMd dI cwl ivc ‘g’ ƒ iek-mwqRk pVHn dI loV hY [ ies vwsqy ies dy nwl (   u ) BI lw id`qw igAw hY [ ieQy Bwv ieh hY ik Asl l&z ‘gopwl’ hY, pr ies ƒ pVHnw hY ‘gopwlu’ [

‘isD gosit’ ivc BI do QW qy (   u ) Aqy  (  o ) dI iek`TI vrqoN imldI hY:

1.    pauVI nµ: 59

ndir kry sbdu Gt mih vsY, ivchu Brmu gvwey ]
qnu mnu inrmlu inrml bwxI, nwmou mMin vswey ]

Asl l&z hY ‘nwmu’, pVHnw hY ‘nwmo’ [

2.    pauVI nµ: 71

gurmuiK myil imlwey sou jwxY ]
nwnk gurmuiK sbid pCwxY ]

Asl l&z ‘so’ hY, ieQy pVHnw hY ‘su’ [

ijsu, iqsu, iksu, iesu, ausu

aupr-ilKy ieh pVnWv sdw   u   -AMq huMdy hn [ pr jdoN iehnW dy nwl hyT iliKAw koeI sMbMDk vriqAw jwey, qW ieh (   u ) dUr ho jWdw hY:

(1) kw, ky, kI, kY, dw, dy, dI, dY
(2) kau, no
(3) qy

ijvyN:

(1) ijs kw—pauVI 43
(2) iks kau—pauVI 45
(3) ijs qy—pauVI 52

not:- pwTk cyqy r`Kx ik hor iksy sMbMDk dy vriqAW ieh (   u ) dUr nhIN hovygw; ijvyN:

(1) iqsu AwgY—pauVI 1

not:- jdoN ieh l&z iksy nWv dw ivSySx hox, qdoN BI iehnW dw (   u ) dUr nhIN hovygw, BwvyN au~pr id`qIAW iqMnW iksmW dy sMbMDk BI vrqy jwx; ijvyN:

(iksu vKr ky—pauVI 17)

(2) eysu sbd kau—pauVI 43

rwmklI mhlw 1 isD gosit {938}

pdArQ:- isD—jog-swDnW ivc pu`gw hoieAw jogI [ gosit—crcw, bihs, g`l-bwq [

not:- l&z ‘isD’ dw dUjw ArQ hY “prmwqmw”; ijvyN:

isD swiDk jogI Aru jMgm eyku isDu ijnI iDAwieAw ]
prsq pYr isJq qy suAwmI AKru ijn kau AwieAw ]2]6]      {rwmklI mhlw 1, pMnw 878}

ies quk ivc pihly l&z ‘isD’ dw ArQ hY “pugy hoey jogI”; dUjy l&z ‘isDu’ dw ArQ hY “prmwqmw” [ l&z “gosit” dw BI dUjw ArQ hY “myl, snbMD” [ so, ies qrHW “isD gosit” dy do ArQ hn:-

(1) is`DW nwl g`l-bwq [

(2) prmwqmw nwl imlwp [

ies swrI bwxI ivc aus ‘crcw’ dw izkr hY jo gurU nwnk dyv jI dI is`DW nwl hoeI [ aus ‘crcw’ dw mzmUn kIh sI? mzmUn sI “isD gosit”, Bwv, “prmwqmw nwl imlwp” [

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਿਧ ਸਭਾ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ॥ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਹਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ॥ ਮਸਤਕੁ ਕਾਟਿ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਸੁ ਲੇਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- isD—is`D dI, prmwqmw dI [ sBw—mjls [ isD sBw—r`bI mjls, auh iek`T ijQy r`b dIAW g`lW ho rhIAW hox [ kir—bxw ky [ Awsix—Awsx auqy, (Bwv), Afol [ jYkwro—nmskwr [ iqsu AwgY—aus ‘sMq sBw’ A`gy [ rhrwis—Ardws [ msqku—m`Qw, isr [ DrI—mYN DrW [ shj Bwie—suKYn hI [ jsu lyau—js krW, pRBU dy gux gwvW [

not:- l&z ‘isD’ dw ArQ ‘prmwqmw’ kIqw igAw hY [ iesy hI bwxI dI pauVI nµ: 33 ivc BI l&z ‘isD’ AwieAw hY ijs dw ArQ hY ‘prmwqmw’:

“nwim rqy isD gosit hoie ] nwim rqy sdw qpu hoie ]”

‘isD gosit’—pRBU nwl imlwp [

‘isD gosit’ dI lµmI bwxI dy ArMB ivc ieh pihlI pauVI ‘mMglw-crn’ vjoN hY, jo ivcy hI ‘mnorQ’ BI prgt krdw hY [ mMglw-crn hY ‘sMq sBw’ dI vifAweI [ ‘mnorQ’ hY ‘scu pweIAY’ [

ArQ:- (swfI) nmskwr auhnW sMqW dI sBw ƒ hY jo ‘r`bI mjls’ (sqsMg) bxw ky Afol bYTy hn; swfI Ardws aus sMq-sBw A`gy hY ijs ivc sdw kwiem rihx vwlw Apr Apwr pRBU (pRq`K v`sdw) hY [ mYN aus sMq-sBw A`gy isr k`t ky Dr idAW, qn qy mn Bytw r`K idAW (qwik) suKYn hI pRBU dy gux gw skW; (ikauNik) hy nwnk! sMq iml pey qW r`b iml pYNdw hY [1[

ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸਚਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- ikAw BvIAY—BOx dw kIh lwB? dys dysWqrW Aqy qIrQW qy BOx dw kIh lwB?

sic—‘s`c’ ivc, sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc (juiVAW) [ sUcw—pivqR [

rhwau—Thr jwE, (Bwv), ies swrI lµmI bwxI dw ‘mu`K Bwv’ iehnW do qukW ivc hY [

not:- ‘suKmnI’ dIAW 24 AStpdIAW hn, pr swrI lµmI bwxI dw ‘mu`K—Bwv’ kyvl hyT-ilKIAW do qukW ivc hY ijnHW dy AMq ivc l&z ‘rhwau’ drj hY:-

suKmnI suK AMimRq pRB nwmu ]

Bgq jnw kY min ibsRwm ]rhwau]

iesy qrHW ‘EAMkwru’ iek lµmI bwxI hY, ies dw ‘muK Bwv’ ‘rhwau’ dIAW qukW ivc ieauN hY:-

suix pwfy, ikAw ilKhu jMjwlw ]

ilKu rwm nwmu, gurmuiK gopwlw ]1]rhwau]

ArQ:- (hy crpt! dys-dysWqrW Aqy qIrQW qy) BOx dw kIh lwB? sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc juiVAW hI pivqR hoeIdw hY; (siqgurU dy) s`cy Sbd qoN ibnw (“dunIAw swgr duqr qoN”) ^lwsI nhIN huMdI [1[rhwau[

ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ ਕਉਨੁ ਮਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਸੁਆਓ ॥ ਸਾਚੁ ਕਹਉ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲਿ ਜਾਓ ॥ ਕਹ ਬੈਸਹੁ ਕਹ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ ਕਹ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹੋ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸੁਣਿ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- qumHy—A`Kr ‘m’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY [ mwrgu—rsqw, pMQ, mq [ suAwE—mnorQ, pRXojn [ khau—mYN kihMdw hW, mYN jpdw hW [ hau—mYN [ kh—ikQy? iks dy Awsry? bYshu—(qusI) bYTdy ho, SWq-ic`q huMdy ho [ bwly—hy bwlk! kh—ikQy? nwnku bolY—nwnk AwKdw hY (ik jogI ny puiCAw) [ bYrwgI—hy bYrwgI! hy vYrwgvwn! hy sMq jI! swcu—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ rwho—rwhu, mq, mwrg [

ArQ:- (crpt jogI ny pu`iCAw—) qusI kOx ho? quhwfw kIh nwm hY? quhwfw kIh mq hY? (aus mq dw) kIh mnorQ hY?

(gurU nwnk dyv jI dw au~qr—) mYN sdw kwiem rihx vwly pRBU ƒ jpdw hW, swfI (pRBU Agy hI sdw) Ardwis hY qy mYN sMq jnW qoN sdky jWdw hW (b`s! ieh myrw mq hY) [

(nwnk AwKdw hY—crpt ny pu`iCAw—) hy bwlk! qusI iks dy Awsry SWq-ic`q ho? quhwfI suriq iks ivc juVdI hY? ik`QoN AwauNdy ho? ik`Qy jWdy ho? hy sMq! sux, qyrw kIh mq hY? [2[

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬੈਸਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਹੀਐ ਚਾਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥ ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮਿ ਸਿਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ॥ ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- Git—Gt ivc, srIr ivc [ Git Git—hryk Gt ivc, hryk srIr ivc (Bwv, hryk Gt ivc ivAwpk pRBU dI Xwd AMdr) [ bYis—bYT ky, itk ky [ inrMqir—inr-AMqir, iek-rs, sdw [ AMqr—iv`Q, vk&w [ rhIAY—rhIdw hY, suriq juVdI hY [ Bwey—Bwau ivc, mrzI ivc [ shjy—suqy hI [ hukim—hukm ivc [ isDwey—iPrdy hW [ rjwey—rzw ivc [ Awsix—Awsx vwlw [ bYsix—bYTx vwlw [ iQru—kwiem rihx vwlw [ bUJY—smJ vwlw bxdw hY, igAwnvwn huMdw hY [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [

not:- pauVI nµ: 2 dIAW AMqlIAW do qukW dy pRSn dw au~qr pauVI nµ: 3 hY [

ArQ:- (siqgurU jI dw au~qr—) (hy crpt!) srb-ivAwpk pRBU (dI Xwd) ivc juV ky sdw SWq-ic`q rhIdw hY [ AsI siqgurU dI mrzI ivc c`ldy hW [ hy nwnk! (AwK—) pRBU dy hukm ivc suqy hI (jgq ivc) Awey, hukm ivc ivcr rhy hW, sdw aus dI rzw ivc hI rihMdy hW [ (p`ky) Awsx vwlw, (sdw) itky rihx vwlw qy kwiem rihx vwlw pRBU Awp hI hY, AsW iehI gur-is`iKAw leI hY [ gurU dy d`sy rwh qy qurn vwlw mnu`K igAwnvwn ho jWdw hY, Awpxy Awp ƒ pCwxdw hY, qy, sdw s`cy pRBU ivc juiVAw rihMdw hY [3[

ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ ॥ ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ ॥ ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸੁ ਕਿਆ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ॥ ਸਾਚੁ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਤੁਝੁ ਕਿਆ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- duqru—du`qru, dus-qur, ijs ƒ qrnw AOKw hY [ ikaukir—ikvyN? iks qrHW? pwro—pwrlw kMFw [ nwnk—hy nwnk! AauDU—ivrkq [ swcu khhu—sdw kwiem rihx vwly pRBU ƒ jpo [ pwrgrwmI—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGx vwlw [ bYsxu—(sM: vÎsn) aukweI, nuks [ {vÎsn-pRhwrI (sM: vÎsn pRhwirn)—auh jo crcw ivc Awpxy ivroDI dI iksy aukweI qy cot mwrdw hY [}

ArQ:- crpt AwKdw hY (Bwv, crpt ny AwiKAw)—jgq (iek AYsw) smuMdr ikhw jWdw hY ijs ƒ qrnw AOKw hY, hy ivrkq nwnk! TIk ivcwr d`s ik (ies smuMdr dw) pwrlw kMFw ikvyN l`By [

au~qr:- (jo mnu`K jo kuJ) Awp AwKdw hY qy Awp hI (aus ƒ) smJdw (BI) hY aus ƒ (aus dy pRSn dw) au~qr dyx dI loV nhIN huMdI; (ies vwsqy, hy crpt!) qyry (pRSn) ivc koeI aukweI l`Bx dI loV nhIN, (auNJ au~qr ieh hY ik) sdw kwiem rihx vwly pRBU ƒ jpo qW qusIN (ies ‘duqru swgru’ qoN) pwr lµG jwaugy [4[

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੋ ॥ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- inrwlmu—inrwlµB, (inr+AwlµB) inr-Awsrw, inrwlw, (inr+AwlX) v`Krw [ nY—neI, ndI ivc [ swxy—ijvyN [ sbid—Sbd ivc [ vKwxy—vKwix, vKwx ky, jp ky [ Agmu—A-gm, ijs qk jwieAw n jw sky {gm—jwxw} [ Agocr—A-go-cr {A-nhIN [ go—igAwn ieMdRy [ cr—A`pVnw}, ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nwh ho sky [

not:- dUjI Aqy cOQI quk dy l&z “nwnk” Aqy “nwnku” ivc &rk pwTk-jn cyqy r`Kx [

not:- siqgurU jI dw au~qr ies pauVI dy A^Ir qk quirAw AwauNdw hY [

ArQ:- ijvyN pwxI ivc (au~igAw hoieAw) kOl Pu`l (pwxI nwloN) inrwlw rihMdw hY, ijvyN ndI ivc (qrdI) murgweI (Bwv, aus dy KMB pwxI nwl nhIN iB`jdy, iesy qrHW) hy nwnk! gurU dy Sbd ivc suriq (joV ky) nwm jipAW sMswr-smuMdr qr skIdw hY [

(jo mnu`K sMswr dIAW) AwsW vloN inrws rihMdy hn, ijnHW dy mn ivc iek pRBU hI v`sdw hY (auh sMswr ivc rihMdy hoey BI sMswr qoN lWBy) iekWq ivc v`sdy hn [ (Ajyhy jIvn vwlw jo mnu`K) AgMm qy Agocr pRBU dw drSn kr ky hornW ƒ drSn krWdw hY, nwnk aus dw dws hY [5[

ਸੁਣਿ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥ ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦੁਆਰੋ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਲਤਉ ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੈ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੋ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 938}

pdArQ:- swcu—shI, TIk [ rosu—gu`sw [ gurduAwro—gurU dw dr [ clqau—cMcl [ sc Gir—s`cy dy Gr ivc, sdw kwiem rihx vwly pRBU dI Xwd ivc [ ADwro—Awsrw [ swic—s`cy pRBU ivc [

ArQ:- (crpt dw pRSn:) hy suAwmI! myrI bynqI sux, mYN shI ivcwr pu`Cdw hW; gu`sw nwh krnw, au~qr dyxw ik gurU dw dr ikvyN pRwpq huMdw hY? (Bwv, ikvyN pqw l`gy ik gurU dw dr pRwpq ho igAw hY)?

(au~qr:) (jdoN s`c-muc gurU dw dr pRwpq ho jWdw hY qdoN) hy nwnk! ieh cMcl mn pRBU dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hY, (pRBU dw) nwm (izMdgI dw) Awsrw ho jWdw hY [ (pr ieho ijhw) ipAwr s`cy pRBU ivc (qdoN hI) l`gdw hY (jdoN) krqwr Awp (jIv ƒ) AwpxI Xwd ivc joV lYNdw hY [6[

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖਿ ਬਿਰਖਿ ਉਦਿਆਨੇ ॥ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਗਿਆਨੇ ॥ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥ ਗੋਰਖ ਪੂਤੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 938-939}

pdArQ:- hwtI—mylw, mMfI, dukwn [ rUiK—ru`K hyT [ ibriK—ibrK hyT [ auidAwny—jMgl ivc [ kMd—DrqI dy AMdr au~gx vwlIAW gwjr mUlI vrgIAW sbzIAW [ kMd-mUlu—mUlI [ Ahwro—^urwk [ AauDU—ivrkq, jogI [ bolY—(Bwv,) boilAw [ qIriQ—qIrQ auqy [ gorK pUqu—gorKnwQ dw cylw [ sweI—iehI [

ArQ:- jogI ny (jog dw) igAwn-mwrg ieauN d`isAw—AsI (dunIAw dy) myilAW-mswiDAW (Bwv, sMswrk JMbyilAW) qoN v`Kry jMgl ivc iksy ru`K-ibrK hyT rihMdy hW qy gwjr-mUlI auqy guzwrw krdy hW; qIrQ qy ieSnwn krdy hW; ies dw Pl imldw hY ‘suK’, qy (mn ƒ) koeI mYl (BI) nhIN l`gdI [ gorKnwQ dw cylw lohwrIpw boilAw ik iehI hY jog dI jugqI, jog dI ivDI [7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh