ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 932

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥ ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ ॥ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥ ਜਗਤੁ ਪਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣੀ ਕਰਿ ਪਾਈ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਨਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 932}

not:- ieQoN p`tI dy ivAMjn A`Kr SurU huMdy hn [

pdArQ:- gwlY—inrbl kr dyNdw hY [ kau—ƒ [ kMcn FwlY—sony ƒ nrm krdw hY [ kis ksvtI—ksv`tI dI G`s [ su—auh sonw [ qwau—syk [ vMn—rMg [ vMnIs—sohxy rMg vwlw [ srwP—sony cWdI dw vpwrI [ AhM—haumY [ ksweI—mwrn vwlw [ kwlu—mOq [ kir—pYdw kr ky [ krqY—krqwr ny [ kir—kr ivc, h`Q ivc, (Bwv, jIAW dy p`ly) [ krxI—krqUq [ krqY...pweI—krqwr ny jIAW dy p`ly Awpo AwpxI krqUq pweI hY (Bwv, ijho ijhI krqUq koeI jIv krdw hY, auho ijhw aus ƒ Pl imldw hY) [ ijin—ijs (krqwr) ny [ kIqI—ieh (krxI vwlI mrXwdw) bxweI hY [ iqin—aus (krqwr) ny [ kImiq pweI—(ieh mrXwdw dI) kdr jwxI hY [ hor ikAw khIAY—ies mrXwdw bwry hor kuJ AwiKAw nhIN jw skdw, (Bwv, ies mrXwdw ivc koeI aukweI l`BI nhIN jw skdI) [

not:- pihlI quk ivc ‘kwieAw’ Aqy ‘kMcn’ dw twkrw kIqw hY [ so, dUjI quk dy l&z ‘kis ksvtI’, ‘qwau’ Aqy ‘srwP’ ƒ ‘kwieAw’ vwsqy vrqx l`igAW ‘kis ksvtI’ dw ArQ hY ‘gurmiq’, ieh i^Awl ipClI pauVI dI A^IrlI quk ivcoN lYxw hY [ qwau—gurU dy d`sy rwh auqy qurn dI Gwl-kmweI [ srwP—prmwqmw [

ArQ:- ijvyN sohwgw (kuTwlI ivc pwey) sony ƒ nrm kr dyNdw hY, (iqvyN) kwm Aqy kRoD (mnu`K dy) srIr ƒ inrbl kr dyNdw hY [ auh (FilAw hoieAw) sonw (kuTwlI ivc) syk sihMdw hY, iPr ksv`tI dI k`s shwrdw hY (Bwv, ksv`tI qy Gsw ky priKAw jWdw hY), qy, sohxy rMg vwlw auh sonw srw& dI nzr ivc kbUl pYNdw hY [ (kwm kRoD nwl inrbl hoieAw jIv BI pRBU dI imhr nwl jdoN gurU dy d`sy rwh dI Gwl-kmweI krdw hY, qy gurU dI d`sI is`iKAw auqy pUrw auqrdw hY qW auh sohxy Awqmw vwlw pRwxI Akwl purK dI nzr ivc kbUl huMdw hY) [

jgq (suAwrQ ivc) pSU bixAw ipAw hY, haumY-mOq ies dy Awqmk jIvn dw s`iqAwnws krdI hY [ krqwr ny isRStI rc ky ieh mrXwdw hI bxw id`qI hY ik ijho ijhI krqUq koeI jIv krdw hY auho ijhw aus ƒ Pl imldw hY [ pr ijs krqwr ny ieh mrXwdw bxweI hY ies dI kdr auh Awp hI jwxdw hY [ ies mrXwdw ivc koeI aukweI nhIN d`sI jw skdI [18[

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨੁ ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਖਰਾ ਰਤਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਇ ॥ ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮੂਏ ਜਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥ ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਮਰਨਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 932}

pdArQ:- Kojq Kojq—(gurU dI miq dI shYqw nwl) muV muV Koj ky [ pIAw—(ijs mnu`K ny) pIqw [ iKmw—iksy dI vDIkI shwrn dw suBwau [ ghI—gRihx kIqI, pkw leI [ siqguir dIAw—siqgurU ivc lIn kr id`qw [ sBu koie—hryk jIv [ jug cwry—sdw leI [ Kwq pIAMq—dunIAw dy pdwrQ KWdy pINdy, dunIAw dy Bog Bogdy [ mUey—jo Awqmk jIvn vloN mr gey [ nhI jwinAw—(AMimRq dI) sUJ nhIN pweI [ iKn mih mUey—pl ivc hI Awpw-Bwv vloN mr gey [ jw—jdoN [ sbdu pCwinAw—Sbd ƒ pCwx ilAw, gurU dy Sbd nwl fUMGI sWJ pw leI [ AsiQru—Afol [ mrin—mrn ivc, Awpw-Bwv mukwx ivc, haumY (AhM) dUr krn ivc [ mwinAw—pqIj jWdw hY, SOk prgt krdw hY [

ArQ:- not:- l&z ‘pIAw, dIAw, jwinAw’ [ Awidk BUqkwl ivc hn [ ArQ vrqmwn kwl ivc krnw hY [

(siqgurU dI miq dI shYqw nwl) jo mnu`K muV muV (Awpxw Awp) Koj ky Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pINdw hY, auh dUijAW dI vDIkI shwrn dw suBwau pkw lYNdw hY, qy, Awpxw mn Awpxy siqgurU ivc lIn kr dyNdw hY [ hryk jIv aus dy Kry (su`cy) jIvn dI slwGw krdw hY, auh sdw leI su`cw sRySt bx jWdw hY [

pr jo jIv dunIAw dy Bog Bogdy rihMdy hn auh Awqmk jIvn vloN mr jWdy hn, auhnW ƒ (nwm-AMimRq dI) sUJ nhIN pYNdI [ (auhI bMdy) jd siqgurU dy Sbd nwl fUMGI sWJ pWdy hn, qW auh iek plk ivc haumY ƒ mwr mukWdy hn [ auhnW dw mn (kwm kRoD Awidk vloN) Afol ho jWdw hY, qy Awpw-Bwv vloN mrn ivc ^uS huMdw hY [ siqgurU dI myhr nwl prmwqmw dy nwm nwl auhnW dI fUMGI sWJ pY jWdI hY [19[

ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗਨੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਗਇਆ ਨ ਆਵੈ ਆਇ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ॥ ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਸਮਾਧਿ ਸਗੋਨੀ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਫਿਰਿ ਪਵਹਿ ਨ ਜੂਨੀ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੀ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 932}

pdArQ:- ggn—AwkwS vWg srb-ivAwpk prmwqmw [ gMBIru—DIrw, ijgry vwlw, jIvW dy AOgux vyK ky gu`sy ivc nwh Awaux vwlw [ ggnµqir—ggn-AMqir, srb-ivAwpk gopwl ivc [ shij—sihj ivc, Afolqw ivc [ gieAw n AwvY—n gieAw n AwvY, jMmx mrn ivc nhIN AwauNdw [ AgMmu—AphuMc [ AnwQu—ijs dy aupr koeI nwQ nhIN, ijs ƒ iksy dI muQwjI nhIN [ AsiQru—itkvW, itikAw hoieAw, Afol [ cIqu—ic`q [ smwiD—prmwqmw ivc lInqw [ sgonI—s-guxI—gux pYdw krn vwlI [ cyiq—(hy pWfy!) ismr, Xwd kr [ pvih n—(hy pWfy!) qUM nhIN peyNgw [ swru—q`q, sRySt [ hor—hor miq [ nwm ibhUnI—nwm qoN vWijAw r`Kx vwlI [ gur prswid—gurU dI ikrpw nwl [

ArQ:- (hy pWfy! gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI qy ilK, auh gopwl) srb-ivAwpk hY qy jIvW dy AOgux vyK ky iC`Qw nhIN pYNdw [ ijs mnu`K dw mn aus srb ivAwpk gopwl ivc itkdw hY, jo mnu`K aus dy gux gWdw hY, auh SWqI Aqy Afolqw ivc itk jWdw hY; auh jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw, siqgurU dI ikrpw nwl auh (srb-ivAwpk gopwl ivc) suriq joVI r`Kdw hY [

auh srb-ivAwpk gopwl AphuMc hY (Bwv, aus dy guxW dw AMq nhIN pY skdw), aus dy isr auqy iksy dw kuMfw nhIN hY, auh jMmx-mrn qoN rihq hY [ aus ivc joVI hoeI suriq mnu`K dy AMdr gux pYdw krdI hY, qy mn ƒ mwieAw ivc folx qoN bcw lYNdI hY [

(hy pWfy!) qUM (BI) aus hir-gopwl dw nwm ismr, (ismrn dI brkiq nwl) iPr jnm-mrn ivc nhIN peyNgw [ (hy pWfy!) siqgurU dI miq hI (jIvn leI) sRySt rsqw hY, hor miq aus dy nwm qoN vWijAw r`KdI hY [20[

ਘਰ ਦਰ ਫਿਰਿ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥ ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨਿ ਹੂਆ ॥ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੂਆ ॥ ਕੇਤੀ ਨਾਰਿ ਵਰੁ ਏਕੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥ ਦਹ ਦਿਸ ਢੂਢਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 932}

pdArQ:- Gr dr bhuqyry—bQyry GrW dy drvwzy, keI jUnW [ iPir QwkI—(jIv-iesqRI (BON BON ky Kp l`QI [ AsMK—A-sMK, ijnHW dI sMiKAw nwh ho sky, Ax-igxq [ AMq nhI myry—myry pwsoN AMq nhIN pwieAw jw skdw, mYN igx nhIN skdw [ myry—myry pwsoN [ kyqy—keI [ suq—pu`qr [ Puin—iPr, BI [ mukiq—jUnW qoN ^lwsI [ kwcy gur qy—k`cy gurU qoN, aus gurU qoN ijs dw Awpxw mn k`cw hY, ijs dw mn mwieAw dy s`cy ivc Fl jwx vwlw hY (ijvyN k`cI im`tI c`k qy r`iKAW keI SklW vwly BWfy bxwey jw skdy hn) [ eyku vru—ie`k Ksm-pRBU [ smwil—smwly, sMBwl krdw hY [ kyqI nwir—keI jIv-iesqRIAW [ gurmuiK mrxu jIvxu—gurmuiK dw mrn-jIaUx [ mrxu jIvxu—Awsrw-prnw, ijs dy huMidAW jIivAw jw sky qy ijs qoN ivCuV ky mOq AwauNdI jwpy [ dhids—dsIN pwsIN, hr pwsy [ GrY mih—Gir hI, ihrdy-Gr ivc hI [

ArQ:- (hy pWfy! gurU dI miq vwlw rsqw PVn qoN ibnw) ijMd keI jUnW ivc BON BON ky Kp l`QdI hY, ieqnIAW Ax-igxq jwqIAW ivcoN lµGdI hY ijnHW dw AMq nhIN pY skdw [ (iehnW byAMq jUnW ivc BtkdI ijMd dy) keI mW ipau pu`qr DIAW bxdy hn, keI gurU bxdy hn, qy keI cyly BI bxdy hn [ iehnW jUnW qoN qd qk ^lwsI nhIN huMdI jd qk iksy k`cy gurU dI srn leI hoeI hY [

(hy pWfy! siqgurU qoN KuMJIAW hoeIAW AjyhIAW) keI jIv-iesqRIAW hn, Ksm-pRBU sB dI sMBwl krdw hY [ jo ijMd gurU dy snmuK rihMdI hY, aus dw Awsrw-prnw gopwl-pRBU ho jWdw hY [ (hy pWfy! isr& aus ijMd dw pRBU nwl) imlwp huMdw hY ijs ƒ siqgurU imlWdw hY, hor hr pwsy FUMF FUMf ky (gurU dI ikrpw nwl) ihrdy-Gr ivc hI gopwl-pRBU l`B pYNdw hY [21[

not:- A`Kr ‘G’ dy ipCoN ‘|’ AwauNdw hY [ ies dy QW AglI pauVI ivc A`Kr ‘g’ vriqAw hY [

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤਲਾਵੈ ਤੋਲੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ਨਿਸੰਗੁ ॥ ਪਰਹਰਿ ਮੈਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਜਨੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 932}

pdArQ:- qoulwvY—qolx leI hornW ƒ pRyrdw hY {not:- A`Kr ‘q’ dy nwl do ‘lgW’ hn (  o  ) Aqy (   u ) [ ieQy AsW (   u ) pVHnw hY, Bwv, ies l&z ƒ “qulwvY” pVHnw hY [ Asl l&z “qolwvY” hY} [ insMgu—bMDn-rihq [ prhir—dUr kr ky [ klµku—AYb, ivkwr [ bIcwru—prmwqmw dI ivcwr [ mjnu—cu`BI, ieSnwn [ cju Acwru—au~cw Awcrx [ gurmuiK—gurU dy snmuK mnu`K [ swru—sRySt [

ArQ:- (hy pWfy! gopwl dw nwm gurU dy snmuK hoieAW hI mn dI p`tI auqy iliKAw jw skdw hY) gurmuK hI (pRBU dy gux) gwauNdw hY, qy (pRBU dI is&iq) aucwrdw hY [ gurmuK hI (pRBU dy nwm ƒ Awpxy mn ivc) qoldw hY (qy hornW ƒ) qolx leI pRyrdw hY [

gurmuK hI (jgq ivc) bMDn-rihq AwauNdw hY qy bMDn-rihq hI ieQoN jWdw hY (Bwv, nwh hI iksy krmW dy Pl Bogx AwauNdw hY qy nwh hI ieQoN koeI mMd krmW dy bMDn shyV ky lY jWdw hY), (ikauNik gurmuiK mnu`K mn dI) mYl ƒ dUr kr ky ivkwr ƒ (Awpxy AMdroN) mukw cukw huMdw hY [

(pRBU dy guxW dI) ivcwr gurmuK vwsqy rwg qy vyd hY, au~cw Awcrx (bnwxw) gurmuK dw (qIrQ-) ieSnwn hY [

(siqgurU dw) Sbd gurmuK leI sRySt AMimRq hY [ hy nwnk! gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K (sMswr-smuMdr dw) pwrlw bMnw l`B lYNdw hY (Bwv, ivkwrW dIAW lihrW ivcoN bc inkldw hY) [22[

ਚੰਚਲੁ ਚੀਤੁ ਨ ਰਹਈ ਠਾਇ ॥ ਚੋਰੀ ਮਿਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਤ ॥ ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਤਨੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਚਿਤਿ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 932}

pdArQ:- Twie—QW isr, itkwxy qy [ corI—luk luk ky [ imrgu—mn-rUp hrn [ AMgUrI—nrm p`qIAW, nvyN nvyN Bog [ aurDwry—(jo) itkw r`Kdw hY [ icru jIvnu—icrjIvI, Amr, jnm mrn qoN bicAw hoieAw [ cyqnu—sucyq [ icMqq—icMqwqur [ sBu koie—hryk jIv [ cyqih—jo ismrdy hn [ qhI—auQy, auhnW dy ihrdy ivc [ iciq—ic`q ivc [ rwcY—(jo) msq huMdw hY [ nwie—nwm ivc [ piq isau—ie`zq nwl [ Gir—Gr ivc [

ArQ:- (hy pWfy! gopwl dw nwm mn dI p`tI auqy ilKx qoN ibnw mnu`K dw) cMcl mn itk ky nhIN bYTdw, ieh (mn-) hrx luk luk ky nvyN nvyN Bog Bogdw hY [ (pr) jo mnu`K (pRBU dy) kaul Pu`lW (vrgy sohxy) crn (Awpxy) ic`q ivc vsWdw hY, auh sdw leI Amr qy sucyq ho jWdw hY (Bwv, nwh ivkwrW dI PwhI ivc Psdw hY qy nwh hI jnmW dy gyV ivc pYNdw hY) [

(ijDr q`ko cMclqw dy kwrn) hryk jIv icMqwqur id`sdw hY (pr jo mnu`K) ie`k (prmwqmw) ƒ ismrdy hn, auhnW dy ihrdy ivc suK huMdw hY [

(ijs jIv dy) ic`q ivc pRBU Aw v`sdw hY jo mnu`K pRBU dy nwm ivc lIn huMdw hY auh (mwiek BogW qoN) ^lwsI pw lYNdw hY (qy ieQoN) ie`zq nwl (Awpxy AslI) Gr ivc jWdw hY [23[

ਛੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਗੰਢਿ ॥ ਛੇਆ ਨਿਤ ਦੇਖਹੁ ਜਗਿ ਹੰਢਿ ॥ ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰਿ ਆਣੈ ॥ ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਨਾ ॥ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥ ਛੀਜੈ ਜੋਬਨੁ ਜਰੂਆ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ॥ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਸਿਬਾਲੁ ॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 932}

pdArQ:- CIjY—nws ho jWdw hY [ gMiF—(pRwxW dI) gMF [ CyAw—{˜X} nws, KY [ jig—jgq ivc [ hMiF—iPr ky, BON ky [ DUp Cwv—duK suK [ sm—brwbr [ mukiq—mwieAw dy pRBwv qoN ^lwsI [ Gir—Gr ivc, mn ivc [ AwxY—ilAwauNdw hY [ CUCI—QoQI, AMdroN korI [ CwieAw—mwieAw [ Dury—Dur qoN, SurU qoN [ ikrqu—kIqy hoey krmW dw smUh [ jrUAw—buFypw [ isir—isr auqy [ isbwlu—pwxI dw jwlw [

ArQ:- (hy pWfy!) swry jgq ivc iPr ky vyK lvo, jdoN pRwxI (dy pRwxW dI gMF KulH jWdI hY qW srIr nws ho jWdw hY [ mOq (dw ieh kOqk) in`q vrq irhw hY [ (hy pWfy!) jy mnu`K (ies jIvn ivc vwprdy) du`KW suKW ƒ ieko ijhw kr ky smJ ley qW (mwieAw dy) bMDnW ƒ k`t ky (mwiek BogW qoN) AwzwdI ƒ Awpxy AMdr lY AwauNdw hY [ (hy pWfy! gupwl ƒ ivswr ky) jgq ies QoQI (Bwv, jo swQ qoV nhIN inbwhuMdI) mwieAw (dy ipAwr) ivc kurwhy pY irhw hY, (jIvW dy m`Qy auqy iehI) ikrq-rUp lyK SurU qoN hI iliKAw ipAw hY (Bwv, SurU qoN jIvW dy AMdr mwieAw dy moh dy sMskwr-rUp lyK hox dy kwrn hux BI ieh mwieAw dy moh ivc Psy hoey hn) [ (hy pWfy!) jvwnI ^qm ho jWdI hY, buFypw Aw jWdw hY, mOq isr auqy (KVI jwpdI hY), srIr kmzor ho jWdw hY (qy mnu`K dI cmVI pwxI dy) jwly vWg iF`lI ho jWdI hY (iPr BI ies dw mwieAw dw ipAwr mu`kdw nhIN) [24[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh