ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 931

ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰਿ ॥ ਰਣ ਮਹਿ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ॥ ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥ ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥ ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥ ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- ihq kwir—ihq kir, pRym kr ky, ipAwr nwl [ rwjn—pRkwS-srUp [ rvY—ismrdw hY [ rx—jgq-AKwVw [ mnUAw—koJw mn [ lUJY—lVdw hY [ rMig—(prmwqmw dy) rMg ivc, pRym ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ jug cwry—chuMAW jugW ivc mOjUd, sdw-iQr rihx vwly ƒ [ jwqw—pCwx lYNdw hY, sWJ pw lYNdw hY [ ijin—ijs mnu`K ny [ inrmwielu—inrml, piv`qr [ dyhw—srIr [ sIJis—sPl ho jWdw hY [ rhsI—rhs vwlw, Awnµd-srUp-{rhs-Anµd} [ iek Bwie—iek-rs, lgwqwr, sdw [ swic—swc, sdw-iQr-pRBU ivc [ ilv lwie—suriq joV ky [

ArQ:- (jo mnu`K) pRkwS-srUp prmwqmw ƒ pRym nwl ismrdw hY, auh Awpxy koJy mn ƒ v`s ivc ilAw ky ies jgq-AKwVy ivc (kwmwidk vYrIAW nwl) lVdw hY, auh mnu`K idny rwq prmwqmw dy ipAwr ivc rMigAw rihMdw hY, iqMn BvnW ivc ivAwpk qy sdw-iQr rihx vwly prmwqmw nwl auh mnu`K (p`kI) jwx-pCwx pw lYNdw hY [

ijs mnu`K ny prmwqmw nwl jwx-pCwx pw leI, auh aus vrgw hI ho igAw (Bwv, auh mwieAw dI mwr qoN auqWh ho igAw), aus dw Awqmw bVw hI pivqR ho jWdw hY, qy aus dw srIr BI sPl ho jWdw hY, Awnµd-srUp prmwqmw sdw aus dy ihrdy ivc itikAw rihMdw hY, aus dy mn ivc siqgurU dw Sbd v`sdw hY qy auh mnu`K sdw-iQr pRBU ivc suriq joVI r`Kdw hY [10[

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ ਰਹਣ ਕਹਣ ਤੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ॥ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- rosu—rusyvW, rosw, AjoV [ kIjY—krnw cwhIdw [ rhxu—irhYS, vsybw [ sMswry—sMswr ivc [ rwie—AmIr [ rMk—kMgwl [ Awie jwie—jo AwieAw hY aus ny cly jwxw hY, jo jMimAw hY aus ny mrnw hY [ jug cwry—(ieh kudrqI inXm) chuM jugW ivc hI (cilAw Aw irhw hY) [ khx qy—kihx nwl, AwKx nwl [ rhx khx qy—ieh AwKx nwl ik mYN jgq ivc hI rihxw hY, mrn qoN bcx leI qrly lYx nwl [ iksu pih—iks dy pws? ibnµqI—qrlw [ iks pih krau ibnµqI—iksy dy pws mYN qrlW krW? (ieQy jgq ivc sdw itky rihx leI) iksy A`gy qrly lYxy ivArQ hn [ inroDru—{sM: inruD—ivkwrW qoN bcw r`Kxw} ivkwrW qoN bcw r`Kx vwlw [ piq mqI—pqI-prmwqmw nwl imlwx vwlI miq [

ArQ:- (hy pWfy! gurU dy snmuK ho ky gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI auqy ilK, aus gopwl nwl) rusyvW hI nwh krI r`Ko, aus dw nwm-AMimRq pIau [ ies sMswr ivc sdw dw vsybw nhIN hY [ rwjy hox, AmIr hox, cwhy kMgwl hox, koeI BI ieQy sdw nhIN rih skdw [ jo jMimAw hY aus ny mrnw hY, (ieh inXm) sdw leI (At`l) hY [ ieQy sdw itky rihx leI qrly krn nwl BI koeI sdw itikAw rih nhIN skdw, ies g`l vwsqy iksy A`gy qrly lYxy ivArQ hn [

(hW, hy pWfy! gurU dI srn AwE) siqgurU prmwqmw dy nwm dI vifAweI dw Sbd b^Sdw hY jo ivkwrW qoN bcw lYNdw hY, qy, siqgurU pRBU-pqI nwl imlx dI Akl dyNdw hY [11[

not:- pauVI nµ: 10 Aqy 11 dovyN ‘r’ A`Kr nwl SurU huMdIAW hn [ ieQy sMsik®q dy sÍr-A`Kr ‘ir’ Aqy ‘rI’ ley gey hn [

not:- rwjy qy kMgwl ƒ mOq dy swhmxy ieko ijhw by-v`s d`s ky siqgurU jI ZrIb dy mn auqoN DnI dw dwbw auqwrdy hn [

ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰਿ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਲਿ ਚਲੀ ॥ ਸਾਸੁ ਦਿਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥ ਪ੍ਰੇਮਿ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦੁ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- lwj—n`k-nmUj [ lwj mrMqI—lok-lwj ivc mrn vwlI, hr vyly dunIAw ivc n`k-nmUj dw i^Awl r`Kx vwlI (Akl) [ mir geI—mu`k jWdI hY [ GUGtu Koil—GuMf lwh ky, n`k nmUj vwlw GuMf lwh ky [ clI—qurdI hY [ swsu—s`s, mwieAw [ bwvrI—kmlI [ isr qy—isr qoN [ sMk—SMkw, shMsw, sihm [ tlI—tl jWdw hY, ht jWdw hY [ pRyim—ipAwr nwl [ rlI isau—cwau nwl [ bulweI—s`dI jWdI hY, pqI-pRBU s`ddw hY [ lwil—lwl ivc, pRIqm-pqI ivc [ rqI—rMgI hoeI [ lwlI BeI—(mUMh auqy) lwlI cVH AwauNdI hY [ gurmuiK—auh jIv-iesqRI jo gurU dI srn AwauNdI hY [ inicMdu—icMqw-rihq [

ArQ:- (hy pWfy!) jo jIv-iesqRI gurU dI srn AwauNdI hY aus ƒ dunIAw vwlI koeI icMqw poh nhIN skdI, pRIqm-pqI (dy pRym) ivc rMgI hoeI dy mUMh auqy lwlI BK AwauNdI hY [ aus ƒ pRBU-pqI ipAwr qy cwau nwl s`ddw hY (Bwv, AwpxI Xwd dI iK`c b^Sdw hY), aus dy mn ivc (siqgurU dw) Sbd (Aw v`sdw hY, aus dy mn ivc) Awnµd (itikAw rihMdw) hY [ (gurU dI srn pY ky) dunIAw dy n`k-nmUj dw sdw iDAwn r`Kx vwlI (aus dI pihlI Akl) mu`k jWdI hY, hux auh lok-lwj dw GuMf lwh ky qurdI hY; (ijs mwieAw ny aus ƒ pqI-pRBU ivc juVn qoN roikAw hoieAw sI, aus) J`lI kmlI mwieAw dw sihm aus dy isr qoN ht jWdw hY [12[

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ ਲਾਹੇ ਕਾਰਣਿ ਆਇਆ ਜਗਿ ॥ ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਠਗਾਇ ਠਗਿ ॥ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਪਤਿ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- jip—(hy pWfy!) Xwd kr [ lwhw—lwB, K`tI [ nwmu rqnu—prmwqmw dw nwm jo dunIAw dy swry pdwrQW nwloN kImqI hY [ swru—swr nwm, sRySt nwm [ burw—BYVw, cMdrw [ lwVI cwVI—lhw dI g`l qy cVHwA dI g`l, inMidAw qy ^uSwmd [ lwieqbwr—lw-ieqbwru, auh FMg ijs nwl iksy dw ieqbwr gvwieAw jw sky, cuZlI [ mn muKu—auh bMdw ijs dw ru^ Awpxy mn vl hY, Awp-hudrw bMdw [ mugDu—mUrK [ kwrix—vwsqy [ jig—jg ivc [ hoie—bx ky [ gieAw Tgwie—Tgw ky igAw, bwjI hwr ky igAw [ Tig—T`g dI rwhIN, moh dI rwhIN [ vyswhu—srDw [ scI—sdw itkI rihx vwlI [ piq—ie`zq [

ArQ:- (hy pWfy! prmwqmw dw) sRySt nwm jp, sRySt nwm hI Asl K`tI-kmweI hY [ jIB dw cskw, mwieAw dw lwlc, AhMkwr, inMidAw, ^uSwmd, cuZlI—ieh hryk kMm mwVw hY [ jo mnu`K (prmwqmw dw ismrn C`f ky) Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY (qy lb loB Awidk krdw hY) auh mUrK, mUVH, qy AMnHw hY (Bwv, aus ƒ jIvn dw shI rwh nhIN id`sdw) [

jIv jgq ivc kuJ K`tx dI ^wqr AwauNdw hY, pr (mwieAw dw) go~lw bx ky moh dy h`QoN jIvn-Kyf hwr ky jWdw hY [ hy nwnk! jo mnu`K srDw ƒ rws-pUMjI bxWdw hY qy (ies pUMjI dI rwhIN) prmwqmw dw nwm K`tdw-kmWdw hY, aus ƒ sdw-iQr pwiqSwh sdw itkI rihx vwlI ie`zq b^Sdw hY [13[

not:- pauVI nµ: 12 Aqy 13 ‘l’ A`Kr nwl SurU huMdIAW hn [ ieh A`^r sMsik®q dy A`Kr ‘ilR’ Aqy ‘lRI’ hn [ ieh A`Kr ‘sÍr’ hI igxy jWdy hn [

ਆਇ ਵਿਗੂਤਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ॥ ਆਈ ਨ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥ ਆਥਿ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰਿ ਹੋਇ ॥ ਆਥਿ ਦੇਖਿ ਨਿਵੈ ਜਿਸੁ ਦੋਇ ॥ ਆਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਨਾ ॥ ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- Awie—Aw ky, jnm lY ky [ ivgUqw—^uAwr huMdw hY [ jgu—jgq (Bwv, jIv) [ jm pMQu—mOq dw rwh, Awqmk mOq dw rsqw [ AweI—mwieAw, mwieAw dI iqRSnw [ AwiQ—mwieAw [ sYl—phwV [ AwiQ sYl—mwl-Dn dy phwV, bhuq Dn {ijvyN, “igrhw syqI mwlu Dnu”} [ nIc—cMdrw mnu`K [ nIc Gir—cMdry bMdy dy Gr ivc [ ijsu AwiQ dyiK—qy aus (nIc) dI mwieAw ƒ vyK ky [ doie—dovy (Bwv, AmIr qy grIb) [ baurwnw—kmlw, J`lw [ eyko soie—auh (gopwl) Awp hI [ vrqY—mOjUd hY [

ArQ:- (hy pWfy! gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI auqy ilK) auh (gopwl) Awp hI sB jIvW ivc mOjUd hY, pr ieh sUJ aus mnu`K ƒ AwauNdI hY ijs auqy (gopwl Awp) ikrpw krdw hY [

(gopwl dI) BgqI qoN ibnw jgq (mwieAw ip`Cy) J`lw ho irhw hY [ jIv (sMswr ivc) jnm lY ky (gopwl dI BgqI dy QW mwieAw dI ^wqr) ^uAwr huMdw hY, mwieAw dI iqRSnw ƒ imtwx-jogw nhIN huMdw qy Awqmk mOq dw rwh PV lYNdw hY [ (jgq dw J`l-puxw vyKo ik) jy bhuqI mwieAw iksy cMdry mnu`K dy Gr ivc hovy qW aus dI mwieAw ƒ vyK ky (grIb AmIr) dovyN (aus cMdry A`gy BI) il&dy hn; jy mwieAw (p`ly) hovy qW mUrK bMdw BI isAwxw (mMinAw jWdw) hY [14[

not:- gurU nwnk dyv jI dy i^Awl Anuswr Dn-dOlq dw lwlc Awqmk mOq dw kwrn bxdw hY [ cMdry BYVy mwieAw-DwrI dI ^uSwmd krnw Awqmk mOq dI hI inSwnI hY [

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਥਾਪਿ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰਣਿ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪਿ ॥ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ ॥ ਕਰਿ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤਿ ਕਿਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- juig—jug ivc [ juig juig—hryk jug ivc, hr smy [ Qwip—Qwp ky, itkw ky, pYdw kr ky [ jnim—jnm ivc [ mrix—mrn ivc [ DYru—Btkxw [

jnim mrix nhI—(auh gopwl) jnm ivc qy mrn ivc nhIN (AwauNdw) [ aupwie—pYdw kr ky [ Gt—swry srIr [ Agocru—{A+go+cru [ go—igAwn-ieMdRy [ cru—phuMc [ A—nhIN} ijs qk mnu`K dy igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN, AphuMc [ loeI—isRStI, jgq, lok [ jog jugiq—(Awpxy nwl) imlx dI jwc [ jg jIvnu—jgq dw jIvn prmwqmw [ soeI—Awp hI (d`sdw hY) [ Awcwru—(cMgw) krq`b [ scu—pRBU (dw ismrn) [ mukiq—DMiDAW qoN ^lwsI [ ikv hoeI—ikvyN ho skdI hY? nhIN ho skdI [

ArQ:- (hy pWfy! aus gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI qy ilK) jo sdw hI (bhu-rMgI dunIAw) pYdw kr ky Awp inrvYr rihMdw hY, jo jnm mrn ivc nhIN hY qy (ijs dy AMdr jgq dw koeI) DMDw Btkxw pYdw nhIN krdw [ auh gopwl Awp hI (isRStI) pYdw kr ky Awp hI swry jIv bxWdw hY, jo kuJ (jgq ivc) id`s irhw hY auh gopwl Awp hI Awp hY (Bwv, aus gopwl dw hI srUp hY) [

(hy pWfy!) jgq Btkxw ivc (PisAw ipAw) hY, jgq dw shwrw auh AphuMc gopwl Awp hI (jIv ƒ ies Btkxw ivcoN k`F ky) Awpxy nwl imlx dI jwc isKWdw hY [

(hy pWfy!) aus sdw-iQr (gopwl dI Xwd) ƒ Awpxw krq`b bxw, qdoN hI suK imldw hY [ aus dy nwm qoN vWjy rih ky DMiDAW qoN ^lwsI nhIN ho skdI [15[

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ ॥ ਕਿਉ ਨ ਮਿਲਹਿ ਕਾਟਹਿ ਮਨ ਪੀਰ ॥ ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਕਿਆ ਲੇ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ ॥ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 931}

pdArQ:- vyroDu srIr—srIr dw ivroD, igAwn-ieMidRAW dw Awqmk jIvn nwl ivroD (Bwv, A`KW kMn jIB Awidk ieMdRy pr qn prweI inMdw Awidk vl pY ky Awqmk jIvn ƒ fygdy hn) [ ikau n imlih—(hy pWfy!) qUM ikauN (gopwl ƒ) nhIN imldw? ikau n kwtih—(hy pWfy!) qUM ikauN dUr nhIN krdw? vtwaU—rwhI, muswi&r [ AwvY—jgq ivc AwauNdw hY, jMmdw hY [ jwie—mr jWdw hY [ ikAw ly AwieAw—kuJ BI lY ky nhIN AwauNdw [ ikAw plY pwie—kuJ BI nhIN K`tdw [ qotw—Gwtw [ jw—jy [ dyie buJweI—prmwqmw smJ b^Sy [ kYsI piq swrI—koeI cMgI ie`zq nhIN (imldI) [ pIr—pIV, rog [

ArQ:- (hy pWfy! qUM ikauN gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI auqy nhIN ilKdw?) qUM ikauN (gopwl dI Xwd ivc) nhIN juVdw? qy, ikauN Awpxy mn dw rog dUr nhIN krdw? (gopwl dw) nwm ismrn qoN ibnw igAwn ieMidRAW dw Awqmk jIvn nwl ivroD pY jWdw hY [ (gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI qy ilKx qoN ibnw) jIv-muswi&r jgq ivc (ijhw) AwauNdw hY qy (iqhw hI ieQoN) qur jWdw hY, (nwm dI kmweI qoN) s`Kxw hI ieQy AwauNdw hY qy (ieQy rih ky BI) koeI Awqmk K`tI nhIN K`tdw [

nwm qoN vWjy irhW hr QW Gwtw hI Gwtw huMdw hY (Bwv, mnu`K pRBU ƒ ivswr ky jo BI ikrq-kwr krdw hY auh KotI hox kr ky au~cy jIvn vloN hor hor pry lY jWdI hY) [ pr mnu`K ƒ pRBU dy nwm dI K`tI qdoN hI pRwpq huMdI hY jdoN gopwl Awp ieh sUJ b^Sdw hY [

nwm qoN s`Kxw rih ky jIv-vxjwrw hor hor vxj-vpwr hI krdw hY, qy (prmwqmw dI hzUrI ivc) ies dI cMgI swK nhIN bxdI [16[

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਮੀਤ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 931-932}

pdArQ:- gux vIcwry—jo mnu`K gopwl dy guxW ƒ ivcwrdw hY, Awpxy mn ivc QW dyNdw hY [ igAwnu—(prmwqmw nwl) jwx-pCwx [ igAwnI—pRBU nwl jwx-pCwx r`Kx vwlw [ soie—auhI mnu`K [ gux mih—(gopwl dy) guxW ivc (ic`q itkwieAW) [ gux dwqw—(gopwl dy) guxW nwl sWJ pYdw krn vwlw [ sMswir—sMswr ivc [ gur vIcwir—gurU dI id`qI hoeI ivcwr duAwrw [ krxI—krq`b [ swcI krxI—sdw-iQr pRBU dy gux cyqy krn vwlw krq`b [ Agocru—AphuMc [ kImiq nhI pwie—(gurU qoN ibnw gopwl dy guxW dI) kdr nhIN pY skdI [ guxvMqI—auh jIv-iesqRI ijs dy AMdr cMgy gux hn [ swry—sMBwldI hY, Xwd krdI hY [ gurmiq—siqgurU dI m`q lY ky [ imlIAY mIq—imqR pRBU ƒ iml skIdw hY [

ArQ:- (hy pWfy!) auhI mnu`K gopwl-pRBU nwl sWJ vwlw huMdw hY jo aus dy guxW ƒ Awpxy mn ivc QW dyNdw hY; gopwl dy guxW ivc (ic`q joiVAW hI) gopwl nwl sWJ bxdI hY [ pr jgq ivc koeI ivrlw (mhw purK jIv dI) gopwl dy guxW nwl jwx-pCwx krWdw hY; gopwl dy gux Xwd krn dw s`cw krq`b siqgurU dy aupdyS dI rwhIN hI ho skdw hY [

(hy pWfy!) auh gopwl AphuMc hY, jIv dy igAwn-ieMdRy aus qk nhIN A`pV skdy, (siqgurU dI id`qI sUJ qoN ibnw) aus dy guxW dI kdr nhIN pY skdI [ aus pRBU ƒ qdoN hI iml skIdw hY jy auh (siqgurU dI rwhIN) Awp imlw ley [

hy nwnk! koeI BwgW vwlI jIv-iesqRI gopwl dy gux sdw cyqy r`KdI hY, siqgurU dI is`iKAw dI brkiq nwl hI imqR-pRBU ƒ iml skIdw hY [17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh