ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 930

ਸੁਣਿ ਪਾਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਲਿਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 930}

not:- ies bwxI ‘EAMkwr’ dIAW 54 pauVIAW hn [ ies lµmI bwxI dw kyNdrI Bwv ies ‘rhwau’ vwlI quk ivc hY [ l&z ‘rhwau’ dw ArQ hY ‘Tihr jwE’, jy swrI bwxI dw swr-q`q du-hr&w suxnw hY qW iehnW do qukW qy Klo jwE [

pdArQ:- ikAw ilKhu—ilKx dw qYƒ kIh lwB? ilKx dw koeI lwB nhIN hY [ jMjwl—inry dunIAw dy JMbyly [

not:- ‘rhwau’ dI ies quk nwl ‘EAMkwr’ dI A^IrlI pauVI ƒ rlw ky pVHo:-

pwDw gurmuiK AwKIAY, cwtiVAw miq dyie ] nwmu smwlhu nwmu sMgrhu, lwhw jg mih lyie ] scI ptI scu min pVIAY sbdu su swru ] nwnk so piVAw so pMifqu bInw, ijs rwmnwmu gilhwru ]54]

not:- mMdrW dy nwl KulHy hoey pwTSwlw ivc pVHweI jw rhI sMswrk iv`idAw ƒ pVHn qy pVHwx vwly lok Dwrimk kMm smJ rhy sn [ siqgurU jI BulyKy ƒ dUr kr rhy hn [ auN\ hzUr iv`idAw pVHn pVHwx dy ivru`D nhIN hn [

ArQ:- hy pWfy! sux, inrI (vwd-ivvwd qy sMswrk) JMbyilAW vwlI ilKweI ilKx qoN (koeI Awqmk) lwB nhIN ho skdw [ (jy qUM Awpxw jIvn sPlw krnw hY qW) gurU dy snmuK ho ky isRStI dy mwlk prmwqmw dw nwm (BI Awpxy mn ivc) ilK [1[rhwau[

ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਜਿ ਉਪਾਇਆ ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਤੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਚੁਣਿ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ॥ ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੂਝੈ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਾਚਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 930}

not:- pWDy cwtVy dI p`tI auqy ‘EAM nmh’ ilK ky A`gy AsIs vjoN “isDM AwieAY” ilKdy hn, ijs dw Bwv ieh hY ik ‘qYƒ ies ivc is`DI pRwpq hovy’ [ pVHn l`igAW A`Kr ‘D’ dI ( M) Agly ‘A’ nwl iml ky ‘|’ vWg aucwrI jwiegI [ ies vwsqy siqgurU jI ny pihlW A`Kr ‘s, D, |, Aqy e’ lY ky pauVIAW aucwrIAW hn [

pdArQ:- ssY—‘s`sw’ A`Kr dI rwhIN [ shij—shjy hI, ibnw iksy aucycy au~dm dy [ qIin Bvn—iqMnW BvnW ivc, AwkwS pwqwl mwq lok ivc, swry sMswr ivc [ iek joiq—ie`k prmwqmw dI joiq [ gurmuiK—gurU vl mUMh hY ijs dw, gurU dy d`sy rwh qy qurn vwlw mnu`K [ vsqu—gopwl dw rwm nwm (not:- ‘rhwau’ dI kyNdrI quk ivc ies ‘vsqu’ ƒ sw& l&zW ‘rwm nwm’ ivc d`s id`qw hY) [ cuix lY—(gurmuiK mnu`K) cux lYNdw hY [ mwxk moqI—prmwqmw dw nwm-rUp kImqI Dn [ AMiq—Aw^r ƒ, EVk ƒ (Bwv, hor swry pdwrQW dy twkry qy) [ inrMqir—{inr+AMqr} iek-rs, hr QW mOjUd [ swcw—scw-iQr rihx vwlw [ swcu smwly—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ Xwd krdw hY [ kwcw—nwsvMq [

ArQ:- ijs prmwqmw ny iksy aucyry au~dm qoN ibnw hI ieh swrw jgq pYdw kIqw hY aus dI joiq swry jgq ivc psr rhI hY [ jo mnu`K gurU dy d`sy rsqy auqy qurdw hY aus ƒ aus prmwqmw dw nwm-pdwrQ iml jWdw hY, gurmuiK mnu`K prmwqmw dw nwm rUp kImqI Dn iek`Tw kr lYNdw hY [

auh mnu`K siqgurU (dI bwxI) dI rwhIN smJdw socdw hY, siqgurU dI bwxI muV muV pVH ky aus ƒ ieh Byq KulHdw hY ik swrI isRStI ivc ivAwpk prmwqmw hI EVk ƒ sdw-iQr rihx vwlw hY [ gurU dy rwh qy qurn vwlw mnu`K aus sdw-iQr prmwqmw ƒ hI (hr QW) vyKdw hY qy Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, prmwqmw qoN Cut bwkI swrw jgq aus ƒ nwsvMq id`sdw hY [2[

not:- sMsik®q Aqy ihMdI dy A`Kr ‘sw, Dw’ Awidk AwK ky aucwrIdy hn [ pr gurmuKI A`KrW ƒ ‘s`sw, D`Dw’ AwK ky aucwrdy hW [ gurU nwnk dyv jI BI s`sw, ‘D`Dw’ AwK ky ilKdy hn [ ieQoN iehI nqIjw inkldw hY ik hzUr gurmuKI ilpI ivc ilK rhy sn, dyv-nwgrI ivc nhIN [

ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਰਿ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਧਧੈ ਧੂਲਿ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ ॥ ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਪਿ ਅਜੋਨੀ ਤੋਲਿ ਬੋਲਿ ਸਚੁ ਪੂਰਾ ॥ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 930}

pdArQ:- Drmwpuir—Drm dI purI ivc, sqsMg ivc [ Drmu Dry—(siqgurU) Drm aupdySdw hY [ guxkwrI—guxW dw pYdw krn vwlw [ DIrw—itikAw hoieAw [ DUil—DUV, crn-DUV [ muiK msqik—(ijs dy) mUMh auqy, m`Qy auqy [ mnUr—siVAw hoieAw lohw [ DrxIDru—DrqI dw Awsrw prmwqmw [ AjonI—jnm-rihq pRBU [ qoil—qol ivc [ boil—bol ivc [ imiq—mwp, ivq, bzurgI, vifAweI [ kY—jW [ Awip—Awp hI Awp, ijs dw koeI SrIk nhIN [ qoil boil scu pUrw—(Bwv, gurU dI rihxI cwlI-syrI su`D hY, qy gurU dI kihxI BI solw-Awny KrI huMdI hY) [

ArQ:- (hy pWfy! gurU dI srn pY ky krqwr dw nwm Awpxy mn dI p`tI auqy ilK, auh bVw byAMq hY) krqwr dI vifAweI krqwr Awp hI jwxdw hY, jW, sUrmw siqgurU jwxdw hY (Bwv, siqgurU hI prmwqmw dI vifAweI dI kdr pWdw hY) siqgurU sqsMg ivc (aus krqwr dy ismrn rUp) Drm dw aupdyS krdw hY, (ismrn dI brkiq nwl) siqgurU dw Awpxw mn itikAw rihMdw hY, qy auh hornW ivc BI (ieh) gux pYdw krdw hY [ ijs mnu`K dy mUMh-m`Qy qy gurU dy crnW dI DUV pey, auh nkwry sVy hoey lohy qoN sonw bx jWdw hY [ siqgurU qol ivc bol ivc s`cw qy pUrn huMdw hY [ Aqy jo prmwqmw isRStI dw Awsrw hY ijs dw koeI SrIk nhIN qy jo jnm-rihq hY auhI siqgurU dw Dn hY [3[

ਙਿਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ਬਿਖੁ ਖਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲਹਿਆ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ ॥ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 930}

pdArQ:- i|Awnu—gurU dw id`qw hoieAw aupdyS [ dUjw—gur-aupdyS qoN ibnw kuJ hor [ BwieAw—(ijs mnu`K ƒ) cMgw l`gw [ grib—AhMkwr ivc [ gly—gl gey, in`Gr gey [ ibKu—zihr (ijs ny Awqmk mOq lY AWdI) [ gur rsu gIq—gurU dI bwxI dw Awnµd [ bwd—kQn, gurU dw kQn [ nhI BwvY suxIAY—suixAw cMgw nhIN l`gdw, suxn ƒ jI nhIN krdw [ gihr gMBIru—AQwh prmwqmw, byAMq guxW dw mwlk pRBU [ guir—siqgurU dI rwhIN [ scu kihAw—(ijs ny) sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ƒ ismirAw [ lihAw—(aus ny) l`B ilAw [ min—mn ivc [ qin—srIr ivc [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ suKwieAw—ipAwrw l`gw [ gurmuiK—gurU dy snmuK kr ky, gurU dI rwhIN [ Awpy—pRBU Awp hI [

not:- ies pauVI ivc l&z ‘svwieAw, BwieAw, KwieAw’, Awidk swry BUq-kwl ivc hn [ iehnW dw Bwv vrqmwn kwl ivc lYxw hY [ so, tIkw vrqmwn ivc kIqw jwiegw [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dw aupdyS ivswr dyNdw hY qy iksy hor jIvn-rwh ƒ psMd krdw hY, auh AhMkwr ivc in`Gr jWdw hY, qy auh (Awqmk mOq dw mUl AhMkwr-rUp) zihr KWdw hY [ aus mnu`K ƒ (dUjy Bwv dy kwrn) siqgurU dI bwxI dw Awnµd qy gurU dy bcn suxy nhIN BwauNdy [ auh mnu`K AQwh guxW dy mwlk prmwqmw qoN ivCuV jWdw hY [

ijs mnu`K ny siqgurU dI rwhIN sdw-iQr pRBU ƒ ismirAw hY, aus ny nwm-AMimRq hwsl kr ilAw hY, iPr aus ƒ auh prmwqmw mn qn ivc ipAwrw l`gdw hY [ (pr ieh aus dI b^SS hI hY) auh Awp hI gurU dI srn pw ky (ismrn dI dwiq) dyNdw hY qy Awp hI nwm-AMimRq iplWdw hY [4[

ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਵਿਆਪੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਸਿਞਾਪੈ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇੜੈ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਹੁ ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਬਾਈ ॥ ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਸਮਾਈ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 930}

pdArQ:- eyko eyku—isr& iek (prmwqmw) hI [ sBu koeI—hryk jIv [ grbu—AhMkwr [ ivAwpY—zor pweI r`Kdw hY, CwieAw rihMdw hY [ ieau—(Bwv,) haumY grb dw swieAw dUr kr ky [ Gru mhlu—prmwqmw dw AsQwn [ is\wpY—isAwixAw jWdw hY [ dUir n jwxhu—(hy pWfy!) pRBU ƒ ikqy dUr n smJ [ eyko—iek pRBU hI [ sbweI—swrI [ eykMkwru—srb-ivAwpk prmwqmw [ smweI—hr QW mOjUd hY [

ArQ:- (auN\ qW) hr koeI AwKdw hY ik iek prmwqmw hI prmwqmw hY, pr (ijs mn auqy prmwqmw dw nwm ilKxw hY, aus auqy) haumY AhMkwr zor pweI r`Kdw hY [ jy mnu`K (haumY AhMkwr dw swieAw dUr kr ky) Awpxy ihrdy ivc Aqy swrI isRStI ivc iek prmwqmw ƒ pCwx ley, qW ies qrHW aus ƒ prmwqmw dy AsQwn dI isM\wx Aw jWdI hY [

(hy pWfy!) prmwqmw (qyry) nyVy (Bwv, ihrdy ivc v`s irhw) hY, aus ƒ (Awpxy qoN dUr nwh smJ, iek prmwqmw hI swrI isRStI ivc mOjUd hY [ hy nwnk! iek srb-ivAwpk prmwqmw hI (hr QW) smwieAw hoieAw hY, aus qoN ibnw koeI hor dUjw nhIN hY [5[

ਇਸੁ ਕਰਤੇ ਕਉ ਕਿਉ ਗਹਿ ਰਾਖਉ ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥ ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਝੂਠਿ ਠਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਮੁਹਤਾਜਿ ਵਿਗੂਤੇ ਇਬ ਤਬ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਈ ॥ ਏਕੁ ਸਰੇਵੈ ਤਾ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਵੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 930}

pdArQ:- iesu krqy kau—ies nyVy-v`sdy krqwr ƒ (Bwv, BwvyN krqwr myry Awpxy AMdr v`sdw hY) [ gih rwKau—PV r`KW, ihrdy ivc itkweI r`KW [ APirE—PiVAw nhIN jw skdw, ihrdy ivc vswieAw nhIN jw skdw [ quilE n jweI—qoilAw nhIN jw skdw, aus dI vifAweI dI kdr nhIN pY skdI [ ikau—ikvyN? (Bwv, jd qk AMdr ‘haumY grb’ hY qd qk nhIN) [ dIvwny—mqvwly ƒ [ JUiT—JUT ny [ TgaulI—Tg-mUrI, Tg-bUtI, iK`c, jwdU [ lib—csky ivc [ loiB—lwlc ivc [ muhqwij—muQwjI ivc [ ieb qb iPir—hux qdoN muV-muV, sdw hI [ sryvY—ismry [ giq—prmwqmw dI giq, pRBU nwl jwx-pCwx [ imiq—prmwqmw dI imiq, pRBU dI vifAweI dI kdr [ rhweI—mu`kdw hY [

ArQ:- (hy pWfy!) BwvyN krqwr myry AMdr hI v`s irhw hY (jd qk myry AMdr haumY AhMkwr hY) mYN aus ƒ Awpxy mn ivc vsw nhIN skdw, (jd qk mn ivc haumY hY qd qk auh krqwr) mn ivc vswieAw nhIN jw skdw, aus dI vifAweI dI kdr pweI nhIN jw skdI [

mwieAw dy mqvwly jIv ƒ (jd qk) JUT ny Tg-bUtI cmoVI hoeI hY, (jd qk jIv) csky ivc lwlc ivc qy prweI muQwjI ivc ^uAwr ho irhw hY, qd qk hr vyly ies ƒ hwhukw hI hwhukw hY [

jdoN mnu`K (haumY dUr kr ky) iek prmwqmw ƒ ismrdw hY qdoN prmwqmw nwl ies dI jwx pCwx ho jWdI hY, prmwqmw dI vifAweI dI ies ƒ kdr pYNdI hY, qy ies dw jnm-mrn mu`k jWdw hY [6[

ਏਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂਪੁ ॥ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪੁ ॥ ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਲੇ ਸਮਸਰਿ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 930}

pdArQ:- eyku, ieku—iek prmwqmw hI [ Acwru—kwr-ivhwr [ AsrUpu—{sÍrUp} srUp [ eyko Bvru—ieko hI Awqmw, iek prmwqmw dI hI joiq [ BvY—psr rhI hY, ivAwpk hY [ iqh loie—iqMnW lokW ivc, swry jgq ivc [ piq—Awdr, sqkwr [ igAwnu—prmwqmw nwl jwx-pCwx [ iDAwnu—prmwqmw ivc itkI hoeI suriq [ ly—pRwpq kr ky [ smsir—brwbr, p`Drw, p`Dry jIvn vwlw, DIrw, haumY-AhMkwr-rihq [ gurmuiK—gurU dy snmuK mnu`K [ ieku—iek prmwqmw ƒ [ ikrpw qy—(pRBU Awpxw) ikrpw nwl [ dyie—dyNdw hY [ gurU duAwrY—siqgurU dI rwhIN [ AwiK—AwiK ky, m`q dy ky [

ArQ:- (hy pWfy! aus gupwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI auqy ilK jo) iek Awp hI (hr QW ivAwpk ho ky jgq dI ieh swrI) ikrq-kwr (kr irhw) hY, (jo) iek Awp hI (sMswr dw ieh swrw) rUp rMg (Awpxy Awp qoN prgt kr irhw) hY, qy (jgq dy ieh q`q) hvw pwxI A`g (ijs dw Awpxw hI) srUp hn, ijs gupwl dI joiq hI swry jgq ivc psr rhI hY [

jo mnu`K aus ie`k prmwqmw ƒ (hr QW ivAwpk) smJdw hY, ijs ƒ hr QW prmwqmw hI id`sdw hY, auh Awdr-sqkwr hwsl krdw hY [ koeI ivrlw mnu`K siqgurU dI rwhIN prmwqmw nwl jwx-pCwx pw ky, qy, aus ivc suriq itkw ky DIry jIvn vwlw bxdw hY, Ajyhw mnu`K aus prmwqmw ƒ pRwpq kr lYNdw hY [ ijs mnu`K ƒ pRBU AwpxI myhr nwl ieh dwiq dyNdw hY, ijs ƒ gurU dI rwhIN (AwpxI srb-ivAwpkqw dw aupdyS) suxWdw hY auh mnu`K suK mwxdw hY [7[

not:- A`Kr ‘e’ dIAW iqMnW pauVIAW nµ: 5, 6, 7 ivc ieko hI imlvW Bwv hY ik gurU dI rwhIN haumY AhMkwr dUr kIiqAW auh prmwqmw hr QW ivAwpk id`sdw hY [

ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ ਤੀਨਿ ਭਵਣ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ ਊਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਊਨਵਿ ਬਰਸੈ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ ॥ ਊਤਮ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 930}

pdArQ:- aUrm—{sM: aurvI} DrqI [ DUrm—{sM: DUmR} DUAW, AwkwS [ aujwlw—cwnx, pRkwS [ gur—sB qoN v`fw [ gopwl—ipRQvI dw pwlxhwr [ aUgivAw—prgt ho ky [ AsrUpu—Awpxw-srUp [ Gir AwvY—(auh mnu`K) Btkxw qoN bc jWdw hY, itk jWdw hY, [ Gir—Gr ivc [ aUniv—inaUN ky, Juk ky nyVy Aw ky [ nIJr Dwrw—JVI lw ky, iek-qwr [ aUqm sbid—gurU dy sRySt Sbd dI rwhIN [ svwrxhwrw—jgq ƒ sohxw bnwx vwlw prmwqmw [ iesu eyky kw—jgq ƒ svwrx vwly ie`k pRBU dw [ Byau—(ieh) Byq (ik) [ Awpy—Awp hI [ dyau—cwnx dyx vwlw [

ArQ:- (hy pWfy! aus gopwl dw nwm Awpxy mn dI p`tI auqy ilK, jo) sB qoN v`fw gopwl iqMn BvnW ivc ivAwpk hY, DrqI Aqy AkwS ivc ijs dI joiq dw prkwS hY [ auh gopwl AwpxI ikrpw kr ky (gurU dI rwhIN) prgt ho ky ijs ƒ Awpxw (srb-ivAwpk) srUp ivKWdw hY, auh mnu`K (Btkxw qoN bc ky) Awpxy Awp ivc itk jWdw hY [ jgq ƒ sohxw bnwx vwlw pRBU siqgurU dy sRySt Sbd dI rwhIN (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) nyVy ho ky (AwpxI is&iq-swlwh dI) JVI lw ky vrHdw hY, auh mnu`K (jgq ƒ svwrxhwr) ies pRBU dw ieh Byq jwx lYNdw hY ik pRBU Awp hI swry jgq dw pYdw krn vwlw hY qy Awp hI (Awp joiq nwl ies ƒ) cwnx dyx vwlw hY (Bwv, pRBU Awp hI ies jgq ƒ jIvn-rwh isKwx vwlw) hY [8[

ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ॥ ਊਚਉ ਦੇਖਿ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਊਪਰਿ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਸੋਇ ॥ ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਇ ॥ ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 930-931}

pdArQ:- sUru—sUrj, cwnx, pRkwS, gurU dy igAwn dI rOSnI [ Asur—dYNq, kwmwidk ivkwr [ sMGwrY—mwr mukWdw hY [ aUcau—sB qoN au~cy hrI ƒ [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ Awid AMiq—SurU qoN AMq qk, jd qk dunIAw kwiem hY [ iqhu loie—iqMnW lokW ivc, swry sMswr ivc [ Awpy—Awp hI [ soie—auh prmwqmw hI [ ibDwqw—pYdw krn vwlw pRBU [ dyie—dyNdw hY [ min—mn ivc {not:- ‘mnu’ Aqy ‘min’ dw &rk cyqy r`Kxw [ ‘mnu dyie’—ieQy l&z ‘mnu’ krm kwrk hY qy ik®Aw ‘dyie’ dw krm hY} [ muiK—mUMh ivc [ min muiK soie—auh pRBU hI jIvW dy mn ivc v`sdw hY qy mUMh ivc v`sdw hY, hryk dy AMdr bYT ky auh Awp hI boldw hY [ jg jIvn—jgq dw jIvn, jgq dw Awsrw [ nwim—nwm ivc [

ArQ:- (ijs mnu`K dy AMdr siqgurU dy b^Sy hoey igAwn dI) rOSnI pYdw huMdI hY auh (Awpxy AMdroN) kwmwidk ivkwrW ƒ mwr mukWdw hY [ siqgurU dy Sbd dI brkiq nwl prm purK dw dIdwr kr ky (auh mnu`K iPr ieauN) socdw hY (ik) jd qk isRStI kwiem hY auh prmwqmw swry jgq ivc (hryk dy isr) auqy Awp (rwKw) hY, auh Awp hI (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky) ikrq-kMm krdw hY boldw hY qy suxdw hY, auh isrjxhwr (sB jIAW) ƒ ijMd qy srIr dyNdw hY, sB jIAW dy AMdr bYT ky auh Awp hI boldw hY, qy, prmwqmw (hI) jgq dw Awsrw hY, (aus qoN ibnw) koeI hor (Awsrw) nhIN hY [

hy nwnk! (aus) prmwqmw dy nwm ivc rMgIj ky (hI) Awdr-sqkwr imldw hY [9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh