ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 929

ਸਲੋਕ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ॥ ਸੰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਨਾਨਕਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ ॥੧॥ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਅਨੰਦ ਕੋਡ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੰਗਿ ਬਨੇ ॥ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਭਨੇ ॥੨॥ ਛੰਤੁ ॥ ਹਿਮਕਰ ਰੁਤਿ ਮਨਿ ਭਾਵਤੀ ਮਾਘੁ ਫਗਣੁ ਗੁਣਵੰਤ ਜੀਉ ॥ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਾਉ ਮੰਗਲੋ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਏ ਹਰਿ ਕੰਤ ਜੀਉ ॥ ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲ ਆਏ ਮਨਿ ਧਿਆਏ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਸੋਹੀਆ ॥ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਭਏ ਹਰਿਆ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨ ਮੋਹੀਆ ॥ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਜੀਉ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਕਰਹੁ ਰਲੀਆ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੰਤ ਜੀਉ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 929}

pdArQ:- sohwgxI—{sOBwignI} BwgW vwlI jIv-iesqRI ny [ sMq sMjogI—sMqW dy sMjog nwl, sMqW dI sMgiq dI brkq nwl [ igRih—ihrdy-Gr ivc [1[

nwd—rwgW dy gwxy [ ibnod—qmwSy [ kof—kOqk [ sMig—nwl, sMgiq ivc [ Bny—Bin, aucwr ky [ mn bWCq—mn-mMgy [2[

CMqu [ ihm—br& [ ihmkr—br&wnI, br& pYdw krn vwlI [ min—mn ivc [ guxvMq—guxW vwly, ^UbIAW vwly [ sKI shylI—hy sKI shylI! mMglo—mMglu, ^uSI dw gIq, is&iq-swlwh dw gIq [ syj—ihrdw-syj [ suMdir—{l&z ‘suMdr’ qoN iesqRI ilMg} [ sohIAw—soBnIk, sohxI bxI hoeI [ vxu—jMgl [ iqRxu—Gwh-p`Tw [ dyiK—vyK ky [ mohIAw—msq ho geI [ puMnI—pUrI hoeI [ inrml—piv`qr [ mMq—nwm-mMqR [ rlIAw—^uSIAW [ sRI Dr—l`CmI dw Awsrw, l`CmI dw pqI, prmwqmw [7[

ArQ:- hy nwnk! sMqW dI sMgiq dI brkiq nwl ijs jIv-iesqRI dy ihrdy-Gr ivc im`qr pRBU jI prgt ho pey, ijs BwgW vwlI jIv-iesqRI ny pRBU dw nwm-Dn hwsl kr ilAw, aus dw ic`q (kdy mwieAw vwly pwsy) foldw nhIN [1[

hy nwnk! prmwqmw dw nwm aucwirAW mn-mMgIAW murwdW iml jWdIAW hn, ipAwry pRIqm-pRBU dy crnW ivc juiVAW (mwno, AnykW) rwgW qmwiSAW qy kOqkW dy Awnµd (mwx leIdy hn) [2[

CMqu [ (hy shylIE!) mwG (dw mhInw) P`gx (dw mhInw, ieh dovyN BI bVIAW) ^UbIAW vwly hn, (iehnW mhIinAW dI) br&wnI ru`q mnW ivc ipAwrI l`gdI hY, (iesy qrHW ijs ihrdy ivc TMF dw puMj pRBU Aw v`sdw hY, auQy BI ivkwrW dI qpS mu`k jWdI hY) [ hy shylIE! qusI (SWqI dy somy prmwqmw dI) is&iq-swlwh dw gIq gwieAw kro [ (ijhVI-jIv-iesqRI ieh au~dm krdI hY, aus dy) ihrdy-Gr ivc pRBU-pqI Aw prgtdw hY [

hy shylIE! (ijs jIv-iesqRI dy ihrdy-Gr ivc) pRIqm pRBU jI Aw v`sdy hn, (ijhVI jIv-iesqRI Awpxy) mn ivc pRBU-pqI dw iDAwn DrdI hY, (aus dy ihrdy dI) syj sohxI suMdr ho jWdI hY [ auh jIv-iesqRI (aus srb-ivAwpk dw) drSn kr ky msq rihMdI hY, aus ƒ jMgl, Gwh-bUt, iqMn Bvn hry-Bry id`sdy hn [

hy shylIE! ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI iml pYNdw hY, ijhVI jIv-iesqRI Awpxy mn ivc aus dw piv`qr nwm-mMqR jpdI hY, aus dI hryk mno-kwmnw pUrI ho jWdI hY [ nwnk bynqI krdw hY—hy shylIE! qusI BI mwieAw dy Awsry pRBU-pqI ƒ iml ky sdw Awqmk Awnµd mwixAw kro [7[

ਸਲੋਕ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ॥੧॥ ਜਿਨ ਜਾਨਿਆ ਸੇਈ ਤਰੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਬੀਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਤਰੇ ਤੀਰ ॥੨॥ ਛੰਤੁ ॥ ਚਰਣ ਬਿਰਾਜਿਤ ਸਭ ਊਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਕਲੇਸੁ ਜੀਉ ॥ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਹਰੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕੀਆ ਪਰਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ ਮਾਤੇ ਤਿਲੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬੀਸਰੈ ॥ ਤਜਿ ਆਪੁ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਚਰਨੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਕਉ ਆਦੇਸੁ ਜੀਉ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਇਆ ਧਾਰਹੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੋ ਇਕ ਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੬॥੮॥ {ਪੰਨਾ 929}

pdArQ:- jIA ky—ijMd dy [ shweI—mddgwr [ Bvjl—sMswr-smuMdr [ qwrxhwr—pwr lµGwx dI smr`Qw vwly [ qy—qoN [ jwxIAih—pCwxy jWdy hn {vrqmwn kwl, krm vwc, AMn purK, bhu-vcn} [2[

jwinAw—sWJ pweI, jwx-pCwx bxweI [ syeI—auhI bMdy [ qry—pwr lµG gey [ sUry—sUrmy [ bIr—bhwdr [ jip—jp ky [ qIr—(pwrly) kMFy [2[

CMqu [ ibrwijq—v`s rhy hn [ sB aUpry—hor sB i^AwlW dy au~qy [ klysu—du`K [ hry—dUr ho gey [ rMig—ipAwr-rMg ivc [ rwqy—rMgy hoey [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ mwqy—msq [ qy—qoN [ iqlu—rqw Br smw BI [ qij—C`f ky [ Awpu—Awpw-Bwv, AhMkwr [ srb gux—swry guxW dw mwlk [ jgdIsr—jgq dw eIsr [ gux iniD—guxW dw ^zwnw [ sRI rMg—mwieAw dw pqI [ Awdysu—nmskwr [ mieAw—dieAw [ jugu jugo—jugu jugu, hryk jug ivc [ iek vysu—ieko qrHW dw [8[

ArQ:- hy BweI! sMq jn (jIvW dI) ijMd dy mddgwr (bxdy hn), (jIvW ƒ) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx dI smr`Qw r`Kdy hn [ hy nwnk! prmwqmw dy nwm nwl ipAwr krn vwly (gurmuK jgq ivc hor) sB pRwxIAW qoN sRySt mMny jWdy hn [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw leI, auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey, auhI (Asl) sUrmy hn, auhI (Asl) bhwdr hn [ hy nwnk! (AwK—) ijhVy mnu`K prmwqmw dw nwm jp ky (sMswr-smuMdr dy) pwrly kMFy phuMc gey, mYN auhnW qoN sdky jWdw hW [2[

CMqu [ (hy BweI! ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc sdw pRBU dy) crn itky rihMdy hn, qy hor mwiek sMklp pRBU dI Xwd qoN hyTW rihMdy hn, (auhnW dy AMdroN hryk iksm dw) swrw du`K imt jWdw hY [ ijnHW dy AMdr prmwqmw dI BgqI Aw v`sdI hY, auhnW dy jnm mrn dy du`K-klyS ^qm ho jWdy hn [ auh mnu`K pRBU dy pRym-rMg ivc (sdw) rMgy rihMdy hn, auh Awqmk Afolqw ivc (sdw) msq rihMdy hn, prmwqmw dw nwm auhnW dy mn qoN rqw Br smy leI BI nhIN Bu`ldw [ auh mnu`K Awpw-Bwv iqAwg ky sB guxW dy mwlk prmwqmw dy crnW dI srn pey rihMdy hn [

nwnk bynqI krdw hY—hy BweI! guxW dy ^zwny, mwieAw dy pqI, swrI isRStI dy mu`F suAwmI goibMd ƒ sdw nmskwr kirAw kr, (qy Ardws kirAw kr—hy pRBU! myry auqy) imhr kr (mYN BI qyrw nwm jpdw rhW), qUM hryk jug ivc ieko At`l srUp vwlw rihMdw hYN [8[1[6[8[

not:- AMk 8 ies CMq dy ‘bMdW’ dw nµbr hY [

AMk 1 d`sdw hY ik ieh A`T ‘bMdW’ vwlw ieko hI swbq CMq hY [

AMk 6 dw Bwv ieh hY ik m: 5 dy swry CMq igxqI ivc 6 hn [ ‘rx JuMJnVw’ vwlIAW do qukW ƒ BI iek swbq CMq igixAw igAw hY [

AMk 8—  Anµd — 1
sdu —— 1
CMq —— 6
 . . . . ——
 ku`l joV . . 8

not:- A^Irly AMk 6 Aqy 8 sRI krqwrpur vwlI ‘Awid bIV’ ivc nhIN hn [ Cwpy vwlIAW bIVW ivc hI imldy hn [

rwmklI mhlw 1 dKxi EAMkwr     < siqgur pRswid ] {pMnw 929-930}    bwxI

‘EAMkwr’ dw Bwv

pauVI-vwr:

(1) EAMkwr auh srb-ivAwpk prmwqmw hY ijs qoN ieh swrI isRStI qy smy dI vMf bxI , ijs qoN bRhmw Awidk dyvqy qy vyd Awidk Drm-pusqk bxy [ jo mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky aus ‘EAM’ ƒ isr invWdy hn auh sMswr dy ivkwrW qoN bc inkldy hn [

(2) siqgurU dI bwxI muV muV pVH ky ieh Byq KulHdw hY ik prmwqmw swrI isRStI ivc ivAwpk hY qy isr& auhI sdw-iQr rihx vwlw hY, jgq nwsvMq hY [

(3) siqgurU hI krqwr dI vifAweI dI kdr jwxdw hY [ jo mnu`K siqgurU dI srn pYNdw hY, auh sqsMg ivc prmwqmw dw nwm ismr ky nkwry sVy hoey lohy qoN sonw bx jWdw hY [

(4) prmwqmw dI myhr sdkw jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky prmwqmw dw nwm ismrdw hY, aus ƒ prmwqmw ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [ pr gurU qoN KuMiJAw mnu`K Awqmk mOq shyVdw hY [

(5) hryk mnu`K AwKx-mwqR ieh AwK dyNdw hY ik prmwqmw hr QW mOjUd hY [ pr ies s`cweI dI Asl sUJ qdoN hI pYNdI hY jdoN mnu`K Awpxy AMdroN haumY-AhMkwr dUr krdw hY [

(6) BwvyN prmwqmw hryk mnu`K dy ihrdy ivc v`sdw hY, jd qk AMdr haumY-AhMkwr hY, ieh sUJ nhIN Aw skdI [ haUmY dUr krky aus ƒ Xwd kIiqAW hI aus nwl jwx-pCwx qy aus dI vifAweI dI kdr pYNdI hY [

(7) swrI isRStI prmwqmw dw id`sdw-srUp hY, pr ieh soJI aus mnu`K ƒ pYNdI hY, jo siqgurU dI rwhIN haumY-AhMkwr dUr kr ky prmwqmw ivc suriq joVdw hY [

(8) gurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw ijs mnu`K dy ihrdy ivc AwpxI is&iq-swlwh vsWdw hY, aus ƒ ieh smJ Aw jWdI hY ik prmwqmw Awp hI ies jgq dw bnwx vwlw hY qy Awp hI ies ƒ jIvn-rwh isKwx vwlw hY [

(9) gur-Sbd dI rwhIN nwm ivc rMigAw hoieAw bMdw pivqR jIvn vwlw ho jWdw hY, aus ƒ hryk jIv ivc boldw suxdw ikrq krdw prmwqmw hI id`sdw hY [

(10) gur-Sbd dw Awsrw lY ky Awnµd-srUp srb-ivAwpk sdw-iQr prmwqmw nwl ismrn dI rwhIN p`kI jwx-pCwx pWieAW mnu`K dy AMdr kwmwidk ivkwrW dw twkrw krn dI ihMmq pYdw ho jWdI hY [

(11) mnu`K dunIAw dy Dn-mwl dI ^wqr prmwqmw ƒ ivswr bYTdw hY qy hor hor jIaUx leI qrly lYNdw hY [ pr siqgurU ismrn dI rwhIN r`bI lgn isKWdw hY qy dunIAw dI pRBuqw dy kuv`ly rwh qoN htWdw hY [

(12) siqgurU dy d`sy jIvn-rwh qy qur ky pRBU dw nwm ismirAW mn by-i&kr qy iKiVAw rihMdw hY, qy lok-ivKwvy dw dbwau ht jWdw hY [

(13) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K l`b loB AhMkwr Awidk dw go~lw bx ky jIvn-Kyf hwr ky jWdw hY, ikauNik auh prmwqmw dy nwm dI Asl pUMjI gvw bYTdw hY [

(14) prmwqmw dy ismrn qoN KuMJ ky mnu`K mwieAw ip`Cy J`lw ho jWdw hY, mwieAw dI iqRSnw ivc Ps ky Awqmk mOq dw rwh PV lYNdw hY, ikauNik cMdry mnu`KW dI BI isr& ies vwsqy ^uSwmd krn l`g pYNdw hY ik auh mwieAw-DwrI huMdy hn [

(15) BwvyN ieh jgq inrvYr AjonI inrlyp prmwqmw dw Awpxw bxwieAw hoieAw qy Awpxw srUp hY, pr mnu`K aus dI Xwd Bulw ky mwieAw dI Btkxw ivc pY jWdw hY [ ies Btkxw qoN ^lwsI qdoN hI ho skdI hY, suK qdoN hI ho skdw hY jdoN pRBU dy ismrn ivc juVy [

(16) prmwqmw dI Xwd Bulwx krky mnu`K dy A`K kMn jIB Awidk ieMdry pr qn prweI inMdw Awidk vl pY ky Awqmk jIvn ƒ fygdy hn [ mnu`K ieQy koeI Awqmk K`tI nhIN K`tdw [ jo BI ikrq-kwr ieh krdw hY, auh KotI hox krky ies ƒ au~cy jIvn vloN hor pry hor pry lY jWdI hY [

(17) jo mnu`K gurU dI d`sI miq au~qy qur ky prmwqmw dy guxW ivc ic`q joVdw hY, prmwqmw nwl aus dI fUMGI jwx-pCwx bx jWdI hY, qy pRBU dIAW b^SSW dI aus ƒ kdr pY jWdI hY [

(18) prmwqmw dI rcI mrXwdw Anuswr haumY mnu`K dy Awqmk jIvn dw nws kr dyNdI hY qy mnu`K kwm kRoD Awidk dw iSkwr ho jWdw hY [ pr kwm kRoD ivc Awqmk mOqy mirAw mnu`K BI pRBU dI myhr nwl jdoN gurU dy d`sy rwh dI Gwl-kmweI krdw hY qy is`iKAw auqy pUrw auqrdw hY, qW auh sohxy Awcwr vwlw bx ky prmwqmw dI nzr ivc kbUl huMdw hY [

(19) inry dunIAw dy Bog Awqmk mOq ilAwauNdy hn [ siqgurU dw Sbd kwm kRoD Awidk vloN Afol kr dyNdw hY, suAwrQ ^udZrzI htwx vl pRyrdw hY, qy prmwqmw dy nwm nwl fUMGI sWJ pYdw krdw hY [ ijs ny gur-Sbd ivc mn joiVAw hY auh su`cw sRySt bx jWdw hY [

(20) siqgurU dI miq hI mnu`Kw jIvn leI sRySt rsqw hY [ siqgurU dy rwh qy qur ky jy mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc AwpxI suriq joVy qW ies dw mn mwieAw ivc folxoN bc jWdw hY [

(21) gurU dI miq vwlw rwh PVn qoN ibnw Btkxw dy kwrn jIv jnm-mrn dy gyV ivc pYNdw hY [ gurU dy rwh qy quirAW prmwqmw hI ijMd dw Awsrw-shwrw id`sdw hY qy AMdr ihrdy ivc l`B pYNdw hY [

(22) jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qurdw hY, auh Awpxy mn ƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc joVdw hY, qy jgq ivcoN mMd krmW dy bMDn nhIN shyVdw, su`cw Awcrn hI aus leI qIrQ-ieSnwn hY [ gur-Sbd dw Awsrw lY ky auh ivkwrW dIAW lihrW qoN bc inkldw hY [

(23) pRBU dI Xwd qoN KuMJ ky cMcl mn muV muV mwiek BogW vl dOVdw hY qy du`K shyVdw hY [ nwm dI brkiq nwl mwiek BogW vloN ^lwsI huMdI hY qy mn ivc suK-Awnµd pYdw huMdw hY [

(24) in`q mOq dy s`dy AwauNdy vyK ky BI jgq hoCI mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY, juAwnI lµG jWdI hY, buFypw Aw jWdw hY, mOq isr qy Aw KloqI jwpdI hY, iPr BI mwieAw dw moh nhIN mu`kdw [

(25) siqgurU dy d`sy hoey rwh auqy qur ky jy prmwqmw pwsoN aus dI is&iq-swlwh dI dwiq mMgdy rhIey, qW ies qrHW mwieAw dy h`ly qoN sucyq rih skIdw hY [

(26) mwieAw dI ^wqr jgq nwl JgVy shyiVAW su`cy Awqmk jIvn dI Aws nhIN ho skdI [ pr pRBU dy nwm dI brkiq nwl DrqI dI swrI dOlq dI prvwh nhIN rihMdI [

(27) gurU dI d`sI hoeI kwr qoN pry nwh jwxw, gurU dy d`sy aupdyS ƒ ihrdy ivc vswxw—iehI qrIkw hY su`cw pivqR jIvn bxwx dw iehI qrIkw hY prmwqmw ivc juVn dw [ gurU prmwqmw dy guxW dw AQwh smuMdr hY [

(28) AhMkwr, foldI srDw, igly-guzwrI qy durmiq dy kwrn prmwqmw vloN ivCoVy dI gMF b`JdI jWdI hY [ ieh gMF qdoN KulHdI hY jy mnu`K siqgurU dy Sbd dI shYqw nwl mn dy ivkwrW ƒ su`D kr ley [

(29) mwieAw dI ^wqr jIv iBV-iBV mrdy qy duKI huMdy hn [ mwieAw ip`Cy dOVdy cMcl mn ƒ siqgurU dy Sbd dI rwhIN hI roikAw jw skdw hY [

(30) mwieAw dI iqRSnw du`KW dw mUl hY [ jo mnu`K prmwqmw dI myhr nwl gurU dy Sbd ƒ ihrdy ivc vsWdw hY, aus dI ieh qRyh imt jWdI hY [

(31) iqRSnw dy Bwr nwl l`dy hoey jIv keI ivkwrW ivc if`gdy hn [ jo mnu`K Awpxw mn gurU dy hvwly krdw hY auh sqsMg ivc nwm ismr ky ivkwrW dIAW lihrW ivc fu`bxoN bc jWdw hY [

(32) mwieAw ƒ jIvn-swQI smiJAW qy bxwieAW ^uAwr hoeIdw hY [ Asl swQI prmwqmw hY [ jo jIv pRBU qoN ivCiVAw hoieAw hY aus dy AMdr jIvn-rwg nhIN ho skdw [ so, pRBU dy gux gwE [ pr ies dw ieh Bwv nhIN ik koeI jIv pRBU dy guxW dw AMq pw skdw hY [ AsW aus dy gux gwxy hn AwpxI ivCuVI rUh ƒ aus nwl imlwx vwsqy [

(33) jo jIv bhuqI bhuqI mwieAw ip`Cy dOVdw B`jdw hY auh mwieAw dy jwl ivc Ps jWdw hY, pRBU dI Xwd vl aus dI suriq au~cI nhIN ho skdI [ ijs mnu`K auqy prmwqmw ikrpw kry, auh gurU dI srn pY ky pRBU dy gux gWvdw hY, qy ies qrHW mwieAw dI iqRSnw dy jwl ivcoN bc jWdw hY [

(34) prmwqmw dw Awsrw C`ifAW ijMd sihmI rihMdI hY [ jo mnu`K gurU dI bwxI ivc juV ky socdw hY aus ƒ ieh XkIn bxdw hY ik prmwqmw AYsw dwqw hY jo nwh mMigAW BI hryk jIv ƒ irzk dyNdw hY [ pRBU dI bMdgI hI jIvn dw Asl kwj hY [

(35) hryk dy idl dI jwxn vwlw pRBU ijs mnu`K auqy myhr krdw hY aus ƒ gurU imlWdw hY [ gurU dy d`sy rwh qy qur ky mnu`K ismrn dI brkiq nwl pRBU-crnW ivc suriq joVdw hY qy pRBU nwl fUMGI jwx-pCwx pWdw hY [

(36) jy prmwqmw dy nwm-Dn dI ^wqr dunIAwvI Dn Awpxw mn qy AwpxI ijMd BI dyxy pY jwx, qW BI ieh sOdw ssqw hY, ikauNik pRBU dw nwm ihrdy ivc vswieAW mwieAw dI iqRSnw imt jWdI hY [ prmwqmw dw nwm imldw Awpxy AMdroN hI hY, pr imldw hY gurU dy d`sy rwh qy quirAW [

(37) prmwqmw ny AhMkwr dI iv`Q pw ky Awp hI jIvW ƒ Awpxy nwloN ivCoiVAw hoieAw hY [ koeI krm-Drm jIv dI ies iv`Q ƒ imtw nhIN skdw [ pRBU Awp ikrpw kr ky gurU imlWdw hY, qy gurU dy snmuK ho ky nwm ismirAW ieh iv`Q imt jWdI hY [

(38) ivkwrW ivc gRsy jIv dy Awqmk jIvn ƒ ivkwr qbwh krI jWdy hn, ies vwsqy ivkwr hI aus ƒ im`Ty l`gdy hn, ivkwrW dy jMjwl ivc hI auh iGirAw qy sdw duKI rihMdw hY [ ies jMjwl ivcoN isr& prmwqmw dw nwm hI k`F skdw hY [

(39) ivkwrW ivc PisAw jIv duKI BI huMdw hY, pCuqWdw BI hY, pr by-vsw hoieAw muV muV ivkwrW dI cog cugdw rihMdw hY [ Awqmk mOq ilAwaux vwly ies jwl ivcoN ies ƒ siqgurU hI prmwqmw dy nwm dw ipAwr dy ky k`Fdw hY [

(40) ieh jwxidAW BI ik srIr qy ijMd dw myl isr& cwr idnW dw hY, jIv dunIAw dy pdwrQW ivc hI msq rihMdw hY [ iksy ivrly BwgW vwly ƒ gurU dy dr qy pY ky pRBU dI is&iq-swlwh dI sUJ pYNdI hY [ auh suBwg jIv gurU dI bwxI dI rwhIN srIrk moh qy ivkwrW vloN prq ky sdw pRBU ivc itikAw rihMdw hY [

(41) sMswr iek smuMdr dI inAweIN hY ijs ivc Awsw iqRSnw dIAW lihrW au~T rhIAW hn [ mwieAw ip`Cy Btkdy jIvW leI ies ivcoN pwr lµGxw bVI hI AOKI Kyf hY [ ijnHW auqy myhr hovy, auh siqgurU dI miq lY ky is&iq-swlwh ivc juVdy hn, qy jgq dI ikrq-kwr krdy hoey hI ivkwrW vloN bcy rihMdy hn [

(42) swrI aumr inrI mwieAw ip`Cy BtkidAW jIvn ivArQ jWdw hY [ mOq AwieAW mwieAw nwloN qW swQ mu`k jWdw hY, pr ies dI ^wqr kIqy hoey AOgux jIv dy nwl qur pYNdy hn, qy, mwieAw C`fx vyly mn qrlo-m`CI BI bVw huMdw hY [ jy is&iq-swlwh dI rws-pUMjI p`ly hovy, qW ieh AOiKAweI nhIN huMdI, mn suAwrQ vl prqxoN bicAw rihMdw hY [

(43) mmqw-b`Dy jIv jMmx-mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn qy duKI huMdy hn [ iPr BI mwieAw dy aus c`kr ivcoN inklx ƒ ic`q nhIN krdw [ ijs mnu`K dy mn ƒ gur-Sbd dI Tokr v`jdI hY, aus dy AMdroN suAwrQ imtdw hY [ is&iq-swlwh dI brkiq nwl auh mwieAw dy QW pRBU nwl ipAwr pWdw hY [

(44) koeI AmIr hovy cwhy grIb, iek qW iksy ny BI ieQy sdw nhIN itk skxw, dUjy hryk ƒ jIvn-s&r dIAW auhnW AOiKAweIAW ivcoN lµGxw pYNdw hY ijQy AnykW AOgux mnu`K ƒ Aw Gyrdy hn, qy aus dy gux AOguxW hyT n`py jWdy hn [ guxW dI sUJ qdoN hI pYNdI hY jdoN gur Sbd dI ivcwr ivc mn juVdw hY [

(45) jgq iek rx-BUmI hY ijQy ivkwrW nwl twkrw krnw pYNdw hY [ mwlk-pRBU dI rzw ivc quirAW iehnW ivkwrW qoN mwr nhIN KweIdI [ pr ieh Kyf sOKI nhIN, jIvn-sMgRwm ivc mnu`K keI vwrI shI pYNqVy qoN KuMJ ky rzw qoN isr Pyr dyNdw hY [ ijs suBwgy auqy dwqy dI myhr huMdI hY, auh hI rzw ivc rih ky is&iq-swlwh ivc juVdw hY [

(46) jMgl-byly FUMiFAW prmwqmw nhIN imldw [ pRBU dI is&iq-swlwh dw ^zwnw siqgurU dy h`Q ivc hY [ jo mnu`K gurU dy d`sy hoey rwh auqy qurdw hY, aus dw jIvn pivqR ho jWdw hY, auh prmwqmw dy ipAwr ivc juV ky jIvn dI K`tI K`t lYNdw hY [

(47) mnu`K dw mn siqgurU dy Sbd dI rwhIN hI ivkwrW vloN ruk skdw hY, qy jdoN mn v`s ivc Aw jwey qdoN hI ies ivc prmwqmw dw prkwS huMdw hY [ ieh g`l p`kI jwxo ik siqgurU dy pws hI pRBU dy nwm dI rwis-pUMjI hY, ieh pUMjI qdoN hI imldI hY, jdoN gurU dy d`sy rwh qy qur ky Awpw-Bwv dUr ho jwey qy haumY dw rog k`itAw jwey [

(48) jIv jgq ivc pRBU dw nwm-Dn ivhwJx leI vxjwrw bx ky AwieAw hY, pr kurwhy pY ky dunIAw dIAW m`lW hI m`ldw rihMdw hY qy myr-qyr ivc Ps ky duKI rihMdw hY [ isAwxw vpwrI auh hY jo nwm-Dn joVdw hY, ausy ƒ hI pRBU dw ipAwr qy Awdr nsIb huMdw hY [ mwieAw ƒ izMdgI dw mnorQ bnwx dy QW mwieAw dy pYdw krn vwly pRBU ƒ ihrdy ivc vswE [

(49) ijauN ijauN mnu`K mwieAw dIAW m`lW m`ldw hY, iqauN iqauN ieh QoVH-ivqw qy qMg-idl huMdw jWdw hY [ ies dy AMdr, swQI bMidAW leI dieAw-ipAwr nhIN rih jWdw [ ivqkry dw iek BWbV m`c pYNdw hY ijs ivc m`lW m`lx vwlw BI sVdw hY qy hor jIv BI duKI huMdy hn [ pr jo mnu`K pRBU ƒ Xwd r`Kdw hY auh DIrj qy ijgry vwlw huMdw hY, qMg-idlI aus dy nyVy nhIN FukdI [

(50) Dn-pdwrQ dI ^wqr mnu`K keI hIly krdw rihMdw hY, prmwqmw Agy qrly lYNdw hY, dUijAW dI cwkrI krdw hY, T`gI-TorI BI kr lYNdw hY pr mOq AwieAW ieh Dn ieQy dw ieQy hI rih jWdw hY, qy mnu`K Awpxy mwlk pRBU dIAW nzrW ivc BI hOlw pY jWdw hY [ prmwqmw dI bMdgI hI mnu`K ƒ Dn dy moh qoN bcw skdI hY [

(51) Dn-sMpY iek`TI kIiqAW inrI haumY hI vDdI hY jo mnu`K ƒ QoVH-ivqw qy qMg-idl bxw ky du`K hI pYdw krdI hY [ hryk mnu`K AwpxI izMdgI dy qjrby qoN ieh g`l jwxdw hY [ jy suK l`Bxw hY qW siqgurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw nwl sWJ bxwE, prmwqmw nwl pRIq joVo [ ismrn qoN ibnw hor koeI krm-kWf nwh haumY imtw skdw hY qy nwh hI suK dy skdw hY [

(52) jd qk jIv prmwqmw qoN ivCuiVAw hoieAw hY, qd qk AwpxI v`KrI ‘hau’ ivc PisAw rihMdw hY, koeI isAwxp-cqurweI ies ƒ ‘hau’ dI qMg-idlI qy du`K ivcoN k`F nhIN skdI [ pRBU dI myhr hovy, siqgurU dy Sbd dI rwhIN AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq b^Sy, qW pRBU qoN ivCoVw dUr ho ky ‘hau’ mu`k jWdI hY qy jIvn suKI ho jWdw hY [

(53) ausy pWDy ƒ ivdvwn jwxo jo iv`idAw dI shYqw nwl TMFy suBwv vwlw bxdw hY, qy prmwqmw dy nwm ivc suriq joV ky jIvn dw lwhw K`tdw hY [ pr jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qurn dy QW Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY, aus ƒ An-pVH hI smJo, auh inrw AwjIvkw dI ^wqr hI iv`idAw vyc irhw hY, aus ivcoN Awqmk gux koeI nhIN gRihx krdw [

(54) auhI pWDw ivdvwn hY pMifq hY isAwxw hY jo siqgurU dy d`sy hoey rwh qy qur ky Awp BI prmwqmw dw nwm ismrdw hY, qy Awpxy cwtiVAW ƒ BI pRBU dw nwm jpx dI pRyrnw krdw hY [ auhI pWDw ies jIvn qoN koeI K`tI K`tdw hY [

lVI-vwr Bwv:-

(1) (pauVI nµ: 1 qoN 12 qk)

ies byAMq isRStI dw bnwx vwlw prmwqmw hr QW ivAwpk hY qy sdw kwiem rihx vwlw hY [ aus ƒ iksy mUrqI dI rwhIN iksy mMdr ivc AsQwpn nhIN kIqw jw skdw [

jd qk mnu`K AwpxI in`kI ijhI ‘hau’ nwl iGirAw hoieAw hY, qd qk inrw zbwnI zbwnI prmwqmw ƒ srb-ivAwpk AwK dyx nwl mnu`K ƒ aus dI srb-ivAwpkqw dI sUJ nhIN pYNdI [ prmwqmw dI vifAweI dI Asl kdr siqgurU jwxdw hY [ mnu`K ny gurU dy d`sy rwh qy qur ky, gurU dy Sbd ivc juV ky, Awpxy QoVH-ivqy suAwrQI jIvn dI h`d-bMdI ivcoN inklxw hY [ b`s! iPr ies ƒ hryk jIv ivc boldw suxdw ikrq krdw prmwqmw hI id`sygw [

pr jd qk gurU qoN KuMiJAw hoieAw hY, qd qk QoVH-ivqw hY, suAwrQI hY, ies ƒ hr vyly AwpxI hI gauN id`sdI qy su`JdI hY, qd qk ieh Awqmk mOqy moieAw hoieAw hY [

siqgurU prmwqmw dy ismrn dI rwhIN mnu`K dI prmwqmw nwl p`kI jwx-pCwx pw dyNdw hY, iPr ieh Awqm-blI bx ky ivkwrW dw twkrw krn-jogw ho jWdw hY, hor hor jIaUx leI qrly lYxy C`f dyNdw hY, qy lok idKwvy dw dbyl nhIN rihMdw [

(2) (pauVI nµ: 13 qoN 16)

gurU dw rsqw C`f ky Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K l`b loB AhMkwr Awidk dw go~lw bx jWdw hY, mwieAw ip`Cy J`lw ho jWdw hY BYVy cMdry bMidAW dI BI ^uSwmd krdw iPrdw hY [ aus dy A`K kMn jIB Awidk swry igAwn-ieMdRy aus ƒ prwey rUp prweI inMidAw Awidk vl pw ky Awqmk jIvn qoN fyg dyNdy hn [ iPr ies dy jIvn ƒ jIvn nhIN AwK skIdw, ieh Asl ivc Awqmk mOq hY [

(3) (pauVI nµ: 17 qoN 22)

kwm kRoD Awidk ivc Awqmk mOqy mirAw mnu`K BI jdoN pRBU dI myhr nwl gurU dy d`sy rwh dI Gwl-kmweI krdw hY prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc juVdw hY, qW pRBU nwl fUMGI jwx-pCwx ho jwx kr ky pRBU dIAW b^SSW dI aus ƒ kdr pYNdI hY, suAwrQ ^udZrzI vloN auh sMkoc krdw hY qy mwieAw dy QW prmwqmw hI aus ƒ AwpxI ijMd dw Awsrw-shwrw id`sx l`g pYNdw hY [

(4) (pauVI nµ: 23 qoN 26)

pRBU dI Xwd qoN KuMJ ky mnu`K dw cMcl mn muV muV mwiek BogW vl dOVdw hY, in`q mOq dy s`dy AwauNdy vyK ky BI mnu`K mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY, qy mwieAw dI ^wqr jgq nwl JgVy shyVdw rihMdw hY, juAwnI lµG jWdI hY, buFypw Aw jWdw hY, mOq isr qy Aw KloqI jwpdI hY iPr BI mwieAw dw moh nhIN mu`kdw [ pr jdoN mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky nwm ismrdw hY qW DrqI dI swrI dOlq dI BI prvwh nhIN rih jWdI [

(5) (pauVI nµ: 27 qoN 31)

mwieAw dI ^wqr jIv iBV-iBV mrdy qy duKI huMdy hn, iqRSnw dy Bwr nwl l`dy hoey keI ivkwrW ivc if`gdy hn; AhMkwr, rzw qoN ienkwr igly-guzwrI Awidk dy kwrn pRBU nwloN ivCoVy dI gMF b`JdI jWdI hY qy jIvn gMdw huMdw hY [ ies dw ieko-iek ielwj hY—gurU dy d`sy rwh qy qur ky sqsMg ivc nwm ismrnw [

(6) (pauVI nµ: 32 qoN 34)

mwieAw ƒ jIvn-swQI smiJAW qy bxwieAW ^uAwr hoeIdw hY, bhuqI bhuqI mwieAw joVn dw lwlc kr ky ies dy jwl ivc Ps jweIdw hY [ gurU dI bwxI dw AiBAws pkwE, ies qrHW ieh XkIn bx jwiegw ik pRBU AYsw dwqw hY jo nw mMigAW BI hryk jIv ƒ irzk dyNdw hY [

(7) (pauVI nµ: 35 qoN 37)

koeI BI krm-Drm mnu`K ƒ iqRSnw dy ies jwl ivcoN k`F nhIN skdw; pRBU dI Xwd dw Dn hI iqRSnw ƒ imtWdw hY [ ies nwm-Dn dI ^wqr hryk kurbwnI kr dyxI cwhIdI hY [ ieh Dn imldw hY aus pRBU dI myhr nwl qy imldw hY gurU pwsoN [

(8) (pauVI nµ: 38 qoN 47)

sMswr-smuMdr dIAW Awsw-iqRSnw dIAW lihrW ivc Ps ky jIv by-vsw ho ky ivkwrW nwl ipAwr pw lYNdw hY, du`K shyV ky BI ivkwrW dI cog cugI jWdw hY, cwr idnW dy jIvn ipCoN mwieAw C`fx vyly bVw qrlo-m`CI huMdw hY, ies dI ^wqr kIqy AOguxW dw Bwr cu`kxw pY jWdw hY [ koeI AmIr hoey cwhy grIb, ies jgq-rxBUmI ivc hryk jIv ƒ ivkwrW nwl vwh pYNdw hY, shI pYNqVy qoN KuMJ ky jIv Awqmk mOq ^rId lYNdw hY [ dwqy pRBU dI myhr hovy, gurU-Sbd ivc mn juVy, qW is&iq-swlwh dI brkiq nwl guxW dI sUJ pYNdI hY qy mwieAw dy jMjwl ivcoN ^lwsI ho jWdI hY [ ikrq-kwr C`fx dI loV nhIN pYNdI, jMgl-byly FUMiFAW pRBU nhIN imldw [ ieh g`l p`kI jwxo ik pRBU dy nwm dI rws-pUMjI siqgurU dy pws hI hY [

(9) (pauVI nµ: 48 qoN 52)

prmwqmw dI Xwd Bulw ky jIv-vxjwrw AwpxI v`KrI ‘hau’ ivc Ps jWdw hY; dunIAw dIAW m`lW m`lx dy Awhry l`g ky QoVH-ivqw qy qMg-idl huMdw jWdw hY, swQI bMidAW nwl keI T`gIAW-TorIAW krdw rihMdw hY, ivqkry dI A`g ivc Awp BI sVdw hY qy hornW ƒ BI duKI krdw hY [ hryk mnu`K AwpxI izMdgI dy qjrby qoN ieh g`l jwxdw hY [ koeI krm-kWf koeI cqurweI-isAwxp ies ‘hau’ ivcoN k`Fx dy smr`Q nhIN hY [ pRBU dI myhr hovy, gurU dy Sbd dI rwhIN AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq b^Sy, qW hI ieh ‘hau’ mu`kdI hY qy jIvn suKI huMdw hY [

(10) (pauVI nµ: 53, 54)

ikqnw hI piVHAw-pMifq hovy, pr jy auh jIvn-s&r ivc Awpxy mn dy ip`Cy qur irhw hY qW aus ƒ An-pVH hI jwxo, auh AwpxI iv`idAw inrI AwjIivkw vwsqy hI vrqdw hY, Awqmk gux aus ny koeI nw K`itAw, piVHAw-pMifq ausy ƒ smJo jo gurU dy d`sy rwh qy qur ky Awp BI pRBU dw nwm ismrdw hY qy Awpxy cwtiVAW ƒ BI pRyrdw hY [

smu`cw Bwv:

(1) (pauVI nµ: 1 qoN 16)

jo mnu`K zbwnI zbwnI qW ieh AwKdw rhy ik prmwqmw hryk jIv ivc ivAwpk hY, pr aus dI roz dI krqUq ieh hovy ik hr vyly AwpxI hI gauN swhmxy r`K ky QoVH-ivqw, suAwrQI, qy lwlc AhMkwr Awidk dw go~lw bixAw rhy, mwieAw dI ^wqr BYVy cMdry bMidAW dI ^uSwmd krnoN BI nwh sMgy, aus ƒ ijaUNdw nwh smJo, auh Awqmk mOqy mirAw hoieAw hY [

(2) (pauVI nµ: 17 qoN 37)

pr ieh Awqmk mOq lw-ielwj nhIN hY [ prmwqmw dI Xwd qoN KuMJ ky hI mnu`K mwieAw dw go~lw bxdw hY qy vDdy lwlc dy kwrn dUijAW qoN Kohw-mohI krn dy qrIky l`Bdw rihMdw hY [ ijs mnu`K auqy pRBU dI myhr hovy, auh gurU dy d`sy rwh qy qur ky pRBU dI Xwd ivc juVdw hY [ ijauN ijauN pRBU nwl jwx-pCwx vDdI hY, suAwrQ ^ud-ZrzI qoN sMkoc huMdw jWdw hY [ b`s! iehI ieko iek ielwj hY [ hor koeI krm-Drm mnu`K ƒ iqRRSnw dy jwl ivcoN nhIN k`F skdw [

(3) (pauVI nµ: 38 qoN 54)

jy mnu`K iek vwrI Dn-sMpY joVn dw rwh PV ley, qW ieh cskw ieqnw blvwn hY ik mnu`K Awpxy Awp ies ivcoN inkl nhIN skdw [ QoVH-ivqw-pn, ivqkrw vDdy hI jWdy hn [ hryk mnu`K AwpxI izMdgI dy qjrby qoN ieh g`l jwxdw hY [ Awp BI duKI huMdw hY hornW ƒ BI duKI krdw hY [ koeI krm-kWf koeI cqurweI ies iqRSnw-A`g ivcoN k`Fx jogy nhIN [ gur-Sbd dI rwhIN is&iq-swlwh hI ies ivcoN k`FdI hY [ ikrq-kwr C`f ky jMgl-byly FUMFx dI loV nhIN pYNdI [ piVHAw-pMifq ausy ƒ jwxo jo gurU dy d`sy rwh qy qur ky Awp BgqI krdw hY qy hornW ƒ pRyrdw hY [

mu`K Bwv:- inrI mwieAw dI ^wqr pVHI qy vrqI iv`idAw mnu`K ƒ sgoN mwieAw jMjwl ivc Psw ky QoVH-ivqw suAwrQI bxw dyNdI hY [ ikrq-kwr krdy hoey hI gurU dy d`sy rwh qy qur ky pRBU dI Xwd ivc BI juVo [

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਸਬਦਿ ਉਧਰੇ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ॥ ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 929-930}

not:- ies bwxI dw nwm ‘EAMkwru’ hY, ‘d`KxI EAMkwru’ nhIN hY [ l&z ‘dKxI’ dw sMbMD l&z ‘rwmklI’ nwl hY [ ‘rwmklI dKxI’ rwgxI ‘rwmklI’ dI iek iksm hY [ ies i^Awl dI pRoVHqw ivc sRI gurU gRMQ swihb ivc keI hor pRmwx imldy hn; ijvyN:

1. (pMnw 1033) mwrU mhlw 1 dKxI, Bwv, mwrU dKxI m: 1 [

2. (pMnw 843) iblwvlu mhlw 1 CMq dKxI; Bwv iblwvlu dKxI m: 1 CMq [

3. (pMnw 152) gauVI mhlw 1 dKxI, Bwv, gauVI dKxI m: 1 [

4. (pMnw 580) vfhMsu mhlw 1 dKxI; Bwv, vfhMs dKxI m: 1 [

5. (pMnw 1343) pRBwqI m: 1 dKxI; Bwv, pRBwqI dKxI m: 1 [

pdArQ:- EAMkwir—EAMkwr qoN [

EAMkwru—{not:- ‘kwr’ sMsik®q dw iek ‘ipCyqr’ hY, ies dw ArQ hY ‘iek-rs, lgwqwr, ivAwpk’ ijvyN l&z ‘Duin’ dw ArQ hY “Awvwz” qy, l&z ‘Duinkwr’ dw ArQ hY ‘iek-rs Awvwz’} EAM+kwr, iek-rs EAM, srb-ivAwpk EAM, srb ivAwpk prmwqmw [ auqpiq—auqp`qI, pYdwieS, jnm [ bRhmw auqpiq—bRhmw dI auqp`qI [ ijin—ijs ny, ijs bRhmw ny [ iciq—ic`q ivc [ EAMkwru...iciq—ijin EAMkwru iciq kIAw, ijs bRhmw ny srb-ivAwpk prmwqmw ƒ (Awpxy) icq ivc (vswieAw) [ sYl—(byAMq) phwV, (Bwv,) isRStI [ jug—smy dIAW vMfW [ byd—vyd Awidk Drm-pusqk [ inrmey—bxy, prgt hoey [ EAMkwir—EAMkwr dI rwhIN, srb-ivAwpk prmwqmw dI rwhIN [ sbid—Sbd dI rwhIN, Sbd ivc juV ky [ auDry—(jIv fu`bx qoN) bc gey [ gurmuiK—gurU dy snmuK mnu`K, auh mnu`K ijnHW dw mUMh gurU vl rihMdw hY [ Enm AKr bIcwru—Enm A`Kr dw ivcwr {not:- ies quk dy l&z ‘AKr’ qy AglI quk dy l&z ‘AKru’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY [ ‘AKr bIcwru’ ivc l&z ‘AKr’ sMbMD kwrk ivc hY, Bwv ‘A`Kr dw bIcwr’ [ AglI quk ivc L&z ‘AKru’ krqw kwrk iek-vcn hY, Bwv, “Enm-AKru iqRBvx-swru hY”} [ Enm—{pwTSwlW ivc pWDy lok muMifAW ƒ pVHwx vyly auhnW dI p`tI qy l&z (Aoù nm:) ‘EAM nmh’ ilK dyNdy hn, ijs dw ArQ hY ‘EAM ƒ nmskwr hY, prmwqmw ƒ nmskwr hY’ [ pihlI audwsI ivc gurU nwnk dyv jI jdoN sMglwdIp qoN muV ky somnwQ duAwrkw huMdy hoey dirAw nrbdw dy kMFy kMFy aus QW A`pVy ijQy EAMkwr dw mMdr hY, auhnW vyiKAw ik lok mMdr ivc QwpI hoeI iSv-mUrqI ƒ ‘EAMkwr’ imQ ky pUjw krdy hn [ mMdr dI pwT-Swlw dy cwtVy p`tIAW auqy ‘EAM nmh’ ilKdy ilKWdy hn, pr auh BI aus iSv-mUrqI ƒ hI ‘EAM’ smJ rhy hn [ ies pihlI pauVI ivc ieh dovyN BulyKy smJwey gey hn} EAM nmh, EAM ƒ nmskwr [ Enm AKr—auh hsqI ijs dy vwsqy l&z ‘Enm’ vriqAw igAw hY [ Enm AKr bIcwru—aus hsqI dw ivcwr ijs dy vwsqy l&z ‘Enm’ vrq rhy ho [ iqRBvx swru—iqMn BvxW dw q`q, iqMn BvxW dw mUl, swrI isRStI dw krqw [

not:- ‘rhwau’ dI quk ivc siqgurU jI iksy ‘pWfy’ ƒ sMboDn krdy hn [ ies pihlI pauVI ivc BI aus ‘pWfy’ ƒ hI AwKdy hn ‘hy pWfy! Enm AKr bIcwru suxhu’ [

ArQ:- (hy pWfy! qusI mMdr ivc AsQwpn kIqI hoeI ies mUrqI ƒ ‘EAMkwr’ imQ rhy ho, qy AwKdy ho ik isRStI ƒ bRhmw ny pYdw kIqw sI [ pr ‘EAMkwr’ auh srb-ivAwpk prmwqmw hY ijs) srb-ivAwpk prmwqmw qoN bRhmw dw (BI) jnm hoieAw, aus bRhmw ny BI aus srb-ivAwpk pRBU ƒ Awpxy mn ivc vswieAw [ ieh swrI isRStI qy smy dI vMf aus srb-ivAwpk prmwqmw qoN hI hoey, vyd BI EAMkwr qoN hI bxy [ jIv gurU dy Sbd ivc juV ky aus srb-ivAwpk prmwqmw dI shYqw nwl hI sMswr dy ivkwrW qoN bcdy hn, qy gurU dy d`sy rwh auqy qur ky sMswr-smuMdr ivcoN pwr lµGdy hn [

(hy pWfy! qusI Awpxy cwtiVAW dIAW p`tIAW au~qy l&z ‘EAM nmh’ ilKdy ho, pr ies mUrqI ƒ hI ‘EAM’ smJ rhy ho) aus mhwn hsqI dI bwbq BI g`l suxo ijs dy vwsqy qusI l&z ‘EAM nmh’ ilKdy ho [ ieh l&z ‘EAM nmh’ aus (mhwn Akwl purK) vwsqy hn jo swrI isRStI dw krqw hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh