ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 926

ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਣਿ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਨਿਵਾਰਣੋ ॥ ਮੋਹ ਸੋਗ ਵਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 926}

pdArQ:- imil rhIAY—imly rihxw cwhIdw hY [ imil—iml ky [ sunIAY—suxnw cwhIdw hY [ dwmodr—{dwm—r`sI [ audr—pyt [ qVwgI [} prmwqmw [ mwDo—{mw-Dv [ mwieAw dw pqI} prmwqmw [ gunIAY—guxW dw [

dieAwl—dieAw dw Gr [ duK hr—du`KW dw nws krn vwlw [ sgl—swry [ doK—pwp [ invwrxo—dUr krn vwlw [ sog—Zm [ ibKVy—AOKy [ auDwrxo—bcwx vwlw [

siNB—swry [ jIA—{l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ ryx—crn-DUV [ QIvw—QIvW, mYN ho jwvW [ pRB—hy pRBU! mieAw—dieAw [ jIvw—jIvW, mYN Awqmk jIvn hwsl krW [3[

ArQ:- hy BweI! pRBU dy BgqW dI sMgiq ivc iml ky rihxw cwhIdw hY, Bgq-jnW ƒ iml ky prmwqmw dw kIrqn suxnw cwhIdw hY [ hy BweI! dieAw dy somy dwmodr mwieAw dy pqI pRBU dy guxW dw AMq nhIN pwieAw jw skdw [

hy BweI! pRBU dieAw dw somw hY, du`KW dw nws krn vwlw hY, srn-jog hY, sB ƒ dwqW dyx vwlw hY, swry pwpW dw nws krn vwlw hY [ hy BweI! nwm jpx vwilAW ƒ auh pRBU moh sog Aqy AOKy ivkwrW qoN bcwx vwlw hY [

hy myry pRBU! swry jIv qyry (pYdw kIqy hoey hn), imhr kr, mYN sBnW dy crnW dI DUV bixAw rhW [ nwnk bynqI krdw hY—hy pRBU! dieAw kr, mYN qyrw nwm jp jp ky Awqmk jIvn hwsl krdw rhW [3[

ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ॥ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨੁ ਪ੍ਰਭ ਲਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ ॥ ਸਭ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਿਆ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮੇਲੇ ਫਿਰਿ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਵਿਸੂਰਿਆ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 926}

pdArQ:- pRiB—pRBU ny [ lwey—lwie, lw ky [ ismrh—AwE, AsI ismrIey {vrqmwn kwl, au~qm purK, bhu-vcn} [ iDAwey—iDAwie, iDAwie ky, iDAwn Dr ky [

qry—pwr lµG gey [ Bvjl—sMswr-smuMdr [ rhy—mu`k gey [ Awvx jwxw—jMmxw mrnw [ kilAwx—suK-Awnµd [ pRB Bwxw—pRBU dw Bwxw, pRBU dI rzw [

sB ieC—hryk murwd [ puMnI—pUrI ho geI [ imly siqgur—ijhVy mnu`K gurU ƒ iml pey [ pRB—pRBU ny [ ivsUirAw—ivsUry, Jory [4[

ArQ:- (hy BweI! sdw qoN hI) pRBU ny Awpxy crnW ivc joV ky Awpxy BgqW dI r`iKAw kIqI hY [ so, hy BweI! iek hir-nwm dw iDAwn Dr ky, AwE, AsI BI A`Ty phr Awpxy pRBU ƒ ismrdy rhIey [

(hy BweI! AnykW jIv) aus pRBU dw iDAwn Dr ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey, (auhnW dy) jnm mrn (dy gyV) mu`k gey [ hy BweI! pRBU dI is&iq-swlwh kridAW auhnW dy AMdr sdw suK-Awnµd bixAw irhw, auhnW ƒ pRBU dI rzw im`TI l`gx l`g peI [

nwnk bynqI krdw hY—hy BweI! ijhVy mnu`K pUry gurU ƒ iml pey, auhnW dI hryk murwd pUrI ho geI, auhnW dI hryk Aws pUrI ho geI; ijnHW ƒ pRBU ny Awp (Awpxy crnW ivc) imlw ilAw, auhnW ƒ koeI du`K koeI Jory muV nhIN ivAwpdy [4[3[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਗਤੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਬਿਪਤਿ ਨਿਵਾਰਣ ਰਾਮ ॥੧॥ ਛੰਤੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਬਿਪਤਿ ਨਿਵਾਰਣੋ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀਐ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥ ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਪਰਗਾਸੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 926}

pdArQ:- sloku [ crn kml—(gurU dy) sohxy crn [ srxwgqI—srx-AwgqI, srn Aw ky [ mMgl—^uSI [ gux gwm—gux gwauxy [ AwrwDIAY—AwrwDnw cwhIdw hY [ ibpiq—ibpqw [ invwrx—dUr krn vwlw [1[

CMqu [ ismrIAY—ismrnw cwhIdw hY [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql auqy, AwkwS ivc, pulwV ivc [ pUir rihAw—ivAwpk hY [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ mnhu—mn qoN [ sBwgy—BwgW vwly [ jgdIsrY—jgq dy, eISr dy, jgq dy mwlk dy [ srb gux—swry gux, swrI vifAweI, swrI imhr [ syv syvk—syvkW vwlI syvw [ rYxI—rwq [ iqsu—aus (pRBU) ƒ [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ bil jwie—sdky jWdw hY [ suKh dwqy—suK dyx vwly qoN [ prgwsu—(shI Awqmk jIvn dw) cwnx [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [1[

ArQ:- sloku [ (hy BweI! ijhVy mnu`K gurU dy) sohxy crnW dI srn Aw ky (prmwqmw dy) gux gWdy hn, (auhnW dy ihrdy ivc sdw) Awnµd suK bxy rihMdy hn [ hy nwnk! (AwK—hy BweI! prmwqmw dw AwrwDn krnw cwhIdw hY, prmwqmw (hryk) ibpqw dUr krn vwlw hY [1[

CMq [ (hy BweI!) prmwqmw hI (jIvW dI hryk) ibpqw dUr krn vwlw hY, aus qoN ibnw hor koeI (ieho ijhI smrQw vwlw) nhIN hY [ (hy BweI!) sdw hI sdw hI prmwqmw dw ismrn krnw cwhIdw hY; jl ivc, DrqI ivc, AwkwS ivc (hr QW) auh prmwqmw hI mOjUd hY [

hy BweI! auh prmwqmw jl ivc DrqI ivc pulwV ivc (hr QW) ivAwpk hY A`K dy Jmkx ijqny smyN vwsqy BI auh pRBU swfy mn qoN Bu`lxw nhIN cwhIdw [ auh idn BwgW vwly (smJo, jdoN swfw mn) gurU dy crnW ivc juiVAw rhy, (pr ieh swfy Awpxy v`s dI g`l nhIN, ieh qdoN hI huMdw hY jdoN) aus jgq dy mwlk pRBU dI imhr (hovy) [

hy BweI! idn rwq syvkW vWg aus pRBU dI syvw-BgqI kirAw kr; jo kuJ aus ƒ BwauNdw hY auhI (jgq ivc) ho irhw hY [ nwnk qW aus suK-dwqy pRBU qoN sdky jWdw hY, (aus dI imhr nwl hI swfy) mn ivc qn ivc (shI Awqmk jIvn dw) cwnx ho skdw hY [1[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਖੀ ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ ॥ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗਪਾਲ ਕੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ ॥੧॥ ਛੰਤੁ ॥ ਭੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਅਚੁਤ ਪੁਰਖੁ ਏਕੋ ਤਿਸਹਿ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕੁ ਮੇਲਿ ਲੀਨੇ ਸਦਾ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਥਾਨੁ ਤਿਸ ਕਾ ਤਨੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ਜੀਉ ॥ ਸਦ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਜੀਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 926}

pdArQ:- ismrq—ismridAW [ ibnsI—mu`k geI [ duqIAw—dUjI, hor hor [ soc—icMqw-i&kr [ tyk—Awsrw [ goupwl—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—   o  Aqy   u [ Asl l&z ‘gopwl’ hY, ieQy ‘gupwl’ pVHnw hY} [ sMkt—du`K klyS [ moc—nws krn vwlw [1[

CMqu [ BY—{l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [ dInwnwQ—kmzorW dw rwKw [ pRiqpwl—pwlxhwr [ Acuq—{Acu`q [ ÁXu-To fall, if`g pYxw} kdy nwh if`gx vwlw, AibnwSI [ iqsih—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ isau—nwl [ rMgu—pRym [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ msqk—m`Qw [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ igRhu—Gr [ bil jwie—sdky jWdw hY [2[

ArQ:- hy nwnk! ijs mnu`K ny swry sMkt dUr krn vwly goibMd gopwl dw Awsrw ilAw, prmwqmw dw nwm ismridAW aus dw mn suKI ho igAw aus dw qn suKI ho igAw (ikauNik pRBU dI Xwd qoN ibnw aus dw) hor hor sB icMqw-i&kr dUr ho igAw [1[

CMqu [ hy BweI! ijs mnu`K ny dInW dy nwQ pwlxhwr hrI pRBU dy gux gwxy SurU kIqy, dieAw dy somy nwrwiex ny aus dw swry fr qy du`K-klyS k`t id`qy [

hy BweI! sB ƒ pwlx vwlw AibnwSI isr& Akwl purK hI hY, ijs mnu`K dw ipAwr aus nwl bx igAw, ijs ny Awpxy h`Q Awpxw m`Qw aus dy crnW au~qy r`K id`qw, pRBU ny aus ƒ Awpxy nwl joV ilAw, (mwieAw dy h`ilAW vloN auh) sdw hr vyly sucyq rihx l`g ipAw [

hy BweI! (swfI ieh) ijMd (swfw ieh) srIr, Gr, QW, qn, jobn Aqy Dn-mwl sB kuJ aus prmwqmw dw hI id`qw hoieAw hY [ auh pRBU swry jIvW dw pwlx vwlw hY [ nwnk aus qoN sdw hI sdky jWdw hY [2[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਵਖਿਆਨ ॥ ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨ ॥੧॥ ਛੰਤੁ ॥ ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਰਖਕੋ ਅੰਚਲਿ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੁ ਜੀਉ ॥ ਭਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੁ ਜੀਉ ॥ ਇਕ ਓਟ ਕੀਜੈ ਜੀਉ ਦੀਜੈ ਆਸ ਇਕ ਧਰਣੀਧਰੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਭੁ ਤਰੈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਬਿਕਾਰ ਛੂਟੇ ਫਿਰਿ ਨ ਲਾਗੈ ਦਾਗੁ ਜੀਉ ॥ ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਥਿਰੁ ਜਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 926-927}

pdArQ:- rsnw—jIB (nwl) [ aucrY—aucwrdw hY [ tyk—Awsrw [ rKY—r`iKAw krdw hY [ indwn—AMq ƒ [

CMqu [ suAwmI—mwlk [ rKko—r`iKAk, rwKw [ qw kY AMcil—aus dy p`ly nwl [ jIau—hy jI! hy BweI! Bju—Bjn kr [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ miq—isAwxp [ jIau—ijMd, Awpxw Awpw [ DrxI DrY—DrxI-Dr dI, DrqI dy Awsry pRBU dI [ sMgy—sMig [ rMgy—rMig [ sBu—swrw [ qrY—pwr lµG jWdw hY [ CUty—mu`k gey [ iQru—sdw leI kwiem [ sohwgu—pqI vwlw shwrw [3[

ArQ:- hy nwnk! ijhVw mnu`K AwpxI jIB nwl prmwqmw dw nwm aucwrdw rihMdw hY, goibMd dy gux ibAwn krdw rihMdw hY, sdw iek prmysr dw Awsrw leI r`Kdw hY, prmwqmw Aw^r aus dI r`iKAw krdw hY [1[

CMqu [ hy BweI! auhI mwlk-pRBU hI (AsW jIvW dw) rwKw hY, sdw aus dy lV l`gw rhu [ Awpxy mn dI isAwxp C`f dyh, gurU dI sMgiq ivc itk ky aus dieAw-dy-Gr pRBU dw Bjn kirAw kr [

hy BweI! isr& iek prmwqmw dw Awsrw lYxw cwhIdw hY, Awpxw Awp ausdy hvwly kr dyxw cwhIdw hY, swrI isRStI dy Awsry aus pRBU dI hI Aws r`KxI cwhIdI hY [ ijhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc rih ky prmwqmw dy nwm dy ipAwr ivc itikAw rihMdw hY, auh mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [ aus mnu`K dy jnm mrn dy gyV aus dy ipCly kIqy swry kukrm mu`k jWdy hn, muV kdy aus ƒ ivkwrW dw dwZ nhIN l`gdw [

hy BweI! ijs prmwqmw dw pqI vwlw shwrw sdw (jIvW dy isr auqy) kwiem rihMdw hY, nwnk aus srb-gux-BrpUr srb-ivAwpk pRBU qoN sdky jWdw hY [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh