ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 924

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਜਿ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਸਿਖਾ ਮੰਨਿ ਲਈ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਮੋਹਰੀ ਪੁਤੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਜਿਥੈ ਗੁਰੂ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ॥ ਕੋਈ ਕਰਿ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣਿ ਨਿਵਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰਹਿ ਭਾਣਾ ਦੀਈ ਵਡਿਆਈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਕਹੈ ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥ {ਪੰਨਾ 924}

pdArQ:- siqguru purKu—pUrw gurU, gurU Amrdws [ rjwie—(gurU dw) hukm [ rwmdwsY pYrI—gurU rwmdws jI dy crnW qy [ pwie—pY ky [ snmuKu hoieAw—(gurU Amrdws jI dy) swmHxy sur^rU ho ky Kloqw [ sB—swrI lokweI [ kyrI—dI [ siqgurU kyrI—gurU rwmdws jI dI [ ijQY—ikauNik EQy, ikauNik gurU rwmdws jI ivc [ Awpu—(gurU Amrdws jI ny) Awpxy Awp ƒ, Awpxw Awqmw [ bKIlI—inMdw [ Awix—ilAw ky [ gurih Bwxw—gurU (Amrdws jI ƒ) cMgw l`gw [ dIeI—id`qI (gurU rwmdws jI ƒ) [ lyKu rjwie—Akwl purK dw hukm [ pYrI pwie—(gurU rwmdws jI dy) pYrW au~qy ipAw [6[1[

ArQ:- jdoN gurU Amrdws jI ny bcn kIqw (ik swry gurU rwmdws jI dy crnIN l`gx, qW) guris`KW ny (gurU Amrdws jI dw) hukm mMn ilAw [ (sB qoN pihlW) (gurU Amrdws jI dy) pu`qR (bwbw) mohrI jI gurU rwmdws jI dy pYrW qy pY ky (ipqw dy) swmHxy sur^rU ho ky Aw Kloqy [ gurU rwmdws jI ivc gurU (Amrdws jI) ny AwpxI Awqmw itkw id`qI, (ies vwsqy) swrI lokweI gurU (rwmdws jI) dI pYrIN Aw peI [ jy koeI inMdw kr ky (pihlW) nhIN sI BI inNivAw, aus ƒ BI gurU Amrdws jI ny ilAw ky Aw pYrIN pwieAw [

suMdr AwKdw hY—hy sMqhu! suxo, Akwl purK Aqy gurU Amrdws jI ƒ (iehI) cMgw l`gw, (auhnW gurU rwmdws jI ƒ) vifAweI b^SI; DuroN Akwl purK dw iehI hukm iliKAw AwieAw sI; (ies vwsqy) swrw jgq (gurU rwmdws jI dI) pYrIN ipAw [6[1[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟਿ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ॥ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰਿ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਅੜਾ ਹਰਿ ਜਾਨੀਅੜਾ ॥ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੋਇਆ ਅਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿਅ ਗੂੜਾ ॥ ਨਾਲਿ ਹੋਵੰਦਾ ਲਹਿ ਨ ਸਕੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥ ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤਾ ਹੋਛੀ ਬਾਤਾ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਭਰਮ ਧੜਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਸਭ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਖੜਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 924}

pdArQ:- swjnVw—ipAwrw s`jx [ inkit—nyVy, kol, AMg-sMg [ KloieAVw—Kloqw hoieAw hY [ jwnI—ijMd dw mwlk, ijMd qoN BI ipAwrw [ jwnIAVw—ijMd qoN BI bhuq ipAwrw [ nYx—A`KW nwl [ AloieAVw—vyK ilAw hY [ Git—ihrdy ivc, srIr ivc [ Git Git—hryk srIr ivc [ soieAw—su`qw hoieAw, gupq v`s irhw hY [ Aiq—bhuq [ AMimRq—Amr jIvn vwlw, Awqmk jIvn dyx vwlw [ ipRA—ipAwrw [ gUVw—bhuq [ ipRA gUVw—bhuq ipAwrw, gUVHw im`qr [ hovMdw—huMdw, v`sdw [ lih—l`iB [ suAwau—suAwd, Awnµd [ mUV—mUVH, mUrK [ mid—md ivc, nSy ivc [ mwqw—msq [ hoCI bwqw—QoV-ivqIAW g`lW [ DVw—p`K, pRBwv [ Brm—Btkxw [ Brm DVw—Brm dw pRBwv (hox dy kwrn) [ nwnk—hy nwnk! sUJY—su`Jdw, id`sdw [ sB kY inkit—sB jIvW dy nyVy [ KVw—Kloqw hY [1[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw myrw ipAwrw s`jx hY, myrw ipAwrw im`qr hY; auh myrw ipAwrw s`jx (hr vyly) myry pws Kloqw hoieAw hY [ hy BweI! prmwqmw mYƒ ijMd qoN BI ipAwrw hY, mYƒ jwn qoN BI ipAwrw hY, aus ipAwry jwnI pRBU ƒ mYN (AwpxIAW) A`KW nwl vyK ilAw hY [

hy BweI! mYN A`KIN vyK ilAw hY ik auh A`q im`Tw qy ipAwrw im`qr pRBU hryk srIr ivc gupq v`s irhw hY [ pr, hy BweI! mUrK jIv (aus dy imlwp dw) suAwd nhIN jwxdw, (ikauNik) aus hr-vyly-nwl-v`sdy im`qr ƒ (mUrK mnu`K) l`B nhIN skdw [

hy BweI! mUrK jIv mwieAw dy nSy ivc msq rihMdw hY qy QoV-ivqIAW g`lW hI krdw rihMdw hY [ hy BweI! Btkxw dw pRBwv hox krky (aus ipAwry im`qr ƒ) imilAw nhIN jw skdw [ hy nwnk! AwK—s`jx prmwqmw (BwvyN) sB jIvW dy nyVy Kloqw hoieAw hY, pr gurU qoN ibnw auh id`sdw nhIN [1[

ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ॥ ਕਿਰਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸੋਹਨਿਆ ॥ ਇਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀਅ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਨਿਆ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਰਾਖੈ ਸੋ ਸਚੁ ਭਾਖੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਭਾਣਾ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 924}

pdArQ:- goibMdw—hy goibMd! pRwx ADwrw—hy myrI izMdgI dy Awsry! ikrpwlw—hy dieAw dy Gr! Apr Apwrw—hy byAMq! Gt Gt AMqir—hryk Gt ivc [ dwsI—syvkw, mwieAw [ DwrI—bxweI [ sbl—bl vwlI [ pswrI—iKlwrw iKlwirAw [ lY—lY ky, v`s ivc kr ky [ mohinAw—moh ley [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ scu—sdw-iQr hir-nwm [ kau—ƒ [ Bwxw—cMgw l`gw [ iqs hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [2[

ArQ:- hy goibMd! hy myry goibMd! hy myrI izMdgI dy Awsry goibMd! hy dieAw dy Gr! hy myry ikrpwl! hy sB dwqW dyx vwly myry ikrpwl! hy sB dwqW dyx vwly! hy byAMq! hy hryk srIr ivc v`s rhy pRBU! qUM mwieAw-dwsI pYdw kIqI, aus ny bVw bl vwlw iKlwrw iKlwirAw hY qy sB jIvW ƒ Awpxy v`s ivc kr ky moh r`iKAw hY [

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) ijs mnu`K ƒ prmwqmw (ies dwsI-mwieAw qoN) bcw r`Kdw hY, auh mnu`K sdw-iQr pRBU ƒ ismrdw rihMdw hY, gurU dy Sbd ƒ AwpxI suriq ivc itkweI r`Kdw hY [ hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw ƒ cMgw lgdw hY ausy ƒ hI prmwqmw ipAwrw l`gdw hY [2[

ਮਾਣੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੋ ॥ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨਾ ਸਦ ਪਰਧਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮਾ ॥ ਚਾਖਿ ਅਘਾਣੇ ਸਾਰਿਗਪਾਣੇ ਜਿਨ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹਿ ਧਿਆਇਆ ਸਗਲ ਤਿਸੈ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੁ ਤਿਸੈ ਦੀਬਾਣੋ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 924}

pdArQ:- mwxo—mwxu, &^r [ jwxo—jwxu, sujwn [ suGVu—su-GVu, sohxI GwVq vwlw, isAwxw [

sd—sdw [ prDwnw—mMinAw prmMinAw [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [ cwiK—c`K ky [ AGwxy—r`j jWdy hn [ swirgpwxy—{swirg—DnuK [ pwix—h`Q [ ijs dy h`Q ivc DnuK hY, DnuK-DwrI} prmwqmw [ ijn kY mQwnw—ijnHW dy m`Qy auqy [ sgl—sB jIvW ƒ [ iQru—sdw kwiem rihx vwlw [ qKiq—q^q auqy [ iqsY—aus dw hI [ dIbwxo—dIbwxu drbwr, kcihrI [3[

ArQ:- (hy BweI! sB jIvW ƒ) pRBU (dy Awsry) dw hI mwx-&^r ho skdw hY, pRBU hI (sB dy idlW dI) jwxn vwlw mwlk hY isAwxw hY sujwn hY [

hy BweI! prmwqmw isAwxw hY sujwx hY sdw mMinAw-prmMinAw hY; aus dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY [ ijnHW (bMidAW) dy m`Qy dy Bwg jwgdy hn auh aus DnuK-DwrI prmwqmw dw nwm-AMimRq c`K ky (mwieAw dI Bu`K vloN) r`j jWdy hn [ auhnW bMidAW ny hI aus pRBU ƒ l`B ilAw hY, auhnW ny hI aus dw nwm ismirAw hY [

hy BweI! sB jIvW ƒ pRBU dy Awsry dw hI mwx-&^r hY [ hy nwnk! AwK—pRBU sdw kwiem rihx vwlw hY, (sdw Awpxy) q^q auqy itikAw rihx vwlw hY [ (isr&) aus dw hI drbwr sdw kwiem rihx vwlw hY [3[

ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥ ਸੋਹਿਲੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਹਿਲੜਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਹਿਲੜਾ ॥ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਅਗਾਜੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਸਹਿ ਵਧਾਈ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥ ਚੂਕੀ ਪਿਆਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੁ ਨਿਰਗੁਨੀਐ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ ਸੁਨੀਐ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 924}

pdArQ:- mMglw—mMgl, ^uSI [ myry pRB kY—myry pRBU dy Gr ivc [ suxIAY—suixAw jWdw hY, sMq jn AwKdy hn ik [ soihlVw—im`Tw soihlw, isPiq-swlwh dw im`Tw gIq, ^uSI dw im`Tw gIq [ Anhd {Anhq} ibnw vjwey v`jx vwlw, iek-rs [ DunIAY—Duin vwlw, sur vwlw [ Anhd vwjy sbd—sbd dy Anhd vwjy, is&iq-swlwh dy iek-rs vwjy [ Agwjy—g`j rhy hn, zor nwl v`j rhy hn [ ijsih—ijs prmwqmw dI [ vDweI—cVHdI klw [ n AwvY jweI—n AwvY n jweI, nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [ sBu ikCu—hryk cIz [

cUkI—mu`k geI [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ imlu—myl kr [ inrgunIAY—mwieAw dy iqMn guxW dy pRBwv qoN pry rihx vwly ƒ [4[

ArQ:- hy BweI! sMq jn AwKdy hn ik myry pRBU dy Gr ivc ^uSI sdw ^uSI hI rihMdI hY [ aus pRBU dy Gr ivc iek-rs sur vwlw is&iq-swlwh dw im`Tw gIq sdw huMdw rihMdw hY [

hy BweI! ijs pRBU dI sdw hI cVHdI klw rihMdI hY, aus dy Gr ivc aus dI is&iq-swlwh dy iek-rs vwjy v`jdy rihMdy hn [ hy BweI! auh prmwqmw (kdy) mrdw nhIN, auh nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [ aus pRBU ƒ sdw ismrnw cwhIdw hY (jy aus dw ismrn krdy rhIey, qW aus dy dr qoN) hryk (mUMh-mMgI) cIz hwsl kr leIdI hY [

(hy BweI! ijhVw mnu`K aus dw ismrn krdw hY aus dI mwieAw dI) iqRSnw mu`k jWdI hY, aus dI (hryk) Aws pUrI ho jWdI hY [ (hy BweI! qUM BI) gurU dI srn pY ky aus mwieAw-rihq (inrlyp) prmwqmw dw imlwp hwsl kr [ hy nwnk! AwK—(ieh g`l gurmuKW dy mUMho) suxI jw rhI hY ik myry pRBU dy Gr ivc sdw hI ^uSI rihMdI hY [4[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh