ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 922

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਜਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 922}

pdArQ:- ikAw krm—kyhVy kMm? hor hor kMm hI [ ijin hir—ijs hrI ny [ qyrw rcnu ricAw—qYƒ pYdw kIqw [ min—mn ivc [ mMin—mn ivc [ ijin—ijs mnu`K ny [ prvwxu—kbUl, sPl [

ArQ:- hy myry srIr! ies jgq ivc jnm lY ky qUM hor hor kMm hI krdw irhw [ jdoN dw qUM sMswr ivc AwieAw hYN, qUM (pRBU-ismrn qoN ibnw) hor hor kMm hI krdw irhw [ ijs hrI ny qYƒ pYdw kIqw hY, aus ƒ qUM Awpxy mn ivc nhIN vswieAw (aus dI Xwd ivc kdy nhIN juiVAw) [

(pr, hy srIr! qyry BI kIh v`s?) ijs mnu`K dy pUrbly kIqy krmW dy sMskwr au~GVdy hn, gurU dI ikrpw nwl aus dy mn ivc prmwqmw v`sdw hY (auhI hrI-ismrn ivc juVdw hY) [

nwnk AwKdw hY—ijs mnu`K ny gurU-crnW ivc ic`q joV ilAw, (aus dw) ieh srIr sPl ho jWdw hY (auh mnu`K auh mnorQ pUrw kr lYNdw hY ijs vwsqy ieh bxwieAw igAw) [35[

Bwv:- ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dw pRyirAw hoieAw mnu`K muV muV auho ijsy krm hI krdw rihMdw hY [ prmwqmw dw nwm ismrn vwly pwsy Awpxy Awp prq nhIN skdw [ iPr Awqmk Awnµd ikQoN imly? cMgy BwgW nwl jdoN mnu`K gurU dI srn pYNdw hY qdoN ies dI izMdgI kwmXwb huMdI hY [

ਏ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ ॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 922}

pdArQ:- nyqR—A`KW [ joiq—roSnI [ inhwilAw—inhwlo, vyKo [ ndrI—nzr nwl, A`KW nwl [ ivsu—ivSÍ, swrw [ ndrI AwieAw—id`sdw hY [ AMD—AMnHy [ sy—sn [ idb—(idvÎ) cmkIlI, roSn [ idRsit—nzr [

ArQ:- hy myrIE A`KIE! prmwqmw ny quhwfy AMdr (AwpxI) joiq itkweI hY (qwhIeyN qusI vyKx-jogIAW ho) ij`Dr q`ko, prmwqmw dw hI dIdwr kro, prmwqmw qoN ibnw hor koeI ZYr nw id`sy, ingwh nwl hrI ƒ vyKo [

(hy A`KIE!) ieh swrw sMswr jo qusI vyK rhIAW ho, ieh pRBU dw hI rUp hY, pRBU dw hI rUp id`s irhw hY [

gurU dI ikrpw nwl mYƒ smJ peI hY, hux mYN jdoN (cuPyry) vyKdw hW, hr QW iek prmwqmw hI id`sdw hY, aus qoN ibnw hor kuJ nhIN [

nwnk AwKdw hY—(gurU ƒ imlx qoN pihlW) ieh A`KIAW (Asl ivc) AMnHIAW sn, jdoN gurU imilAw, iehnW ivc rOSnI AweI (iehnW ƒ hr QW prmwqmw id`sx l`gw [ iehI dIdwr Awnµd-mUl hY) [26[

Bwv:- ijqnw icr mnu`K jgq ivc iksy ƒ vYr-Bwv nwl vyKdw hY iksy ƒ im`qRqw dy Bwv nwl, auqnw icr ies dy AMdr myr-qyr hY [ ijQy myr-qyr hY, auQy Awqmk Awnµd nhIN ho skdw [ gurU ƒ iml ky mnu`K dIAW A`KW KulHdIAW hn, iPr ies ƒ hr QW prmwqmw hI prmwqmw id`sdw hY [ iehI dIdwr hY Awnµd dw mUl [

ਏ ਸ੍ਰਵਣਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰਿ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥ ਜਿਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਸਚੁ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 922}

pdArQ:- sRvx—kMn [ pTwey—Byjy [ swcY—sdw-iQr pRBU ny [ srIir—srIr ivc [ siq bwxI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh vwlI bwxI [ ijqu—ijs dI rwhIN [ ijqu suxI—ijs dy suxn nwl [ ris—Awnµd ivc [ hirAw—iKiVAw, Awnµd-BrpUr [ rsnw—jIB [ ivfwxI—Ascrj [ giq—hwlq [ AMimRq—Awqmk Awnµd dyx vwlw [

ArQ:- hy myry kMno! prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI suixAw kro, sdw-iQr krqwr ny quhwƒ iehI suxn vwsqy bxwieAw hY, ies srIr ivc QwipAw hY [ ies is&iq-swlwh dI bwxI dy suxn nwl qn mn Awnµd-BrpUr ho jWdw hY, jIB Awnµd ivc msq ho jWdI hY [ sdw-iQr prmwqmw qW Ascrj-rUp hY, aus dw koeI ichn-c`k® d`isAw nhIN jw skdw, ieh nhIN ikhw jw skdw ik auh ikho ijhw hY (aus dy gux kihx suxn nwl isr& iehI lwB huMdw hY ik mnu`K ƒ Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY, qwhIeyN) nwnk AwKdw hY—Awqmk Awnµd dyx vwlw nwm suixAw kro, qusI pivqR ho jwvogy, prmwqmw ny quhwƒ iehI suxn vwsqy ByijAw (bxwieAw) hY [37[

Bwv:- ijs mnu`K dy kMnW ƒ Ajy inMdw-cuZlI suxn dw cskw hY, aus dy ihrdy ivc Awqmk Awnµd pYdw nhIN hoieAw [ Awqmk Awnµd dI pRwpqI ausy mnu`K ƒ hY ijs dy kMn ijs dI jIB dy swry igAwn-ieMdRy prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc mgn rihMdy hn [ auhI igAwn-ieMdRy piv`qr hn [

ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 922}

pdArQ:- jIau—ijMd [ guPw—srIr [ pvxu vwjw vjwieAw—suAws-rUp vwjw vjwieAw, bolx dI SkqI id`qI [ nau duAwry—nO golkW, 1 mUMh, 2 kMn, 2 A`KW, 2 nwsW, gudw, ilMg [ dsvw duAwr—(Bwv,) idmwZ (ijs dI rwhIN mnu`K ivcwr kr skdw hY) [ BwvnI—srDw, pRym [ qh—aus AvsQw ivc [ Anyk rUp nwau—AnykW rUpW vwly pRBU dw nwm [ iniD—^zwnw [

ArQ:- prmwqmw ny ijMd ƒ srIr-gu&w ivc itkw ky jIv ƒ bolx dI SkqI id`qI [ srIr ƒ bolx dI SkqI id`qI, n`k kMn Awidk nO krm-ieMdRIAW prq`K qOr qy bxweIAW, dsvyN dr (idmwZ) ƒ lukvW r`iKAw [

pRBU ny ijnHW ƒ gurU dy dr qy ApVw ky Awpxy nwm dI srDw b^SI, auhnW ƒ dsvW dr BI ivKw id`qw (auhnW ƒ ismrn dI ivcwr-s`iqAw BI dy id`qI jo Awqmk Awnµd dw mUl hY) [ aus AvsQw ivc mnu`K ƒ AnykW rMgW rUpW ivc ivAwpk pRBU dw auh nwm-rUpW nO ^zwinAW dw BMfwr BI pRwpq ho jWdw hY ijs dw AMq nhIN pY skdw (jo kdy mu`kdw nhIN) [

nwnk AwKdw hY—ipAwry pRBU ny ijMd ƒ srIr-gu&w ivc itkw ky jIv ƒ bolx dI SkqI BI id`qI [38[

Bwv:- mwieAw dy pRBwv dy kwrn igAwn-ieMdRy mnu`K ƒ mwiek pdwrQW vl hI BjweI iPrdy hn [ ieh rsqw cMgw hY jW mMdw—ieh ivcwr krn vwlI s`iqAw d`bI hI rihMdI hY [ ijs mnu`K ƒ prmwqmw gurU dy dr qy ApVWdw hY, aus dI ivcwr-s`iqAw jwg pYNdI hY [ auh mnu`K pRBU dy nwm ivc juVdw hY qy Awqmk Awnµd mwxdw hY [

ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ॥ ਗਾਵਹੁ ਤ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਧਿਆਵਹੇ ॥ ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥ ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 922}

pdArQ:- soihlw—^uSI dw gIq, Awqmk Awnµd pYdw krn vwlw gIq, pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ swcY Gir—sdw-iQr rihx vwly Gr ivc, swD sMgiq ivc [ scu—sdw-iQr pRBU [ gwvhu—gwvih, (sq sMgI) gWdy hn [ Bwvih—jy qYƒ cMgy l`gx, hy pRBU! buJwvhy—qUM sUJ b^SyN [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ pwvhy—pRwpq krdy hn, pwvih [ gwvhy—gwvih, gWdy hn [

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dI is&iq-swlwh dI ieh bwxI swD sMgiq ivc (bYT ky) gwivAw kro [ aus sq sMg ivc Awmqk Anµd dyx vwlI bwxI gwivAw kro, ijQy (gurmuiK jn) sdw-iQr rihx vwly pRBU ƒ sdw gWdy hn [

hy pRBU! qYƒ sdw-iQr ƒ qdoN hI jIv ismrdy hn jdoN qYƒ cMgy l`gx, ijnHW ƒ qUM gurU dI rwhIN ieh sUJ b^SyN [

(hy BweI!) sdw-iQr pRBU sB jIvW dw mwlk hY, ijs ijs auqy auh myhr krdw hY auh auh jIv qYƒ pRwpq kr lYNdy hn [ qy, nwnk AwKdw hY, auh sq sMgiq ivc (bYT ky) pRBU dI is&iq-swlwh vwlI bwxI gWdy hn [39[

Bwv:- ijnHW mnu`KW auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY, auh gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI gWdy hn qy Awqmk Awnµd mwxdy hn [

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ॥ ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥ {ਪੰਨਾ 922}

pdArQ:- ivsUry—icMqw-Jory [ sMqwp—klyS [ scI bwxI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ srsy—s-rs, rhy, Awnµd-BrpUr [ gur qy—gurU qoN [ siqguru rihAw BrpUry—gurU (AwpxI bwxI ivc) BrpUr hY, bwxI gurU-rUp hY [ Anhd—iek-rs [ qUry—vwjy [ mnorQ—mn dIAW dOVW [

ArQ:- hy v`fy BwgW vwilE! suxo, Awnµd ieh hY ik (aus AvsQw ivc) mn dIAW swrIAW dOVW mu`k jWdIAW hn (swry sMklp isry cVH jWdy hn), prm Awqmw pRBU iml pYNdw hY, swry icMqw-JOry mn qoN lih jWdy hn [ Akwl purK dI is&iq-swlwh dI bwxI suixAW swry du`K rog klyS imt jWdy hn [ jyhVy sMq gurmuiK pUry gurU qoN is&iq-swlwh dI bwxI nwl sWJI pwxI is`K lYNdy hn auhnW dy ihrdy iKV AwauNdy hn [ ies bwxI ƒ suxn vwly aucwrn vwly sB pivqR-Awqmk ho jWdy hn, ies bwxI ivc auhnW ƒ siqgurU hI id`sdw hY [

nwnk bynqI krdw hY—jyhVy bMdy gurU dI crnIN l`gdy hn, auhnW dy AMdr iek-rs (^uSI dy) vwjy v`j pYNdy hn (auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw ho jWdw hY) [40[

Bwv:- Awqmk Awnµd dy l`Cx:- ijs mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY, aus dI Btkxw dUr ho jWdI hY, aus dy swry icMqw-Jory imt jWdy hn, koeI du`K rog koeI klyS aus auqy zor nhIN pw skdw [

Awnµd dI ieh AvsQw siqgurU dI bwxI qoN pRwpq huMdI hY [ ies bwxI ƒ gwx vwilAW suxn vwilAW dy jIvn au~cy ho jWdy hn [ ies bwxI ivc auhnW ƒ siqgurU hI prq`K id`sdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh