ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 918

ਬਾਬਾ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਪਾਵੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਹਿ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਰਿ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵੇਚਾਰਿਆ ॥ ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਇਕਿ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 918}

pdArQ:- bwbw—hy hrI! dyih—(Awnµd dI dwiq) dyNdw hYN [ hoir vycwirAw—hor ivcwry jIv [ ikAw krih—kIh kr skdy hn? mwieAw A`gy auhnW dI pyS nhIN jWdI [ ieik—keI jIv [ Brim—(mwieAw dI) Btkxw ivc [ dhidis—dsIN pwsIN [ Bwxw—rzw [

ArQ:- hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qUM (Awqmk Awnµd dI dwiq) dyNdw hYN auh pRwpq krdw hY, auhI mnu`K (ies dwiq ƒ) mwxdw hY ijs ƒ qUM idMdw hYN, hornW ivcwirAW dI (mwieAw dy hVH A`gy) koeI pyS nhIN jWdI [ keI bMdy (mwieAw dI) Btkxw ivc (Asl rsqy qoN) Bu`ly hoey dsIN pwsIN dOVdy iPrdy hn, keI (BwgW vwilAW ƒ) qUM Awpxy nwm ivc joV ky (auhnW dw jnm) svwr dyNdw hYN [ (ies qrHW qyrI myhr nwl) ijnHW ƒ qyrI rzw ipAwrI l`gx l`g pYNdI hY, gurU dI ikrpw nwl auhnW dw mn pivqR ho jWdw hY (qy auh Awqmk Awnµd mwxdy hn, pr) nwnk AwKdw hY—(hy pRBU!) ijs ƒ qUM (Awqmk Awnµd dI dwiq) b^Sdw hYN auhI ies ƒ mwx skdw hY [8[

Bwv:- Awpxy au~dm nwl koeI pRwxI Awqmk Awnµd nhIN mwx skdw ikauNik mwieAw dy twkry qy iksy dI pyS nhIN jWdI [ ijnHW auqy prmwqmw imhr krdw hY, auhnW ƒ gurU imlWdw hY [ gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky auh ivkwrW vloN bcdy hn, qy, hir-nwm ivc juVdy hn [ auhnW AMdr sdw SWqI qy TMF hI bxI rihMdI hY [

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਥਿਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 918}

pdArQ:- AkQ—ijs dy swry gux ibAwn n kIqy jw skx [ krh—AsI krIey [ ikqu duAwrY—iks vsIly nwl? sauip—hvwly kr idhu [ hukim mMinAY—jy (pRBU dw) hukm (isr m`Qy qy) mMn ilAw jwey [ kyrw—dw [ kyrI—dI [

ArQ:- hy ipAwry sMq jno! AwE, AsI (rl ky) byAMq guxW vwly prmwqmw dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW krIey, aus pRBU dIAW khwxIAW suxIey suxweIey ijs dy gux ibAwn qoN pry hn [ (pr jy qusI pu`Co ik) auh pRBU iks qrIky nwl imldw hY (qW au~qr ieh hY ik Awpxw Awp mwieAw dy hvwly krn dy QW) Awpxw qn mn Dn sB kuJ gurU dy hvwly kro (ies qrHW) jy gurU dw hukm im`Tw l`gx l`g pey qW prmwqmw iml pYNdw hY [

(so, sMq jno!) gurU dy hukm au~qy quro qy sdw kwiem rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI gwieAw kro [ nwnk AwKdw hY—hy sMq jno suxo, (aus ƒ imlx dw Aqy Awqmk Awnµd mwxn dw shI rsqw iehI hY ik) aus Ak`Q pRBU dIAW khwxIAW kirAw kro [9[

Bwv:- Awqmk Awnµd dy dwqy prmwqmw dy imlwp dw ieko iek rsqw hY, auh ieh hY ik mnu`K Awpxw Awp gurU dy hvwly kr dyvy [ b`s! gurU dy d`sy rsqy auqy qury Aqy prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gWdw rhy [ AMdr Awnµd hI Anµd bixAw rhygw [

ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨ ਮੇਰਿਆ ॥ ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨਿ ਏਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨਿ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨਿ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 918}

pdArQ:- iknY—iksy mnu`K ny BI [ mMn myirAw—hy myry mn! {l&z ‘mMn’ dI (  M ) iek mwqRw vDwx vwsqy hI hY, Asl l&z ‘mn’ hI hY} [ ijin—ijs (mwieAw) ny [ eyqu Brim—ies BulyKy ivc ik moh iek im`TI cIz hY [ BulwieAw—kurwhy pw id`qw [ iqnY—ausy (pRBU) ny [ ijin—ijs (pRBU) ny [ TgaulI—Tg-bUtI [ kurbwxu—sdky, vwrny [ ivthu—qoN [

ArQ:- hy cMcl mn! clwkIAW nwl iksy ny BI (Awqmk Awnµd) hwsl nhIN kIqw [ hy myry mn! qUM (iDAwn nwl) sux lY ik iksy jIv ny BI cqurweI nwl (prmwqmw dy imlwp dw Awnµd) pRwpq nhIN kIqw, (AMdroN sohxI mwieAw ivc BI PisAw rhy, qy, bwhroN inrIAW g`lW nwl Awqmk Awnµd cwhy, ieh nhIN ho skdw) [

ieh mwieAw jIvW ƒ Awpxy moh ivc Pswx leI bVI fwFI hY, ies ny ies BulyKy ivc pwieAw hoieAw hY ik moh im`TI cIz hY, ies qrHW kurwhy pweI r`KdI hY [

(pr jIv dy BI kIh v`s?) ijs pRBU ny mwieAw dy moh dI TgbUtI (jIvW ƒ) cMboVI hY ausy ny ieh mohxI mwieAw pYdw kIqI hY [

(so, hy myry mn! Awpxy Awp ƒ mwieAw qoN sdky krn dy QW) aus pRBU qoN hI sdky kro ijs ny im`Tw moh lwieAw hY (qdoN hI ieh im`Tw moh mu`kdw hY) [

nwnk AwKdw hY—hy (myry) cMcl mn! cqurweIAW nwl iksy ny (prmwqmw dy imlwp dw Awqmk Awnµd) nhIN l`Bw [10[

Bwv:- jy mnu`K AMdroN mwieAw dy moh ivc PisAw rhy, qy, bwhroN inrIAW cqurweI dIAW g`lW nwl Awqmk Awnµd dI pRwpqI cwhy, ieh nhIN ho skdw [

ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਜਿ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ ਸਾਥਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 918}

pdArQ:- smwly—smwil, cyqy r`K [ ij—jyhVw [ mUly n—iblkul nhIN [ kIcY—krnw cwhIdw [ ijqu—ijs krky [ AMiq—AMq vyly, Aw^r ƒ [

ArQ:- hy ipAwry mn! (jy qUM sdw dw Awqmk Awnµd loVdw hYN qW) sdw s`cy pRBU ƒ (Awpxy AMdr) sMBwl r`K! ieh jyhVw prvwr qUM vyKdw hYN, ies ny qyry nwl nhIN inBxw [

(hy BweI!) ies prvwr dy moh ivc ikauN Psdw hYN? ies ny qyry nwl qoV sdw dw swQ nhIN inbwh skxw [ ijs kMm dy kIiqAW Aw^r h`Q mlxy pYx, auh kMm kdy BI krnw nhIN cwhIdw [

(hy BweI!) siqgurU dI is`iKAw (ghu nwl) sux, ieh gur-aupdyS sdw cyqy r`Kxw cwhIdw hY [

nwnk AwKdw hY—hy ipAwry mn! (jy qUM Awnµd loVdw hYN qW) sdw-iQr prmwqmw ƒ hr vyly (Awpxy AMdr) sWB ky r`K [11[

not:- AglI pauVI nµ: 12 ƒ ies pauVI dy nwl rlw ky pVHnw hY, qy ieauN ArQ krnw hY:- qUM sdw pRBU ƒ Awpxy AMdr sMBwl ky r`K qy AwK—hy Agm Agocr!

Bwv:- sdw dy Awqmk Awnµd dI pRwpqI dw ieko iek qrIkw hY ik mnu`K dunIAw vwly moh ivc Psy rihx dI QW Awpxy mn ivc prmwqmw dI Xwd vsweI r`Ky [ b`s! iehI hY gurU dI is`iKAw jo kdy BulwxI nhIN cwhIdI [

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣਏ ॥ ਆਖਹਿ ਤ ਵੇਖਹਿ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 918}

pdArQ:- Agm—hy AphuMc pRBU! Agocrw—hy Agocr hrI! Agocr—A-go-cr, ijs qk igAwn ieMidRAW dI phuMc n ho sky [ iknY—iksy ny BI [ Awpu—Awpxy srUp ƒ [ jwxhy—jwxih, qUM jwxdw hYN [ siB—swry [ AwiK—AwK ky [ vKwxey—vKwxY, ibAwn kry [ ko—koeI jIv! AwKih—qUM AwKdw hYN, qUM boldw hYN [ vyKih—qUM sMBwl krdw hYN [ ijin—ijs qYN ny [

ArQ:- (hy ipAwry mn! sdw pRBU ƒ Awpxy AMdr sMBwl r`K, qy aus dy A`gy ieauN ArzoeI kr—) hy AphuMc hrI! hy ieMidRAW dI phuMc qoN pry rihx vwly pRBU! (qyry guxW dw) iksy ny AMq nhIN l`Bw [ Awpxy (Asl) srUp ƒ qUM Awp hI jwxdw hYN, hor koeI jIv qyry guxW dw A^Ir nhIN l`B skdw [

koeI hor jIv (qyry guxW ƒ) AwK ky ibAwn kry BI iks qrHW? ieh swry jIv (qW) qyrw hI ricAw hoieAw iek Kyl hY [ hryk jIv ivc qUM Awp hI boldw hYN, hryk jIv dI qUM Awp hI sMBwl krdw hYN (qUM hI krdw hYN) ijs ny ieh sMswr pYdw kIqw hY [

nwnk AwKdw hY—(hy myry ipAwry mn! pRBU A`gy ieauN ArzoeI kr—) qUM sdw AphuMc hYN, (iksy jIv ny qyry guxW dw kdy) AMq nhIN l`Bw [12[

Bwv:- Awqmk Awnµd dI pRwpqI vwsqy sdw pRBU dy dr qy ieauN ArzoeI krdy rihxw cwhIdw hY—hy pRBU! qUM byAMq hYN, hryk jIv dy AMdr qUM hI bol irhw hYN, hryk jIv dI qUM hI sMBwl kr irhw hYN [

ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਕਿ ਵੇਖਿ ਪਰਸਣਿ ਆਇਆ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 918}

pdArQ:- suir—dyvqy [ muin jn—munI lok, irSI [ AMimRqu—Awqmk Awnµd dyx vwlw nwm-jl [ guir—gurU ny [ min—mn ivc [ siB—swry [ ieik—keI jIv [ vyiK—(gurU ƒ) vyK ky [ prsix—(gurU dy crn) prsx leI [ Blw BwieAw—im`Tw l`gdw hY, ipAwrw l`gdw hY [ qy—qoN [

ArQ:- (Awqmk Awnµd iek AYsw) AMimRq (hY ijs) ƒ dyvqy mnu`K munI lok l`Bdy iPrdy hn, (pr) ieh AMimRq gurU qoN hI imldw hY [ ijs mnu`K au~qy gurU ny myhr kIqI aus ny (ieh) AMimRq pRwpq kr ilAw (ikauNik) aus ny sdw kwiem rihx vwlw pRBU Awpxy mn ivc itkw ilAw [

hy pRBU! swry jIA jMq qUM hI pYdw kIqy hn (qUM hI iehnW ƒ pRyrdw hYN, qyrI pRyrnw nwl hI) keI jIv (gurU dw) dIdwr kr ky (aus dy) crn Cuhx AwauNdy hn, siqgurU auhnW ƒ ipAwrw l`gdw hY (siqgurU dI ikrpw nwl auhnW dw) l`b loB qy AhMkwr dUr ho jWdw hY [

nwnk AwKdw hY—pRBU ijs mnu`K auqy pRsMn huMdw hY, aus mnu`K ny (Awqmk Awnµd-rUp) AMimRq gurU qoN pRwpq kr ilAw hY [13[

Bwv:- ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU pwsoN aus ƒ Awqmk Awnµd dyx vwlw nwm-jl imldw hY [ auh mnu`K sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY [ aus dy AMdroN l`b loB AhMkwr Awidk swry ivkwr dUr ho jWdy hn [

ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਤਜਿਆ ਹਰਿ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 918-919}

pdArQ:- Bgq—Awqmk Awnµd mwxn vwly bMdy [ cwl—jIvn jugqI [ inrwlI—v`KrI [ kyrI—dI [ ibKm—AOKw [ mwrig—rwh auqy [ qij—iqAwg ky [ KMinAhu—KMfy nwloN, qlvwr nwloN [ vwlhu—vwl nwloN [ inkI—bwrIk [ eyqu mwrig—ies rsqy auqy [ Awpu—Awpw-Bwv [ jughu jugu—hryk jug ivc, sdw hI, hr smy [

ArQ:- (jyhVy suBwg bMdy Awqmk Awnµd mwxdy hn auhI Bgq hn qy auhnW) BgqW dI jIvn-jugqI (dunIAw dy lokW nwloN sdw) v`KrI huMdI hY, (ieh p`kI g`l hY ik auhnW) BgqW dI jIvn-jugqI (hornW nwloN) v`KrI huMdI hY [ auh (bVy) AOKy rsqy auqy qurdy hn, auh l`b loB AhMkwr qy mwieAw dI iqRSnw iqAwgdy hn qy bhuqw nhIN boldy (Bwv, AwpxI soBw nhIN krdy iPrdy) [

ies rsqy auqy qurnw (bVI AOKI Kyf hY ikauNik ieh rsqw) KMfy dI Dwr nwloN iqR`Kw hY qy vwl nwloN pqlw hY (ies auqoN if`gx dI BI sMBwvnw hr vyly bxI rihMdI hY ikauNik dunIAw vwlI vwsnw mn dI Afolqw ƒ D`kw dy dyNdI hY) [ pr ijnHW ny gurU dI ikrpw nwl Awpw-Bwv C`f id`qw hY, auhnW dI (mwiek) vwsnw hrI-pRBU dI Xwd ivc mu`k jWdI hY [

nwnk AwKdw hY—(Awqmk Awnµd mwxn vwly) Bgq jnW dI jIvn-jugqI sdw qoN hI (dunIAw nwloN) v`KrI clI Aw rhI hY [14[

Bwv:- Awqmk Awnµd mwxn vwilAW dI jIvn-jugqI dunIAw dy lokW nwloN v`KrI huMdI hY [ auh ivkwrW qoN bcy rihMdy hn, auh AwpxI soBw nhIN loVdy pr ies rsqy auqy qurnw bhuq hI AOKw hY [ gurU dI hI imhr hovy qW Awpw-Bwv mukwieAw jw skdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh