ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 917

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ    {ਪੰਨਾ 917}

pauVI-vwr Bwv:

1. gurU pwsoN prmwqmw dI is&iq-swlwh dI dwiq imldI hY, qy, is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dy mn ivc Awqmk Awnµd (pUrn iKVwau) pYdw ho jWdw hY [

2. ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hY, prmwqmw aus dy swry du`K dUr kr dyNdw hY, aus dy swry kMm sMvwrdw hY [ auh mnu`K swry kMm krn-jogw hY [

3. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY, auh mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc vsWdw hY [ nwm dI brkiq nwl mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw hoieAw rihMdw hY [

4. gurU dI imhr nwl prmwqmw dw nwm imldw hY [ prmwqmw dw nwm ijs mnu`K dI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY, aus dy AMdroN mwieAw dy swry lwlc dUr ho jWdy hn, Aqy aus dy AMdr SWqI pYdw ho jWdI hY, Awqmk Awnµd pYdw ho jWdw hY [

5. prmwqmw Dur drgwh qoN ijnHW mnu`KW dy BwgW ivc nwm ismrn dw lyK ilK dyNdw hY, auh mnu`K nwm ivc juVdy hn [ nwm dI brkiq nwl kwmwidk pMØjy vYrI auhnW auqy Awpxw zor nhIN pw skdy [ ies qrHW auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [

6. jy mnu`K dy mn ivc prmwqmw dy crnW dw ipAwr nwh bxy, qW ieh sdw mwieAw dy pRBwv ivc duKI ijhw hI rihMdw hY [ mnu`K dy swry igAwn-ieMdRy mwieAw dI dOV-B`j ivc l`gy rihMdy hn [ prmwqmw Awp ikrpw kry, qW gurU dy Sbd ivc l`g ky ieh suDr jWdw hY [

7. ijs mnu`K ƒ Asl Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY, aus dw jIvn ieqnw ipAwr vwlw bx jWdw hY ik auh sdw im`T-bolw rihMdw hY [ ieh Awqmk Awnµd gurU qoN hI imldw hY [ gurU aus mnu`K dy AMdroN swry ivkwr dUr kr dyNdw hY, qy, aus ƒ Awqmk Awnµd dI smJ b^Sdw hY [

8. Awpxy au~dm nwl koeI pRwxI Awqmk Awnµd nhIN mwx skdw, ikauNik mwieAw dy twkry qy iksy dI pyS nhIN jw skdI [ ijnHW auqy prmwqmw imhr krdw hY, auhnW ƒ gurU imlWdw hY [ gurU dy d`Øsy rsqy auqy qur ky auh ivkwrW vloN bcdy hn, qy, hir-nwm ivc juVdy hn [ auhnW dy AMdr sdw SWqI qy TMF hI bxI rihMdI hY [

9. Awqmk Awnµd dy dwqy prmwqmw dy imlwp dw ieko iek rsqw hY, auh ieh hY ik mnu`K Awpxw-Awp gurU dy hvwly kr dyvy [ b`s! gurU dy d`Øsy hoey rsqy auqy qury, Aqy prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gWdw rhy [ AMdr Awnµd hI Awnµd bixAw rhygw [

10. jy mnu`K AMdroN mwieAw dy moh ivc PisAw rhy, qy, bwhroN inrIAW cqurweI dIAW g`lW nwl Awqmk Awnµd dI pRwpqI cwhy, ieh nhIN ho skdw [

11. sdw dy Awnµd dI pRwpqI dw ieko iek qrIkw hY ik mnu`K dunIAw vwly moh ivc Psy rihx dy QW Awpxy mn ivc prmwqmw dI Xwd vsweI r`ØKy [ b`s! iehI hY gurU dI is`ØiKAw jo kdy nhIN BulwxI nhIN cwhIdI [

12. Awqmk Awnµd dI pRwpqI vwsqy sdw pRBU dy dr qy ieauN Ardws krdy rihxw cwhIdw hY—hy pRBU! qUM byAMq hYN, hryk jIv dy AMdr qUM hI bol irhw hYN, hryk jIv dI qUM hI sMBwl kr irhw hYN [

13. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU pwsoN aus ƒ Awqmk Awnµd dyx vwlw nwm-jl imldw hY [ auh mnu`K sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY [ aus dy AMdroN l`b loB AhMkwr Awidk swry ivkwr dUr ho jWdy hn [

14. Awqmk Awnµd mwxn vwilAW dI jIvn-jugqI dunIAw dy lokW nwloN v`KrI huMdI hY [ auh ivkwrW qoN bcy rihMØdy hn, auh AwpxI soBw nhIN loVdy [ pr ies rsqy qurnw bhuq hI AOKw hY [ gurU dI hI imhr hovy qW Awpw-Bwv mukwieAw jw skdw hY [

15. Awqmk Awnµd dI dwiq inrol prmwqmw dy Awpxy h`Q ivc hY [ ijs mnu`K ƒ imhr kr ky prmwqmw Awpxw nwm ismrn vl pRyrdw hY, auh mnu`K gurU dy dr qy phuMc ky ismrn dI brkiq nwl Awqmk Awnµd mwxdw hY [

16. siqgurU dI bwxI hI Awqmk Awnµd pRwpq krn dw vsIlw hY [ pr gurbwxI auhnW dy hI ihrdy ivc v`sdI hY ijnHW dy BwgW ivc DuroN ieh lyK iliKAw huMdw hY [

17. gurU dI srn pY ky ijhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY ijs dI brkiq nwl mwieAw vwly hoCy rs auhnW ƒ iK`c nhIN pw skdy [ auhnW dw jIvn au~cw ho jWdw hY, qy, auhnW dI lwg nwl hornW dw Awcrn BI piv`qr ho jWdw hY [

18. mwieAw dy moh ivc Psy irhW mn ivc qO^lw-sihm bixAw rihMdw hY [ ies qO^ly-sihm dw ielwj hY Awqmk Awnµd qy, Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY gurU dI ikrpw nwl [ so, gurU dy Sbd ivc suriq joVI r`Ko qy, prmwqmw dI Xwd ivc sdw juVy rho [

19. inry bwhroN Dwrimk id`sdy krm krn nwl mn dI ivkwrW dI mYl itkI rihMdI hY, mn ƒ mwieAw dy moh dw rog cMbiVAw rihMdw hY [ ijQy rog hY auQy Awnµd ik`ØQy? so, sdw hir-nwm ismrdy rho [ iehI hY mn dI Arogqw dw vsIlw, qy, Awqmk Awnµd dyx vwlw [

20. mnu`K jgq ivc Awqmk Awnµd dw v`Kr ivhwJx AwauNdw hY [ ijhVw mnu`K gurU dy d`Øsy rsqy auqy qurdw hY, mwieAw dw moh aus dy nyVy nhIN Fu`kdw [ aus dw mn ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY [ bwhr dunIAw nwl BI aus dw vrqwrw suc`jw huMdw hY [ aus dI izMdgI kwmXwb smJo [

21. auh mnu`K iKVy-m`ØQy rih skdw hY, auhI mnu`K sdw Awqmk Awnµd mwx skdw hY, ijhVw mnu`K s`Øcy idloN gurU dy crnW ivc itikAw rihMdw hY, ijhVw Awpw-Bwv C`f ky gurU ƒ hI Awpxw Awsrw bxweI r`Kdw hY [

22. mwieAw dw moh Aqy Awqmk Awnµd—ieh dovyN ieko ihrdy ivc iek`Ty nhIN itk skdy [ qy mwieAw moh qoN ^lwsI qdoN hI imldI hY jdoN mnu`K gurU dI srn pYNdw hY [ gurU mnu`K ƒ jIvn dw shI rsqw d`sdw hY [

23. ijnHW mnu`KW auqy prmwqmw dI imhr dI ingwh huMdI hY, auh prmwqmw dI is&iq-swlwh vwlI gurbwxI Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdy hn [ gurbwxI dI rwhIN auh Awqmk Awnµd dyx vwlw nwm-jl sdw pINdy rihMdy hn [

24. mwiek rsW vwlI kivqw, gur-AwSy qoN ault jwx vwlI bwxI, prmwqmw dI is&iq-swlwh qoN suM\I bwxI, mn ƒ mwiek suAwdW vwlI iKc pwx vwlI bwxI mn ƒ kmzor krdI hY, mwieAw dI Jlk dy swhmxy iQVkw dyNdI hY [ AjyhI bwxI in`q pVHn suxn vwilAW dy mn mwieAw dy twkry qy kmzor ho jWdy hn [ Ajyhy kmzor ho cuky mn ivc Awqmk Awnµd dw suAwd nhIN bx skdw [ auh mn qW mwieAw dy moh ivc PisAw huMdw hY [

25. siqgurU dI bwxI prmwqmw vloN iek Amolk dwiq hY, ies ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh BrI peI hY [ ijhVw mnu`K ies bwxI nwl Awpxw mn joVdw hY, aus dy AMdr prmwqmw dw ipAwr bx jWdw hY, qy, ijQy pRBU-pRym hY auQy hI Awqmk Awnµd hY [

26. prmwqmw dI rzw Anuswr jIv mwieAw dy h`QW auqy n`c rhy hn [ ijs iksy ƒ gurU dy d`sy rwh auqy qurn-jogw bxWdw hY, auh mnu`K mwieAw dy bMDnW qoN suqMqr ho jWdw hY, aus dI suriq prmwqmw dy crnW ivc juVI rihMdI hY, aus dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [

27. krm-kWf Anuswr ikhVw puMn-krm hY qy ikhVw pwp-krm hY—isr& ieh ivcwr mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw nhIN kr skdI [ gurU dI ikrpw nwl ijhVw mnu`K sdw hir-nwm ismrdw hY, is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdw hY, auh ivkwrW vloN sucyq rihMdw hY qy, Awqmk Awnµd mwxdw hY [

28. prmwqmw ijs mnu`K ƒ Awpxy crnW dw ipAwr b^Sdw hY, aus mnu`K auqy koeI BI ivkwr Awpxw zor nhIN pw skdw [ gurU dI srn pY ky, gurU dy d`Øsy rwh auqy qur ky sdw prmwqmw dI Xwd Awpxy ihrdy ivc itkweI r`KxI cwhIdI hY [ Awqmk Anµd dI pRwpqI dw iehI hY vsIlw [

29. gurU dI ikrpw nwl ijnHW mnu`KW dI suriq dunIAw dy kwr-ivhwr kridAW vI pRBU-crnW ivc juVI rihMdI hY auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [ jgq dw hwl qW ieh hY ik jIv ƒ jMmdy ƒ hI mW ipau Awidk dy ipAwr dI rwhIN mwieAw pRBU-crnW nwloN ivCoV lYNdI hY [

30. iksy dunIAwvI pdwrQ dy v`ty prmwqmw dw imlwp nhIN ho skdw [ qy, ijs ihrdy ivc pRBU nwl ipAwr nhIN, auQy Awqmk Awnµd ik`Qy? hW, ijs mnu`K ƒ prmwqmw gurU dy lV lw dyNdw hY, aus dy Bwg jwg pYNdy hn [

31. gurU pwsoN ieh smJ AwauNdI hY ik Awqmk Awnµd dI K`tI K`tx vwsqy prmwqmw dw nwm hI mnu`K dw srmwieAw bxnw cwhIdw hY [ ieh srmwieAw auhnW ƒ imldw hY ijnHW auqy pRBU Awp imhr kry [

32. keI qrHW dy Kwxy Kwx nwl BI mnu`K dw jIB dw cskw mu`kdw nhIN [ bVw ^uAwr huMdw hY mnu`K ies csky ivc [ pr jdoN ies ƒ hir-nwm ismrn dw Anµd Awaux l`g pYNdw hY, jIB dw cskw ^qm ho jWdw hY [ prmwqmw dI imhr nwl ijs ƒ gurU iml pey, aus ƒ hir-nwm dw Awnµd pRwpq huMdw hY [

33. suK-Awnµd dw dwqw hY BI prmwqmw Awp; pr mnu`K jgq ivc mwiek pdwrQW ivcoN Awnµd Bwldw rihMdw hY [ gurU dI imhr nwl ieh smJ pYNdI hY ik ieh jgq qW mdwrI dw qmwSw hI hY, ies ivcoN sdw itky rihx vwlw Awqmk Awnµd nhIN iml skdw [

34. mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd qdoN hI bxdw hY, jdoN aus dy ihrdy ivc prmwqmw dw prkwS huMdw hY [ qdoN mnu`K dw ihrdw ivkwrW qoN piv`qr ho jWdw hY, koeI icMqw koeI du`K aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [ pr ieh prkwS gurU dI rwhIN hI huMdw hY [

35. ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dw pRyirAw hoieAw mnu`K muV muV auho ijhy krm hI krdw rihMdw hY [ prmwqmw dw nwm ismrn vwly pwsy Awpxy Awp prq nhIN skdw [ iPr Awqmk Awnµd ikQoN imly? cMgy BwgW nwl jdoN mnu`K gurU dI srn pYNdw hY qdoN ies dI izMdgI kwmXwb huMdI hY [

36. ijqnw icr mnu`K jgq ivc iksy ƒ vYr Bwv nwl vyKdw hY iksy ƒ imqRqw dy Bwv nwl, auqnw icr ies dy AMdr myr-qyr hY [ ijQy myr-qyr hY, auQy Awqmk Awnµd nhIN ho skdw [ gurU ƒ iml ky mnu`K dIAW A`KW KulHdIAW hn, iPr ies ƒ hr QW prmwqmw hI prmwqmw id`sdw hY [ iehI dIdwr hY Awnµd dw mUl [

37. ijs mnu`K dy kMnW ƒ Ajy inMdw-cuZlI suxn dw cskw hY, aus dy ihrdy ivc Awqmk Awnµd pYdw nhIN hoieAw [ Awqmk Awnµd dI pRwpqI ausy mnu`K ƒ hY, ijs dy kMn ijsdI jIB ijs dy swry igAwn-ieMdRy prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc mgn rihMdy hn [ auhI igAwn-ieMdRy piv`qr hn [

38. mwieAw dy pRBwv dy kwrn igAwn-ieMdRy mnu`K ƒ mwiek pdwrQW vl hI BjweI iPrdy hn [ ieh rsqw cMgw hY jW mMdw—ieh ivcwr krn vwlI s`ØiqAw n`pI hI rihMdI hY [ ijs mnu`K ƒ prmwqmw gurU dy dr qy ApVWdw hY, aus dI ivcwr-s`ØiqAw jwg pYNdI hY [ auh mnu`K pRBU dy nwm ivc juVdw hY qy Awqmk Awnµd mwxdw hY [

39. ijnHW mnu`KW auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY, auh gurU dy d`sy rsqy qur ky swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI gWdy hn, qy, Awqmk Awnµd mwxdy hn [

40. Awqmk Awnµd dy l`Cx:- ijs mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY, aus dI Btkxw dUr ho jWdI hY, aus dy swry icMqw-Jory imt jWdy hn, koeI du`K koeI ivkwr koeI klyS aus auqy zor nhIN pw skdw [

Awnµd dI ieh AvsQw siqgurU dI bwxI qoN pRwpq huMdI hY [ ies bwxI ƒ gwx vwilAW suxn vwilAW dy jIvn au~cy ho jWdy hn [ ies bwxI ivc auhnW ƒ siqgurU hI pRq`K id`sdw hY [

smu`cw Bwv:- (1 qoN 6) is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY, aus dy swry du`K dUr ho jWdy hn, aus AMdroN mwieAw dy swry lwlc dUr ho jWdy hn, kwmwidk pMjy vYrI aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdy [ pr pRBU-crnW qoN iv`CuiVAw hoieAw mnu`K duKI hI rihMdw hY, aus dy swry igAwn-ieMdRy mwieAw dI dOV-B`j ivc hI l`gy rihMdy hn [

(7 qoN 15) Awqmk Awnµd gurU qoN hI imldw hY [ Awpxy au~dm nwl Awnµd dI pRwpqI nhIN ho skdI, ikauNik mwieAw dy twkry qy iksy dI pyS nhIN jWdI [ ieko hI rsqw hY ik mnu`K Awpxw Awp gurU dy hvwly kr dyvy [ inrIAW cqurweI dIAW g`lW mdd nhIN krdIAW [ gurU dI ieh is`iKAw sdw cyqy r`Ko ik mn ivc prmwqmw dI Xwd itkI rhy [ pRBU-dr qy sdw Ardws krdy rihxw cwhIdw hY [

gurU imldw hY prmwqmw dI imhr nwl [ ijs ƒ gurU iml pYNdw hY, aus dw jIvn su`cw ho jWdw hY, auh ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY [

(16 qoN 25) bwxI hI gurU hY [ jIvn-s&r ivc bwxI dy d`sy hoey rsqy auqy quro—iehI hY Awpxy Awp ƒ gurU dy hvwly krnw [ ies qrHW mwieAw vwly hoCy rs iK`c nhIN pw skxgy [ bwhroN Dwrimk id`sdy krm kIiqAW mn ivkwrW dy twkry qy Afol nhIN ho skdw [ ies rwhy ipAW jIvn bwzI hwr jweIdI hY [ AwpxI isAwxp C`f ky bwxI dI AgvweI ivc jIvn-qor qurdy rho [ mwieAw dw moh Aqy Awqmk Awnµd—ieh dovyN ieko QW iek`Ty nhIN rih skdy [ swD sMgiq ivc jw ky gurbwxI gwivAw kro [

mnu`K dunIAw dy rMg-qmwiSAW vwlI kivqw ivcoN KuSI Bwldw rihMdw hY, pr ieh kivqw mn ƒ ivkwrW dy twkry qy kmzor krdI jWdI hY [ jy Awqmk Awnµd mwxnw hY qW gurU dw Sbd hI gurU dI bwxI hI iek Amolk dwiq hY [

(26 qoN 39) jIv Aqy mwieAw ieh prmwqmw dy hI pYdw kIqy hoey hn [ pr aus dI rzw ieauN hY ik jIv mwieAw dy h`QW auqy n`c rhy hn, qy, duKI ho rhy hn [ krm-kWf Anuswr puMn-krm ikhVw qy pwp-krm ikhVw—ieh ivcwr BI mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd nhIN pYdw kr skdI [ Ajb Kyf hY, jIv ƒ jMmdy ƒ hI mW ipau Awidk dy ipAwr dI rwhIN mwieAw pRBU-crnW nwloN ivCoV lYNdI hY [ iksy dunIAwvI pdwrQ dy v`ty ivc ivCoVw dUr nhIN ho skdw [ Awqmk Awnµd dI K`tI K`tx vwsqy prmwqmw dw nwm hI mnu`K dw srmwieAw bxnw cwhIdw hY [ ieh nwm imldw hY gurU pwsoN [

jIB dy csky ivc PisAw hoieAw mnu`K mwiek pdwrQW ivcoN suK Bwldw iPrdw hY [ mnu`K dy v`s BI kIh? ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dw pRyirAw hoieAw muV-muV auho jhy krm hI krI jw irhw hY [ A`KW imlIAW hn hr QW prmwqmw ƒ vyKx leI, pr ieh A`KW AMnHIAW hoeIAW rihMdIAW hn mwieAw dy moh ivc [ kMn imly hn prmwqmw dI is&iq-swlwh suxn leI [ pr ieh kMn inMdw-cuZlI ivc msq rihMdy hn [ iesy qrHW swry hI igAwn-ieMdRy mnu`K ƒ mwiek pdwrQW vl hI BjweI iPrdy hn [

ijnHW mnu`KW auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY auh gurU dI srn pY ky swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI gWdy suxdy hn, qy, Awqmk Awnµd mwxdy hn [

(40) Awqmk Awnµd dw srUp—ies Awqmk AvsQw ivc A`pVy hoey mnu`K dI mwiek Btkxw dUr ho jWdI hY, koeI du`K ivkwr aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [

ieh Awqmk AvsQw pRwpq huMdI hY siqgurU dI bwxI ivc mn joiVAW [ bwxI pVHn suxn nwl mnu`K dw jIvn piv`qr ho jWdw hY [

mu`K Bwv—jIv ƒ jMmdy ƒ hI mW ipau Awidk dy ipAwr dI rwhIN mwieAw Aw GyrdI hY [ swrI aumr mwieAw dy h`QW auqy hI n`cdw rihMdw hY qy duKI rihMdw hY [ ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU dI bwxI dI brkiq nwl mnu`K dI mwiek Btkxw dUr ho jWdI hY, koeI du`K ivkwr aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [ hr vyly aus dw mn iKiVAw rihMdw hY [ hr vyly aus dy AMdr Awnµd bixAw rihMdw hY [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨਿ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- Anµdu—pUrn iKVwau [ pwieAw—pRwpq kr ilAw hY [ shj—Afol AvsQw [ shj syqI—Afol AvsQw dy nwl [ min—mn ivc [ vwDweI—cVHdI klw, auqSwh pYdw krn vwlw gIq [ prIAw—rwgW dIAW prIAW, rwgxIAW [ rwg rqn—sohxy rwg [ kyrw—dw [

ArQ:- hy BweI mW! (myry AMdr) pUrn iKVwau pYdw ho igAw hY (ikauNik) mYƒ gurU iml ipAw hY [ mYƒ gurU imilAw hY, qy nwl hI Afol AvsQw BI pRwpq ho geI hY (Bwv, gurU dy imlx nwl myrw mn folxoN ht igAw hY); myry mn ivc (mwno) ^uSI dy vwjy v`j pey hn, sohxy rwg Awpxy prvwr qy rwxIAW smyq (myry mn ivc, mwno,) pRBU dI is&iq-swlwh dy gIq gwvx Aw gey hn [

(hy BweI! qusI BI) pRBU dI is&iq-swlwh dw gIq gwvo [ ijnHW ijnHW ny is&iq-swlwh dw Sbd mn ivc vswieAw hY (auhnW dy AMdr pUrn iKVwau pYdw ho jWdw hY) [

nwnk AwKdw hY (myry AMdr BI) Awnµd bx igAw hY (ikauNik) mYƒ siqgurU iml ipAw hY [1[

Bwv:- gurU pwsoN prmwqmw dI is&iq-swlwh dI dwiq imldI hY, qy, is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dy mn ivc pUrn iKVwau pYdw ho jWdw hY [

ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਲਿ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭਿ ਵਿਸਾਰਣਾ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- mMn myry—hy myry mn! siB—swry [ ivswrxw—dUr krn vwlw [ AMgIkwru—p`K, shwieqw [ smrQu—krn-jog [ mnhu—mn qoN [ ivsry—ivsrdw hYN [

ArQ:- hy myry mn! qUM sdw pRBU dy nwl (juiVAw) rhu [ hy myry mn! qUM sdw pRBU ƒ Xwd r`K [ auh pRBU swry du`K dUr krn vwlw hY [ auh sdw qyrI shwieqw krn vwlw hY qyry swry kMm isry cwVHn dy smr`Q hY [

(hy BweI!) aus mwlk ƒ ikauN (Awpxy) mn qoN BulWdw hYN jo swry kMm krn-jogw hY?

nwnk AwKdw hY—hy myry mn! qUM sdw pRBU dy crnW ivc juiVAw rhu [2[

Bwv:- ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hY, prmwqmw aus dy swry du`K dUr kr dyNdw hY, aus dy swry kMm svwrdw hY [ auh mwlk swry kMm krn-jogw hY [

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ ॥ ਘਰਿ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ ਸਦਾ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਾਵਏ ॥ ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- Gir qyrY—qyry Gr ivc [ q—qW [ sBu ikCu—hryk cIz [ dyih—qUM dyNdw hYN [ su—auh mnu`K [ pwvey—pwvY, pw lYNdw hY, hwsl krdw hY [ isPiq slwh—vifAweI [ min—mn ivc [ vswvey—vswvY, vsWdw hY [ ijn kY min—ijnHW dy mn ivc [ vwjy—v`jdy hn [ sbd—swjW dy Awvwz, rwgW dIAW surW [ Gnyry—byAMq [ scy—hy sdw kwiem rihx vwly!

ArQ:- hy sdw kwiem rihx vwly mwlk (-pRBU)! (mYN qyry dr qoN mn dw Awnµd mMgdw hW, pr) qyry Gr ivc kyhVI cIz nhIN hY? qyry Gr ivc qW hryk cIz mOjUd hY, auhI mnu`K pRwpq krdw hY ijs ƒ qUM Awp dyNdw hYN (iPr, auh mnu`K) qyrw nwm qy qyrI is&iq-swlwh (Awpxy) mn ivc vsWdw hY (ijs dI brkiq nwl aus dy AMdr Awnµd pYdw ho jWdw hY) [ ijnHW bMidAW dy mn ivc (qyrw) nwm v`sdw hY (auhnW dy AMdr, mwno,) byAMq swzW dIAW (imlvIAW) surW v`jx l`g pYNdIAW hn (Bwv, auhnW dy mn ivc auh ^uSI qy cwau pYdw huMdw hY jo keI swzW dw imlvW rwg sux ky pYdw huMdw hY) [

nwnk AwKdw hY—hy sdw kwiem rihx vwly mwlk! qyry Gr ivc iksy SY dw Gwtw nhIN hY (qy, mYN qyry dr qoN Awnµd dw dwn mMgdw hW) [3[

Bwv:- ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY, auh mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc vsWdw hY [ nwm dI brkiq nwm mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw hoieAw rihMdw hY [

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਨਿ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥ ਕਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਮਨਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨਿ ਇਛਾ ਸਭਿ ਪੁਜਾਈਆ ॥ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆ ਏਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਦਿ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ॥ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- AwDwro—Awsrw [ ijin—ijs (nwm) ny [ BuK—lwlc [ kir—(pYdw) kr ky [ min—mn ivc [ ieCw—mn dIAW kwmnW [ siB—swrIAW [ kurbwxu—sdky [ ivthu—qoN [

ArQ:- (pRBU dI myhr nwl aus dw) sdw-iQr rihx vwlw nwm myrI izMdgI dw Awsrw (bx igAw) hY [

ijs (hir-nwm) ny myry swry lwlc dUr kr id`qy hn, ijs (hir-nwm) ny myry mn dIAW swrIAW kwmnW pUrIAW kr id`qIAW hn, jo hir-nwm (myry AMdr) SWqI qy suK pYdw krky myry mn ivc Aw itikAw hY, auh sdw kwiem rihx vwlw nwm myrI izMdgI dw Awsrw bx igAw) hY [

mYN (Awpxy Awp ƒ) Awpxy gurU qoN sdky krdw hW, ikauNik ieh swrIAW brkqW gurU dIAW hI hn [

nwnk AwKdw hY—hy sMq jno! (gurU dw Sbd) suxo, gurU dy Sbd ivc ipAwr bxwE [ (siqgurU dI myhr nwl hI pRBU dw) sdw kwiem rihx vwlw nwm myrI izMdgI dw Awsrw (bx igAw) hY [4[

Bwv:- gurU dI imhr nwl prmwqmw dw nwm imldw hY [ ijs mnu`K ƒ nwm pRwpq ho jWdw hY, aus dy AMdroN mwieAw dy swry lwlc dUr ho jWdy hn, Aqy aus dy AMdr SWqI pYdw ho jWdI hY Awqmk Awnµd pYdw ho jWdw hY [

ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ ॥ ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਧਾਰੀਆ ॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਸਿ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਜਿਨ ਕਉ ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- vwjy—v`jdy hn, v`jy hn [ pMc sbd—pMj iksmW dy swzW dIAW imlvIAW surW [ iqqu—aus ivc [ iqqu Gir—aus ihrdy-Gir ivc [ sBwgY—BwgW vwly ivc [ iqqu sBwgY Gir—aus BwgW vwly (ihrdy-) Gr ivc [ klw—s`iqAw [ ijqu Gir—ijs Gr ivc [ DwrIAw—qUM pweI hY [ pMc dUq—kwmwidk pMj vYrI [ kMtku—kMfw [ kMtku kwlu—frwauxw kwl, mOq dw fr [ Duir—Dur qoN [ krim—myhr nwl [ is—sy, auh bMdy [ nwim—nwm ivc [ Anhd—An-hd, ibnw vjwey v`jx vwly, iek-rs, lgwqwr [

ArQ:- ijs (ihrdy-) Gr ivc (hy pRBU! qUM) s`iqAw pweI hY, aus BwgW vwly (ihrdy-) Gr ivc (mwno) pMj iksmW dy swzW dIAW imlvIAW surW v`j pYNdIAW hn (Bwv, aus ihrdy ivc pUrn Awnµd bx jWdw hY), (hy pRBU!) aus dy pMjy kwmwidk vYrI qUM kwbU ivc kr dyNdw hYN, qy frwx vwlw kwl (Bwv, mOq dw fr) dUr kr dyNdw hYN [ pr isr& auhI mnu`K hir-nwm ivc juVdy hn ijnHW dy BwgW ivc qUM Dur qoN hI AwpxI myhr nwl (ismrn dw lyK ilK ky) r`K id`qw hY [

nwnk AwKdw hY—aus ihrdy-Gr ivc suK pYdw huMdw hY, aus ihrdy ivc (mwno) iek-rs (vwjy) v`jdy hn [5[

Bwv:- prmwqmw Dur drgwh qoN ijnHW mnu`KW dy BwgW ivc nwm ismrn dw lyK ilK dyNdw hY, auh mnu`K nwm ivc juVdy hn [ nwm dI brkiq nwl kwmwidk pMjy vYrI auhnW auqy Awpxw zor nhIN pw skdy [ ies qrHW auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [

ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ॥ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ ਏਸ ਨਉ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਦਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- swcI ilv—s`cI lgn, sdw kwiem rihx vwlI lgn, sdw-iQr pRBU nwl pRIq [ dyh—srIr [ inmwxI—inAwsrI jyhI, hOly myl dI [ ikAw kry—kIh krdI hY? jo kuJ krdI hY nkwry kMm hI krdI hY [ bnvwrI—hy jgq-vwVI dy mwlk! svwrIAw—suc`jy pwsy lweI jw skdI hY [ vycwrIAw—pr-ADIn, inmwxI ijhI, mwieAw dy pRBwv hyT [

ArQ:- sdw-iQr pRBU dy crnW dI lgn (dy Awnµd) qoN ibnw ieh (mnu`Kw) srIr inAwsrw jyhw hI rihMdw hY [ pRBU-crnW dI pRIq qoN ibnw inAwsrw hoieAw hoieAw ieh srIr jo kuJ BI krdw hY nkwry kMm hI krdw hY [

hy jgq dy mwlk! qYQoN ibnw koeI hor QW nhIN ijQy ieh srIr suc`jy pwsy l`g sky, koeI hor ies ƒ suc`jy pwsy lwx jogw hI nhIN [ qUM hI ikrpw kr, qw ik ieh gurU dy Sbd ivc l`g ky suDr jwey [

nwnk AwKdw hY—pRBU-crnW dI pRIq qoN ibnw ieh srIr pr-ADIn (Bwv, mwieAw dy pRBwv hyT) hY qy jo kuJ krdw hY inkMmw kMm hI krdw hY [6[

Bwv:- jy mnu`K dy mn ivc prmwqmw dy crnW dw ipAwr nwh bxy, qW ieh sdw mwieAw dy pRBwv ivc duKI ijhw hI rihMdw hY [ mnu`K dy swry igAwn-ieMdRy mwieAw dI dOV-B`j ivc l`gy rihMdy hn [ prmwqmw Awp ikrpw kry, qW gurU dy Sbd ivc l`g ky ieh suDr jWdw hY [

ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ॥ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿਆ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਤੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 917}

pdArQ:- sBu ko—hryk jIv [ ipAwirAw—hy ipAwry BweI! ik®pw kry—jdoN gurU ikrpw krdw hY [ iklivK—pwp [ AMjnu—surmw [ swirAw—(A`KW ivc) pWdw hY [ AMdrhu—mn ivcoN [ scY—sdw-iQr (prmwqmw) ny [ sbdu—bol [ sbdu svwirAw—bol svwr id`qw (Bwv, KrHvy bol inMdw Awidk dy bol nhIN boldw) [ eyhu Anµdu hY—Asl Awqmk Awnµd ieh hY (ik mnu`K dw KrHvw qy inMdw Awidk vwlw suBwau hI nhIN rihMdw) [

ArQ:- AwKx ƒ qW hr koeI AwK dyNdw hY ik mYƒ Awnµd pRwpq ho igAw hY, pr (Asl) Awnµd dI sUJ gurU qoN hI imldI hY [

hy ipAwry BweI! (Asl) Awnµd dI sUJ sdw gurU qoN hI imldI hY [ (auh mnu`K Asl Awnµd nwl sWJ pWdw hY, ijs auqy gurU) ikrpw krdw hY [ gurU myhr kr ky (aus dy) (AMdroN) pwp k`t dyNdw hY, qy (aus dIAW ivcwr-A`KW ivc) Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw pWdw hY [

ijnHW mnu`KW dy mn ivcoN mwieAw dw moh mu`k jWdw hY, Akwl purK auhnW dw bol hI suc`jw im`Tw kr dyNdw hY [

nwnk AwKdw hY—Asl Awnµd iehI hY, qy ieh Awnµd gurU qoN hI smiJAw jw skdw hY [7[

Bwv:- ijs mnu`K ƒ Asl Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY, aus dw jIvn ieqnw ipAwr vwlw bx jWdw hY ik auh sdw im`T-bolw rihMdw hY [ ieh Awqmk Awnµd gurU qoN imldw hY [ gurU aus mnu`K dy AMdroN swry ivkwr dUr kr dyNdw hY, qy aus ƒ Awqmk jIvn dI smJ b^Sdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh