ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 915

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਪੇਖੀਅਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥੧॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਾਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਸਭਿ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਾਰਨਾ ॥੨॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਬਿਦਾਰਨਾ ॥੩॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸੂਖੇ ਸੂਖਿ ਗੁਦਾਰਨਾ ॥੪॥ ਭਗਤ ਸਰਣਿ ਜੋ ਆਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨ ਹਾਰਨਾ ॥੫॥ ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਤੁਮ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰਨਾ ॥੬॥ ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਪਨ ਕੀਆ ਪਾਲਨਾ ॥੭॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਕੋਟਿ ਜਨ ਊਪਰਿ ਨਾਨਕੁ ਵੰਞੈ ਵਾਰਨਾ ॥੮॥੫॥ {ਪੰਨਾ 915}

pdArQ:- siB—swry [ pyKIAih—vyKy jw rhy hn {krm vwc, vrqmwn kwl, bhu-vcn, AMn purK} [ pRB—hy pRBU! Dwrnw—Awsrw [1[

hir kY nwm—prmwqmw dy nwm dI rwhIN [ auDwrnw—pwr-auqwrw, insqwrw [1[rhwau[

Qwip—bxw ky [ auQwpy—nws krdw hY [ kudriq—rcnw [ krqy ky—krqwr dy [ kwrnw—FMg [2[

swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ ibdwrnw—nws kIqy jw skdy hn [3[

jpq—jpidAW [ sUKy sUiK—suK ivc hI suK ivc hI [ gudwrnw—guzwrnw, guzwrI jw skdI hY {‘z’ dy QW ‘d’ dI vrqoN hor BI keI QweIN hY—kwzI, kwdI; kwZz, kwZd [ ArbI ivc BI ieh vrqoN imldI hY—‘zuAwd’ ƒ ‘duAwd’ pVHnw [4[

eIhw—ies lok ivc [ aUhw—prlok ivc [5[

ibrQw—{ÒXQw}, du`K, &irAwd [ swrnw—guzwrI jw skdI hY [6[

kIAw—kIqw hoieAw, pYdw kIqw hoieAw jgq [7[

Aink bwr koit—AnykW vwrI, kRoVW vwrI [ vM\Y vwrnw—sdky jWdw hY [ nwnku—{krqw kwrk, iek-vcn} [ nwnku vM\Y—nwnk jWdw hY [8[

ArQ:- (hy BweI! kwm kRoD loB JUT inMdw Awidk qoN) ies mn ƒ prmwqmw dy nwm dI rwhIN hI bcwieAw jw skdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ieh swry jIv jMq jo id`s rhy hn, ieh swry qyry hI Awsry hn [1[

hy BweI! prmwqmw ies rcnw ƒ iek iKn ivc pYdw kr ky iPr nws BI kr skdw hY [ ieh swry krqwr dy hI Kyl hn [2[

hy BweI! kwm kRoD loB JUT inMdw Awidk ivkwr ƒ gurU dI sMgiq ivc rih ky (Awpxy mn ivcoN cIr PwV ky) dUr kr skIdw hY [3[

hy BweI! prmwqmw dw nwm jpidAW (mnu`K dw) mn piv`qr ho jWdw hY [ (mnu`K dI aumr) inrol Awqmk Awnµd ivc hI bIqdI hY [4[

hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dI bMdgI krn vwly bMidAW dI srn AwauNdw hY, auh mnu`K ies lok ivc qy prlok ivc BI (ivkwrW dy h`ØQoN AwpxI mnu`Kw jIvn dI bwzI) hwrdw nhIN [5[

hy BweI! ies mn dI suKW dI mMg Aqy du`KW vloN pukwr qyry A`Øgy hI kIqI jw skdI hY [6[

hy pRBU! qUM swry jIvW ƒ hI dwqW dyx vwlw hYN, Awpxy pYdw kIqy jIvW ƒ qUM Awp hI pwlx vwlw hYN [7[

hy pRBU! (qyrw dws) nwnk qyry BgqW (dy crnW) qoN AnykW vwrI kRoVW vwrI sdky jWdw hY [8[5[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਪਾਪ ਸਭਿ ਨਾਸਹਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਇ ਮਿਲਾਈ ॥੧॥ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ਸੰਤ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥੨॥ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਵੰਞਾਈ ॥੩॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 915}

pdArQ:- Bytq—imlidAW, pRwpq huMidAW [ siB—swry {bhu-vcn} [ nwsih—{bhu-vcn} nws ho jWdy hn [ isau—nwl [ dyie—dyNdw hY [ dyie imlweI—imlwie dyie, joV dyNdw hY [1[

suKdweI—suKW dw dwqw [ idRVwey—ihrdy ivc p`kw kr dyNdw hY [ AMØqy—A^Ir vyly BI [ sKweI—swQI, im`qr [1[rhwau[

sgl—swry [ BMnw—Fih igAw [ sMq DUir—gurU dy crnW dI DUiV [ muiK—mUMh auqy [2[

piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey bMdy [ punIq—piv`qr [ iKn BIqir—iKn ivc [ AigAwn—Awqmk jIvn vloN by-smJI [ AMØDyru—hnyrw [ vM\weI—dUr krdw hY [3[

krx kwrx—jgq dw mUl [ smrQu—sB qwkqW dw mwlk [4[

ArQ:- hy BweI! myrw gurU prmySr (dw rUp) hY, swry suK dyx vwlw hY [ hy BweI! gurU prmwqmw dw nwm (mnu`K dy ihrdy ivc) p`kw kr dyNdw hY (qy ies qrHW) A^Ir vyly BI (mnu`K dw) im`qr bxdw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dw drSn pRwpq huMidAW swry pwp nws ho jWdy hn, (gurU mnu`K ƒ) prmwqmw nwl joV dyNdw hY [1[

hy BweI! (ijhVw mnu`K) gurU dy crnW dI DUV (Awpxy) m`ØQy auqy lWdw hY (aus dy AMdroN) swry du`KW dw A`fw hI mu`k jWdw hY [2[

hy BweI! (gurU ny) AnykW ivkwrIAW ƒ iek iKn ivc piv`qr kr id`qw, (gurU mnu`K dy AMdroN) Awqmk jIvn vloN by-smJI (dw) hnyrw dUr kr dyNdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mwlk-pRBU swry jgq dw mUl hY qy sB qwkqW dw mwlk hY (gurU dI rwhIN hI) aus dI srn ipAw jw skdw hY [4[

ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੫॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਢਿਓ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਬਣਿ ਆਈ ॥੬॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਸਹਸਾ ਚੂਕਾ ਬਾਹੁੜਿ ਕਤਹੁ ਨ ਧਾਈ ॥੭॥ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ ॥੮॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇਆ ਨਿਹਚਲ ਵਸਿਆ ਜਾਈ ॥੯॥ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਦੀਨੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਆਨ ਨ ਭਾਈ ॥੧੦॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 915}

pdArQ:- qoiV—qoV ky [ crn kml—prmwqmw dy sohxy crn [ idRVwey—(ihrdy ivc) p`Øky itkw dyNdw hY [ sbid—Sbd dI rwhIN [ ilv—lgn [5[

kUp—KUh [ ibiKAw—mwieAw [ qy—qoN, ivcoN [ swc sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc [ bix AweI—mn ig`J jWdw hY [6[

shsw—sihm [ cUkw—mu`k jWdw hY [ bwhuiV—muV, iPr [ kqhu—iksy hor pwsy [ DweI—dOVdw, Btkdw [7[

rswieix—rswiex ivc {rs-AXn—rsW dw Gr, sB qoN sRySt rs} sB qoN sRySt rs ivc [ rwqw—rMigAw jWdw hY [ AMØimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ pI—pI ky [ iqRpqweI—r`j jWdw hY [8[

sMq sMig—gurU-sMq dI sMgiq ivc [ imil—iml ky [ inhcl jweI—At`l rihx vwlI QW ivc [9[

guir—gurU ny [ Awn—{ANX} koeI hor [ BweI—BwauNdw, cMgw l`gdw [10[

inDwnu—^zwnw [ vfBwgI—v`Øfy BwgW nwl [ nrik—nrk ivc [ n jweI—nhIN jWdw [11[

ArQ:- (hy BweI! gurU mnu`K dy mwieAw dy) bMDn qoV ky (aus dy AMdr) pRBU dy sohxy crn p`ky itkw dyNdw hY, (gurU dI ikrpw nwl auh mnu`K) gur-Sbd dI rwhIN iek pRBU ivc hI suriq joVI r`Kdw hY [5[

(hy BweI! gurU ijs mnu`K ƒ) mwieAw (dy moh) dy AMØnHy KUh ivcoN k`F lYNdw hY, sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI ivc aus dI pRIq bx jWdI hY [6[

(hy BweI! gurU dI ikrpw nwl aus mnu`K dw) jnm mrn dy gyV dw sihm mu`k jWdw hY, auh iPr hor ikqy (iksy jUn ivc) nhIN Btkdw iPrdw [7[

(hy BweI! gurU dI imhr nwl ijs mnu`K dw) ieh mn sB rsW qoN sRySt nwm-rs ivc rMigAw jWdw hY, auh mnu`K Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pI ky (mwieAw dI iqRSnw vloN) r`j jWdw hY [8[

(hy BweI!) gurU-sMq dI sMgiq ivc iml ky ijs mnu`K ny prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gwxw SurU kr id`qw, auh kdy nwh folx vwly Awqmk itkwxy ivc itk jWdw hY [9[

(hy BweI! ijs mnu`K ƒ) pUry gurU ny (Awqmk jIvn bwry) pUrI smJ b^S id`qI, aus ƒ prmwqmw dy nwm qoN ibnw koeI hor (dunIAwvI cIz) ipAwrI nhIN l`gdI [10[

hy nwnk! ijs BwgW vwly ny (gurU dI srn pY ky) nwm-^zwnw l`B ilAw, auh (dunIAw dy du`KW dy) nrk ivc nhIN pYNdw [11[

ਘਾਲ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ॥੧੨॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੁਚਿ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ॥੧੩॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਗੁਰਿ ਸਾਚੈ ਲਾਇ ਤਰਾਈ ॥੧੪॥ ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਤੈ ਆਪਿ ਸਮ੍ਹਾਲੇ ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਈ ॥੧੫॥ ਸਾਚ ਧਰਮ ਕਾ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧਿਆ ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਵਾਈ ॥੧੬॥ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 915-916}

pdArQ:- Gwl—qp AwidkW dI imhnq [ aukiq—dlIl, XukqI, SwsqRwrQ [ pUrY gurU—pUry gurU dI [ kmweI—b^SS, ^zwnw [12[

sMjm—ieMØidAW ƒ kwbU ivc r`Kx dy jqn [ suic—(srIrk Awidk bwhrlI) piv`qRqw [ soeI—auh gurU hI, gurU dI srn rihxw hI [ Awpy—(gurU) Awp hI [ krweI—krdw hY [13[

klqR—iesqRI [ ibiKAw—mwieAw [ guir—gurU ny [ swcY—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw (dy nwm) ivc [ lwie—lw ky [ qrweI—pwr lµGwieAw hY [14[

jIA—(l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ qY—(hy pRBU!) qUM [ smHwly—sWB kIqI hoeI hY [ liV—p`ly nwl [15[

swc Drm—sdw-iQr pRBU dw nwm ismrn-rUp Drm [ bWiDAw—iqAwr kIqw [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [16[

bysumwr—ijs dy guxW dI igxqI n ho sky {Sumwr—igxqI} [ jweI—jweIN, mYN jWdw hW [ bil jweI—mYN sdky jWdw hW [17[

ArQ:- hy BweI! qp AwidkW dI iksy imhnq, iv`ØidAw Awidk dI iksy cqurweI, iksy SwsqRwrQ dI mYƒ tyk-Et nhIN hY [ ieh qW pUry gurU dI b^SS hY (ik aus ny mYƒ prmwqmw dy nwm dI dwiq b^SI hY) [12[

hy BweI! pUry gurU dI srn pYxw hI myry vwsqy jp qp sMjm Aqy srIrk piv`qRqw dw swDn hY [ (pUrw gurU) Awp hI (myry auqy imhr) krdw hY (qy mYQoN pRBU dI syvw BgqI) krWdw hY [13[

(hy BweI! ijhVw BI mnu`K gurU dI srn ipAw) aus ƒ pu`qr iesqRI qy bl vwlI mwieAw dy moh ivcoN gurU ny sdw-iQr pRBU (dy nwm) ivc joV ky pwr lµGw ilAw [14[

hy pRBU! (AsI qyry pYdw kIqy hoey jIv hW) Awpxy pYdw kIqy jIvW dI qUM Awp hI sdw sMBwl kIqI hY, qUM Awp hI iehnW ƒ Awpxy p`Øly lWdw hYN [15[

(hy pRBU! qyrI imhr nwl hI ijnHW ny) qyry sdw-iQr nwm dy ismrn dw jhwz iqAwr kr ilAw, qUM auhnW ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw id`qw [16[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) auh mwlk-pRBU byAMq-guxW dw mwlk hY byAMq hY [ mYN aus qoN sdky jWdw hW, sdw sdky jWdw hW [17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh