ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 911

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਖੁਟ ਸਚੇ ਭੰਡਾਰੀ ॥੧੧॥ ਅਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਨੋ ਆਪੇ ਤੁਠਾ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੧੨॥ ਤਿਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁਖ ਲਾਗੀ ਗਾਵਨਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਆਖਣੁ ਬਿਖਮੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੪॥ ਸਬਦਿ ਲਗੇ ਸੇਈ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥੧੫॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਰਿ ਨ ਪਾਵੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੬॥ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ॥੧੭॥ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰੀ ॥੧੮॥ ਕਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਖੋਜਹਿ ਸੇਈ ਪਾਵਹਿ ਹੋਰਿ ਫੂਟਿ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 911}

pdArQ:- pdwrQu—kImqI vsq [ qy—qoN, pwsoN [ AKut—kdy nwh mu`kx vwly [ scy—sdw-iQr pRBU dy [11[

no—ƒ [ quTw—dieAwvwn huMdw hY [ kir—kr kr ky [ kl—s`qw [ DwrI—itkWdw hY [12[

gwvin—gWdy hn [ sbid—Sbd dI rwhIN [ vIcwrI—ivcwrvwn ho ky [13[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ iqs kw—aus (pRBU) dw {sMbMDk ‘kw’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ ibKmu—AOKw, kTn [ AwKxu—ibAwn krnw [14[

sbid—Sbd ivc [ syeI—auh (bMdy) [ insqry—pwr lµG gey [ Baujlu—sMswr-smuMdr [15[

ibnu swcy—sdw-iQr pRBU (dI imhr) qoN ibnw [ ko—koeI ivrlw [ vIcwrI—ivcwrvwn [16[

Duir—Dur drgwh qoN [ imil—iml ky [ sbid—Sbd dI rwhIN [ svwrI—sMvwr leI [17[

kwieAw—srIr [ kMcnu—sonw [ swcY nwie—sdw-iQr pRBU dy nwm ivc [18[

AMimRiq—Awqmk jIvn dyx vwly nwm jl nwl [19[

Kojih—l`Bdy hn [ hoir—hor bMdy [ PUit mUey—AwPr ky Awqmk mOqy mr gey hn [20[

ArQ:- hy sMq jno! sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm-^zwny kdy mu`kx vwly nhIN hn, pr ieh nwm-pdwrQ gurU pwsoN imldw hY [11[

hy sMq jno! Awpxy BgqW auqy pRBU Awp hI dieAwvwn huMdw hY Aqy auhnW dy AMdr Awp hI ikrpw kr ky (nwm jpx dI) s`iqAw itkweI r`Kdw hY [12[

(ies dw is`tw ieh inkldw hY ik) auhnW (Bgq jnW) ƒ sdw-iQr pRBU dy nwm dI sdw Bu`K l`gI rihMdI hY, auh au~cI ivcwr dy mwlk bMdy gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU dy gux gWdy rihMdy hn [13[

hy sMq jno! ieh ijMd qy ieh srIr (jIvW ƒ) sB kuJ aus prmwqmw dw hI id`qw hoieAw hY, (aus dIAW b^SSW dw) ivcwr krnw qy ibAwn krnw (bhuq) AOKw hY [14[

hy sMq jno! ijhVy mnu`K gurU dy Sbd ivc suriq joVdy hn, auhI sMswr-smuMdr qoN qr jWdy hn, pwr lµG jWdy hn [15[

hy sMq jno! koeI ivrlw ivcwrvwn ieh g`l smJdw hY ik sdw-iQr pRBU dy nwm qoN ibnw koeI hor (ies sMswr-smuMdr qoN) pwr nhIN lµGw skdw [16[

(pr hy sMq jno! ieh nwm dI dwiq jIvW dy v`s dI Kyf nhIN hY, pRBU ny) Dur-drgwh qoN (jIvW dy m`Qy qy jo lyK ilK id`qw auhI pRwpq huMdw hY, qy jIv pRBU-crnW ivc juV ky gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxw jIvn sMvwrdw hY [17[

hy sMq jno! ijhVw srIr gurU dy Sbd-rMg ivc rMigAw rihMdw hY Aqy sdw-iQr pRBU dy nwm ivc ipAwr krdw hY auh srIr sonw bx jWdw hY (su`D sony vrgw ivkwr-rihq piv`qr ho jWdw hY) [18[

(hy sMq jno! auh srIr piv`qr hY) ijhVw Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl nkw-nk BirAw rihMdw hY, pr ieh nwm-AMimRq gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU dy guxW dI ivcwr kIiqAW hI pRwpq huMdw hY [19[

(hy sMq jno!) ijhVy mnu`K (Awpxy ies srIr ivc hI) pRBU ƒ l`Bdy hn auhI aus dw imlwp pRwpq kr lYNdy hn [ (srIr qoN bwhr Bwlx vwly) hor bMdy (ByK Awidk dy) mwx ivc AwPr AwPr ky Awqmk mOq shyV lYNdy hn [20[

ਬਾਦੀ ਬਿਨਸਹਿ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥੨੧॥ ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੨੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਤਿਨੈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਡੂਬਿ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੪॥ ਜਿਚਰੁ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ਤਿਚਰੁ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਇ ਮਿਲੀਐ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੫॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥੨੬॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਵਾਰੀ ਵਾਰਿ ਘੁਮਾਈ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੨੭॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇਗਾ ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੮॥ ਆਪਿ ਜਗਾਏ ਸੇਈ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੯॥ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩੦॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 911}

pdArQ:- bwdI—{vwdu—JgVw, bihs, crcw} inrI crcw krn vwly [ ibnsih—Awqmk mOq shyV lYNdy hn [ syvih—syvw krdy hn, pRBU dI syvw-BgqI krdy hn [ gur kY hyiq—gurU dy (id`qy) pRym dI rwhIN [ ipAwrI—ipAwir, ipAwr dI rwhIN [21[

qqu—jgq dw mUl-pRBU [ igAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ mwrI—mwir, mwr ky [22[

dwqw—(nwm dI dwiq) dyx vwlw [ iqnY—iqin hI, ausy (mnu`K) ny [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} ijs auqy [23[

n syvih—syvw nhIN krdy hn, srn nhIN pYNdy [ fUib—(mwieAw dy moh ivc) fu`b ky [ mUey—Awqmk mOq shyV bYTy [24[

ijcru—ijqnw icr [ kIcY—krnI cwhIdI hY [ murwrI—{mur-Air [ ‘mur’ dYNq dw vYrI [ sRI ik®Sn} prmwqmw [25[

Anidnu—{Anuidnz} hr roz [ ipRA—ipAwry dI [ ipAwrI—ipAwir, ipAwr ivc [26[

vwrI—vwrIN, mYN vwr idAW [ vwir GumweI—vwir GumweIN, vwr ky sdky kr idAW [ ivthu—qoN [27[

aubry—bc gey [ sbid—Sbd dI rwhIN [ vIcwrI—vIcwir, (pRBU dy guxW dI) ivcwr kr ky [28[

soeI—auhI bMdy [ gur kY sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ vIcwrI—ivcwrvwn [29[

ij—jyhVy mnu`K [ jIvy—Awqmk jIvn vwly ho gey hn [30[

ArQ:- hy sMq jno! inrIAW PokIAW g`lW krn vwly mnu`K Awqmk qOr qy mr jWdy hn, pr Bgq jn gurU dI rwhIN imly pRym-ipAwr nwl prmwqmw dI syvw-BgqI krdy hn [21[

hy sMq jno! auhI mnu`K jogI hY (pRBU-crnW ivc juiVAw hoieAw hY) jo Awpxy AMdroN haumY mwr ky mwieAw dI iqRSnw dUr kr ky au~cy Awqmk jIvn nwl sWJ pWdw hY jgq dy mUl-pRBU dy guxW ƒ ivcwrdw rihMdw hY [22[

(hy pRBU! jIvW dy v`s dI g`l nhIN) ijs mnu`K auqy qyrI dieAw huMdI hY, aus ny ieh g`l smJI huMdI hY ik gurU (hI qyry nwm dI dwiq) dyx vwlw hY [23[

hy sMq jno! ijhVy mnu`K gurU dw dr nhIN m`ldy, auh mnu`K mwieAw (dy moh) ivc Psy rihMdy hn, (mwieAw dy kwrn) AhMkwrI hoey hoey auh mnu`K (mwieAw dy moh ivc) fu`b ky Awqmk mOqy mry rihMdy hn [24[

hy sMq jno! ijqnw icr srIr ivc swh Aw irhw hY auqnw icr pRBU dI syvw-BgqI krdy rihxw cwhIdw hY [ (pRBU dI BgqI dI brkiq nwl hI) pRBU ƒ jw imlIdw hY [25[

hy sMq jno! Awpxy ipAwry pRBU nwl pRIq-ipAwr dI rwhIN mnu`K idn rwq vyly (mwieAw dy moh dy h`ilAW vloN) sucyq rih skdw hY [26[

(hy sMq jno! qwhIeyN) mYN Awpxy gurU qoN sdky jWdw hW, gurU qoN Awpxw qn mn kurbwn krdw hW, Goil GumWdw hW [27[

hy sMq jno! gurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw dy guxW dI ivcwr krn vwly bMdy (sMswr-smuMdr qoN) bc inkldy hn [ (ijhVw BI mnu`K ieh au~dm krdw rihMdw hY, aus dy AMdroN) mwieAw dw moh nws ho jwiegw [28[

(hy sMq jno! ieh koeI sOKI Kyf nhIN hY [ mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) auhI mnu`K jwgdy hn, ijnHW ƒ pRBU Awp jgWdw hY, Aijhy mnu`K gurU dy Sbd dI brkq nwl ivcwrvwn ho jWdy hn [29[

hy nwnk! (AwK—hy sMq jno!) ijhVy mnu`K prmwqmw dw nwm nhIN ismrdy, auhI mnu`K Awqmk qOr qy mry rihMdy hn [ prmwqmw dI BgqI krn vwly bMdy prmwqmw dy guxW dI ivcwr dw sdkw Awqmk jIvn vwly ho gey hn [30[4[13[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਦੇਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸਬਾਈ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੩॥ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਈ ॥੪॥ ਤਿਸਹਿ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥੬॥ ਆਪੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 911-912}

pdArQ:- gur qy—gurU pwsoN [ iqRpiq rhy—(mwieAw dI iqRSnw vloN) r`j gey [ AwGweI rhy—AwGwie rhy, pUrn qOr qy r`j gey [1[

sMqhu—hy sMq jno! gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ Gt AMqir—ihrdy ivc [ pUry kI—swry guxW dy mwlk-pRBU dI [ vifAweI—imhr, bzurgI [1[rhwau[

Awpy—(pRBU) Awp hI [ krqw—(jIvW ƒ) pYdw krn vwlw [ Bugqw—(jIvW ivc bYT ky) Bogx vwlw [ sbweI—swrI lokweI ƒ [2[

n krxw jweI—nhIN kIqw jw skdw [ Avru—kuJ hor [3[

swjy—swjdw hY, bxWdw hY, pYdw krdw hY [ isir—isr auqy [ isir isir—hryk dy isr auqy [ DMDY—(mwieAw dy) jMjwl dI (potlI) [ lweI—cMbVI hoeI hY [4[

iqsih—{iqsu hI} aus pRBU ƒ hI [ sryvhu—syvw-BgqI kro [ siqguir—gur ny [ myil—pRBU dy imlwp ivc [5[

Awpu—Awpy ƒ [ aupwey—prgt krdw hY [ AlKu—ijs dw shI srUp disAw nwh jw sky [6[

mwir—mwr ky, Awqmk mOq dy ky [ jIvwly—Awqmk jIvn dyNdw hY [ iqs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  auf igAw hY} [ iqlu—rqw Br BI [ qmweI—qmHw, lwlc [7[

ArQ:- hy sMq jno! ijhVw mnu`K gurU dy snmuK rihMdw hY, auh ivkwrW qoN ^lwsI hwsl kr lYNdw hY, auh au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr lYNdw hY, aus dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm hI visAw rihMdw hY, (pr gurU BI qdoN hI imldw hY jy) swry guxW dy mwlk-pRBU dI imhr hovy [1[rhwau[

hy sMq jno! prmwqmw dw nwm-^zwnw gurU pwsoN imldw hY, (ijnHW ƒ ieh ^zwnw iml jWdw hY, auh mwieAw dI iqRSnw vloN) pUrn qOr qy r`j jWdy hn [1[

(hy sMq jno!) prmwqmw Awp hI sB jIvW dw pYdw krn vwlw hY, (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky) Awp hI (swry Bog) Bogx vwlw hY, swrI lokweI ƒ (Awp hI) irzk dyx vwlw hY [2[

hy sMq jno! auh pRBU Awp hI jo kuJ krnw cwhuMdw hY kr irhw hY, iksy jIv pwsoN aus dy ault kuJ hor nhIN kIqw jw skdw [3[

hy sMq jno! pRBU Awp hI (sB jIvW dI) GwVq GVdw hY, Awp hI ieh jgq pYdw krdw hY, hryk jIv dy isr auqy aus ny Awp hI (mwieAw dy) jMjwl dI (potlI) cMboVI hoeI hY [4[

hy sMq jno! aus prmwqmw ƒ hI ismrdy rho, qdoN hI Awqmk Awnµd kr skogy [ (pr ismrdw auhI hY ijs ƒ) gurU ny prmwqmw dy crnW ivc joiVAw hY [5[

hy sMq jno! pRBU Awp hI Awpxw Awp (iksy jIv dy ihrdy ivc) prgt krdw hY, auh Al`K hY, aus dw shI srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [6[

(hy sMq jno! jIvW ƒ) Awqmk mOq dy ky (iPr) Awp hI pRBU Awqmk jIvn dyNdw hY [ aus ƒ iksy qrHW dw koeI rqw Br BI lwlc nhIN hY [7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh