ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 910

ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋ ਗਤਿ ਪਾਏ ਸਬਦੇ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ॥੨੧॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਨਵੰ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨੨॥ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਈ ॥੨੩॥ ਲੋਇਣ ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਚਿਤੁ ਅਦਿਸਟਿ ਲਗਾਈ ॥੨੪॥ ਅਦਿਸਟੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੨੫॥ ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨਿ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨੬॥ ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੨੭॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 910}

pdArQ:- lwgY—l`gdw hY, suriq joVdw hY [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ sbdy—Sbd dI rwhIN [ sic—sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc [21[

kwieAw—srIr [ nvMiniD—nO ^zwny (kubyr dyvqy) [22[

mnsw—mn dw mwiek Purnw [ mwir—mwr ky [ sihj—Awqmk Afolqw ivc [ rsnw—jIB [23[

loiex—A`KW [ ibsmwdI—hYrwn (ho ky), ivsmwd-AvsQw ivc phuMc ky [ Aidsit—AidRSt pRBU ivc [24[

inrwlmu—inrlyp [25[

hau—mYN [ swlwhI—swlwhIN, mYN slwhuMdw hW [ ijin—ijs (gurU) ny [ swcI bUJ—sdw-iQr pRBU dI sUJ [26[

nwvhu—pRBU dy nwm qoN hI [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [27[

ArQ:- (hy sMq jno! ijhVw mnu`K gurU dI) bwxI ivc suriq joVdw hY, auh au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY; gurU dy Sbd dI rwhIN auh sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdw hY [21[

(hy sMq jno! ijhVw mnu`K gurU dy) Sbd dI rwhIN Awpxy srIr-ngr ƒ Kojdw hY (Awpxy jIvn dI pVqwl krdw rihMdw hY, auh mnu`K) prmwqmw dw nwm-^zwnw l`B lYNdw hY [22[

auh mnu`K mn dy mwiek Purny ƒ mwr ky Awpxy mn ƒ Awqmk Afolqw ivc itkw lYNdw hY; auh mnu`K jIB ƒ pdwrQW dy rsW vloN htw ky prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc joVdw hY [23[

aus mnu`K dIAW A`KW (dunIAw dy pdwrQW vloN ht ky) Ascrj-rUp prmwqmw ƒ (hr QW) vyKdIAW hn, aus dw ic`q AidRSt pRBU ivc itikAw rihMdw hY [24[

(hy sMq jno! aus mnu`K dI) joiq aus nUro-nUr-pRBU ivc imlI rihMdI hY jo iehnW A`KW nwl nhIN id`sdw, qy, jo sdw inrlyp rihMdw hY [25[

hy sMq jno! mYN BI Awpxy aus gurU ƒ hI sdw vifAwauNdw rihMdw hW ijs ny (mYƒ) sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI sUJ b^SI hY [29[

hy sMq jno! nwnk iek ieh bynqI krdw hY (ik prmwqmw dw nwm jipAw kro) nwm qoN hI au~cI Awqmk AvsQw pRwpq huMdI hY, nwm qoN hI (lok prlok ivc) ie`zq imldI hY [27[2[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਕਿਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥੨॥ ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥੩॥ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੬॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 910}

pdArQ:- dulµB—durl`B, jo bVI muSikl nwl imly [ sMqhu—hy sMq jno! kCU n—kuJ BI nhIN [ khxw jweI—ikhw jw skdw [1[

gurmuiK—auh mnu`K jo gurU dI srn pYNdw hY [ pUrw—swry guxW nwl BrpUr pRBU [ nwmo—nwm hI, nwm jpxw hI [ pUj—pUjw [ krweI—(gurU) krWdw hY [1[rhwau[

ikAw pUj—pUj krn vwsqy ikhVI cIz? hau cVweI—hauN cVHweIN, mYN Bytw krW [2[

swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ swcy BwvY—swcy (Bwxw) BwvY, jy sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI rzw cMgI l`gx l`g pey [ sw—auhI, rzw im`TI l`gxI hI [ min—mn ivc [ vsweI—vsWdw hY [3[

sBu loku—swrw jgq [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ Qwie—QW ivc, QW isr [ Qwie n pweI—kbUl nhIN huMdI [4[

sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ mrY—(ivkwrW dI pRyrnw vloN) mrdw hY, ivkwrW dw pRBwv Awpxy au~qy pYx nhIN dyNdw [ inrmlu—piv`qr [5[

pivq—piv`qr [ pwvn—piv`qr [ sy—auh {bhu-vcn} [ swcy—sdw-iQr pRBU nwl iek-imk [ ilv lweI—suriq joVI [6[

n hovI—nhIN ho skdI [ Brim—BulyKy ivc (pY ky) [ BulI—kurwhy peI hoeI hY [ lokweI—dunIAw [7[

ArQ:- hy sMq jno! ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh swry guxW nwl BrpUr pRBU ƒ l`B lYNdw hY [ nwm jpo, nwm hI jpo—gurU ieh pUjw krWdw hY [1[rhwau[

hy sMq jno! prmwqmw dI pUjw-BgqI bVI AOiKAweI nwl imldI hY [ pRBU dI pUjw ikqnI durl`B hY—ies bwbq kuJ BI d`isAw nhIN jw skdw [1[

(hy sMq jno! dunIAw dy lok Pu`l p`qrW Awidk nwl dyviqAW dI pUjw krdy hn, pr) hy sMq jno! mYN (prmwqmw dI pUjw krn vwsqy) ikhVI cIz aus A`gy Bytw krW? aus pRBU dy nwm qoN ibnw (nwm dy twkry qy) hor hryk cIz mYlI hY [2[

hy sMq jno! jy iksy mnu`K ƒ sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI rzw cMgI l`gx l`g pey qW aus v`loN iehI prmwqmw dI pUjw hY [ (gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K prmwqmw dI) rzw ƒ hI Awpxy mn ivc vsWdw hY (rzw ƒ hI cMgI jwxdw hY) [3[

hy sMq jno! swrw jgq (Awpxy vloN) pUjw krdw hY, pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dI kIqI hoeI koeI BI pUjw (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl nhIN huMdI [4[

hy sMq jno! ijhVw mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN ivkwrW dw pRBwv Awpxy au~qy nhIN pYx dyNdw aus dw mn piv`qr ho jWdw hY [ aus dI ieh pUjw pRBU-dr qy prvwn ho jWdI hY [5[

hy sMq jno! Aijhy bMdy piv`qr jIvn vwly ho jWdy hn, sdw-iQr rihx vwly pRBU nwl iek-imk ho jWdy hn; gurU dy Sbd dI rwhIN auh bMdy iek prmwqmw ivc suriq joVI r`Kdy hn [6[

hy sMq jno! prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw prmwqmw dI iksy hor iksm dI pUjw nhIN ho skdI [ (nwm qoN KuMJ ky) BulyKy ivc pY ky dunIAw kurwhy peI rihMdI hY [7[

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੮॥ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥ ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥੧੦॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥ ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤਹੁ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ਸੰਤਹੁ ਕੂੜਿ ਕਰਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥੧੩॥ ਪਾਖੰਡਿ ਕੀਨੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਛੋਡੈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 910}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ Awpu—Awpxy Awp ƒ; Awpxy jIvn ƒ [ pCwxY—prKdw rihMdw hY, pVqwldw rihMdw hY [ nwim—nwm ivc [8[

Awpy—(pRBU) Awp hI [ inrmlu—piv`qr [ gur sbdI—gurU dy Sbd dI rwhIN [ Qwie pweI— kbUl krdw hY [9[

krih—krdy hn [ pru—prMqU [ ibiD—shI qrIkw [ dUjY Bwie—(pRBU qoN ibnw) iksy hor ipAwr ivc [ Bwie—{l&z ‘Bwau’ qoN AiDkrx kwrk, iek-vcn} [ mlu—ivkwrW dI mYl [10[

su—auh mnu`K [ min—mn ivc [ Bwxw—pRBU dI rzw [ vsweI—vsWdw hY [11[

qy—qoN [ Bwxy qy—Bwxw mMnx qoN [ siB—swry [ AMqy—A^Ir vyly [ sKweI—swQI [12[

kUiV—kUV ivc, mwieAw dy moh ivc (Psy hoey) [ krih—krdy hn [13[

pwKMif—pKMf dy kwrn [ pwKMif kInY—pKMf krn dy kwrn [ lY jweI—lY jwiegw [ piq—ie`zq [ gvweI—gvwie, gvw ky [14[

ArQ:- hy sMq jno! gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K Awpxy jIvn ƒ pVqwldw rihMdw hY, qy, prmwqmw dy nwm ivc suriq joVI r`Kdw hY [8[

hy sMq jno! piv`qr pRBU Awp hI (jIv ƒ gurU dy Sbd ivc joV ky aus pwsoN AwpxI) pUjw-BgqI krWdw hY, qy, gurU dy Sbd ivc aus dI lInqw dy kwrn aus dI kIqI pUjw prvwn krdw hY [9[

(hy sMq jno! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K pRBU dI) pUjw qW krdy hn, prMqU (pUjw dw) shI qrIkw nhIN jwxdy [ mwieAw dy ipAwr ivc Ps ky (mnmuK mnu`K Awpxy mn ƒ ivkwrW dI) mYl cMboVI r`Kdw hY [10[

(hy sMq jno!) ijhVw mnu`K gurU dy snmuK huMdw hY auh prmwqmw dI BgqI krnI jwxdw hY (auh jwxdw hY ik pRBU dI rzw ivc rwzI rihxw pRBU dI BgqI hY, ies vwsqy auh pRBU dI) rzw ƒ Awpxy mn ivc vsWdw hY [11[

hy sMq jno! gurmuK mnu`K Bwxw mMnx qoN (hI ies lok ivc) swry suK pRwpq kr lYNdw hY; A^Ir vyly BI pRBU dw nwm aus dw swQI bxdw hY [12[

hy sMq jno! (ijhVy mnu`K gurU dI srn pY ky) Awpxy jIvn ƒ nhIN pVqwldy, mwieAw dy moh ivc Psy hoey auh mnu`K Awpxy Awp dI hI soBw krdy rihMdy hn [13[

hy sMq jno! (Drm dw) pKMf kIiqAW mOq (dw sihm) ^lwsI nhIN krdw [ jm (nwm-hIx bMidAW ƒ) ieQoN auhnW dI ie`zq gMvw ky (prlok ivc) lY jwiegw [14[

ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥ ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੧੬॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਅਤਿ ਪਾਪ ਨਿਖੰਜਨੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 910}

pdArQ:- ijn—{‘ijn’ bhu-vcn; ‘ijin’ iek-vcn} [ AMqir—AMdr [ Awpu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy jIvn ƒ [ giq—hwlq [ imiq—mwp [ giq imiq—prmwqmw ikho ijhw hY qy kyfw v`fw (byAMq) hY—ieh sUJ [15[

suMn—suM\, auh hwlq jdoN mwieAw dy Purny nwh au~Tx [ suMn smwiD—auh iekwgRqw ij`Qy mn ivc mwieAw vwly Purny nhIN au~Tdy [ joiq—ijMd [ joqI—pRBU dI joiq ivc [16[

suix—sux ky [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly bMdy [17[

Awpu—Awpw-Bwv [ gvwvY—dUr krdw hY [ dir swcY—sdw-iQr pRBU dy dr qy [18[

swcI bwxI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ scu—sdw-iQr pRBU (dw nwm) [ sic nwim—sdw-iQr pRBU dy nwm ivc [ ilv—lgn, suriq [19[

BYBMjnu—swry frW dw nws krn vwlw pRBU [ Aiq pwp inKMjnu—v`fy v`fy pwpW dw nws krn vwlw pRBU [ sKweI—swQI [ AMiq—Aw^r ƒ [20[

sBu ikCu—hryk cIz [ Awpy—Awp hI [ vrqY—mOjUd hY [ nwim—nwm ivc (juiVAW) [21[

ArQ:- hy sMq jno! ijnHW bMidAW dy ihrdy ivc gurU dw Sbd v`s pYNdw hY, auh Awpxy jIvn ƒ pVqwldy rihMdy hn, auhnW ny hI ieh g`l smJI hY ik prmwqmw ikho ijhw hY qy kyfw v`fw (byAMq) hY [15[

(hy sMq jno! ijnHW dy AMdr gur-Sbd v`sdw hY auhnW dw) ieh mn AijhI iekwgRqw bxWdw hY ijQy mwieAw dy Purny nhIN au~Tdy, auhnW dI ijMd pRBU dI joiq ivc lIn hY [16[

(hy sMq jno!) gurU dy snmuK rihx vwly auh bMdy swD sMgiq ivc iml bYTdy hn, (sq-sMgIAW pwsoN) pRBU dw nwm sux sux ky auh BI nwm aucwrdy rihMdy hn [17[

(hy sMq jno!) gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K pRBU dI is&iq-swlwh dy gIq gWdw rihMdw hY, Awpxy AMdroN haumY AhMkwr dUr krdw hY, qy, sdw-iQr pRBU dy dr qy soBw pWdw hY [18[

(hy sMq jno! gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K) sdw-iQr hrI dI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdw hY, sdw-iQr pRBU dw nwm aucwrdw hY, sdw-iQr pRBU dy nwm ivc suriq joVI r`Kdw hY [19[

(hy sMq jno!) jIvW dy swry fr nws krn vwlw qy Gor pwp dUr krn vwlw prmwqmw Aw^r (auhnW dw) swQI bxdw hY (jo aus dI is&iq-swlwh ivc juVy rihMdy hn) [20[

hy sMq jno! ieh sB kuJ (jo id`s irhw hY, ies ivc) pRBU Awp hI Awp hr QW mOjUd hY [ hy nwnk! aus dy nwm ivc juiVAW lok prlok ivc Awdr imldw hY [21[3[12[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਮ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਅਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਿਲਿ ਸਬਦੇ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੀ ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰੀ ॥ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਫਿਰਿ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੨॥ ਇਕਿ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਫਿਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤਿਨ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥ ਇਕਿ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ॥੪॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਜੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੫॥ ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਕਬ ਹੀ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਵਾਰੀ ॥੬॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆਨਿ ਤਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੭॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਭੰਡਾਰੀ ॥੮॥ ਤਿਸ ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਹਉ ਗਾਵਾ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਲਾਹੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰੀ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 910-911}

pdArQ:- hm—AsI sMswrI jIv [ kucl—kuc`lxy, koJI jIvn-cwl vwly [ kucIl—gMdy [ imil—iml ky [ sbdy—gurU dy Sbd ivc hI [1[

sMqhu—hy sMq jno! gurmuiK—gurU dy snmuK irhW [ nwim—prmwqmw dy nwm dI rwhIN [ insqwrI—pwr-auqwrw ho jWdw hY [ scw—sdw kwiem rihx vwlw [ Gt AMqir—ihrdy ivc [ krqY—krqwr ny [ svwrI—pYj r`K leI [1[rhwau[

pwrs—lohy ƒ sonw kr dyx vwlI p`QrI, ivkwrI mnW ƒ piv`qr krn vwlw gurU pwrs [ prsy—pris, Cuh ky [2[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} [ iqn—auhnW ny [ jUAY—jUey ivc [3[

Anidnu—hr roz [ auir—ihrdy ivc [4[

rwqy—rMgy hoey [ shjy—sihj, Awqmk Afolqw ivc [ mwqy—msq [5[

BY ibnu—pRBU dw fr r`Kx qoN ibnw [ kb hI—kdy BI [ BY—fr ivc [ Bwie—pRym ivc [6[

sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ igAwin—Awqmk jIvn dI sUJ nwl [ qiq—jgq dy mUl pRBU ivc juV ky [ bIcwrI—ivcwrvwn [7[

Awpy—Awp hI [ krqw—krqwr [ bKis—bKsy, b^sdw hY [ BMfwrI—^zwny [8[

iqs ikAw guxw kw—aus pRBU dy guxW dw {sMbMDk ‘ikAw’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ hau—mYN [ gwvw—gwvW, mYN gWdw hW [9[

jpI—jpIN, mYN jpdw hW [ swlwhI—swlwhIN, mYN slwhuMdw hW [ Awpu—Awpw-Bwv [10[

ArQ:- hy sMq jno! gurU dy snmuK irhW prmwqmw dy nwm dI rwhIN (sMswr-smuMdr qoN) pwr-auqwrw ho jWdw hY [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc sdw-iQr pRBU dw nwm v`s pYNdw hY, (smJo) krqwr ny Awp hI aus dI ie`zq r`K leI [1[rhwau[

hy sMq jno! AsI sMswrI-jIv (Awm qOr qy) kuc`lxy gMdy Awcrn vwly AhMkwrI hoey rihMdy hW [ (iksy vfBwgI ny) gurU dy Sbd ivc juV ky ivkwrW dI mYl Awpxy mn qoN auqwrI huMdI hY [1[

ijs mnu`K auqy pRBU jI AwpxI ikrpw krdy hn, auh mnu`K gurU-pwrs ƒ Cuh ky Awp BI pwrs bx jWdw hY [2[

hy sMq jno! ijhVy AnykW jIv Dwrimk bwxw pweI iPrdy hn qy aus ByK dy kwrn AhMkwrI hoey iPrdy hn, auhnW ny mnu`Kw jnm dI Kyf jUey ivc hwr leI (jwxo) [3[

pr, hy sMq jno! keI bMdy AYsy hn jo idn rwq hr vyly prmwqmw dy nwm ƒ Awpxy ihrdy ivc itkw ky prmwqmw dI BgqI krdy rihMdy hn [4[

ijhVy mnu`K hr vyly nwm-rMg ivc rMgy rihMdy hn, auh Awqmk Afolqw ivc msq rihMdy hn, Awqmk Afolqw ivc itk ky auh Awpxy AMdroN haumY dUr kr lYNdy hn [5[

hy sMq jno! pRBU dw fr-Adb ihrdy ivc r`Kx qoN ibnw pRBU dI BgqI nhIN ho skdI [ fr-Adb, pRym Aqy BgqI ivc itkx vwilAW ny AwpxI izMdgI sohxI bxw leI [6[

pRBU ivc juV ky Awqmk jIvn dI sUJ dI rwhIN ijhVy bMdy ivcwrvwn ho gey, auhnW ny gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxy AMdroN mwieAw dw moh swV ilAw [7[

pr hy sMq jno! pRBU Awp hI (jIvW pwsoN) AwpxI BgqI krWdw hY, Awp hI BgqI dy ^zwny b^Sdw hY [8[

hy sMq jno! mYN aus pRBU dy guxW dw AMq nhIN pw skdw [ (aus dI imhr nwl hI) mYN aus dy gux gWdw hW, gurU dy Sbd dI rwhIN (aus dy guxW dI) ivcwr krdw hW [9[

hy sMq jno! (aus dI ikrpw nwl hI) mYN aus dw nwm jpdw hW, aus dI is&iq-swlwh krdw hW, Aqy Awpxy AMdroN haumY dUr krdw hW [10[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh