ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 908

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰਿ ਤੂ ਦਇਆ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਬਿਭੂਤਿ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੀਨਿ ਭਵਣ ਜਿਣਿ ਲਇਆ ॥੧॥ ਐਸੀ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥ ਜਿਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਰਿ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੁਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰਿ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਙੀ ਸੁਰਤਿ ਵਜਾਈ ॥੨॥ ਮਨੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਮੰਗਣਿ ਚੜਹਿ ਜੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥ ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਧਿਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥ ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਿ ਡੰਡੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥੫॥ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 908}

pdArQ:- srm—imhnq (au~cw Awqmk jIvn bxwx leI imhnq) [ jogI—hy jogI! iKMQw—k&nI, godVI [ kir—bxw [ Awvxu jwxu—jnm mrn dw gyV (jnm mrn dy gyV dw fr) [ ibBUiq—suAwh [ qIin Bvx—iqMn Bvx, (AwkwS, pwqwl, mwq lok,) swrw jgq, jgq dw moh [ ijix lieAw—ij`q ilAw [1[

ikMgurI—vIxw [ ijqu ikMgurI—ijs ikMgurI dI rwhIN, ijs vIxw dy vjwx nwl [ Anhdu—ibnw vjwey v`jdw rwg, iek-rs ho irhw rwg, au~cy Awqmk jIvn dw iek-rs Awnµd [ vwjY—v`jx l`g pYNdw hY [ ilv—lgn [1[rhwau[

squ—dwn, syvw [ pqu—pwqr, K`pr [ kir—bxw [ hy jogI—hy jogI! AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ Bugiq—cUrmw, Bojn [ isM|I—Cotw ijhw isM| jo BMfwrw vrqx vyly jogI vjWdw hY [2[

idRVu—p`kw [ Awsix—Awsx auqy [ bYsu—bYT [ klpxw—mn dI iK`J [ kwieAw—srIr [ mMgix cVih—mMgx vwsqy c`l peyN [ plY pweI—p`ly pYNdw hY, imldw hY [3[

iequ—ies dI rwhIN [ iequ ikMgurI—ies ikMgurI dI rwhIN (ijhVI qUM vjw irhw hYN) [ ivchu—mn ivcoN [4[

Bau—fr [ Bwau—ipAwr [ duie—dovyN [ pq—{vyKo bMd nµ: 2 [ ‘pqu’ iek-vcn hY} qUMby (jo ikMgurI dI lµmI fMfI auqy l`gy huMdy hn) [ fMfI—ikMgrI dI fMfI [ gurmuK—gurU dy snmuiK [ qMqI—qwr, vIxw dI qwr [ ien ibiD—ies qrIky nwl [ KMfI—nws ho jWdI hY [5[

buJY—smJ ley, dy Anuswr c`l pey [ eyks isau—iek prmwqmw nwl hI [ shsw—sihm [ inrmlu—piv`qr [ jog jugqI—jog dI jugqI, pRBU-imlwp dw FMg [ iev—ies qrHW [6[

ArQ:- hy jogI! qUM AijhI vIxw vjwieAw kr, ijs vIxw dy vjwx nwl (mnu`K dy AMdr) au~cy Awqmk jIvn dw ie`k-rs Awnµd pYdw ho jWdw hY, Aqy mnu`K prmwqmw ivc suriq joVI r`Kdw hY [1[rhwau[

hy jogI! (iehnW k`c dIAW muMdRW dy QW) qUM Awpxy kMnW ivc (au~cw Awqmk jIvn bxwx leI) imhnq dIAW muMdRW pw lY, Aqy dieAw ƒ qUM AwpxI k&nI bxw [ hy jogI! jnm mrn dy gyV dw fr cyqy r`K—ieh suAwh qUM Awpxy ipMfy auqy ml [ (jy qUM ieh au~dm kryNgw, qW smJ leIN ik) qUM jgq dw moh ij`q ilAw [1[

hy jogI! (dUijAW dI) syvw (kirAw kr, Aqy Awpxy AMdr) sMqoK (Dwrn kr, iehnW dohW) ƒ K`pr Aqy JolI bxw [ Awqmk jIvn dyx vwlw nwm (Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Ko) ieh cUrmw pw (qUM Awpxy K`pr ivc) [ hy jogI! pRBU-crnW ivc ic`q joVI r`Kx ƒ qUM (Awpxy h`Q dw) fMfw bxw; pRBU ivc suriq itkweI r`K—ieh isM|I vjwieAw kr [2[

hy jogI! (pRBU dI Xwd ivc) Awpxy mn ƒ p`kw kr—(ies) Awsx auqy bYiTAw kr, (ies A`iBAws nwl) qyry mn dI iK`J dUr ho jwiegI [ (qUM Awtw mMgx leI ngr vl qur pYNdw hYN, ies dy QW) jy qUM Awpxy srIr-ngr dy AMdr hI (itk ky prmwqmw dy dr qoN aus dy nwm dw dwn) mMgxw SurU kr dyvyN, qW, hy jogI! qYƒ (prmwqmw dw) nwm pRwpq ho jwiegw [3[

hy jogI! (ijhVI ikMgurI qUM vjw irhw hYN) ies ikMgurI dI rwhIN pRBU crnW ivc iDAwn nhIN juV skdw, nwh hI ies qrHW sdw-iQr pRBU dw imlwp ho skdw hY [ hy jogI! (qyrI) ies ikMgurI dI rwhIN mn ivc SWqI pYdw nhIN ho skdI, nwh hI mn ivcoN AhMkwr dUr ho skdw hY [4[

hy jogI! qUM Awpxy ies srIr ƒ (ikMgurI dI) fMfI bxw Aqy (ies srIr-fMfI ƒ) fr Aqy ipAwr dy do qUMby joV (Bwv, Awpxy AMdr pRBU dw fr Aqy ipAwr pYdw kr) [ hy jogI! jy qUM hr vyly gurU dy snmuK hoieAw rhyN qW (ihrdy dI pRym-) qwr v`j peygI, ies qrHW (qyry AMdroN) iqRSnw mu`k jwiegI [5[

hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dI rzw dy Anuswr qurdw hY Aqy iek prmwqmw dy crnW ivc ic`q joVI r`Kdw hY auh mnu`K (Asl) jogI AKvWdw hY, (aus dy AMdroN) sihm dUr ho jWdw hY, aus dw ihrdw piv`qr ho jWdw hY qy, ies qrHW auh mnu`K prmwqmw nwl imlwp dw FMg l`B lYNdw hY [6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh