ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 907

ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਰਸਿ ਲੀਣਾ ॥੧॥ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਲੀਣਾ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਹੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਦੇਖਿ ਪਤੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੁਰਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮੈਸਰਿ ਅਨਹਤ ਸਬਦਿ ਰੰਗੀਣਾ ॥੨॥ ਸਤੁ ਬੰਧਿ ਕੁਪੀਨ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਜਿਹਵਾ ਰੰਗਿ ਰਸੀਣਾ ॥੩॥ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਜਿਨਿ ਰਚੁ ਰਾਚੇ ਕਿਰਤੁ ਵੀਚਾਰਿ ਪਤੀਣਾ ॥੪॥ ਏਕ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਹਿ ਏਕਾ ਏਹ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਈ ॥੫॥ ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਖਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਦਿਖਾਈ ॥੭॥ ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੮॥ ਮੋਹਿ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥੯॥ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥੧੦॥੮॥ {ਪੰਨਾ 907}

not:- ieh AStpdI d`Kx ivc gweI jwx vwlI rwmklI ivc hY [

pdArQ:- swcu—sdw-iQr pRBU [ sbid—Sbd dI rwhIN, is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ swc ris—sdw-iQr pRBU dy nwm-rs ivc [ lIxw—msq [1[

dieAwlu—dieAw dw somw [ rMig—rMg ivc, pRym ivc [ Aih—idn [ inis—rwq [ dyiK—vyK ky [1[rhwau[

ggn—AwkwS, icq-AwkwS, dsm duAwr, au~cI Awqmk AvsQw [ ggnpuir—AwkwS-mMfl ivc, au~cI Awqmk AvsQw ivc [ smY—sm, ieko ijhI [ sir—brwbr [ smY sir—ieko ijhI [ Anhq sbid—aus Sbd (dI Dun) ivc jo iek-rs ho irhw hY [ Anhq—ibnw vjwey v`jx vwlw, iek-rs [2[

squ—aucw Awcrn [ bMiD—bMnH ky [ kupIn—lµgotI [ Birpuir—srb-ivAwpk pRBU ivc [ rsIxw—rsI hoeI hY [3[

imlY gur swcy—s`cy gurU ƒ imilAw hoieAw hY [ ijin—ijs (prmwqmw) ny [ rcu rwcy—jgq-rcnw rcI hY [ ikrqu vIcwir—hrI dI ikrq ƒ ivcwr ky [4[

siqguir—siqgurU ny [ dyiK—(Awp) vyK ky [5[

ijin—ijs (pRBU) ny [ lKnu n jweI—ibAwn nhIN kIqw jw skdw [6[

dIpk qy—dIvy qoN [ iqRBvx—iqMnW BvnW ivc [7[

qKiq—q^q auqy [ inrBau qwVI—infrqw dI qwVI [8[

moih gieAw—(swƒ) moh ilAw hY [ ikMgurI vweI—ikMgurI vjw id`qI hY, izMdgI dI rO clw id`qI hY [9[

sKweI—swKI, im`qr [ siqgur sKweI—gurU dw im`qr [10[

ArQ:- myrw gurU dieAw dw Gr hY, auh sdw pRym-rMg ivc rMigAw rihMdw hY [ (myry gurU dI) suriq idn rwq iek prmwqmw (dy crnW) ivc l`gI rihMdI hY, (myrw gurU) sdw-iQr prmwqmw dw (hr QW) dIdwr kr ky (aus dIdwr ivc) msq rihMdw hY [1[rhwau[

(myrw gurU) prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy nwm-rs ivc lIn rihMdw hY myry gurU ny mYƒ ieh XkIn krw id`qw hY ik kwm-vwSnw qoN bcy rihxw, au~cw Awcrn, ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN rokxw, qy sdw-iQr pRBU dw ismrn—iehI hY shI jIvn [1[

(myry gurU) sdw au~cI Afol Awqmk AvsQw ivc itikAw rihMdw hY, (myry gurU dI) (ipAwr-BrI) ingwh (sB vl) ieko ijhI hY [ (myrw gurU) aus Sbd ivc rMigAw hoieAw hY ijs dI Duin aus dy AMdr iek-rs ho rhI hY [2[

au~cw Awcrn (-rUp) lµgot bMnH ky (myrw gurU) srb-ivAwpk prmwqmw (dI Xwd) ivc lIn rihMdw hY, aus dI jIB (pRBU dy) pRym ivc rsI rihMdI hY [3[

kdy aukweI nwh Kwx vwly (myry) gurU ƒ auh prmwqmw sdw imilAw rihMdw hY ijs ny jgq-rcnw rcI hY, aus dI jgq-ikrq ƒ vyK vyK ky (myrw gurU aus dI srb-smr`Qw ivc) inScw r`Kdw hY [4[

isRStI dy swry hI jIv iek prmwqmw ivc hn (Bwv, iek pRBU hI sB dI izMdgI dw AwDwr hY), swry jIvW ivc iek prmwqmw ivAwpk hY—ieh kOqk (myry) gurU ny (Awp) vyK ky (mYƒ) ivKw id`qw hY [5[

(myry gurU ny hI mYƒ d`isAw hY ik) ijs pRBU ny swry KMf mMfl bRihmMf bxwey hn aus dw shI srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [6[

(gurU ny AwpxI rOSn joiq dy) dIvy qoN (myry AMdr) dIvw jgw id`qw hY qy mYƒ auh (r`bI) joiq ivKw id`qI hY, jo iqMnW BvnW ivc mOjUd hY [7[

(myrw gurU iek AYsw nwQW dw BI nwQ hY jo) sdw At`l rihx vwly Afolqw dy q^q auqy bYTw hoieAw hY jo sdw-iQr rihx vwly mihl ivc bYTw hoieAw hY, (auQy Awsx jmweI) bYTy (myry gurU-jogI) ny infrqw dI smwDI lweI hoeI hY [8[

mwieAw qoN inrlyp myry jogI gurU ny (swry sMswr ƒ) moh ilAw hY, aus ny hryk dy AMdr (Awqmk jIvn dI rO) ikMgurI vjw id`qI hY [9[

hy nwnk! sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw (myry) gurU dw im`qr hY, gurU dI rwhIN pRBU dI srn pY ky jIv (mwieAw dy moh qoN) bc jWdy hn [10[8[

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਉਹਠਿ ਹਸਤ ਮੜੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੇਤੀ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰੀ ਸੰਤਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਮਤਾ ਮਾਰਿ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੈ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩॥ ਸਿੰਙੀ ਸੁਰਤਿ ਅਨਾਹਦਿ ਵਾਜੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੪॥ ਪਰਪੰਚ ਬੇਣੁ ਤਹੀ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਪਰਜਾਰੀ ॥੫॥ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਦੀਪਕੁ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰੀ ॥੬॥ ਰਵਿ ਸਸਿ ਲਉਕੇ ਇਹੁ ਤਨੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨਿਰਾਰੀ ॥੭॥ ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਅਉਧੂ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਪਾਰੀ ॥੮॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥ ਸਬਦਿ ਰਵੈ ਆਸਣਿ ਘਰਿ ਰਾਜਾ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੦॥ ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਕਹੇ ਕਹਿ ਬਪੁਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥੧੧॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ॥੧੨॥ ਕਾਇਆ ਸੋਧਿ ਤਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਆਤਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੪॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੧੫॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਤੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥੧੬॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਗ ਸਬਦਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧੭॥ ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੧੮॥ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਨ ਪਾਖੰਡੁ ਅਉਧੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ਅਉਧੂ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੦॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੧॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲੁ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸਬਦਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥੨੨॥ ਸਬਦਿ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੩॥ ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅਉਧੂ ਨਿਕਸੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੪॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨੫॥੯॥ {ਪੰਨਾ 907-908}

pdArQ:- AauhiT—ihrdy ivc [ AauhT—{AvD´} ihrdw [ hsq—{ÔQ} itikAw hoieAw [ AauhiT-hsq—{AvG´ÔQ} ihrdy ivc itikAw hoieAw [ mVI—srIr [ CwieAw—bxwieAw [ Drix—DrqI [ kl—s`iqAw [ DwrI—Dwrn vwlw, Awsrw dyx vwlw [1[

kyqI—byAMq lukweI [ auDwrI—(prmwqmw ny haumY mmqw Awidk qoN) bcweI [1[rhwau[

soKY—sukw dyNdw hY [ iqRBvix—iqMnW BvnW vwly sMswr ivc [2[

mnsw—mn dw (mwiek) Purnw [ mwir—mwr ky [ mnY mih—mn hI mih, mn ivc hI [ sbid—Sbd dI rwhIN [ vIcwrI—ivcrwvwn [3[

isM|I—isM|I dI Skl dI CotI ijhI qUqI jo jogI lok sdw Awpxy pws r`Kdy hn [ Anwhid—{An Awhq} nws-rihq prmwqmw ivc [ Git Git—hryk Gt ivc [4[

prpMc—jgq-rcnw [ byxu—bIxw [ prpMc byxu—auh prmwqmw ijs ivc jgq-rcnw dI bwxI sdw v`j rhI hY [ qh—{not:- l&z ‘qh’ d`sdw hY ik l&z ‘prpMcbyxu’ dy nwl l&z ‘jh’ vrqxw hY} auQy, aus prmwqmw ivc [ bRhm Agin—r`bI qyj, prmwqmw dI pRkwS-rUp A`g [ prjwrI—cMgI qrHW bwlI hoeI [5[

pMc qqu—pMj q`qW qoN bixAw hoieAw srIr [ pMc qqu imil—pMj-q`qI srIr pRwpq kr ky [ Aih—idn [ inis—rwq [ dIpku—dIvw [6[

riv—sUrj, ieVw nwVI [ sis—cMdRmw, ipMglw nwVI, K`bI sur [ laukw—qUMbw (ikMgurI dw) [ inrwrI—inrwlw, AnoKw, Ascrj [7[

isv ngrI—iSv dI ngrI ivc, k`ilAwx-srUp prmwqmw dy dys ivc [ AauDU—hy jogI! AgMmu—AphuMc pRBU [8[

rwjw—kwmwidkW ƒ v`s kr dyx dy smr`Q [ pMc—pMj igAwn-ieMdRy [ vIcwrI—ivcwrvwn (ho ky) [9[

rvY—ismrdw hY [ Awsix—(Afolqw dy) Awsx auqy [ Gir—Gr ivc, ihrdy ivc, AMqr Awqmy (itk ky) [ guxkwrI—(dUijAW ƒ) gux dyx vwlw, praupkwrI [ Adlu—inAW [10[

ibkwlu—jnm [ kwlu ibkwlu—jnm mrn [ kih—kIh? mwrI—mwir, mwr ky [ bpury—ivcwry [11[

mhys—iSv [ iek mUriq—iek prmwqmw dw hI rUp [12[

soiD—soD ky, su`D kr ky [ Awqm qqu—Awqm dw mUl prmwqmw [13[

AMqir—AMdr, ihrdy ivc [ rivAw—cyqy r`iKAw, muV muV vswieAw [ guxkwrI—Awqmk gux dyx vwlw [14[

mwrI—mwir, mwr ky [15[

cauQY—cOQy drjy ivc, aus Awqmk AvsQw ivc ijQy mwieAw dy iqMn gux poh nhIN skdy [16[

jog sbid—Sbd-rUp jog dI rwhIN [ cInY—pCwxdw hY [17[

sbdy—sbid hI, Sbd ivc hI [ swrI—sRySt [ krxI—{krxIX} krn-jog kwr [18[

bwdu—JgVw, crcw [ sbid—Sbd dI rwhIN [ bIcwrI—ivcwrvwn [19[

gurmuiK—auh mnu`K jo gurU dy snmuK hY [20[

mrY—ivkwrW vloN mrdw hY, AjyhI Awqmk AvsQw ivc phuMcdw hY ijQy ivkwr poh nhIN skdy [ vIcwrI—ivcwr leI hY, smJ leI hY [21[

Bvjlu—sMswr-smuMdr, GuMmx-GyrI [22[

sUr—sUrmy [ bwxI—bcn [ Bgiq vIcwrI—BgqI dI ivcwr vwly [23[

inksY—inkldw hY [ vIcwrI—ivcwrvwn ho ky [24[

myil—myl ivc, sMgiq ivc [25[

ArQ:- hy sMq jno! gurU dy snmuK kr ky gurU dy Sbd ivc joV ky prmwqmw byAMq lukweI ƒ (haumY mmqw kwmwidk qoN) bcWdw (cilAw Aw irhw) hY [1[rhwau[

DrqI AkwS ƒ AwpxI s`iqAw nwl itkw r`Kx vwlw prmwqmw (ijs jIv ƒ mwieAw-moh Awidk qoN bcWdw hY aus dy) ihrdy ivc itk ky aus dy srIr ƒ Awpxy rihx leI Gr bxw lYNdw hY (Bwv, aus dy AMdr Awpxw Awp prgt krdw hY) [1[

hy pRBU! (gurU dI rwhIN ijs mnu`K dw qUM au~Dwr krdw hYN) auh Apx`q ƒ (Awpxy AMdroN) mwr ky haumY ƒ BI mukw lYNdw hY, qy aus ƒ ies iqR-BvnI jgq ivc qyrI hI joiq nzrIN AwauNdI hY [2[

(hy pRBU! ijs jIv ƒ qUM qwrdw hYN) auh gurU dy Sbd dI rwhIN au~cI ivcwr dw mwlk ho ky Awpxy mn dy mwiek PurinAW ƒ mukw ky (qyrI Xwd ƒ) Awpxy mn ivc itkWdw hY [3[

(hy pRBU! ijs auqy qyrI myhr huMdI hY auh hY Asl jogI, aus dI) suriq qyry nws-rihq srUp ivc itkdI hY (ieh, mwno, aus dy AMdr jogI vwlI) isM|I v`jdI hY, aus ƒ hryk srIr ivc qyrI hI joiq id`sdI hY (auh iksy ƒ iqAwg ky jMglIN phwVIN nhIN Btkdw) [4[

(gurU dy Sbd ivc itikAw hoieAw mnu`K Asl jogI hY,) auh Awpxy mn ƒ aus prmwqmw ivc joVI r`Kdw hY ijs ivc jgq-rcnw dI bIxw sdw v`j rhI hY, auh Awpxy AMdr r`bI joiq cMgI qrHW jgw lYNdw hY [5[

(hy AauDU! ijs mnu`K ƒ prmwqmw gurU dI srn pw ky Awqm-au~Dwr dy rsqy pWdw hY) auh mnu`K ies pMj-q`qI mnu`Kw srIr ƒ hwsl kr ky (jMglIN phwVIN jw ky ies ƒ suAwh ivc nhIN roldw, auh qW) byAMq prmwqmw dI piv`qr joiq dw dIvw idn rwq (Awpxy AMdr jgweI r`Kdw hY) [6[

(hy AauDU! pRBU dI ikrpw dw pwqr bixAw hoieAw mnu`K Awpxy ies srIr ƒ ikMgurI bxWdw hY, suAws suAws nwm jpx ƒ ies srIr-ikMgurI dy qUMby bxWdw hY, aus dy AMdr gurU dw Sbd AnoKI iK`c nwl v`jdw hY (Bwv, gurU dw Sbd aus dy AMdr suAwdlw pRym-rwg pYdw krdw hY) [7[

hy AauDU! (ijs mnu`K ƒ prmwqmw gurU dy Sbd dI rwhIN au~Dwrdw hY, auh) aus Awqmk AvsQw-rUp ngrI ivc Afol-ic`q ho ky juVdw hY ijQy k`ilAwx-srUp pRBU dw hI pRBwv hY, ij`Qy aus dy AMdr Al`K AphuMc qy byAMq prmwqmw prgt ho pYNdw hY (auh au~cI Awqmk AvsQw hI guris`K jogI dI iSv-ngrI hY) [8[

(hy AauDU! pRBU qoN vroswey hoey mnu`K dw ieh) srIr (mwno, v`sdw) Sihr bx jWdw hY ijs ivc pMjy igAwn-ieMdRy ivcwrvwn ho ky (au~cI Awqmk sUJ-bUJ vwly ho ky) v`sdy hn (Bwv, ivkwrW dy ip`Cy Btkdy nhIN iPrdy, vroswey mnu`K dw) ieh mn (srIr-ngrI ivc) rwjw bx jWdw hY (kwmwidkW ƒ v`s ivc r`KI bYTdw hY) [9[

(hy AauDU! ijs mnu`K dw, prmwqmw gurU dy Sbd dI rwhIN, au~Dwr krdw hY aus dw mn kwmwidkW auqy) blI ho ky (Awqmk Afolqw dy) Awsx auqy bYTdw hY Awpxy AMdr hI itikAw rihMdw hY, gurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw dw ismrn krdw rihMdw hY, inAW krdw hY (Bwv, swry ieMidRAW ƒ Awpo AwpxI h`d ivc r`Kdw hY), qy praupkwrI ho jWdw hY [10[

(hy AauDU! ijs mnu`K auqy pRBU dI myhr huMdI hY auh DUxIAW qpw qpw ky nhIN sVdw, auh qW ieh sMswrk jIvn) jIaUNdw hI (haumY mmqw kwmwidkW vloN) mr jWdw hY, auh Awpxy mn ƒ (iehnW vloN) mwr dyNdw hY, (ies AvsQw ivc phuMcy hoey dw) ivcwry jnm mrn kuJ ivgwV nhIN skdy [11[

(hy AauDU! aus mnu`K ƒ ieh smJ Aw jWdI hY ik) krqwr Awp hI sB kuJ krn dy smr`Q hY, bRhmw ivSƒ qy iSv aus iek prmwqmw (dI iek iek qwkq) dw srUp (imQy gey) hn [12[

(hy AauDU! auh mnu`K) hryk Awqmw dy mwlk prmwqmw (dI Xwd) ƒ Awpxy soc-mMfl ivc itkWdw hY qy (jMglW phwVW ivc Btkx dy QW) Awpxy srIr ƒ (ivkwrW vloN) pivqR r`K ky ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [13[

(hy AauDU! aus mnu`K ny) gurU dI d`sI syvw qoN hI sdw leI Awqmk Awnµd l`B ilAw hY, aus dy AMdr (su`cy) Awqmk gux pYdw krn vwlw gurU dw Sbd sdw itikAw rihMdw hY [14[

(hy AauDU! ijs auqy myhr krdw hY aus ƒ) Awqmk gux pYdw krn vwlw prmwqmw Awp hI (gurmuKW dI) sMgiq ivc imlWdw hY, aus dy AMdroN haumY qy mwieAw dI iqRSnw mukw dyNdw hY [15[

(auh mnu`K gurU dy Sbd dI brkiq nwl) mwieAw dy iqMn guxW dw pRBwv imtw lYNdw hY, aus au~cI Awqmk AvsQw ivc itikAw rihMdw hY ijQy iehnW iqMnW dw zor nhIN cVHdw, (jMglW phwVW ivc Btkx nwloN aus ƒ) ieh BgqI hI AnoKI iK`c pWdI hY [16[

(hy AauDU!) gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K gurU dy Sbd ivc juVn dy jog (-swDn) dI rwhIN Awpxy Awqmk jIvn ƒ prKdw rihMdw hY qy Awpxy ihrdy ivc iek prmwqmw (dI Xwd qy pRIq) ƒ vsweI r`Kdw hY [17[

(hy AauDU! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K dw mn sdw) gurU dy Sbd ivc rMigAw rihMdw hY [ (ies vwsqy aus dw) mn (ivkwrW vl folx dy QW pRBU-pRIiq ivc) itikAw rihMdw hY [ (mnu`Kw jIvn ivc) ieh hI krn-jog kwr aus ƒ sRySt jwpdI hY [18[

hy AauDU! vyd (Awidk Drm-pusqkW) ƒ (pVH ky auhnW dI) crcw ƒ (auh mnu`K) nhIN kbUldw (psMd nhIN krdw, Awqmk jIvn dy rwh ivc ies ƒ auh) pKMf (smJdw hY) [ auh qW gurU dI srn pY ky gurU dy Sbd dI brkq nwl au~cI Awqmk ivcwr dw mwlk bxdw hY [19[

hy AauDU! (ijs mnu`K ƒ prmwqmw au~Dwrdw hY auh) gurU dy d`sy rwh qy qurdw hY, iehI jog (auh) kmWdw hY, gurU dy Sbd ivc juV ky auh au~cI Awqmk ivcwr dw mwlk bxdw hY, iehI hY aus dw jq qy sq (kwiem r`Kx dw qrIkw) [20[

hy AauDU! aus mnu`K ny jog dI (prmwqmw nwl juVn dI) ieh jugiq smJI hY ik auh gurU dy Sbd ivc juV ky haumY mmqw Awidk vloN) murdw ho jWdw hY Awpxy mn ƒ (ivkwrW vloN) kwbU ivc r`Kdw hY [21[

hy AauDU! mwieAw dw moh GuMmx GyrI hY (ijs mnu`K dw prmwqmw au~Dwr krdw hY auh) gurU dy Sbd ivc juV ky (ies ivcoN) pwr lµG jWdw hY qy AwpxIAW kulW ƒ BI pwr lµGw lYNdw hY [22[

hy AauDU! jyhVy mnu`K gurU dy Sbd ivc juVdy hn auh cOhW jugW ivc hI sUrmy hn (Bwv, iksy BI smy ivc kwmwidk ivkwr auhnW auqy zor nhIN pw skdy) [ gurU dI bwxI dI brkiq nwl auh prmwqmw dI BgqI ƒ Awpxy soc-mMfl ivc itkweI r`Kdy hn [23[

hy AauDU! mnu`K dw ieh mn mwieAw dy moh ivc Ps jWdw hY (pr ies ivcoN inklx dw ieh qrIkw nhIN ik mnu`K jMglW ivc jW phwVW dIAW gu&W ivc jw ky itky, ies ivcoN) auh mnu`K inkldw hY jo gurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ Awpxy soc-mMfl ivc itkWdw hY [24[

so, hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws kr—hy pRBU!) mYN qyrI srn AwieAw hW (mYƒ mwieAw dy moh ivc Psx qoN bcw lY) [

(mwieAw dy moh qoN bcxw jIvW dy Awpxy v`s dI g`l nhIN, Ardws sux ky) prmwqmw Awp hI b^SS krdw hY qy AwpxI sMgiq ivc imlWdw hY [25[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh